ihale itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülen iddiaların şikâyet başvurusunda ileri sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın incelenmesi gerektiği hk (Danıştay K) 
Devamı...

ihaleye ait İdarî Şartnamede asfalt plent ünitesinin bölgede kurulu olma şartlarının arandığı her ne kadar bu iki şart ile ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının amaçlandığı kabul edilebilse de, İdarî Şartname’de ayrıca bu asfalt plent ünitesinin isteklilerin kendi malı olmasının şart koşulduğu, bu düzenleme ile ihaleye katılabilecek kişilerin sadece bölgede kurulu asfalt plenti sahibi olan belli sayıda kişiden ibaret bırakıldığı ve böylece ihalede rekabet edecek olası istekli sayısının büyük ölçüde azaltıldığı görülmüştür. İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan  Yönetmelik maddesi ve Tebliğ uyarınca, ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu dikkate alındığında İdarî Şartnamede  asfalt plent ünitesinin isteklinin mülkiyetinde olması yönündeki düzenleme  rekabet ilkesine aykırı olup aksi yönde değerlendirme ile tesis edilen Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ait karar(Danıştay K)
Devamı...

 İhale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen poz nolu yapım işlerinden elde edilen iş deneyimine ilişkin kayıt belgesindeki belge tutarının başvuruya konu ihale kapsamında benzer iş olarak belirlenen AIV iş grubu kapsamına giren tutarının güncellenmiş halinin İdari Şartnamede düzenlenen asgari iş deneyim tutarını  karşıladığı anlaşıldığından teklifin değerlendirmeye alınması gerektiği (Mahkeme kararı ile KİK in düzeltici kararıdır)
Devamı...

ihale itirazen şikâyet başvurusunda Arazöz ve damperli kamyon girdilerinin  Genel Tebliğe uygun olmadığı, motor yağı, arazöz ve damperli kamyon fiyat tekliflerinin aşırı düşük analizlerindeki özellikleri (model, hp ve diğer teknik özellik vs.) karşılamadığı” şeklindeki iddialara 24/08/2021 tarihli itirazen şikâyet başvurusunda yer verilmediği gibi bu başvuru üzerine alınan 15/09/2021 tarih ve 2021/UH.I-1716 sayılı Kurul kararında bu iddialarla ilgili olarak işlem tesis edilmediği hâlde davacının itirazen şikâyet başvurusunda öne sürülen bu iddiaların görev yönünden reddine ilişkin Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, davanın reddine yönelik Mahkeme kararının bu kısmında ise hukukî isabet bulunmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale dokümanının kesinleştiği ve İdari Şartnamede A.Ş statüsündeki istekliler tarafından her durumda pay defterinin e-teklif kapsamında beyan edilmesi gerektiği belirtildiği hâlde davacı anonim şirket tarafından yeterlik bilgileri tablosunda pay defterine ilişkin herhangi bir bilginin beyan edilmediği dikkate alındığında, yeterliğe ilişkin olarak ihale dokümanında aranan şartlardan olan bu hususa ilişkin eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliği olarak kabul edilemeyeceği şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmaması hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan belgelere ilişkin olarak iş deneyimini tevsiken iş bitirme belgesi sunulmuş ise bu belgenin kamu kurumu veya özel sektör tarafından düzenlenip düzenlenmediği kamu kurumu tarafından düzenlenmiş ise İdari Şartnamede düzenlenen benzer işe uygun olup olmadığı özel sektör tarafından düzenlenmiş ise sözleşme ve bu sözleşmeye ek olarak fatura örnekleri, SGK hizmet listesi, SGK tahakkuk fişi, SGK ödeme dekontu ve bu sözleşmeye ait mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelere uygulanacak olan damga vergisi makbuzunun bulunup bulunmadığı, fatura örnekleri, SGK hizmet listesi, SGK tahakkuk fişi, SGK ödeme dekontunun ilgili meslek mensubunca onaylı olup olmadığı, sözleşme sunulmuşsa bu sözleşmenin aslının ya da noterce onaylanmış suretinin sunulup sunulmadığı hususlarına yönelik inceleme yapılması gerektiği hk (Danıştay K)
Devamı...

ihalede sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunun İş Hacmi Bilgileri bölümünün Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı kısmında Yeterlik değerlendirmesinde esas alınan yıl/yıllar” bilgisinin boş bırakılmasının ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu anlaşıldığından, ihaleyi gerçekleştiren idarece bu eksikliğin tamamlatılması yoluna gidilmesi gerekirken dava konusu işlemin davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik kısmında hukuka uygunluk bulunması (Danıştay K915)
Devamı...

Kurul kararında  şirketin ihale itirazen şikâyet dilekçesinde ileri sürdüğü tüm hususların, Kanun’un öngördüğü sınırlar içerisinde incelendiği, davacının dava dilekçesinde incelenmediğini ileri sürdüğü beton santrali kurulumuna ilişkin iddiaların da bu kapsamda incelendiği, müdahil şirketin fiyat teklifi aldığı firmanın beton üretimi işi ile iştigal etmediğine ilişkin iddianın ise itirazen şikâyete konu edilmediği, bu nedenle davacının, dava konusu Kurul kararında başkaca ret gerekçelerine yer verilmesi gerektiği iddialarının hukûken geçerli ve isabetli olmadığı(Danıştay K571)
Devamı...

idare tarafından ihale iptal kararının Kurul tarafından iptaline ilişkin kararın Mahkeme kararıyla iptal edildiğinden bahisle davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş ise de Mahkemece anılan kararının Daire kararıyla ihalenin idare tarafından iptali gerekçelerinin yerinde olmadığı gerekçesiyle bozulduğu ve ihalenin iptaline ilişkin ihale komisyonu kararının iptali yolundaki Kurul kararı yönünden davanın reddine karar verildiğinden oluşan bu yeni hukuki durum çerçevesinde dava konusu Kurul kararının değerlendirilmesi gerektiği hk (Danıştay K761)
Devamı...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda Ticaret Sicili Bilgilerinin gösterildiği kısımda “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” başlıklı satıra yer verildiği, ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, diğer yandan, belgelerde teklifin esasını değiştirmeyecek nitelikte bilgi eksikliği bulunması durumunda idarece belirlenen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceği hk (Danıştay K459)
Devamı...

idare tarafından davacıya ait hakedişin bloke altına alındığı tarih itibarıyla davacının vergi borcunun kapatılması mümkün iken kesintiyi yapan idarenin yapmış olduğu kesintiyi kanuni yükümlülüğü bulunmasına rağmen ilgili vergi dairesine aktarmakta geciktiği davacının yapılan vergi kesintisinin ilgili vergi dairesine aktarılıp aktarılmadığını bilme ve denetleme imkânından hukuken ve fiilen yoksun olduğu yapılan kesinti sonrası ihale tarihinde davacının muaccel bir borcu bulunmadığı bu nedenle de davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirecek bir husus bulunmadığı hk (Danıştay K456)
Devamı...

sözleşmede yer alan hüküm çerçevesinde var olan borç ilişkisi yeni bir borç oluşturulmak suretiyle sona erdirilmediği ve tarafların yükümlülüklerinin yalnızca süresinin uzatıldığı bir akdin yeni bir sözleşme olarak nitelendirilmesi mümkün görülmemektedir Davacının sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin dayanağı olan 180 gün süreli olarak imzalanan sözleşmenin “Süre” başlıklı maddesine de uygun olarak aynı şart ve birim fiyat ile  imzalanan protokoller ile süresinin uzatıldığı söz konusu protokollerin ilk sözleşmeden ayrı ve bağımsız birer sözleşme olarak kabulünün hukuken mümkün olmadığı bu itibarla, davacının ihalede sunduğu iş deneyim belgesinin tek bir sözleşmeye dayanılarak düzenlendiği sonucuna varıldığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karşı yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka uygunluk davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır  gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ve Mahkeme kararının bozulması hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamasındaki poz numaralarından birim fiyatın hangi kamu kurum ve kuruluşuna ait oldukları kolaylıkla anlaşılabileceğinden, müdahil şirket tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatının kullanıldığının ayrıca belirtilmemesinin esasa etkili olmadığı hk (Danıştay k34)
Devamı...

ihale itirazen şikâyet başvurusundaki iddiaları daha önce alınmış Kurul kararındaki iddialardan farklı olduğu Bu itibarla dava konusu Kurul kararı ile, davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusundaki ilk iki iddiasının Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu değerlendirilerek görev yönünden reddedilmesinde ve davanın reddi yönündeki temyize konu Mahkeme kararının bu kısmında hukukî isabet bulunmamaktadır (Danıştay K56)
Devamı...

ihale teklif bileşeninin Teknik Şartname madde hükümleri ile getirilen teknik ölçümler sağlık raporuna esas teşkil eden test ve aşılar tatbikatlar mesleki eğitim sertifikası ilk yardım sertifikası ve idarece istenecek diğer eğitimleri içermemesinin önemli teklif bileşenlerinin belirlenmesi noktasında idareye tanınan takdir yetkisi çerçevesinde ve idarenin yetki ve sorumluluğunda olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmaması (Danıştay K78)
Devamı...

 itirazen şikayet başvurusunda bulunan davacı şirketin şikayet dilekçesinde yer vermediği iddianın esasının incelenmesi gerekirken, söz konusu iddianın şekil ve süre yönünden reddine karar verilmesi yolundaki Kamu İhale Kurulu kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline ait karar
Devamı...

Kamu İhale Kurulunca dava konusu kararda, söz konusu Mahkeme kararının gerekçesi bir bütün olarak değerlendirilmek ve aynı ihale kapsamında aynı gerekçelerle teklifi değerlendirme dışı bırakılan şirketler yönünden eşit muamele ilkesi gereği inceleme yapılmak suretiyle Mahkeme kararının uygulanmasının sağlanması gerekirken yalnızca dava açan şirket yönünden değerlendirme yapılmasında hukuka uygunluk bulunmadığı hk
Devamı...

ihaleye katılan Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca A.Ş yönetim kurulu tarafından yönetileceği ve temsil olunacağı A.Ş sözleşmesinde aksi öngörülmemiş ise veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisinin çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna ait olduğu açık olarak düzenlendiği ayrıca dava dilekçesinde de davacılar tarafından  A.Ş.’nin esas sözleşmesinde de aksi yönde bir hüküm bulunmadığı şirketin yönetim kurulu üyesinin * tarihine kadar, diğer üye ile birlikte şirketi en geniş anlamda temsil ve yönetime müştereken yetkili olduğu hususunun ifade edildiği bu çerçevede ortak imza ile ihaleye ilişkin işlemleri gerçekleştirdikleri şahsın ihale sürecinde yönetim kurulu üyeliğinin sonlandırıldığına veya esas sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin yetkilerinin sınırlandırıldığına ilişkin bir belge de dosyaya sunulmadığından şirket yönetim kurulu üyesi olarak temsil etme yetkisine haiz şahsın temsil yetkisi bulunmadığından bahsedilemeyeceğinden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi
Devamı...

aşırı düşük teklif sorgulamasında isteklilere gönderilen ve idarenin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş teknik özelliklerin ve isteklilere verilen analiz formatlarında yer alan miktarların isteklilerce değiştirilemeyeceği aksi bir yaklaşımın aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılma amacına ve ihalelere hâkim olan ilkelere aykırı olacağı  analiz formatlarında farklılaştırmaya gidilerek yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilemeyeceği Bu itibarla dava konusu Kurul kararının iptali yolundaki Mahkeme kararında hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ait karar (Danıştay K2)
Devamı...

ihaleye katılan ticaret şirketlerinin, ana sözleşmelerinde yer almayan faaliyet konuları dışında da faaliyette bulunabilecekleri, sırf ticaret sicilinde sayılan faaliyet konuları ile sınırlı olarak faaliyette bulunabilecekleri sonucuna ulaşmanın Kanun’un açık hükmüne aykırılık oluşturacağı, davacı tarafından ihaleye katılabilmek için gerekli belgeler ile mesleki ve teknik yeterliliğine ilişkin belgelerin sunulduğu da dikkate alındığında davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemesi hk
Devamı...

fiyat teklifinde yer alan ürünün proje bazlı proje özelinde üretilen ve özel imalat süreci gerektiren bir ürün olduğu yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının Tebliğde sayılan belgelerden herhangi biri ile açıklama yapılabileceği sayılan bilgi ve belgelerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekliler tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabileceği yönündeki düzenleme kapsamında değerlendirilmesi gerekirken, davacı tarafından fiyat teklifi alınmak suretiyle söz konusu iş kaleminin açıklanmaya çalışıldığı, sunulan fiyat teklifinin mevzuatta belirtilen şartları sağlamadığı, fiyat teklifinin dayanağı olan tutanakların sunulmadığı, fiyat teklifinde yer alması gereken gerekli ibarelerin yer almadığı gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin kurul kararında hukuka uyarlık bulunmaması
Devamı...

analiz girdisi için fiyat teklifi alınan ve hazır betonun temin edileceği firmanın adresi ile işin yapılacağı yerin ise farklı olduğu idarenin işin yapılacağı mahali bilerek tespitte bulunduğu, beton harcı taşıyan araçların hız limitleri dikkate alındığında söz konusu girdide yer alan beton harcının taşınmasının  beton mukavemeti için öngörülen taşıma süreleri açısından teknik olarak makul düzeyde olmadığı aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında bu hususa ilişkin bir dayanak sunulmadığı değerlendirildiğinde itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmiş olup Kurul kararında davaya konu ihale kapsamında aşırı düşük teklif değerlendirmesinde teklifleri değerlendirme dışı bırakılan diğer istekliler hakkında da inceleme yapılarak aşırı düşük teklif açıklamalarının Kurul kararı ile de uygun bulunmamasına karar verilmesi gerektiğinden ihaleye katılan tüm isteklilerin makinelerinin de incelenerek karar verilmesi gerektiği (Danıştay K1)
Devamı...

ihale itirazen şikâyet başvurusunda bulunma noktasında isteklinin ehliyetli olduğu kabul edildiğinden söz konusu başvurudaki usuli eksikliklerin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkındaki Yönetmelik maddesine göre  usul çerçevesinde tamamlatılması yoluna gidilerek bu eksikliklerin giderilmesi halinde başvurunun esastan incelenmesi gerektiği de açık olup yapılan itirazen şikâyet başvurusunun ehliyet ve şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamış olup kararın bozulması Bu karar gereği itirazen şikayet bedelinin iadesi gerçekleşmiştir (Danıştay Kararı 9) 
Devamı...

kamu ihale Kurul kararını gerekçe gösterilen Teknik Şartnameye aykırılığın başvuru sahibinin iddiaları arasında veya idarenin şikâyet başvurusu üzerine aldığı kararda yer alan hususlara ilişkin olmadığı dolayısıyla Kurul tarafından iddialarla sınırlı inceleme yetkisinin aşılması hk(Danıştay K1)
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi üzerine aşırı düşük teklif açıklaması yapan isteklilerden, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği açık olup, davacının aşırı düşük teklif açıklaması yapmadığı anlaşıldığından, (bu doğrultuda sadece teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken) teklif tutarının %3’ü oranında geçici teminatının gelir kaydedilmesi yönünde tesis edilen işleme karşı yaptığı itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı
Devamı...

Aşırı düşük savunmada  İsteklilerden kendilerinden istenmeyen hususlarda açıklama yapmalarının beklenemeyeceği açıklama yapılmış olsa bile bunun takdiren yapılmış bir açıklama olacağı hk.
Devamı...

yapım işinde kullanılacak beton harcının ise niteliği gereği yaklaşık 2 saat süreyle teknik vasıflarını bozulmadan koruyabilen bir malzeme türü olduğu, dolayısıyla en geç bu süre içerisinde iş yerine teslimin gerektiği, beton harcının söz konusu zaman aralığı içerisinde fiyat teklifinin alındığı yerden işin yapım yerine teknik özellikleri bozulmadan naklinin yapılabilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle davacı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmeyerek davacının sunduğu teklifinin reddedilmesi uygun değildir
Devamı...

İhale sürecinde etkili bir kararın alınması üzerine başvuruya konu edilebilecek işlemi ve hukuka aykırılık nedenini öğrenen ilgililerin bu tarihten itibaren Kanun’da öngörülen sürede idareye başvurmalarına hukuki bir engel bulunmadığı hk
Devamı...

kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü malzemeli temizlik hizmet işleri yapılmış olmasının” benzer iş olarak belirlenmesinin yukarıda yer verilen mevzuat ve ihale dökümanlarının düzenlemelerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmış olup davacı tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmaması
Devamı...

isteklinin ihale tarihi itibarıyla idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin bir karar bulunmadığından, anılan kişi hakkında kamu davası açılması nedeniyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olduğundan bahisle, geçici teminatın gelir kaydedilmesi
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında isteklilerden nakliye giderinin hesabında esas alınan mesafenin dayanağının açıklamasının istenilmesi durumunda, aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında bu açıklamanın hangi belgeler esas alınarak tevsik edilebileceğinin belirtilmesi gerektiği
Devamı...

ihale Üzerinde  kalan isteklinin ihaleden sonra daha düşük tutarda teklif mektubu vermesi halinin ihaleden amaçlanan açıklık ve rekabet ilkelerine aykırılık oluşturmayacağı hk
Devamı...

İhale sunulan ürünün Teknik Şartnamesinde belirtilen özellikleri taşımadığı tespit edildiğinden bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle anılan mahkeme kararının bozulması hk (Danıştay K5)
Devamı...

İhale teklif dosyasında eksik bilgi ve belge sunulduğu aşırı düşük teklif açıklamasının hukuka uygun olmadığından bahisle davacı şirketin iddialarının yerinde olduğu söz konusu aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu ancak yapılan inceleme ve hukukî değerlendirmeler neticesinde teklifin yeterlik kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerekmekle birlikte ihaleyi yapan idare tarafından anılan şirketin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmaması nedeniyle teklifinin reddedildiği anlaşıldığı bu hususta düzeltici işlem tesis edilmesine gerek bulunmadığı sonucuna varılarak itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verilmiş itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kurulca idare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda düzeltici işlem belirlenmesine karar verileceği dikkate alındığında dava konusu Kurul kararında yapılan değerlendirmede teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönünde tespitte bulunulmasına rağmen sonuç olarak itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk olmayıp Mahkeme kararının bozulmuştur (Danıştay K4)
Devamı...

İhale Şartnamesine itiraz olmaması nedeniyle kesinleşmiş olduğu bütün istekliler tarafından kesinleşen ihale dokümanı kapsamında istenilen yeterliğe ilişkin tüm belgelerin sunulması gerektiği Şartnamede ihaleye katılım için sunulması gereken belgelere ilişkin olarak atıf yapılan Genelgenin yargı kararıyla iptaline karar verilmiş isede Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile verilen yetkiye dayanılarak SBYS’lerin KTS’ye kaydedilmesine devam edildiği hususları dikkate alındığında Genelgede sayılan ve ihaleye katılımda yeterlik olarak belirlenen belgeleri sunmadığından bahisle davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönündeki dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmadığı  gerekçe belirtilerek davanın reddine/Mahkeme kararının bozulmasına ait karar (Danıştay K3)
Devamı...

ihalede sunulan numunenin şartnameye  uygun olmadığına ilişkin karşılaştırmalı fotoğrafları da içeren açıklamalara yer verildiği herhangi bir teknik inceleme veya değerlendirme yapılmaksızın başvurunun reddedilmesinde karşı özel uzmanlık gerektiren hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulması gerektiği Mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline ait karar (Danıştay K2)
Devamı...

 ihalede iş ortaklığının aralarında bulunduğu bir kısım isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği söz konusu Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada isteklinin ihale kapsamında istenilen asfalt plentine ilişkin yeterlik kriteri konusunda ihalede aynı Kurul kararıyla teklifi değerlendirme dışı bırakılan diğer bir istekli tarafından açılan davada o istekli lehine ve onun hakkında verilen iptal kararı üzerine yargı kararının uygulanması (Danıştay K2)
Devamı...

ihaleye baba-oğul olarak katılan Bahsi geçen baba ve oğul aynı evde ikamet etmekte olup, ihale uhdesinde kalan oğlu iş yeri adresi de babası ile birlikte ikamet ettiği evdir Ayrıca Şti’in söz konusu ihaleye ait ihale dokümanını aynı IP üzerinden indirmişler ve ihaleye sundukları e-tekliflerini aynı İP adresi üzerinden göndermişlerdir İhale için almış oldukları geçici teminatlarını aynı bankadan almışlardır Aynı zamanda oğlu ve  Şti ‘in kullanmış oldukları e- posta adresi  aynı e-posta adresini kullanmaktadırlar Söz konusu ihalede ortak hareket ederek çıkar sağlamak amacıyla avantaj elde ettikleri açıktır iddiasıyla ihaleyi yapan idareye başvuruda bulunulmuş Şikâyet başvurusunun idarece reddedilmesi (Danıştay K.1)
Devamı...

ihalede sunulan iş deneyimin ihale konusu iş ve benzer iş tanımına uygun olduğu belge tutarının özel ortak tarafından sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarını karşıladığı, iş ortaklığı tarafından iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında EKAP üzerinden düzenlenen ve ihalenin ilk ilan tarihinden geriye doğru son 5 yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarına ilişkin iş bitirme belgelerinin, ihale konusu iş ve benzer iş tanımına uygun olduğu, belge tutarlarının hem pilot hem de özel ortak tarafından sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarını karşıladığı
Devamı...

Teknik Şartnamede ihale konusu işte çalıştırılacak taşıtların mobil uzaktan taşıt takip sistemiyle donatılı olacağı, taşıtlarda kullanılacak uzaktan takip sisteminin Müdürlüğün merkez sunucularında bulunan araç takip sistemine entegre olabilecek özellikte olacağı yönünde düzenlemeler bulunmasına rağmen, buna ilişkin teknik özelliklere ihale dokümanında yer verilmediği, Kurul kararında, isteklilerin İdari Şartname maddesi kapsamında işin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, inceleme yapmak suretiyle tekliflerin hazırlayabileceği belirtilerek iddia yerinde görülmemiş ise de, taşıtlarda kullanılacak uzaktan takip sisteminin Müdürlüğün merkez sunucularında bulunan araç takip sistemine entegre olabilecek özellikle donatılabilmesi için, bu teknik bilgilerin istekliler tarafından bilinmesinin mutlak gereklilik olduğu, bu donatıların maliyetinin de teknik özelliklerine göre farklılık gösterebileceği dikkate alındığında, tekliflerin hazırlanabilmesi için gerekli olan bu bilgilere ihale dokümanında yer verilmeyerek, isteklilere bu bilgilere haricen ulaşma yükümlülüğü yüklenmesinin saydamlık ve rekabet ilkelerine aykırı olduğu
Devamı...

ihale dokümanlarında ihale konusu iş kapsamında araçların yapacakları toplam mesafeye ilişkin bir açıklamaya yer verilmediğinin görüldüğü, ihale konusu işte yakıt giderlerinin yükleniciye ait olmadığı dikkate alındığında, araçların yapacakları toplam mesafenin kesin rakamlarla belirlenmemiş olması hâli teklif vermeye engel bir durum teşkil etmemekle birlikte, katedilecek mesafedeki büyük farklılıkların bakım ve onarım giderlerini etkileyebileceği dikkate alındığında, katedilecek mesafenin tamamen belirsiz olması (buna ilişkin olarak yaklaşık rakamın veya rakam aralıklarının verilmemiş olması) yükleniciye ait olan bakım ve onarım giderlerinin de belirsiz olmasına sebep olduğu, ihale dokümanlarında taşıtlar için yıllık 4 defa genel bakım yapılması, toplam 8 adet lastik değişimi yapılması gerektiği yönündeki düzenlemelerin bu belirsizliği ortadan kaldırmadığı
Devamı...

idareye şikâyet başvurusuna konu edilmediği ilk kez * tarihinde Kurul kayıtlarına alınan itirazen şikâyet başvurusunda yer aldığı İhale Kanun maddesi lafzından başvuru sahibinin iddialarından sadece şikâyete konu edilen iddiaların anlaşılamayacağı Kanunda böyle bir sınırlama yapılmadığı başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusundaki iddialarının şikâyet aşamasında öne sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın incelenmesi gerektiği, davacı şirket tarafından süresinde yapılan şikâyet başvurusunun reddi üzerine 4734 sayılı Kanun’da öngörülen şekil ve usûl kurallarına uygun olarak itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, bu durumda, iddianın incelenmesi gerektiği anlaşıldığından Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı hk
Devamı...

Mahkeme kararında  aşırı düşük savunmada ekskavatör girdisi için HP gücünden daha fazla güce sahip bir ekskavatör ile de açıklama yapılabileceği, aynı durumun paletli delgi makinesi içinde geçerli olduğu” gerekçesine yer verilmiş ise de, idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasında isteklilere gönderilen ve idarenin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş teknik özelliklerin ve isteklilere verilen analiz formatlarında yer alan miktarların isteklilerce değiştirilemeyeceği, aksi bir yaklaşımın aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılma amacına ve ihalelere hâkim olan ilkelere aykırı olacağı anlaşıldığından, analiz formatlarında farklılaştırmaya gidilerek yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarıının kabul edilemeyeceği açıktır. Bu itibarla, dava konusu Kurul kararının bu kısmının iptali yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmaması
Devamı...

