Kıdem ve ihbar tazminatı giderlerinin idarece aşırı düşük teklif sorgulamasında açıklama yapılmasına gerek görülen önemli teklif bileşeni olarak belirlenmemesi nedeniyle açıklanması ve tevsikinin zorunlu olmadığı hk

Toplantı No: 2020/042
Gündem No: 43
Karar Tarihi: 23.09.2020
Karar No: 2020/UH.II-1567

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Ahmet Yurtlu – Haydaroğlu Taş. Petr. Ürün. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı

 

VEKİLİ:

Av. Gülberk AÇIK,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/239785 İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşımacılığı ve Binek Araç Kiralama Hizmeti İhalesi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 10.06.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Personel Taşımacılığı ve Binek Araç Kiralama Hizmeti İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Ahmet Yurtlu – Haydaroğlu Taş. Petr. Ürün. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 27.08.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.08.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.09.2020 tarih ve 39025 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.09.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1346 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı, şöyle ki,

 

a) Sigorta giderlerine (zorunlu trafik sigortası, kasko ve ferdi kaza sigortası) ilişkin acenteden alınan fiyat teklifinin ekinde sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınmış imzalı ve kaşeli teyit yazısının bulunmadığı, anılan giderlere yönelik açıklamanın sadece 2020 yılı sigorta maliyetine ilişkin olduğu, 2021 ve 2022 yılarına ait sigorta gideri hesaplaması yapılmadığı,

 

b) Araçların yakıt giderlerine ilişkin açıklamaların mevzuata uygun olmadığı,  araçların cins ve modellerinin belirtilmek suretiyle km başına ne kadar akaryakıt tükettiğinin belgeye dayalı olarak açıklanması gerektiği halde anılan istekli tarafından araçların yakıt tüketimine ilişkin yetkili servisten yazı alınmadan veya katalog bilgileri sunulmadan açıklama yapıldığı, marka, model, taşıma kapasitesi ve motor gücüne yer verilmeksizin ve belgeye dayandırılmaksızın kendilerince ortalama yakıt tüketim bilgisinin beyan edilerek hesaplama yapıldığı, araçlar bazında toplam taşıma mesafeleri ve buna bağlı olarak akaryakıt tüketim maliyetlerinin mevzuata uygun olarak hesaplanmadığı, ayrıca Van ili akaryakıt bayi fiyat raporuna göre ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasındaki tarih aralığında bulunan en düşük fiyat tutarından daha düşük bir fiyat ile açıklama yapıldığı,

 

 c) Araçların amortisman giderlerine ilişkin açıklamaların mevzuata uygun olmadığı, anılan ihalede isteklilerin en az 5 adet kendi malı otobüs kullanma zorunluluğunun bulunduğu, aşırı düşük teklif açıklamasının 5 adet kendi malı otobüslere ait amortisman gideri maliyetinin ayrı ayrı hesaplanarak sunulması gerektiği, anılan istekli tarafından kendi malı olan araçların sadece araç ruhsatlarının sunulduğu, bunların edinme bedelleri ve değerlerine ilişkin başka bir belgenin sunulmadığı, araçların hangi bedelle şirket aktifine kaydolduğu, bedelinin ne olduğunun, SMMM tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış amortisman payı tespit tutanağı ve buna bağlı rapor ile sunulması veya demirbaş ya da amortisman defteri örnekleriyle tevsik edilmesi zorunluluğunun bulunduğu,

 

d) Belediye güzergah izin belgesi giderlerine ilişkin açıklamaların mevzuata uygun olmadığı, anılan istekli tarafından sadece servis araçlarının 1 yıllık uygunluk belgesi giderinin açıklandığı, özel servis araçlarının 1 yıllık güzergah uygunluk belgesi giderine yer verilmediği,

