kik kararları

Toplantı No : 2018/063
Gündem No : 14
Karar Tarihi : 13.11.2018
Karar No : 2018/UH.II-1951
 
BAŞVURU SAHİBİ: Neza Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi,   İHALEYİ YAPAN İDARE: Türkiye Vagon Sanayi Satınalma Daire Başkanlığı,   BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/375904 İhale Kayıt Numaralı “Tüvasaş Bina ve Demirbaş Sigorta İşi” İhalesi   KURUMCA YAPILAN İNCELEME: Türkiye Vagon Sanayi Satınalma Daire Başkanlığı tarafından 17.08.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Tüvasaş Bina ve Demirbaş Sigorta İşi” ihalesine ilişkin olarak Neza Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından 03.10.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.10.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine 16.10.2018 tarih ve 51083 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.10.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.   Başvuruya ilişkin olarak 2018/1586 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.   KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:   İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; idare tarafından ihalenin şikayet başvurusu üzerine iptal edildiğinin belirtildiği ancak ihalenin şikayet başvuruları üzerine değil Teknik Şartnamede’ki eksiklik ve hatalar nedeniyle iptal edildiği, iptal kararının gerekçesinin açıkça belirtilmediği, genel nitelikte ve açık olmayan bir gerekçeyle hukuka aykırı şekilde alınan ihalenin iptali kararının iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.   İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.   Uyuşmazlığa konu ihalenin Türkiye Vagon Sanayi Satınalma Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Tüvasaş Bina ve Demirbaş Sigorta İşi” olduğu, ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, 12.09.2018 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararıyla ihalenin başvuru sahibi Neza Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. üzerinde bırakıldığı, Ulaşım Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği,   Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlenen Ulaşım Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.nin 20.09.2018 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayete konu ettiği hususların özetle “ihale konusu işte %5 deprem ve yanardağ püskürmesi muafiyetli, %10 enflasyona endeksli tarife priminin 236.651,00 TL olduğu, bu primin altındaki tüm primlerin Hazine tarafından belirlenmiş ve tasdiklenmiş deprem ve yanardağ püskürmesi tarifesine aykırılık anlamına geldiği, belirtilen tutarın altındaki teklif tutarlarının ihale dışı bırakılması gerektiği” şeklinde olduğu anlaşılmıştır.   İdarece, şikayet başvurusunu incelemek üzere ihale komisyonu başkanı ve ihale komisyonunun iki üyesinin raportör olarak atandığı, raportör heyetinin 26.09.2018 tarihinde raporlarını düzenledikleri ve rapor içeriğinde “…yapılan değerlendirme sonucunda İdari Şartname’nin 47.1 ve Teknik Şartname’nin 36.1’inci maddelerinde belirtilen “Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir. T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kamuoyuna açıklanan üretici fiyatları endeksi (ÜFE)ye göre ihale tarihi itibariyle 12 aylık ortalama endeks oranı baz alınarak poliçe tanzim edilecektir.” İfadesinin objektifliği ve net ölçülebilirliği tam karşılamadığının görüldüğü, ayrıca Şartnamelerde sigorta mevzuatına göre ÜFE’nin sigorta mevzuatı gereği %50 indirim uygulaması yapılmasının açıkça görülemediği, teklif verenlerin teklif belgelerinde de açık, net, anlaşılabilir ve ölçülebilir şekilde gösterilemediğinden itiraz konusunda da sağlıklı bir değerlendirme yapılamamıştır. Bu çerçevede olmak üzere; İdari ve Teknik Şartnamelerin bu maddelerinin sigorta mevzuatı dahilinde daha açık, net, anlaşılabilir ve ölçülebilir şekilde düzenlenerek uygunluğunun sağlanabilmesi ve ölçülebilirliğin net ve sağlıklı bir şekilde olabilmesi için teklif ekinde bir hesaplama tablosunun yer almasının faydalı olacağından ihalenin tekrar edilmesinin de uygun olacağı kanaatine varılmıştır.” değerlendirmesinin yapıldığı anlaşılmıştır.   İhalenin “şikayete konu hususlar ve bu minvalde Teknik Şartname ve İdari Şartname çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde İdari ve Teknik Şartnamelerin Sigorta mevzuatı dahilinde daha açık, net anlaşılabilir ve ölçülebilir bir şekilde düzenlenerek, tekrar ihale edilmek üzere”gerekçesiyle 27.09.2018 tarihinde ihale yetkilisi tarafından iptal edildiği, ihalenin iptali kararının aynı tarihte isteklilere bildirildiği, anılan gerekçelerin bu bildirimde de yer aldığı anlaşılmıştır.     Başvuru sahibi tarafından, ihale dokümanı düzenlemelerinde yapılan bir yanlışlık sebebiyle ihalenin iptal edilmesinin dokümanın kesinleşmiş olması sebebiyle mevzuata aykırı olduğu, iptal gerekçesi açıkça belirtilmeyen ve hukuka aykırı olarak alınan ihalenin iptaline ilişkin kararın iptal edilmesi gerektiği iddialarıyla 03.10.2018 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 09.10.2018 tarihinde aldığı kararın 10.10.2018 tarihinde istekliye bildirildiği ve isteklinin şikayet başvurusunun “Tüvasaş Bina ve Demirbaş Sigorta işi ile ilgili olarak, 27.09.2018 tarihinde “teknik şartname ve idari şartname çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde idari ve teknik şartnamelerin Sigorta mevzuatı dahilinde daha açık, net anlaşılabilir ve ölçülebilir bir şekilde düzenlenerek, tekrar ihale edilmek üzere” gerekçesiyle ihalesi iptal edilmiş ve tarafınıza bu gerekçeyle iptal edildiği bildirilmiştir. İtiraz başvurunuz İdaremizce incelenmiştir. İhale şikayet üzerine değil, teknik şartnamede bulunan eksiklikler ve hatalardan dolayı tekrar ihale edilmek üzere iptal edilmiştir.” gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmıştır.   4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun  “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “…İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır…” hükmü,   Aynı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “…Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak; a)İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline, karar verilir.” hükmü yer almaktadır.   Yukarıda yer verilen mevzuat hükmüne göre, idare tarafından ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikle hukuka aykırılıkların tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline karar verilebileceği anlaşılmıştır.  Ancak idarelere kanun ile verilen bu takdir hakkının kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı kullanılması gerekmektedir.   İhalenin iptal gerekçesine esas raportör raporunda, Ulaşım Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.nin şikayetinin sonuçlandırılabilmesi için mevcut doküman düzenlemelerinin daha açık, net olması gerektiği, teklif fiyatlarının sigorta mevzuatına uygun olup olmadığının tespit edilebilmesi ve kontrolünün yapılabilmesi için teklif ekinde hesaplama tablolarının istenmesi gerektiği, bu eksikliklerin giderilerek ihalenin yeniden yapılmasının uygun olacağının belirtildiği görülmüştür.   İhale konusu işin adının “Tüvasaş Bina ve Demirbaş Sigorta İşi” olduğu, işin taşıdığı nitelik ve ihalenin iptal gerekçesinde belirtilen konuların, tekliflerin sigorta mevzuatına göre uygunluklarının denetimi noktasında gerekli olduğu, ihale sürecinde tekliflerin değerlendirilebilmesinin sağlıklı yapılabilmesi ve işin hizmet gereklerine uygun olarak gerçekleştirilebilmesi açısından idarenin ihale dokümanının yeniden düzenlenerek işin tekrar ihale edilmesi gerektiği yönündeki gerekçesi ile birlikte değerlendirildiğinde, idarece tesis edilen ihalenin iptali işleminin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.   Öte yandan, ihalenin iptal edildiğine ilişkin isteklilere gönderilen bildirimde ihalenin iptal gerekçesinin “Teknik Şartname ve İdari Şartname çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde İdari ve Teknik Şartnamelerin Sigorta mevzuatı dahilinde daha açık, net anlaşılabilir ve ölçülebilir bir şekilde düzenlenerek, tekrar ihale edilmek üzere” şeklinde belirtildiği anlaşılmış olup başvuru sahibinin ihalenin iptal gerekçesinin genel nitelikte olduğu ve açık olmadığı yönündeki iddiasının uyuşmazlığa konu ihalenin nihayeti bakımından esasa etkili olmadığı anlaşılmıştır.   Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,   Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,   Oybirliği ile karar verildi.    
 
 
     
]]>