uyuşmazlık konusu ihalenin iptaline karar verildiği ihalenin iptali kararında çeşitli gerekçelere yer verildiği Tebliğ uyarınca tekliflerin geçerlilik süresinin şikâyet ve itirazen şikâyet nedeniyle dolması hâlinde ekonomik açından en avantajlı 1.nci ve 2.nci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama iradelerinin sorgulanması her ihalelerin kendi şartları içinde değerlendirilmesi gerektiği ve bu nedenle her ihale için farklı tekliflerin sunulabileceği, idari şartname ve teknik şartnamede hukuka aykırı düzenlemelerin bulunmadığı göz önüne alındığında bu gerekçelerin makul ve meşru gerekçeler olmadığı(Danıştay K914)
Devamı...

ihalenin iptali kararında çeşitli gerekçelere yer verildiği ancak Tebliği uyarınca tekliflerin geçerlilik süresinin şikâyet ve itirazen şikâyet nedeniyle dolması hâlinde ekonomik açından en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama iradelerinin sorgulanması, her ihalelerin kendi şartları içinde değerlendirilmesi gerektiği ve bu nedenle her ihale için farklı tekliflerin sunulabileceği idari şartname ve teknik şartnamede hukuka aykırı düzenlemelerin bulunmadığı göz önüne alındığında bu gerekçelerin makul ve meşru gerekçeler olmadığı, bununla birlikte ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif lduğu ancak bu tekliflerin Kurul kararıyla değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlemesine karar verildiği, anılan Kurul kararı uyarınca ekonomik açıdan en avantajlı teklifin *TL olduğu bu durumda ise hem hukukilik hem de yerindelik denetimi yapan ihale yetkilisinin Kurul kararı nedeniyle ortaya çıkan *TL tutarındaki maliyet farkını göz önüne alarak ihalenin iptaline karar verilmesi(Danıştay K741)
Devamı...

ihaleye ilişkin İdari Şartnamede belirtilen bazı iş kalemlerinde yer alan işin en az %80’i oranında tek sözleşmeye dayalı olarak isteklinin yurt içinde kamuya yaptığı işlerden almış olduğu ve ihale ilan tarihi itibarıyla geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlanarak geçici kabulü yapılan iş deneyiminin kalite ve teknik değer nitelik puanı olarak fiyat dışı unsur olarak belirlenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından, bu iddiaya ilişkin itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka aykırılık, söz konusu Kurul kararının anılan iddiaya ilişkin kısmının iptalindeki Mahkeme kararının bu kısmında ise hukukî isabet bulunmamaktadır şeklinde gerekçe kararının bozulması(Danıştay Kararlı 423)
Devamı...

İtirazen şikâyet başvurusuna konu olan fiyat dışı unsur düzenlemesi incelendiğinde ihale dokümanında belirtilen 14 adet iş kalemi için “istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki tutarının toplam yaklaşık maliyete oranının %70 – %110 aralığında (%70 ve %110 dahil) kalması” durumunda isteklilere puan verileceğinin öngörüldüğü, bu düzenlemeyle, isteklinin, ihaleyi yapan idarece belirlenen pozlardaki fiyat ağırlığının aynı iş için yaklaşık maliyetteki oranlamaya yaklaşması hâlinde fiyat dışı unsur puanı verileceğinin, başka bir anlatımla, değerlendirmede teklifteki oranla yaklaşık maliyetteki oranın karşılaştırılacağı Bu itibarla, dava konusu düzenlemenin Tebliğde yer alan açıklama ve bu maddenin genel gerekçesinde belirtilen hususlarla uyumlu olduğu ihaleyi yapan idarenin iş tamamlanmadan sözleşmenin tasfiye edilme riskini azaltmak için yaptığı bu düzenlemenin etkinlik, verimlilik ve teknik değer kriterlerini sağlamaya yönelik olduğu anlaşıldığından, bu iddiaya ilişkin itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka aykırılık, Kurul kararının anılan iddianın reddine ilişkin kısmının iptali yönündeki  Mahkeme kararının bu kısmında ise hukukî isabet bulunmamaktadır (Danıştay Kararlı 494)
Devamı...