Yapım Aşırı düşük savunmasında 3.ncü kişilerden fiyat teklifi alınarak açıklama yapılması hususu ile, daha sonra idarenin talebi üzerine sunulan belgelerde farklı güç ve teknik özelliklere sahip bir iş makinesi ile açıklama sunulması hususları birlikte değerlendirildiğinde (farklı teknik özelliklere sahip bir aracın harcayacağı yakıt miktarı ve makinenin 1 saatlik çalışma maliyeti hesabında kullanılan katsayıların -yedek parça, tamir-bakım, sermaye faizi-sigorta vb.- değişeceği düşünüldüğünde) başvuru sahibi isteklinin (b) bölümünde yer alan iddiasının yerinde bulunmadığı”na karar verilerek, iş ortaklığının itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmiş olup, davacı şirket tarafından, bahse konu Kurul kararında, davaya konu ihale kapsamında aşırı düşük teklif değerlendirmesinde, teklifleri değerlendirme dışı bırakılan diğer istekliler hakkında da inceleme yapılarak aşırı düşük teklif açıklamalarının Kurul kararı ile de uygun bulunmamasına karar verilmesi gerektiğinden, diğer bir ifade ile ihaleye katılan tüm isteklilerin makinelerinin de incelenerek karar verilmesi gerektiğinden bahisle Kurul kararının hukuka aykırı olduğu 
Devamı...

idare tarafından istenilen makinelerin özellikler bakımından daha üst seviyede olmasının ve bu yönde seçenekler sunulmasının, bu makinelerin idare tarafından istenilen özellikleri karşılamadığı anlamına gelmeyeceği yönünde gerekçelere yer verilmişsede idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasında isteklilere gönderilen ve idarenin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş teknik özelliklerin de yer aldığı analizlerdeki miktarların ve belirlenen teknik özelliklerin isteklilerce değiştirilemeyeceği aksi yaklaşımın aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılma amacına ve ihalelere hakim olan temel ilkelere uygun olmayacağı bu itibarla analiz formatında yer alan farklılaştırmanın kabul edilemeyeceği açık olduğundan Mahkeme kararında yer verilen değerlendirmelerde hukukî isabet bulunmaması
Devamı...

ihale konusu isin yapılabilmesi için gerekli görülen malın, davacının mülkiyetinde sayılabilmesi için buna ilişkin finansal kiralama sözleşmesinin ihalenin ilan tarihinden önce akdedilmesi yönünde bir şart, ne ilgili mevzuatta ne de ihale dokümanında öngörülmediğinden davacı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk; davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmadığı  mahkeme kararının bozulması dair Danıştay kararı
Devamı...

İdaremiz Personel Taşıma (Servis) Hizmeti Alım İşinde kullanılacak aşağıda cinsi, modeli ve markası belirtilen araçların şehir içi 100 kilometrede motorin tüketim değerleri ile periyodik bakım onarım aralıkları aşağıda gösterilmiştir  ifadesine yer verildiği ayrıca, söz konusu belgenin “Yetkili servis kaşe-imza” kısmının altında kaşe ve imzanın yer aldığı, bu kapsamda *yetkili servis olduğu akaryakıt tüketimine yönelik belgeleri düzenleyenlerin yetkili servis olduklarına dair ayrıca bir belge sunacaklarına ilişkin düzenlemenin mevzuatta, ihale dokümanında ve aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında yer almadığı * yetkili servis olduğu anlaşıldığından şirketçe aracın akaryakıt tüketimini tevsik etmek üzere sunulan belgeyi düzenleyen firmanın yetkili servis olduğuna dair bir belgelendirme yapılmadığından bahisle davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, anılan kısım yönünden davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının kısmen bozulmasına karar (Danıştay Kararlı 3)
Devamı...

ihale konusu alanda faaliyet göstermediği gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılamaz (Danıştay Kararlı 1)
Devamı...

İsteklilerin kendi malı olması istenilen araçların yüksek maliyetli olmayan ve ihaleye katılımı engelleyerek kamu kaynaklarının verimsiz kullanılmasına sebep olacak nitelikte araçlar olmamasının esastır
Devamı...

ihale vergi artırımında bulunulması nedeniyle tahakkuk eden vergiler ile özel usulsüzlük cezaların Kamu İhale Genel Tebliği kapsamında vergi borcu olarak kabul edilen türler arasında değerlendirilemeyeceği
Devamı...