 

e)  Araçların lastik bakım ve onarımına ilişkin yapılan açıklamaların mevzuata uygun olmadığı, fiyat teklifinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınmadığı, üzerinde meslek mensubunun imzası ve TÜRMOB kaşesinin bulunmadığı, işin süresinin 24 ay olması nedeniyle yazlık ve kışlık olmak üzere lastik bedelinin hesaplanması gerektiği, ayrıca sözleşme süresince 3 defa sökme takma maliyetinin de fiyat teklifine dahil edilmesi gerektiği, lastik fiyat ve tiplerinin araçlara uygunluğunun kontrol edilmesi gerektiği,

 

f)  Araçların muayene, MTV, egzoz emisyon giderlerine ilişkin açıklamaların mevzuata uygun olmadığı, anılan açıklamaların ihale konusu işin süresini kapsayacak şekilde araçların model yılı, motor hacmi ve istiap haddinin dikkate alınarak ve belgeye dayalı olarak yapılmadığı,

 

g) Personel giderlerine ilişkin yanlış ve eksik hesaplama yapıldığı, KİK işçilik hesaplama modülünün kullanılması gerektiği halde kullanılmadığı, 2021 ve 2022 yılına ilişkin ücret artışlarının, personelin kıdem ve ihbar tazminatlarının personel giderlerine dahil edilmediği,

 

h) Sözleşme damga vergisi, ihale kararı damga vergisi, hakediş ödemelerine ait damga vergisi ve KİK bedelinin maliyetlere dahil edilmediği, aşırı düşük teklif açıklamasında söz konusu giderlere ilişkin ayrı ayrı belirtilmek suretiyle açıklama yapılmadığı,

 

 ı) Araçların kiralama maliyetinin tevsiki amacıyla yapılan açıklamaların mevzuata uygun olmadığı, fiyat teklifinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınmadığı, üzerinde meslek mensubunun imzası ve TÜRMOB kaşesinin bulunmadığı,

 

i) Aşırı düşük teklif açıklamasında kendi malı olarak belirtilen araçlar ile ihale teklif dosyasında kendi malı olduğu belirtilen araçların farklı olduğu, açıklamada yer alan araçların ruhsat tarihlerinin idarenin açıklama istediği tarihten daha sonra olduğu, ayrıca teklif dosyasında kendi malı olduğu belirtilen araçların ihale sonrası hemen elden çıkarıldığı ve yeterlik kriterinin ihale süresince devam etmediği, aşırı düşük teklif açıklamasının anılan araçlar sanki kendi malıymış gibi açıklama yapıldığı, kendi malı olmayan bu araçlara ilişkin olarak SMMM tarafından belge düzenlenerek idarenin yanıltıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük  teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı  aşırı düşük  olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak,  aşırı düşük  teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve  aşırı düşük  tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde,  aşırı düşük  tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

79.2.1.  Aşırı düşük  tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur.  Aşırı düşük  teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler  aşırı düşük  olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/m alın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin de altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

  Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

  Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.2. Merkezi Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Ülke Çapında Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından ülke çapında sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu yöntemle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.


79.2.2.6. Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

  79.2.2.7. İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre  aşırı düşük   teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.


79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

  79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

  …
79.2.7. İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir. Motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili düzenlemeleri dikkate alınacaktır.

  …

  79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir. Ancak birden fazla yılı kapsayan işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihinin bulunduğu yıldan önceki yılın Aralık ayına ait Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksinin yıllık değişim oranı esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılması mümkündür…” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Personel Taşımacılığı ve Binek Araç Kiralama Hizmeti Alımı İhalesi

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d)Kodu: 60170000 Yolcu Taşıma Araçlarının Sürücüsü İle Kiralanması
601700001 Yolcu Taşıma Araçlarının Sürücüsüz olarak Kiralanması

e) Miktarı: 10 Adet Otobüs, 6 Adet Binek Araç ve 4 Adet Pick-Up ile 2 Yıl Süreyle Personel Taşımacılığı ve Binek Araç Kiralama Hizmeti Alımı İhalesi. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı/Satınalma Şube Müdürlüğü” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 3 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir; İsteklilerce her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bazılarına da teklif verilebilecektir. Her Kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanacaktır. Ancak; birden fazla kısmın aynı istekli uhdesinde kalması halinde ise tek bir sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi,

