KAHRAMANMARAŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKIM VE HAFRİYAT KALDIRMA İŞİ
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mahallesi 1297 ada 1 parselde kayıtlı Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kapalı Otopark Binası (temel dahil 11.800 m2 kapalı alana sahip) yıkımı işi enkazından çıkacak hurda karşılığı yıkım ve hafriyat kaldırılması işi 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma)  ile ihale edilecektir.
Yıkılacak Taşınmaz Mal         Miktarı Muhammen Bedeli Geçici Teminat Hasar Teminatı İhale Tarihi İhale Saati
Kapalı Otopark Yıkım İşi 1 377.000,00 ₺ 75.400,00 ₺ 100.000,00 ₺ 17.03.2021 10:30
1-İdarerenin a) Adresi          : Yörükselim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No: 22 46050 ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ
b) Telefon ve faks numarası  :  3442237425 – 3442515100
c) Elektronik Posta Adresi    :   kahramanmaras@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği Yer     : Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Satınalma Birimi
2-İhale Konusu İşin a) İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı:     :           Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mahallesi 1297 ada 1 parselde kayıtlı Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kapalı Otopark Binası (temel dâhil 11.800 m2 kapalı alana sahip) yıkımı ve hafriyatın kaldırılma işi
Ayrıntılı bilgiye Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Satınalma Biriminden temin edilebilecek ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer       :           Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mahallesi 1297 ada 1 parselde bulunan taşınmaz
c)  İhalenin Süresi :Taşınmazın yıkım süresi 45 (Kırkbeş) gündür.
ç)  İhale İşinin Başlama Tarihi:  Sözleşme imzalanmasından sonra Kahramanmaraş 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yapım İşi kapsamında yapılacak teshin merkezi ve iç bağlantı tesisatlarının bittiğine dair bakanlık tarafından verilecek yazı tarihi itibariyle yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İhalenin Şekli :       : 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma)
a) Yapılacağı yer       :  Yörük Selim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No:22 Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ
b) Tarihi ve saati       :  17.03.2021 – 10:30
4. Şartname ve Ekleri: Şartname ve ekleri, Yörük Selim Mahallesi Gazi Mustafa Kuşçu Caddesi No:22 Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ adresinde yer alan Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Satınalma biriminden ücretsiz olarak görülebilir.
İhaleye katılacak olanların 100,00 TL şartname ücretini yatırmaları zorunludur. Makbuzlarını ihale dosyası içinde komisyona sunacaklardır. Satın aldıkları şartnameleri her sayfasını kaşe veya isim ve soy isim yazarak imzalı bir şekilde ihale dosyasına koyacaklardır.
5. Muhammen Bedel: 377.000,00 TL’dir.
6. Teminatlar
a) Geçici Teminat: Necip Fazıl Şehir Hastanesi Otopark binası enkazından çıkacak hurda karşılığı yıkım ve hafriyat kaldırılması işi için en az 75.400 TL’dir geçici teminat verilecektir.
b) Hasar Teminatı: İhale uhdesinde kalan  firmadan  Teminat Mektubu (Teminat Mektubunun verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacaktır. ) veya nakit olarak 100.000,00 TL hasar teminatı alınacaktır. Alınacak olan Hasar Teminatı bedeli Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bankası Kahramanmaraş Ticari Şubesi TR38 0001 2001 3510 0005 1000 01 Iban nolu hesabına ilgili firmanın adı, vergi numarası ve ihale adı ve kayıt numarası belirtilerek yatırılacaktır. İhaleyi alan yüklenici firma işe başladıktan sonra işe yarayacak malzemeleri söküp, yıkımı yarım bırakması, çevreye zarar vermesi vb. gibi olaylara karşı alınacak olan hasar teminat bedeli yıkım işinin tamamlanmasından sonra iade edilecektir.
Teminat olarak kabul edilecek değerler: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Türk parası olarak sunulacak nakit teminatlar, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğünün Kahramanmaraş Halk Bankası Ticari Şubesi TR 38 0001 2001 3510 0005 1000 01 nolu hesabına firmanın adı, vergi numarası ve ihalenin adı ve  kayıt numarası belirtilerek  yatırılacaktır.
7.İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler:
a) Tebligat için, Türkiye’de adres göstermeleri, gerçek kişilerin tebligat yapılacak adres beyan yazısı veya ikametgah belgesi,  Tüzel kişilerin ve ortak girişimlerin tebligat yapılacak adres beyan yazısı.
b) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.
c) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
d) Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri.
e) Gerçek kişi ise kendisinin, tüzel kişiliklerde şirket yetkilisinin, ortak girişim halinde ortakların tümüne  ait  son altı ay  içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi.
f) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi veya  oda kayıt belgesi
g) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesini, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeleri vereceklerdir. Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.
h) İstekli adına ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi.
I) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu işin düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi olmalıdır. Ortak girişim oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarda belirtilen (a,b,c,d,e,f,g,h bentleri) belgeleri sunmaları. Ortak girişimlerin katılması halinde Geçici teminatı ortaklardan biri veya  bir kaçı tarafından sunulabilir.
i) İhale katılabilmek için geçici teminatı yatırdığına dair belge(Dekontta açıklama kısmına ihale adı  ve ihaleye girecek isteklinin veya firmanın adı yazılacaktır.)
j) İhale dökümanı satın aldığına dair belge (Dekontta açıklama kısmına ihale adı  ve ihaleye girecek isteklinin veya firmanın adı yazılacaktır.)
i)  İş Deneyim: Daha önce yıkım işinin yapıldığına dair iş deneyim belgesi veya Kamu Kurum ve Kuruluşlardan alınmış (Yıkım işine ait belgeyi) en az 300.000,00 TL. belgeyi ibraz edecektir. İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgesi/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendisler için; ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü “İnşaat Mühendisliği”dir.
8-Belgelerin Sunulma Şekli:
a) İstekliler, belirtilen tarih ve saate kadar Yörük Selim Mahallesi Gazi Mustafa Kuşçu Caddesi No:22 Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ adresinde yer alan Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü İhale Toplantı Salonunda istenilen belgeleri ihale komisyonuna teslim edeceklerdir. Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Satınalma birimine ulaşması şarttır.
b) İhale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini teklif cetveline yazılı olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.
Ancak; ihale saatine kadar (Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Satınalma Biriminden) komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
c) Postadaki gecikmeler, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
9-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.
11- Yıkım İşi ihalesi en yüksek teklifi veren istekliye ihale edilecektir.
12- İhale bedelinden yasal oranda damga vergisi, sözleşme ve karar pulu ile diğer vergiler tahsil edilecektir.
13-Söz konusu ihale kısmi teklife kapalı olup, ihaleye iştirak edecek istekliler işin tamamına teklifte bulunacaktır

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz