Kat karşılığı inşaat ihalesi

KONYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İHALE İLANI

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” ile “Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi “modeline göre  ihaleye çıkarılmıştır.

 

İli : KONYA
İLÇESİ : SELÇUKLU
MAHALLESİ : IŞIK
Caddesi : DÜŞÜNCE SOKAK
Pafta : M21K3
Ada No : 20719
Parsel No : 105
Yüzölçümü : 2.364,00 m2
Vakfı : Sultan Selim Han-ı Sani Bin Sultan Süleyman Han Vakfı
İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif (bu teklifte) Vakıflar Genel Müdürlüğünün 28.01.2021 gün ve 11814 sayılı yazısında belirtilen hususlar aynen muhafaza edilecektir.
Tahmin Edilen (Muhammen) Bedel : 2.885.000,00. TL. (İki Milyon Seksen Beş Bin Türk Lirası)
Geçici Teminat : 86.550,00-TL (Seksen Altı Bin Beş Yüz Elli Türk Lira) olup, bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir.
İhale Usulü : Kapalı Teklif  (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi kapsamında kapalı teklif  ihalesi)
İşin Adı : “Konya İli, Selçuklu ilçesi, Işık Mahallesi, 20719 Ada 105 parsel üzerine Kat Karşılığı İnşaat Yapılması” işi
İhale Dokümanlarının (Görüleceği ve  Bedelsiz Temin Edilebileceği) Adres : Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, Yatırım Emlak Birim,
Hükümet Meydanı Şemsi Tebrizi Mahallesi 1.Vakıf İşhanı No:33 Kat:3 Karatay/Konya
İhalenin Yapılacağı Adres : Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, İhale Salonu, Hükümet Meydanı Şemsi Tebrizi Mahallesi 1.Vakıf İşhanı No:33 Kat:3 Karatay / Konya
İhale Günü Ve Saati : 23.02.2021 – Salı günü  saat: 11.00
İrtibat Tlf – Faks : 0 332 350 87 20-21 – 0 332 353 61 99
İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr

 

  1. Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine Vakıflar Genel 28.01.2021 gün ve 11814 sayılı yazısı ve Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 07.02.2021 tarih ve 96725240-160.02-E.16137 sayılı onay belgesine istinaden asgari şartlar;
1- Mevcut mimari projeye göre yapılacak olan yapıdan; 1.Giriş 1.kat 1,2,3 bağımsız bölüm daireler, 3. Kat 8,9 bağımsız bölüm nolu daireler ile 1. Giriş zemin kat 10,11,12 ve 13 bağımsız nolu dükkanların ve 2. Giriş zemin kat 10 bağımsız bölüm nolu dükkanın olmak üzere toplam 5 adet dükkan, 5 adet konuta ilave olarak 1.000,00 TL nakit paranın vakfına verilmesi,
2-Taşınmazın varsa tapu kaydındaki takyidatların kaldırılması, yer teslimi tarihinden itibaren varsa üzerindeki yapıların her türlü güvenlik önleminin İş ve Sosyal Güvenlik hukuku kapsamında alınarak yıkılıp, kaldırılması, bu konuda gerekli tedbirlerin yüklenici tarafından alınması, ifraz-tevhit, terk ve vb. işlemler ile uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması, bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, proje ve imalat aşamasında öngörülmeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masraflarında yine yüklenici tarafından karşılanması, inşaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile tamamlamış olarak işletme ruhsatı alınması ve işletmeye açılması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının İdaremize teslim edilmesi, aksi takdirde sözleşmenin feshedilerek o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatların İdaremize terk ve teberru edilmesi, yatırılan kesin teminatın ve aylık kiraların gelir kaydedilmesi,
3- 3194 Sayılı İmar Kanunu’na göre kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde kanunda belirtilen oranda olan kısmının bedelsiz terk edilmesi  (önceden 3194 Sayılı İmar Kanunu’na istinaden DOP kesintisi yapılmamış olması kaydıyla), terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak yükleniciden defaten tahsil edilmesi.
4- Mimarlar Odası en az bedel hesap cetveline göre belirlenen bedeli geçmemek üzere avan proje bedelinin sözleşme imzalanmadan önce müellifine yüklenici tarafından defaten ödenmesi.
5- İmar durum değişikliği veya başka herhangi bir nedenle avan projede iyileşme olması halinde sözleşme oranında vakfına yansıtılması.
6-Bütün proje müelliflerine teklif yasası çerçevesinde haklarının ödenerek proje müelliflerinin projelerin İdaremize bedelsiz ve hiçbir hak talep etmeyecek şekilde devredildiğine dair muvafakatname alınması.
7-İşin süresi sözleşme tarihi itibariyle 2 Yıl (24 Ay) dır.
8- Sözleşme süresi sonunda (2. yılın sonunda) tesisin çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan en geç bir ay içerisinde İdaremize teslim edilmesi,
9- 6570 sayılı Kanununa ve diğer mevzuata aykırı olarak kat karşılığı inşaat işin süresi  dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması,
10- Taşınmazın geçici kabulü yapılıncaya dek başka amaçlar için kullanılmaması,
11- Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine, haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması şartıyla kat karşılığı inşaat modeli çerçevesinde (24ay) 2 yıllığına kat karşılığı inşaat modeli ihalesine çıkarılması,
  1. İhaleye iştirak edecek istekliler;
1- Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda Belirtilen Diğer Belgelerin (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli suretleri veya idarece aslı görülerek onaylanan belgelerin, (DIŞ ZARF) İçerisinde Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü (Vakıflar Bölge Müdürlüğü Şemsi Tebrizi Mah. Mevlana Cad. No.33 Hükümet Meydanı Karatay – KONYA) 3.Katında Bulunan (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü) İhale Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.)
a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,
b.1.) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2.) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.1.) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.2.) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Geçici Teminat Mektubu :Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya Vakıf Katılım Konya Şubesinde Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar adına (Selçuk V.D. / 5771110612 Vergi No) olan TR02 0021 0000 0020 0004 2000 01 numaralı hesabına yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) 86.550,00-TL (Seksen Altı Bin Beş Yüz Elli Türk Lira)  tutarındaki geçici teminat banka dekontu, havale/EFT yapılması halinde Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce teyit edilmiş havale belgesi.
f) Ortak Girişim Beyannamesi : İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)
g) Banka referans mektubu : Tahmin edilen bedelin %10’a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil-düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
h) İş Deneyim Belgesi : Tahmin edilen bedelin %50’den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış ‘İş Deneyim Belgesi’ veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,
İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50’si değerlendirilir.
h.1.) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,
h.2.) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,
h.3.) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,
ı) Vergi borcu olmadığı dair belge : İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,
i) Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) İhalelerden Yasaklılık Durum Formu: İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),
k) Yer Görme Formu : İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),
l) Teklif Mektubu : İç zarf: Şekli ve içeriği şartnamenin 11.maddesine göre hazırlanmış ve şartnameye ekli örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunun (Ek.8) konulacağı zarf.
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.
-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.
Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 23.02.2021 tarih ve saat 10.59’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.
2- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Hükümet Meydanı Şemsi Tebrizi Mahallesi 1.Vakıf İşhanı No:33 Kat:3 Karatay/Konya adresinde bulunan Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.
3- Artırım teklifleri nakit değer ya da bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Teklif edilecek nakit değer toplamı, ihaleye esas herhangi bir bağımsız bölüm bedeline tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır. Teklif edilen nakit değer toplamı bağımsız bölüm bedeline tekabül ettiği halde, İsteklinin bağımsız bölüm teklifinde bulunmaması halinde ihale komisyonun uygun bulduğu bağımsız bölümü idareye bırakmayı kabul eder. Aksi taktirde, isteklinin teklifi geçersiz sayılır.
4- İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ile ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi mesai saatleri içerisinde 10.30-12.00 ile 13.30-15.30 saatleri arasında, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görülebilecektir.
6- İlanda belirtilen ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğüne ulaşmış olmak şartıyla teklifler iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Ancak. postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.
7- Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir
8- Bu iş için yapılmış olan her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri dâhil tüm giderler sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.
6- İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
İLAN OLUNUR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz