ihalede sözleşmeye konu araçların bir kısmının kamuya taahhüt edilen işler kapsamında bir kısmının ise özel sektöre taahhüt edilen işler kapsamında kullanıldığı anlaşılmış olup sözleşmenin bütünüyle iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı hk 
Devamı...

ihalede gerçek olmayan bir yerli malı belgesinin sunulduğu ve bu durumun ihale kapsamında yeterlik şartı olarak aranan bir belgenin hiç sunulmadığı şeklinde değerlendirilmesi gerektiği öte yandan söz konusu belgenin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek tamamlatılmasına da imkan bulunmadığı sonucuna Bu itibarla, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yönündeki Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

ihale konusu işte çalıştırılacak araçlara ait kasko sigortası ve koltuk sigortası giderlerinin teklif fiyata dahil giderler arasında sayıldığı, söz konusu hususun idarenin takdir yetkisi kapsamında olduğu ve istekliler tarafından ihale konusu işte çalıştırılacak araçlara ait kasko sigortası ve koltuk sigortası giderlerinin teklif fiyata dahil edilmek suretiyle kendi ticari gerekleri doğrultusunda teklif fiyatlarını oluşturmalarına engel bir durum bulunmadığı
Devamı...

idarelerin ihale Şartname hazırlama sürecinde göz önüne alacakları teknik önerileri içerdiği idarenin ihtiyacını karşılarken alımını yapacağı hizmetin teknolojik performansını belirlemek konusunda takdir hakkı ve yetkisinin bulunduğu dikkate alındığında, idarece tespit edilmiş olan hizmetin niteliğine ilişkin belirlemelere yönelik Teknik Şartname düzenlemelerinin, alımın konusunun ve teknik ayrıntılarının idarenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlandığı ve bu düzenlemelerin idarenin ihtiyaçları ve takdir hakkı doğrultusunda yapıldığı hk (Danıştay K)
Devamı...

aşırı düşük teklifi açıklamasındaki nakliye girdisine ilişkin açıklamalarının, ihaleyi gerçekleştiren idarece açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin poz numaraları verilmekle Birim Fiyat Kitabı’nda belirtilen nakliye formüllerine atıf yapıldığı halde, atıf yapılan tablolarının nakliye girdilerine ilişkin ve nakliye formülleri sonucunda ulaşılan değerlerde çok daha düşük olması hk (Danıştay K)
Devamı...

ihale şikayet dilekçesi ekinde imza sirküleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bulunduğu, söz konusu belgelerin dışında başvuru sahibi tarafından başkaca bir belge sunulmadığı, başvuru sahibinin şikâyet dilekçesine ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin bir belge eklenmediği hk (Danıştay K)
Devamı...

İhalede puanlama sisteminde ihale komisyonunca  idare cevaplarındaki “yetersiz”, “çok az”, “yeterince”, “herhangi bir katkı” vb. muğlak ifadelerden ve komisyon üyelerinin farklı farklı puanlama yapması
Devamı...

ihalede 1 teklifin alternatif teklif olarak kabul edilebilmesi için ihale konusu malın teknik şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve şartları taşıyan birden fazla ürünün ayrı ayrı teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli ile teklif edilmesi gerektiği, başvuru sahibinin birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir marka ismi belirtilmemesinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ürünlerin aynı fiyatla teklif edildiği anlamına geldiği ve bunun alternatif teklif olarak değerlendirilemeyeceği, bunun yüklenici tarafından teslim edilen ürünün istenilen yeterlik şartlarının karşılayıp karşılamadığının tespitinin sözleşmenin yürütümü aşamasında yapılacağı anlamına geldiği, bu hususun başvuru sahibinin teklifinin değerlendirilmesinde tereddüde yol açmayacağı ve ihalede kendisine bir avantaj sağlamayacağı
Devamı...

ihale Teknik Şartname düzenlemesindeki belgelerin ihale uhdesinde bırakılan yükleniciden sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olmadığı, bu bağlamda İdari Şartname ile Teknik Şartname arasında bir çelişki bulunmadığı, Teknik Şartname ile ihaleyi gerçekleştiren idarece ihale konusu işin başlayacağı tarihin yakınlığı dikkate alınarak, ilgili belgelerin sözleşme imzalandığı aşamada kendilerine teslim edilmesinin istenilmesinde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamadığı gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına ait karar ( Danıştay Kararlı)
Devamı...

Yapım İhalesine ait analizlerde yer alan makine girdilerinin kendi malı araçlarla açıklanmadığı, açıklama istenilen iş kalemlerinden makine ile her derinlikte dar, derin, yumuşak, sert toprak kazılması, serilmesi ve düzeltilmesi iş kalemi ile kırılmamış elenmemiş çakıllı malzeme ile stabilize yol temel ve taban kaplaması yapılması iş kaleminin girdilerinin tümü için birer adet fiyat teklifi alındığı, söz konusu iş kalemlerine ilişkin olarak sunulan analizlerin, idarece sorgulama yazısı ekinde isteklilere gönderilen analiz formatına uygun olmadığı, başka bir ifadeyle, anılan fiyat tekliflerinde “makine, yakıt, işçilik, malzeme vb.” şeklinde ayrı ayrı girdilere yer verildiği, ancak isteklilere gönderilen analiz formatındaki girdi cinslerini belirtir şekilde bir açıklamaya yer verilmediği, dolayısıyla analiz formatına aykırı açıklamalarda bulunulduğu, davacının idare tarafından oluşturulmuş olan analiz formatını kullanarak açıklama yapması gerekirken, belirtilen iş kalemlerinin girdilerinin tamamı için fiyat teklifi almasının mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığı
Devamı...

ihalede sunulan sözleşmede bahsedilen işin konusunun idarece Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’in 5B Grubunda yer almadığının değerlendirilmesi hk (Danıştay K)
Devamı...

 iş ortaklığında ihaleye katılmanın amaçlarından birinin de asgari iş deneyimine ilişkin şartları kolaylaştıran düzenlemelerden yararlanmak olduğu, kişinin aynı zamanda ortağı olduğu şirket ile iş ortaklığı kurarak ihaleye teklif vermesinin önünde bir engel bulunmadığı, mevzuatta çizilen sınırlar içerisinde iş ortaklığı oluşturularak sağlanan bir avantajın haksız olduğunun söylenemeyeceği, şirketin uzunca süredir faâl halde bulunması karşısında salt “asgari iş deneyim tutarı engelinin aşılması” saikiyle hareket edildiğinden bahsedilemeyeceği, anılan iş bitirme belgesinin birden fazla işlevi mevzuatta yer alan farklı düzenlemelerle kurala bağlanmışken bu belgenin aynı ihalede her iki işlevini belgelendirmek amacıyla kullanılmasının yeterlilik şartlarının iş ortaklığının her bir ortağınca ayrı ayrı karşılanması gerektiği kuralını bertaraf edeceği şeklinde yorumlanamayacağı 
Devamı...

İsteklinin hazırladığı ihale birim fiyat teklif cetvelinde her ne kadar maddî bir hata söz konusu olsa da, birim fiyat teklif cetvelinin, idarenin isteklilere gönderdiği standart formda yer alan miktarlar esas alınarak ve anlaşılabilir bir şekilde hazırlandığı görüldüğünden, söz konusu birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hatanın söz konusu olmadığı sonucuna ulaşılmakta olup davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ait karar (Danıştay Kararlı)
Devamı...

iş deneyim belgesine konu işin amacı ile işlevini gerçekleştirecek seviyede veya bir iş grubuna ilişkin aşama ve kısımları içerecek şekilde tamamlanmaması gibi hâllerde işin esaslı unsurunun belirlenemeyeceği açık olup, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığı tarafından sunulan iş deneyim belgesi incelendiğinde, işin tasfiye edildiği aşamada teklif birim fiyatlı işlerden hat üst yapısı, mekanik sistemler, elektrik sistemleri ve güç temini işlerinin imalatlarının yapılmadığı, anahtar teslim götürü bedel işlerden ise elektrik sistemleri, güç temini, kontrol ve haberleşme ile ray sistemi imalatlarının yapılmadığının görüldüğü; bu durumda, söz konusu işe ilişkin düzenlenecek iş deneyim belgesinde ilgili mevzuat uyarınca esaslı unsur belirlemesi yapılamayacağından, uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olduğunun kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine dair Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

ihalede pay defterlerinin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen belgelerden olduğu, dolayısıyla idarece istenildiği Uygulama Yönetmeliğinin Elektronik ihale maddesi çerçevesinde fiziki olarak sunulması gerektiği verilen makûl süre içerisinde sunulmadığı takdirde ise isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi gerektiği anlaşıldığından, idarece verilen süre zarfında belgelerini sunmayan davacının teklifinin değerlendirilme dışı bırakılarak, geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı, pay defterinin istenmesine ilişkin EKAP üzerinden yapılan tebligatın usulüne uygun olduğu, davacının bu tebligattan geç haberdar olmasının tebligatın aynı gün yapılmış sayılmasına engel teşkil etmediği, idarenin takdir yetkisi kapsamında tayin edilen sürenin makul olduğu sonucuna varıldığından, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının irat kaydedilmesi işleminde ve buna karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı(Danıştay K)
Devamı...

ihalede istekliden pay defterinin sunulmasının istenmediği, ihale ilan tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre de istekli tarafından pay defteri sunulması zorunluğunun bulunmadığı, dolayısıyla sunulması zorunlu olmayan söz konusu belgelerin, sunulmuş olsa dahi belgelerin sunuluş şekline uygunluğuna yönelik bir değerlendirme yapılmasına imkân ve gerek bulunmadığı, öte yandan, davalı idarece  A.Ş.’den  tüzel kişiliğin ortaklarını ve ortaklık oranlarını gösteren pay defterinin tamamının (boş sayfalar dahil) ve yönetim kurulu karar defterinin asılları veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin gönderilmesinin istenildiği, anılan istekli tarafından gönderilen pay defterleri incelendiğinde, anılan şirketin ortaklarına ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin, isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler
Devamı...

ihalede iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarına dayanak teşkil eden tesisin geri kazanım tesisi niteliğinde olduğu ihaleye konu işte çıkacak hafriyatın nakli ve depolanmasına uygun nitelikte olmadığı gerekçesiyle müdahillerin oluşturduğu iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilerek değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği ancak müdahillerin oluşturduğu iş ortaklığının teklifi Kurul kararı ile değerlendirme dışı bırakıldığından bahisle davacının itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı hk(Danıştay Kararlı)
Devamı...

İhale yetkilisi karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder düzenlemesi sürenin idarenin iç işleyişine yönelik bir düzenleyici süre olduğu bu geçirildikten sonra karar alındığından bahisle işlemin hukuka aykırılığından bahsedilemeyecek olduğun şikayetin reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır(Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale dokümanı ile talep edilen yedek mutfağın dokümanda sayılan olağanüstü koşullarda idarenin mutfağının kullanılamayacak hâle gelmesi durumunda hizmetin aksatılmaması amacıyla kullanılacağının açık bir biçimde belirtildiği(Danıştay Kararlı)
Devamı...

İhale şartnamesinde yer alan çift kabin tenteli kamyonetin panelvan olarak nitelendirilmesi gerektiği, bu durumun ihalede tekliflerin oluşturulması aşamasında isteklileri tereddüte düşürdüğü (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihaleyi gerçekleştiren idarece Ramazan ayında iftar menüsü çıkartılmasının istenildiği, ayrıca idare tarafından belirlenecek tarihlerde biner kişilik olmak üzere toplam iki kere, menüsü kurum diyetisyeni tarafından hazırlanacak, 4 kap yemek, içecek ve iftariyelik tabaktan oluşacak iftar menüsünün verilmesinin istendiği, örnek menüde yer alan yemek çeşitleri kullanılarak Ramazan ayına ilişkin öğün bedeli oluşturabileceği, bu bedel kişi sayısıyla çarpılarak ulaşılan tutarın toplam teklif bedeline yansıtılabileceği, bu bakımdan iddia konusu düzenlemenin bedelsiz hizmet alımı anlamına gelmeyeceği anlaşıldığından, dava konusu işlemde mezkûr iddia bakımından hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu iddia yönünden kısmen iptali yönündeki Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle mahkeme kararının bozulması
Devamı...

ihalede şirketin sorgulanmasında şirketin tek ortaklı bir A.Ş olduğu ve tüm bilgilerinin sicil gazetesinden görülebileceğinin anlaşıldığı, bu haliyle yeterlik bilgileri tablosunda “Ortaklar ve Ortaklık Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler” satırında beyanda bulunulmamış olmasının teklifin esasına etkili bir husus olmadığı, söz konusu bilgilerin teyidinin EKAP ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının internet sayfasından sorgulanarak kolayca yapılabilecek bilgiler olduğu görüldüğünden, davacı şirketin teklifinin yeterlik bilgileri tablosunda ortaklara ait bilgilere ilişkin esas alınacak herhangi bir beyanın bulunmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmaması(Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale teklif dosyasında ürün kataloglarının sunulmadığına ilişkin iddiası yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu Kurul kararının anılan iddia yönünden iptali yolundaki Mahkeme kararının bozulması(Danıştay Kararlı)
Devamı...

İhalede fiyatlarda yaşanan  döviz kurlarının arttığı şirket tarafından ifa imkânsızlığının somut olarak ortaya konulamadığı ihale konusu ürün olan granül ürenin tamamının ithalat yoluyla karşılanıp karşılanmadığının belirsiz olduğu ve mal alım ihalelerinde ihale tarihi ile ihale konusu malın teslim tarihi arasındaki fiyat değişimleri yaşanması muhtemel olduğundan teslim anındaki fiyatın teklif verilme aşamasında net olarak bilinmesinin mümkün olmadığı, bu durumun mal alımı ihalelerinde karşılaşılması mümkün bir hâl olduğundan mücbir sebep olarak kabulü mümkün bulunmaması(Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale konusu işin niteliği ile yapılan bakım ve onarım hizmeti işlerinin benzer iş olarak belirlenmesinin ve belirlenen benzer iş kapsamının ihale konusu işle aynı olarak belirlenmesinin ihaleye katılımı sınırlayarak oluşabilecek olan rekabeti daralttığı, benzer iş tanımına göre ihaleye yalnızca daha önce ihale konusu işi gerçekleştirmiş firmaların katılabileceği Teknik Şartnameye göre işin konusunun genel itibarıyla özgün bir deneyim ve tecrübe gerektirmediği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki Mahkeme kararının bozulması(Danıştay Kararlı1)
Devamı...

 ihaleye 2 adet fiyat teklifi verdiği gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılmışsa da, söz konusu teklif mektuplarından birinin ekinde birim fiyat teklif cetveli bulunmasına rağmen diğerinin ekinde birim fiyat teklif cetvelinin yer almadığı, uyuşmazlık konusu ihale sonucunda birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen bedeller üzerinden sözleşmenin akdedileceği göz önüne alındığında, birim fiyat teklif cetveli olmayan teklif mektubunun geçerli bir teklif mektubu olmadığı, bu durumun ihale komisyonunu tereddüte düşürmeyeceği hk(Danıştay K)
Devamı...

İdari Şartnamede sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı anlaşılmakla birlikte, demonstrasyonun anılan madde kapsamında “isteklilerin teklifleri kapsamında sunması gerektiği belirtilen belge” olarak kabulüne olanak bulunmadığı; başka bir anlatımla her ne kadar dava konusu Kurul kararında İdari Şartnamede demonstrasyon işlemine yönelik bir düzenleme bulunmadığı ifade edilmekteyse de, Tip İdari Şartname maddesinde yer alan ve dava konusu ihaleye ilişkin şartnamede de aynen yer verilen düzenlemenin yeterlik kriterine ilişkin belgelere yönelik olduğu, demonstrasyon işlemlerinin bu kapsamda kabul edilmesinin mümkün olmadığı hk (Danıştay Kararlı1)
Devamı...

İhale yeterlik bilgileri tablosundaki Tek kişilik A.Ş te ortaklara ait bilgiler kısmının boş bırakılması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması yönündeki kısmının iptaline ait Danıştay Kararlı Karar 1
Devamı...

İhale itirazen şikayet dilekçesi ekinde sunulan faaliyete ilişkin evrakta ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğini tevsik eden belgeye ilişkin bilgilerin yer almadığı görüldüğünden, davacının itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmaması(Danıştay K.1)
Devamı...

pazarlık usulüyle yapılan ihaleye davet edilme isteminin haklı ve makul bir sebep gösterilmeksizin ve “eşit muamele ve rekabet” ilkeleri doğrultusunda mali ve teknik yeterlikler değerlendirilmeksizin reddedilmesi suretiyle gerçekleştirilen ihalede hukuka uygunluk bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla hukukî isabetsizlik görülmemiştir (Danıştay K)
Devamı...

 ihalede iş deneyim belgesi kullanılan şahsın şirketin yönetim kurulu üyesi olarak temsile yetkili olduğu’ gerekçesiyle dava konusu Kurul kararının iptaline karar verilmiş ise de davacı iş ortaklığının pilot ortağı yönetim kurulunun şirketi temsile yetkili kişinin seçimine ilişkin kararlarının bulunduğu anılan kişinin ‘aksi karar alınıncaya kadar’ temsile yetkili seçildiği şirketin Yönetim Kurulu kararında  yönetim kurulu üyelerinden diğer şahsınn 3 yıl süre ile münferiden şirketi temsil ve ilzam etmesine karar verildiği bu yönetim kurulu kararı dayanak alınarak yapılan  Ticaret Sicili Gazetesindeki ilanda da iş deneyim sahibinin temsile yetkili görevinin sona erdiğinin belirtildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde iş deneyim belgesi kullanılan şahsın yönetim kurulu üyesi olarak şirketi temsile yetkili olmadığı gerekçesiyle bozularak davanın reddine ait karar (Danıştay Kararlı) 
Devamı...

 İhalede hizmet yeterlilik belgelerinin kalite yönetim sistem belgesi olmamakla birlikte Şartnamede kalite yönetim sistem belgesi ile hizmet yeterlilik belgelerinin aynı kategoride değerlendirilmesi ihale dokümanında herhangi bir kurala da yer verilmemesi dikkate alındığında ihaleyi gerçekleştiren idarece Uygulama Yönetmeliği ve Şartname maddesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

iş deneyim belgesi sahibi bir şahsın ortak olacağı tüzel kişi şirketin ihaleye katılabilmesi için, bu belge sahibinin en az bir yıldır şirketin yarısından fazla hissesine sahip olması zorunlu olduğundan firma tarafından iş deneyim belgesini sunduğu ortağının 4734 sayılı Kanun’un 10. maddesinde belirtilen en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olma şartını sağladığı görülmekle birlikte, ihale tarihinden geriye doğru son bir yıldır şirketi temsile ve yönetime yetkili olma şartını sağlamadığı anlaşılması (Danıştay K)
Devamı...

ihale dökümanında zeyilname ile yapılan değişiklikle benzer iş tanımının daraltılması ihaleye katılımda daraltıcı etkisi olduğu hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

 ihaleye verilen teklifin diğer teklifler veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olup olmadığı yönünde ihale komisyonunca bir değerlendirme yapılmadığı şikâyetin ise reddine karar verildiği bu karara yönelik yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine kanunda belirtilene göre (diğer teklifler veya yaklaşık maliyet) Kurulca bir değerlendirme yapılmak suretiyle başvuruya konu teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda bir karar verilmesi gerekirken takdir ve sorumluluğun ihaleyi yapan idarede olduğu belirtilerek tesis edilen itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihaleye katılan firmanın dava dilekçesi ve eklerinin ihaleyi gerçekleştiren idareye  tebliğ edildiği  dava dilekçesi ve eklerinin idareye bir iç yazışmayla gönderildiği ve bu iç yazışmadan davacının haberdar olmasının beklenemeyeceği, öte yandan davacının makul bir sürede Mahkeme kararına atıf yaparak başvurusunun neticesi hakkında idareye başvuruda bulunduğu ve idare tarafından bu başvurusuna cevap verildiği göz önüne alındığında şikâyet başvurusu tarihi olarak kabul edilmesinin hak arama hürriyetine ölçüsüz bir müdahale olacağı Bu itibarla davacı tarafından makul sürede yapılan başvuru sonucunda, şikâyet başvurusunun reddine yönelik ihale komisyonu kararına karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmaması hk(Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihaleyi gerçekleştiren idarenin ihtiyaçları çerçevesinde hangi kalite standartlarını talep edeceğini belirleyebileceği hastanelere sunulacak yemek hizmetine ilişkin olarak hizmetin aksamaması adına belli hijyen ve kalite standartlarının istenmesinin ise idarenin takdir yetkisi dahilinde olduğu istenen belgelerin yalnızca yedek mutfak için talep edilen belgeler olduğu ve yalnızca ihale uhdesinde kalan yüklenici tarafından sözleşmenin yapılmasından 3 işgünü içinde idareye sunulması gerektiği, bu durumun rekabete aykırılık teşkil etmeyeceği değerlendirildiğinden ihalenin iptaline yönelik dava konusu kurul kararlarında hukuka uyarlık bulunmaması hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale Kanunu Temel ilkeler maddesinde belirtilen ilkelere aykırı bir durumun olduğuna dair herhangi somut bir tespitin yapılmadığı, ihaleyi gerçekleştiren idarece süreç içerisinde tesis edilen işlemlerin davalı idarenin kararlarını uygulamaktan ibaret olduğu dikkate alındığında, eksikliğin düzeltici işlem ile uygun hâle getirilmesine ilişkin karar verilmesi mümkün iken, bu yönde karar alınmaksızın ve somut bir gerekçe ortaya konulmaksızın ihalenin iptal edilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale katılan firmanın konkordatonun amacıyla sınırlı faaliyet çerçevesi belirlenen davacının geçici mühlet kararının hukuki niteliği ile geçici mühletin kesin mühletin sonuçlarını doğuracağı kuralı göz önünde bulundurulduğunda, geçici konkordato mühleti kararından sonra ihaleye konu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamak zorunda bırakılmasının, 4734 sayılı Kanun’un 10. maddesinin amacına aykırı olduğu Bu itibarla davacının Mahkemece “3 Ay Süreyle Geçici Mühlet Verilmesi” kararına dayalı olarak, 4734 sayılı Kanun’un 10. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca “konkordato ilan eden” sıfatıyla ihale dışı bırakılması ve geçici teminatının iade edilmesi talebiyle davalı idareye yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline ai karar (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan davacıların oluşturduğu iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarına dayanak teşkil eden tesisin geri kazanım tesisi niteliğinde olduğu, ihaleye konu işte çıkacak hafriyatın nakli ve depolanmasına uygun nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacıların oluşturduğu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması suretiyle düzeltici işlem belirlenmesi yönünde tesis edilen dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle mahkeme kararının bozulması hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

İhale dokümanında yeterlik kriteri olarak “Ek-1 Teklif Edilen Araç Listesi”nin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesinin istenildiği, anılan listede altı grup araç için marka, model, model yılı ve kasko değeri bilgilerinin istenildiği, bunun dışında araçların (otomatik vites olma gibi) teknik özelliklerine ilişkin herhangi bir bilgi sunulmasına veya araçların bir kısmı için teknik özellik farkı gözetilerek ayrıca beyanda bulunulmasına ilişkin düzenleme bulunmadığı, ihale üzerinde kalan istekli tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunun “Diğer Belgeler” bölümünde altı grup araç için istenilen özellikte ilgili araçların marka, model, model yılı ve araç kasko değer bilgilerinin beyan edildiği, bu bilgilerin kesinleşen ihale dokümanı kapsamında bulunan “Ek1: Teklif Edilen Araç Listesi”nde idarece istenilenlere uygun ve aynı istekli tarafından doldurularak idareye sunulan Ek-1 Listesiyle uyumlu olduğu anlaşıldığından, davacıların oluşturduğu iş ortaklığının, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda Ek1: Teklif Edilen Araç Listesi ile araçların marka, model, model yılı ve kasko değerlerinin beyan edilmediğine ilişkin iddiası yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmış olup hukukî isabet bulunmayan Mahkeme kararının bozulmasına ait Danıştay K
Devamı...

ihaleye katılan  firmanın iş deneyime sahip şirketi devralma şeklinde birleştiği ve iş deneyim belgesi sahibi olan şirketin devrolunan şirket konumunda olduğu anlaşıldığından, belge sahibi şirketin en az bir yıldır devralan şirketin yarısından fazla hissesine sahip olması şartının aranmayacağı hk (Danıştay K)
Devamı...

dava konusu Kurul kararıyla Kent Temizlik İşlerinde Kullanılmak Üzere Araç ve İş Makinesi Kiralama İşi ihalesine ilişkin araçların teslimi için belirlenen sürenin makul olmadığı gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verilmiş ise de, aktarılan hususlar bağlamında değerlendirme yapıldığında söz konusu sürenin yeterli olmadığının söylenemeyeceği, nitekim gerçekleştirilen ihaleye 10 isteklinin teklif verdiği de dikkate alındığında, katılımcıların söz konusu hususları dikkate alınarak ihaleye katıldıkları anlaşıldığından, ihalenin iptaline ilişkin Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddine yönelik Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır(Danıştay K)
Devamı...

 iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif veren ve söz konusu iş ortaklığının pilot ortağı olan tarafından sunulan iş deneyim belgesinin tutarının işin bu kısmı için istenilen tutarın tamamını karşıladığı işin I. kısmına münferiden II. kısmına iş ortaklığının özel ortağı olarak teklif veren Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin tutarının ise işin I. kısmı için istenilen tutarın tamamını karşıladığı, işin II. kısmına yönelik ise “iş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması hâlinde diğer ortakların, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilir.” şartını sağladığı görülmüş olup, konsorsiyum ortağı tarafından işin uzmanlık gerektiren birden fazla kısmına teklif verilmesi hâlinde, işin her bir kısmı için iş deneyimini gösteren ayrı bir belge sunulmasının zorunlu olmadığı da göz önünde bulundurulduğunda, konsorsiyumu oluşturan her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlama şartının gerçekleştiği
Devamı...

ihale itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülen iddiaların şikâyet başvurusunda ileri sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın incelenmesi gerektiği hk (Danıştay K) 
Devamı...

ihaleye ait İdarî Şartnamede asfalt plent ünitesinin bölgede kurulu olma şartlarının arandığı her ne kadar bu iki şart ile ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının amaçlandığı kabul edilebilse de, İdarî Şartname’de ayrıca bu asfalt plent ünitesinin isteklilerin kendi malı olmasının şart koşulduğu, bu düzenleme ile ihaleye katılabilecek kişilerin sadece bölgede kurulu asfalt plenti sahibi olan belli sayıda kişiden ibaret bırakıldığı ve böylece ihalede rekabet edecek olası istekli sayısının büyük ölçüde azaltıldığı görülmüştür. İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan  Yönetmelik maddesi ve Tebliğ uyarınca, ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu dikkate alındığında İdarî Şartnamede  asfalt plent ünitesinin isteklinin mülkiyetinde olması yönündeki düzenleme  rekabet ilkesine aykırı olup aksi yönde değerlendirme ile tesis edilen Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ait karar(Danıştay K)
Devamı...

 İhale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen poz nolu yapım işlerinden elde edilen iş deneyimine ilişkin kayıt belgesindeki belge tutarının başvuruya konu ihale kapsamında benzer iş olarak belirlenen AIV iş grubu kapsamına giren tutarının güncellenmiş halinin İdari Şartnamede düzenlenen asgari iş deneyim tutarını  karşıladığı anlaşıldığından teklifin değerlendirmeye alınması gerektiği (Mahkeme kararı ile KİK in düzeltici kararıdır)
Devamı...

ihale itirazen şikâyet başvurusunda Arazöz ve damperli kamyon girdilerinin  Genel Tebliğe uygun olmadığı, motor yağı, arazöz ve damperli kamyon fiyat tekliflerinin aşırı düşük analizlerindeki özellikleri (model, hp ve diğer teknik özellik vs.) karşılamadığı” şeklindeki iddialara 24/08/2021 tarihli itirazen şikâyet başvurusunda yer verilmediği gibi bu başvuru üzerine alınan 15/09/2021 tarih ve 2021/UH.I-1716 sayılı Kurul kararında bu iddialarla ilgili olarak işlem tesis edilmediği hâlde davacının itirazen şikâyet başvurusunda öne sürülen bu iddiaların görev yönünden reddine ilişkin Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, davanın reddine yönelik Mahkeme kararının bu kısmında ise hukukî isabet bulunmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale dokümanının kesinleştiği ve İdari Şartnamede A.Ş statüsündeki istekliler tarafından her durumda pay defterinin e-teklif kapsamında beyan edilmesi gerektiği belirtildiği hâlde davacı anonim şirket tarafından yeterlik bilgileri tablosunda pay defterine ilişkin herhangi bir bilginin beyan edilmediği dikkate alındığında, yeterliğe ilişkin olarak ihale dokümanında aranan şartlardan olan bu hususa ilişkin eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliği olarak kabul edilemeyeceği şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmaması hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan belgelere ilişkin olarak iş deneyimini tevsiken iş bitirme belgesi sunulmuş ise bu belgenin kamu kurumu veya özel sektör tarafından düzenlenip düzenlenmediği kamu kurumu tarafından düzenlenmiş ise İdari Şartnamede düzenlenen benzer işe uygun olup olmadığı özel sektör tarafından düzenlenmiş ise sözleşme ve bu sözleşmeye ek olarak fatura örnekleri, SGK hizmet listesi, SGK tahakkuk fişi, SGK ödeme dekontu ve bu sözleşmeye ait mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelere uygulanacak olan damga vergisi makbuzunun bulunup bulunmadığı, fatura örnekleri, SGK hizmet listesi, SGK tahakkuk fişi, SGK ödeme dekontunun ilgili meslek mensubunca onaylı olup olmadığı, sözleşme sunulmuşsa bu sözleşmenin aslının ya da noterce onaylanmış suretinin sunulup sunulmadığı hususlarına yönelik inceleme yapılması gerektiği hk (Danıştay K)
Devamı...