 

“Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında mevzuat gereğince ödenecek vergi ( KDV Hariç), resim, harç ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahil edilecek.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. a) 10 adet otobüs ile ilgili olarak, Belediye İl Trafik Komisyonundan yapılması gereken teşebbüs, müsade her türlü merasim yüklenici tarafından yürütülecektir. Bunun için yapılacak her türlü giderler, masraflar teklif fiyata dahildir. Taşıt sürücülerinin ücretleri, Sosyal Güvenlik Primleri, mecburi mali mesuliyet Kasko, Koltuk Sigortası, taşıtların tamir, bakım, onarım, akaryakıt vb. tüm giderleri teklif fiyata dahildir. Hizmet süresince taşıtlarda meydana gelebilecek veya taşıtların yada sürücülerin 3. şahıs ve araçlarda meydana getireceği hasar, zarar, ziyan ve bunların sonuçlarından yüklenici sorumludur.

b) 6 adet binek araç ve 4 adet Pick-Up (4×2) toplam 10 Adet kiralama işi için: şoförsüz, yakıtsız ve sınırsız kilometre esasına göre kiralanacak. Araçların  sadece sürücü ile yakıtı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından karşılanacak olup taşıtlarla ilgili diğer tüm giderler Yüklenici Firmaya aittir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

“Aşırı düşük teklifler” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

“Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

İdari Şartname’nin ek kısmında yer alan tablo aşağıdaki gibidir.

 

1. KISIM (1. KISIM)
AçıklamaBirimiMiktarı
Otobüs ( 1 Otobüs Gidiş – Geliş Toplam Mesafe 40 KM)sefer502
Otobüs (1 Otobüs Gidiş – Geliş Toplam Mesafe 44 KM)sefer502
Otobüs (1 Otobüs Gidiş – Geliş Toplam Mesafe 50 KM)sefer2.510
Otobüs( 1 Otobüs Gidiş – Geliş Toplam Mesafe 56 KM)sefer502
Otobüs( 1 Otobüs Gidiş – Geliş Toplam Mesafe 70 KM)sefer502
Otobüs( 1 Otobüs Gidiş – Geliş Toplam Mesafe 86 KM)sefer502

 

Teknik Şartname’nin “İŞİN KONUSU” başlıklı 1’inci maddesinde “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi hizmet alımı ile yapılacak kurumun çalışan Akademik ve İdari personel taşıma hizmet alım işi.” düzenlemesi,

 

“İŞİN YAPILACAĞI YER” başlıklı 2’nci maddesinde “Kampüs yerleşkesinde bulunan Van Yüzüncü Yıl üniversitesi ve Dursun Odabaşı Tıp Merkezi personellerinin aşağıda belirtilen güzergâhlardan taşıma hizmetidir.” düzenlemesi,

 

“HİZMETİN KAPSAMI” başlıklı 3’üncü maddesinde “Teknik şartnamede belirtilen hizmetler 2 yıl olarak (01.07.2020-30.06.2022) süreleri arasında yapılacaktır.” düzenlemesi,

 

“PERSONEL TAŞIMA İLE İLĞİLİ HUSUSLAR VE ŞARTLAR” bölümünde “Hizmet alımı kapsamında hizmetin etkili ve sağlıklı yürütülmesi için 10 adet 2007 model ve üstü otobüs, D-2 belgelerinin olması, yolcu taşıma belgelerinin olması ve güzergâh izin belgelerinin alınması.

  2017 model ve üstü 6 adet Taksi otomobil için A-1-belgelerinin olması. 2018 model ve üstü 2 Adet Uzun Şase Çift Kabinli Kamyonet- 2 Adet Pick-Up olacak için – K-1-yetki belgesinin olması gerekir. Kamyonet ve Taksilerde Öz mal şartı aranmayacaktır.

    Hizmet verecek otobüsler için %50 öz mala sahip olmaları, taşıt kartlarının teklifleri ile birlikte sunmaları ileride doğabilecek olumsuzluklara karşı sorumlularla muhatap olunmaması.(Büyük Otobüsler için D-2-yetki belgesi)-(Otomobiller için A-1) (kamyonet için K-1 )Belgelerinin teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Birim fiyat teklif alınmak suretiyle 10.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen ihalede 22 adet ihale dokümanı indirildiği ve ihalenin itirazen şikayete konu 1’inci kısmına 6 isteklinin katıldığı, söz konusu ihalenin sınır değerinin 3.823.934,80 TL olarak belirlendiği, idarece belirlenen sınır değerin altında teklif verdiği tespit edilen Diyarkent Tur. Taş. İnş. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti- Bayram Temizer Taş. Yem. Hay. İnş. San.ve Tic. Ltd. Şti.-Gıyasettin Börü İş Ortaklığının aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu ve söz konusu istekli tarafından sunulan açıklamaların uygun kabul edilerek ihalenin üzerinde bırakılmasına karar verildiği, başvuru sahibi Ahmet Yurtlu – Haydaroğlu Taş. Petr. Ürün. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Kurum’a yapılan itirazen şikayet başvurusu neticesinde 29.07.2020 tarihli ve 2020/UH.II-1300 sayılı Kurul kararı ile aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ile önemli teklif bileşenlerinin belirtilerek yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi yönünde düzeltici işlem kararı verildiği, Kurul kararına istinaden idare tarafından önemli teklif bileşenlerinin belirtilmesi suretiyle tekrar aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, Diyarkent Tur. Taş. İnş. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti- Bayram Temizer Taş. Yem. Hay. İnş. San.ve Tic. Ltd. Şti.-Gıyasettin Börü İş Ortaklığı tarafından sunulan açıklamaların uygun görülmesi üzerine ihalenin anılan iş ortaklığı üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdarece gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması talebine ilişkin yazı içeriğinde “…hükmü uyarınca;

a) Personel Giderleri

b) Amortisman Giderleri

c) Yakıt giderleri

d) Kasko, Sigorta ve Vergi Giderleri

e) Belediye Güzergah İzin Belgesi Giderleri

f) Kara Yolları Ferdi Kaza Sigortası Giderleri

g) Lastik Bakım Giderleri (Yazlık- Kışlık)

h) İhale Sözleşme Damga Vergisi, Karar Pulu ve Onbinde Beş KİK Payı Giderleri

ı) İdari Şartnameye ekli Teknik Şartnamenin Araçlarda Aranacak Uygunluk Belgeleri Başlıklı maddenin yeniden tanzim edilerek Yeminli Mali Müşavirce onaylanması gibi teklifinizle ilgili önemli bileşenleri Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet Alımı İhalelerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 79.maddesinin ilgili hükümlerine göre belgelendirilerek …” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Diyarkent Tur. Taş. İnş. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti- Bayram Temizer Taş. Yem. Hay. İnş. San.ve Tic. Ltd. Şti.-Gıyasettin Börü İş Ortaklığı tarafından sunulan  aşırı düşük  teklif açıklamaları kapsamında yapılan inceleme neticesinde aşağıda yer verilen tespitler yapılmıştır.

 

   a) Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesinde yer verilen açıklamasında hizmet alımı ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşımasının gerekli olduğu belirtilmiş olup sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınmasının zorunlu olmadığı ifade edilmiştir. Ayrıca sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerektiği öngörülmüştür. Diğer taraftan birden fazla yılı kapsayan işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihinin bulunduğu yıldan önceki yılın Aralık ayına ait yurtiçi üretici fiyatları endeksinin yıllık değişim oranı esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir.

 

Anılan istekli tarafından ihale konusu işin 1. kısmında kullanılacak olan araçların (10 adet otobüs) trafik sigortası, ferdi kaza sigortası ve kasko giderlerinin tevsiki için Güneydoğu Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. acentesi tarafından düzenlenmiş sigorta fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu sigorta fiyat teklifi ekinde bölge müdürlüğü teyidini belirten 13.08.2020 tarihli ve 04.1232-1746 sayılı yazının bulunduğu ve anılan yazının yetkili kişilerin imzasını taşıdığı görülmüştür.

 

Ayrıca, bahse konu sigorta teklifinin 2020 yılı için alındığı, 2021 ve 2022 yılları için ise alınan fiyat teklifinin ihale tarihinin bulunduğu yıldan önceki Aralık ayına ait yurtiçi üretici fiyatları endeksinin yıllık değişim oranı esas alınarak güncellendiği görülmüştür.

Bu itibarla başvuru sahibinin sigorta giderlerine ilişkin açıklamasının, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesinde yer verilen açıklamasına uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

b) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında “akaryakıt” bileşenine ilişkin olarak,

 

İhale konusu işte kullanılacak araçlara ilişkin ihale dokümanında belirtilen sefer sayıları ve gidiş-dönüş olmak üzere toplam mesafenin dikkate alınarak hesaplama yapıldığı, ihale konusu işin süresi boyunca her bir güzergâh için toplam mesafenin hesaplandığı ve bu mesafeler kullanılmak suretiyle akaryakıt giderinin hesaplandığı,

 

Yakıt sarfiyatının belirlenmesinde yetkili teknik servisler tarafından yakıt tüketim raporunda belirtilen 100 km’de tüketilen ortalama yakıt miktarının dikkate alındığı, yakıt sarfiyatının belirlenmesine yönelik Gelecek Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve BMC Yetkili Servis tarafından araçlara ilişkin marka ve model yılı bilgileri belirtilerek imza ve kaşelenmiş “Yakıt Tüketim Raporu”nun açıklama kapsamında sunulduğu,

 

Yakıt birim fiyatının belirlenmesinde EPDK tarafından yayımlanan akaryakıt litre fiyatının KDV hariç olarak dikkate alındığı, akaryakıt fiyatına ilişkin olarak EPDK resmi internet sayfası üzerinden alınan tabloya açıklama dosyasında yer verildiği, istekli tarafından kullanılan fiyatın ilan ve ihale tarihi (ihale tarihi hariç) arasında EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının  % 90’ının altında olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

c) İtirazen şikayete konu kısma ait ihale dokümanında, ihale konusu işte çalıştırılacak otobüslerden en az 5 adedinin isteklilerin kendi malı olması gerektiği belirtilmiştir. Bu kapsamda, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından amortisman giderlerinin tevsiki amacıyla sunulan belgeler incelendiğinde;

 

Anılan isteklinin kendi malı olan 5 araçtan 4’ü için marka, model ve plaka bilgilerine yer verildiği SMMM onaylı araç özmal listesinin, diğer araç için ise demirbaş kayıt defterinin sunulduğu, açıklamalar kapsamında söz konusu araç ruhsatlarının, araç satış sözleşme ve faturalarının sunulduğu,

 

Anılan kendi malı araçların demirbaş defterindeki bedeli ve araç satış sözleşme ve faturalarında yer alan bedel üzerinden bir yıllık % 20 oranında amortisman hesaplandığı, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca normal amortisman yöntemi kullanılarak yapılan amortisman hesaplamasında, oran ve tutarların doğru şekilde belirlendiği, bu itibarla amortisman giderine ilişkin belgelendirmenin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

d) Anılan istekli tarafından belediye güzergah izin belgesi giderlerine ilişkin açıklamalar kapsamında Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından verilen yazı cevabının sunulduğu, sunulan yazı içeriğinde “ … Personel servis araçları 1 yıllık uygunluk belgesi (J plakası olmayanlar) ücreti 500,00 TL, Özel servis araçları 1 yıllık güzergah uygunluk belgesi J plakası olmayanlar (16+1 koltuk sayısından fazla olan otobüsler için) 2.500,00 TL’dir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

İdare tarafından istekliye gönderilen aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazıda  “Belediye Güzergah İzin Belgesi Giderleri”nin önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklama üst yazısında “Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından almış olduğumuz yazıda belirtildiği üzere personel servis araçlarının 2020 yılına ait 1 yıllık uygunluk belgesi ücreti 500,00 TL’dir…” açıklamasına yer verildiği,  2020 yılı için 10 araca ilişkin hesaplamanın 500,00×10=5.000,00 TL şeklinde yapıldığı, ihale konusu işin gerçekleşeceği 2021 ve 2022 yılarına ilişkin ise 2020 yılı yeniden değerleme oranı olan %22,58 üzerinden arttırımlı olarak hesaplama yapıldığı, bu itibarla 2021 yılı için 6.129,00 TL, 2022 yılı için ise 6.267,40 TL olmak üzere toplam maliyetin 17.396,40 TL olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Bu çerçevede, her ne kadar başvuru sahibi tarafından söz konusu maliyet kaleminin 1 yıllık hesaplandığı iddia edilmekte ise de anılan istekli tarafından ihale konusu işin gerçekleşeceği 2021 ve 2022 yılarına ilişkin ise 2020 yılı yeniden değerleme oranı olan %22,58 üzerinden arttırımlı olarak hesaplama yapıldığı, söz konusu ihalenin personel taşıma hizmet alım işi olduğu ve ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından personel servis araçları uygunluk belgesi giderlerine ilişkin yapılan açıklamanın mevzuata uygun olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

e) Anılan istekli tarafından araçların lastik bakım giderlerine ilişkin Mungan Sey. Ulaş. Otom. Tur. San. Ltd. Şti.den 12.08.2020 tarihli fiyat teklifi alınmak suretiyle açıklama yapıldığı, sunulan fiyat teklifinde ihale konusu işte kullanılacak araçların yazlık ve kışlık lastik bakım bedeli giderlerine yer verildiği, söz konusu fiyat teklifinin, teklifi veren şirket kaşe ve imzası ile SMMM’ye ait imza, kaşeyi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde aranan beyanı ihtiva ettiğinin görüldüğü, söz konusu teklifte araçların türleri, miktarları ve birim fiyatlarının belirtildiği, fiyat teklifi düzenleyen firmanın unvanından ise teklife konu alanda faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır. Bu itibarla, lastik bakım giderlerine ilişkin yapılan açıklamanın mevzuata uygun olduğu görülmüş olup, başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

f) Anılan istekli tarafından motorlu taşıtlar vergisi (MTV) giderleri için 144.698,70 TL maliyet öngörüldüğü, söz konusu toplam MTV maliyetinin, 2020 yılı için hesaplanan MTV tutarlarına hem 2021 yılı hem de 2022 yılı için %22,58 oranında artış uygulanmak suretiyle işin süresini kapsayacak şekilde belirlendiği, anılan maliyetin tevsiki amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan 2020 yılı fiyat tarifesi çıktısının sunulduğu,

 

İhale konusu işte çalışacak araçların egzoz emisyon ölçüm giderlerine ilişkin toplam 2.982,60 TL tutarındaki egzoz emisyon ölçüm giderlerinin hem 2021 yılı hem de 2022 yılı için %22,58 oranında artış uygulanmak suretiyle işin süresini kapsayacak şekilde hesaplandığı, söz konusu maliyetin tevsiki amacıyla TÜVTÜRK’ten alınmış 2020 yılı araç egzoz emisyon ölçüm gideri fiyatını gösteren internet çıktısının sunulduğu,

 

Araçların muayene giderlerine ilişkin 2020 yılı araç muayene fiyat listesine ait TÜVTÜRK resmi internet sitesinden alınan çıktının sunulduğu görülmüş olup, ihale konusu işte kullanılacak 10 adet aracın muayene giderine ilişkin hem 2021 yılı hem de 2022 yılı için %22,58 oranında artış uygulanmak suretiyle işin süresini kapsayacak şekilde hesaplama yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, söz konusu giderlere ilişkin yapılan açıklamaların mevzuata uygun olduğu görülmüş olup, başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

g) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından açıklama kapsamında sunulan aşırı düşük teklif açıklama üst yazısında personel giderlerine ilişkin, toplam 10 adet sürücü personel çalıştırılacağı ve bahse konu işin 7/24 esasına göre yapılacağının, bu nedenle şoför ücretlerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığının belirtildiği, KİK işçilik hesaplama modülüne göre 2020 yılı için %4 sözleşme ve genel giderler hariç asgari işçilik maliyetinin 3.605,18 TL olarak hesaplandığı, İdari Şartname’de fiyat farkı verilmeyeceğinin belirtilmesi nedeniyle ve söz konusu işin 2 yıllık bir iş olması nedeniyle sonraki yıllar için %5 ücret artışı öngörülerek hesaplama yapıldığı, buna göre toplam işçilik ücretinin 909.046,20 TL olarak belirlendiği,

 

Anılan istekli tarafından işçilik maliyeti hesaplamalarında KİK işçilik modülünün kullanılarak açıklama ekinde sunulduğu görülmüştür.

 

Kıdem ve ihbar tazminatı giderlerinin idarece aşırı düşük teklif sorgulamasında açıklama yapılmasına gerek görülen önemli teklif bileşeni olarak belirlenmemesi nedeniyle açıklanması ve tevsikinin zorunlu olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, söz konusu giderlere ilişkin yapılan açıklamaların mevzuata uygun olduğu görülmüş olup, başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

          h) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif tutarının binde 9,48’i oranında sözleşmeye ait damga vergisi (32.694,06 TL), binde 5,69’u oranında karar pulu bedeli (19.623,33 TL), onbinde 5’i oranında KİK payı (1.724,37 TL)  bedeli öngörüldüğü tespit edilmiş olup anılan isteklinin teklif tutarının 3.448.740,00 TL olduğu dikkate alındığında açıklamaların bu hali ile mevzuata uygun olduğu anlaşılmış ve başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

I) Anılan istekli tarafından 5 adet araç kiralanması giderlerine ilişkin Mungan Sey. Ulaş. Otom. Tur. San. Ltd. Şti.den 12.08.2020 tarihli fiyat teklifi alınmak suretiyle açıklama yapıldığı, söz konusu fiyat teklifinin teklifi veren şirket kaşe ve imzası ile SMMM’ye ait imza, kaşe ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde aranan beyanı ihtiva ettiğinin görüldüğü, söz konusu teklifte araçların türü, miktarı ve aylık birim fiyatının belirtildiği, fiyat teklifi düzenleyen firmanın unvanından ise teklife konu alanda faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır. Bu itibarla, araç kiralama giderine ilişkin sunulan açıklamanın mevzuata uygun olduğu görülmüş olup, başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

i) Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında kendi malı olarak belirtilen araçlar ile ihale teklif dosyasında kendi malı olduğu belirtilen araçların farklı olduğu, açıklamada yer alan araçların ruhsat tarihlerinin idarenin açıklama istediği tarihten daha sonra olduğu, ayrıca teklif dosyasında kendi malı olduğu belirtilen araçların ihale sonrası hemen elden çıkarıldığı ve yeterlik kriterinin ihale süresince devam etmediği, bu nedenle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin iddiası hakkında ise,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “…Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında, isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçileceği aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığının inceleneceği, uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı belirtilmiştir.

 

Bu çerçevede, isteklilerin yeterlik değerlendirmesinin ihale dokümanında istenen ve isteklilerce teklif zarfı kapsamında sunulan belgeler üzerinden yapılması, belgelerin ihale tarihi itibari ile geçerli ve uygun olduğunun belirlenmesi halinde isteklilerin yeterli olarak kabul edilmesi gerektiği, bu çerçevede ruhsatlara konu araçların sahiplerinde ihale tarihinden sonra meydana gelmesi muhtemel bir değişikliğin isteklinin yeterliğine etki eden bir unsur olmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla,  anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine yönelik başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz