Adi ortaklık borçlarından dolayı vergi indiriminden yararlanılıp yararlanılmayacağı hk.
Devamı...

Adi ortaklığı oluşturan ortaklardan birinin ortaklıktan ayrılması halinde devam eden ortak açısından yıllara sari inşaat işinin durumu
Devamı...

YILLARA SARİ İNŞAATLARDA GEÇİCİ KABULDEN SONRA TEVKİFAT DURUMU
Devamı...

geçici ve kati kabul usulüne tabi işlerde geçici kabul tutanağının düzenlendiği tarihin, geçici ve kati kabul usulüne tabi olmayan işlerde ise işin fiilen tamamlandığı veya bırakıldığı tarihin işin bitim tarihi olarak kabul edilmesi, bu işle ilgili kâr veya zararın bitim tarihi itibariyle tespit edilmesi ve tamamının işin bittiği yılın geliri olarak beyan edilmesi gerekmektedir
Devamı...

adi ortaklığın ortağı olan gerçek kişi ortağın ortaklık payını devrederek ayrılması durumunda vergi sorunu
Devamı...

Adi ortaklık tarafından yapılan işin başka bir adi ortaklığa devri halinde vergilendirme nasıl olur
Devamı...

Ortakların mülkiyetindeki arsaya yapılacak özel inşaat için kurulan adi ortaklığın vergilendirilmesi
Devamı...

Adi ortaklığı oluşturan ortaklardan birinin ortaklıktan ayrılması halinde devam eden ortak açısından yıllara sari inşaat işinin durumu
Devamı...

Ortakların adi ortaklığa inşaat taahhüt hizmeti ile giderlerin ortaklara yansıtılmasında belge düzeni hk
Devamı...

İş bedelindeki artış sözleşmede öngörülen tutarı değiştirdiğinden artırılan tutar üzerinden Damga Vergisi
Devamı...

İhale ile ikinci defa yapılan taşınmaz satışında KDV
Devamı...

Taşınmazın aktifte iki yıl kullanılmasının tespiti hk.
Devamı...

Banka lehine ipotekli olmasından dolayı İcra Müdürlüğünce başka bir gerçek şahsa ihaleyle satılmasında ipotek lehdarının banka olması nedeniyle tapu harcının her iki taraftan alınıp alınmayacağı hk.
Devamı...

İcra Müdürlüğünde yapılan satışlarda KDV ve Damga Vergisinin ödenme zamanı
Devamı...

İşletmelerin kiraya verilmesinde Katma Değer Vergisinin alınmaması.
Devamı...

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının Okul kantin kira bedeli hakkında görüş yazısı
Devamı...

Okul Aile Birliğinden kiralanan Okul kantini Kira ödemesinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.
Devamı...

Okul Kantin İşletmesinin Mükellefiyet Durumu
Devamı...

İLKÖĞRETİM OKULU KANTİN işletme hakkının kiralanması karşılığında ödenen kira tutarı üzerindensorumlu sıfatı ile KDV vergisi tevkif edilip beyan edilmediği gerekçesi ile takdir komisyonu kararına dayanılarak davacı adına res’en tarh edilen vergi ziyaı cezası ve KDV in ; okul aile birliklerine tahsis edilen yerlerin işletmesinin anılan birlikçe kiraya verildiği, okul aile birliklerinin iktisadi işletme olmadığı, birliklerin okulun ihtiyaçları ve öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılanması amacı ile kurulduğu, dolayısı ile iktisadi işletme özelliği bulunmayan okul aile birlikleri tarafından yapılan kiraya verme işleminin 3065 sayılı kanunun ilgili hükümleri uyarınca vergiye tabi olmadığı, res’en yapılan cezalı tarhiyatın yasal dayanağının bulunmadığı iddia edilerek kaldırılm istemi
Devamı...

KİRALANAN KANTİN VE ÇAY OCAĞININ KİRAYA VERİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KAZANCIN, TİCARİ KAZANÇ HÜKÜMLERİNE GÖRE VERGİLENDİRİLMESİ
Devamı...

okul ve kurumlardaki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin okul aile birliklerince işletilmesi veya işlettirilmesi ile ilgili olarak yapılacak uygulama
Devamı...

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ve maddede sayılan işlemlerin katma değer vergisine tabi olduğu belirtilmiş olup, maddenin 3-f bendinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması
Devamı...

Vergi Usul Kanununun 413′üncü maddesinin 4962 sayılı Kanunun 17′nci maddesi ile değişik ikinci fıkrasının Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetki
Devamı...

OKUL KANTİNLERİNDE KDV İPTAL KARARI
Devamı...

hakediş ödemesinde KDV Genel Tebliğinden önce tahakkuka bağlanan ödemelerle ilgili yapılacak işlem
Devamı...

yurt dışındaki bir firmaya ihale edilen hizmeti yapan firmanın fatura ödemesi
Devamı...

yatırım teşvik belgesi kapsamında belediyece alınacak malzeme alımda ihale ile teminde kdv
Devamı...

Belediyenin kendi isteği ile kdv yi ödemek istemesi halinde, kdv tutarının satıcı tarafından tahsili
Devamı...

İnşaat taahhüt işlerinde KDV uygulaması hk.
Devamı...