ihalede  sunulan iş deneyim belgesinin %51 oranında hissesine sahip ortağı olan *şirketine ait olduğu *tarihinden itibaren davacı şirketi temsile ve yönetime yetkili ortağın ise * tarihli hisse devri sonrasında şirketin %49 hissesine sahip olan şahsın olduğu *tarihli hisse devri sonrasında bu konuda herhangi bir değişikliğin yapılmadığı ve şirketi temsil ve yönetime yetkili olduğunun tevsik edilemediği göz önüne alındığında, iş deneyim belgesi kullanılan  şirketin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olma şartını sağladığı görülmekle birlikte söz konusu şirketin davacı şirketi temsile ve yönetime yetkili olma şartını sağlamadığı anlaşıldığından davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılarak düzeltici işlem belirlenmesine dair dava konusu Kurul kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmadığı (Danıştay Kararlı 721)
Devamı...

ihale Teklif sınır değerin altında kalan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazılarında açıklama istenecek iş kalemlerinde yer alan nakliye girdilerine ilişkin olarak formül belirtilmesinin idarenin takdirinde olduğu idarece herhangi bir nakliye hesaplama formülü bilgisine yer verilmediği durumlarda, açıklamaların başka kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanmış aynı poza ilişkin formüllerin (uygun olduğu ölçüde) kullanılması suretiyle yapılabileceği gibi, üçüncü kişilerden fiyat teklifi almak suretiyle de yapılabileceği (Danıştay Kararlı 511)
Devamı...

ihale Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler adlı standart formun ihale dokümanında yer alması karşısında davacı tarafından Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin teklif dosyası ekinde sunulmamasının belge eksikliği olarak değerlendirilmesi gerektiği ve bu eksikliğin sonradan tamamlatılmasının mümkün olmadığı(Danıştay K283)
Devamı...

ihale analiz formatında yer alan mesafelerden kendilerine avantaj sağlayacak daha uygun mesafelerin belgelendirilmesi şartıyla aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılabileceği, istekli tarafından “mıcır nakli” analiz girdisi için idarenin belirlediği mesafeden daha kısa bir mesafe kullanılması (Danıştay K323)
Devamı...

Aşırı düşük teklif açıklamasına konu iş kalemlerine ait girdilerin ürün temini ve yerine konulması şeklinde tanımlandığı söz konusu ürünlerin montajlarının esaslı isçilik veya malzeme katkısı gerektirmedikleri anlaşılmaktadır söz konusu ürünlerin montajları için teklif alınan işçilik bedellerinin, bu ürünlerin temini için gereken bedellere nispeten çok düşük tutarlarda oldukları görülmekte olup bu ürünlerin yerlerine yerleştirilmeleri için başka firmadan fiyat teklifi alınmış olması hususunun tek başına söz konusu ürünlerin montajlarının mutlak olarak esaslı isçilik gerektirdiği şeklinde yorumlanması mümkün değildir Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir (Danıştay Kararlı)
Devamı...

 ihale iş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlamasının 30 tam puan üzerinden teknik değer nitelik puanlamasının 30 tam puan üstünden yapılacağı, bu çerçevede iş kalemleri kapsamındaki işlerin ihale ilan tarihi itibarıyla geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan ve Türkiye sınırları dahilinde herhangi bir kamu kurumunda yapılmış olmasının teknik değer nitelik puanlamasına yönelik kriterler olarak belirlendiği; ayrıca, isteklilerin İdari Şartnamede yeterlilik kriteri olarak aranan iş deneyim belgesi için sundukları iş deneyim belgelerinin bu maddedeki teknik kriterleri sağladığını tevsik etmeleri hâlinde tam puan alacakları ve başkaca bir belge sunmalarına gerek olmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale komisyonu kararıyla aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmemesi nedeniyle dava dışı bırakılan isteklinin kurul kararı ile aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesine karar verildiği daha sonra  ihale komisyonu kararı ile ihalenin ise bu kez aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülen dava dışı istekli üzerinde bırakıldığı kesinleşen ihale kararının  isteklilere bildirildiği dolayısıyla mevzuat hükümleri uyarınca yeni alınan ihale komisyonu kararıyla beraber ihale sürecine etkili yeni bir hukuki durum oluşması nedeniyle ilgililerin şikâyet hakkının yeniden doğacağı ve kesinleşen ihale komisyonu kararının ilgililere tebliğinden itibaren 10 günlük süre içerisinde şikâyet başvurusunda bulunulabileceği açık olup davacı şirketler tarafından kesinleşen ihale komisyonu kararının bildirildiği  tarihi izleyen on günlük süre içerisinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu görüldüğünden, davacı şirketin ilgili iddialarının süre aşımı nedeniyle reddedilmesinde hukuka uygun olmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihalenin iptaline ilişkin kararın itirazen şikâyet üzerine alınmadığı, isteklilerin tekliflerinin geçersiz olduğuna ilişkin bir belirleme yapılmaksızın ihale dokümanındaki hata nedeniyle tüm teklifler reddedilerek ihalenin re’sen iptal edildiği anlaşıldığı başvuru konusu hususun Kurumun görev alanında bulunmadığı sonucuna varılmakla itirazen şikâyet başvurusunun görev yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmaması (Danıştay K58)
Devamı...

ihale teklif dosyası kapsamında Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin sunulmadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararının iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmaması (Danıştay K27)
Devamı...

ihale Sözleşme maddesi dipnotunda ağır aykırılık hallerini belirleme konusunda idarelere takdir yetkisi verildiği bu kapsamda idarelerin ağır aykırılık halleri belirlemek suretiyle bu aykırılıkların bir defa gerçekleşmesi durumunda dahi ihale Kanuna göre sözleşmeyi feshedebilecekleri anlaşılmakla birlikte bu kuralın idarelere bütün ihalelerde ağır aykırılık hali belirleme zorunluğu getirmediği ihaleye ait Sözleşme maddesi incelendiğinde ihaleyi gerçekleştiren idarece Sözleşme Tasarısında ağır aykırılık haline ilişkin olarak bir belirleme yapılmadığı, bu durumun ise mevzuata aykırılık oluşturmayacağı ihaleye teklif verenler açısından bir tereddüt oluşturmayacağı ve ihale sürecinin devamına engel teşkil etmeyeceği gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ait karar (Danıştay K1)
Devamı...

ihalede iş ortaklığı tarafından araçların temel standardına ilişkin belge sunulmayıp üst yapıya ilişkin olan söz konusu uygunluk sertifikasının sunulduğu, dolayısıyla yeterlik kriterlerine ilişkin olarak herhangi bir belgelendirme yapılmadığından İdari Şartnameye uygun olarak teklifte bulunulmadığı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönünde düzeltici işlem belirlenmesine dair Kurul kararının bu kısmında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptaline ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” yönünde hüküm kurularak ilk derece mahkemesinin kararının bozulmasına ait karar (danıştay K4)
Devamı...

ihalede teklif ekinde sunulması gereken Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin davacı tarafından teklif ekinde sunulmadığı, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, davacı şirket tarafından sunulan geçici teminat mektubunun standart formda yer alan ifadeyi içermediği ve bu nedenle de davacının teklifinin mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

banka referans mektubunun dava konusu ihale kapsamında sunulması gerekli belgelerden olduğu ihale dosyasına sözü edilen belgeyi düzenleyenden farklı bir şube tarafından aslına uygunluk ibaresi konulmak suretiyle çoğaltılan ıslak imzalı örneğin sunulduğu, diğer şube tarafından aslına uygunluk ibaresi konularak imzalanan banka referans mektubu suretinin asıl belge niteliğinde kabul edilmesi gerektiği
Devamı...

İhaleden yasaklama işlemlerinin başlatılmasına ilişkin işlemlerin ve ihaleden yasaklama kararlarının hukuka uygunluğunu değerlendirme konusunda Kamu İhale Kurulu’nun herhangi bir yetkisinin  bulunmadığı hk
Devamı...

İhale şartnamesinin tüm maddelerine cevap verilmemesi halinden ilgilinin sorumlu olacağı ve tekliflerin istenilen kopyada ve formatta olmaması durumunda tekliflerin geçersiz sayılabileceği konusunda ihaleyi yapan idareye yetki verilmesi
Devamı...

aşırı düşük savunmada analizdeki girdi miktarıyla rayicin çarpımı sonucu bulunan tutarın virgülden sonraki kısımlarının iki haneye yuvarlanarak yazılabileceği sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararının bozulması hk
Devamı...

ihalelerde şirket birleşmelerinde devrolan şirkette geçirilen %51 hisseye sahip dönemin devralan şirkette geçirilen dönemden sayılamayacağından bahisle değerlendirmeye alınmadan işlemlere devam edilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında ve davanın reddi yönündeki Mahkeme kararının bozulması
Devamı...

ihalede aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunacakları analizlere dayanak teşkil eden belgeler olarak “üçüncü kişilerden fiyat teklifleri”nin ayılmış olması karşısında Tebliğe uygun açıklama yaptığı anlaşılan davacı şirketin başvurusunun iş makinelerinin edinim bedellerinin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınarak açıklanamayacağı
Devamı...

ihalede sunulan iş deneyim belgesine konu olan canlı hayvan nakliyesi işinin, İdari Şartname’de benzer iş olarak düzenlenen ekmek dağıtımı, temizlik malzemesi dağıtımı veya gıda malzemeleri dağıtımı olarak değerlendirilemeyeceği; ihale dokümanında yer alan ve kesinleşen kuralların, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idareler tarafından uygulanmamasının, ihaleler için Kanun’da öngörülen saydamlık, rekabet, eşit muamele ve güvenirlik ilkelerini ihlâl edeceği hk
Devamı...

ihale dökümanında personel sayısında azaltılmaya gidilebileceğine ilişkin düzenlemenin, istekliler bakımından tekliflerin hazırlanması aşamasında bir belirsizlik oluşturarak tekliflerin sağlıklı bir biçimde hazırlanmasını engelleyeceği hk
Devamı...

ihaleyi yapan idarece işçilik hesaplama modülü kullanılarak asgari işçilik maliyetinin belirlendiği ihalede, aynı yöntem izlenerek davacı tarafından sunulan teklifin asgari işçilik maliyetini karşıladığı açık olduğundan, dava konusu Kurul kararının davacının değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmında hukuka uygunluk, davanın reddi yolunda verilen temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulması
Devamı...

ihalede sunulan belge sahiplerinin en az 1 yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip oldukları şirketler için kullanabildikleri iş deneyim belgelerinin; hissesine sahip oldukları şirketin bir başka şirketin devralma şeklinde birleşmelerinden sonra %51 hisse şartını koruması durumunda devralan şirket için de kullanılıp kullanılamayacağı
Devamı...

ihaleye verilen tekliflerden birinin yaklaşık maliyetin %3, diğerinin ise %5 altında olması, dolayısıyla tekliflerin yaklaşık maliyete çok yakın bulunması karşısında, yeterli indirim yapılmadığı ve önerilen tekliflerin yüksek bulunduğu gerekçesiyle, kamu yararı göz önünde tutularak ihalenin iptal edildiği anlaşıldığından, uyuşmazlık konusu ihalenin iptali kararının iptali yönünde verilen dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık görülmediği
Devamı...

isteklinin ihalede sunduğu CE belgesinin teknik şartnamede belirtilen cihazın tamamını karşılayan bir belge olmadığının bu konuda düzenlenen teknik rapor ve dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında da, açıkça belirtildiği görülmekle CE belgesinin teknik şartnameye aykırılık taşıdığı gerekçesiyle ihalenin iptali yolunda alınan kararda; takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun kullanıldığı hk.
Devamı...

Aşırı düşük Savunmada araç maliyetlerine ilişkin belgelerin Tebliğde yer alan şartlara uygun olarak düzenlenmesinden ve doğruluğundan belgeyi tasdik eden meslek mensubunun sorumlu olduğu hk (Danıştay K.5)
Devamı...

ihalede çalıştırılacak iş makinelerine ilişkin akaryakıt giderinin tevsiki için bu makinelerin temin edildiği yetkili servislerden/üreticilerden alınmış imzalı-kaşeli belgeler sunulduğu bu belgelerde söz konusu makinelerinin saatlik tüketeceği yakıt miktarına ilişkin bilgilerin yer aldığı, fiyat tekliflerinde yer alan araçlar ile akaryakıt beyanına konu edilen araçların örtüştüğü, akaryakıt bedeli olarak  5,15-TL/litre arşiv fiyatının kullanıldığı bu bedelin ihale ilan tarihinden ihale tarihine kadarki dönemde EPDK tarafından il için yayınlanan fiyatların %90’ının altında olmadığı Tebliğde de katalog sunma zorunluluğunun bulunmadığı (Danıştay K.4)
Devamı...

ihale dokümanında kanal doluluk oranına yer verilmediği ihalenin üzerinde bırakıldığı firmaca boru doluluk oranının %55 olarak dikkate alınarak hesaplama yapılmasında söz konusu firmaya atfedilebilecek bir kusurun bulunmadığı firma tarafından taşıma mesafesi olarak 30 km üzerinden yapılan hesaplamanın ihale konusu alandan çıkan hafriyatın en uzak hafriyat Sahasına taşınabileceğinden bahisle yapıldığı bu sahanın alana uzaklığının 26 km olduğu Saha için hafriyat toprağına dair fiyat bilgisinde kuru/nemli hafriyat bilgisine yer verilmediği davacı şirketin iddiası doğrultusunda sadece “kuru hafriyata” ilişkin fiyat teklifi sunulmadığı, *firmasından alınan 30 km ve %55 doluluk oranı üzerinden yapılan aşırı düşük teklif açıklaması (Danıştay K.3)
Devamı...

ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacağı belirtilen personele ilişkin işçilik maliyetlerinin “İşçilik Hesaplama Modülü” kullanılarak hesaplandığı, işçilerin yol, yemek, kıyafet, güvenlik malzeme, maaş ve SGK maliyetlerinin öngörüldüğü, iş süresi olan 1111 günlük sürede tekniker ve mühendisler tarafından sunulacak hizmetlerin de bu maliyetlerin içinde yer aldığı anlaşıldığı (Danıştay K.2)
Devamı...

ihaleyi yapan idarece araçlar bakımından yalnızca edinim maliyetinin, araç maliyetleri dışında ise işçilik maliyetlerinin akaryakıt maliyetleri ile katı malzemenin döküm sahasına nakliye bedeli ve döküm sahasında döküm maliyetlerinin açıklanması istenilmiş olup kesin teminat masrafının önemli bir teklif bileşeni olarak belirlenmediğin, … firması tarafından aşırı düşük teklif açıklaması yapılması gerekmediği (Danıştay K.1)
Devamı...

İhaleye teklif veren istekli tarafından gerek kendi malı olan araca ilişkin sunulan belgelerin gerekse üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin Tebliğde belirtilen ibarelere yer verilerek serbest muhasebeci mali müşavir olan meslek mensuplarınca kaşelenip imzalandığı Genel Tebliği maddesine göre 3.ncü kişilerden alınan fiyat teklifinin doğruluğundan meslek mensubunun sorumlu olduğu teklif açıklamasında, kamu kurumlarınca belirlenen analiz formüllerinin kullanılması (Danıştay K.)
Devamı...

 buna karşılık özel ortak olan Şti tarafından, İdari Şartnamede ihaleye katılabilmek için teklif kapsamında sunulması gerektiği açıkça düzenlenen “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin” sunulmadığı, davacı şirket tarafından da anılan belgenin özel ortak tarafından sunulmadığının tespit edilmesi bu hâliyle belge eksikliğinin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip tamamlatılmasının mümkün olmadığı (Danıştay K.)
Devamı...

fiyat teklifi aldığı şirket ile arasında akrabalık bağı bulunduğu aynı şirket oldukları ve fiyat tekliflerine esas teşkil eden malların stokta bulunmasının imkânsız olduğu fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden tutanakların istenerek alışlar satışlardan hangisi üzerinden işlem yapıldığının tespiti, giriş faturalarının Tebliğ’de istenen hangi döneme ait olduğu, anılan sektörde faaliyet gösteren şirketlerden alınıp alınmadığı, idarece istenen sarf malzeme miktarı ve özelliklerinin sunulan fiyat teklifi içinde bulunup bulunmadığı, malların stokta bulunup bulunmadığı, tedarikçi şirketin adresinde faaliyette bulunup bulunmadığı ve ticaret odası kaydının bulunup bulunmadığı, SMMM onayının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı giriş çıkış faturalarının ilgili vergi dairesine beyanının yapılıp yapılmadığı hususlarının tespit edilmesi gerektiği iddianın Kurul kararlarında şirketi ile fiyat teklifi aldığı şirket arasındaki ilişkinin sadece fiyat teklifi sunan şirketi faaliyet konuları arasında ihale konusu temizlik konusunun da bulunduğu ve fiyat teklifinin zorunlu bazı bilgileri içerdiği yönünden incelendiği anılan şirketler arasında akrabalık bağı bulunduğu teklifin muvazaalı bazı işlemler içerdiği iddiasının ise incelenmediği söz konusu iddialar hakkında da karar 
Devamı...

İhale yeterlik bilgileri tablosunun ihalede katılım ve yeterlik kriteri olarak belirlenen geçici teminat mektubuna ilişkin satırlarında teminat ile ilgili kriterlere ilişkin bilgi girişinde bulunmadığı gerekçesiyle uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakıldığı bu duruma göre, söz konusu isteklinin teklifinin * değeri olarak hesaplanmasının mümkün olmadığı sonucuna varıldığından davacıların işbu iddiasının geçerli olmadığı, bu itibarla, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının teklif fiyatı puanının, ilgili mevzuat ve ihale dokümanı kapsamında belirlenen kriterlere göre hesaplanmak suretiyle EKAP üzerinden 50 olarak belirlendiği görüldüğünden davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığı tarafından itirazen şikâyet başvurusu
Devamı...

iş ortaklığı tarafından doldurularak sunulan yeterlik bilgileri tablosu Diğer Belgelere İlişkin Açıklamalar sütununda herhangi bir bilgiye yer verilmediği “İstekli tarafından fiyat dışı unsur bilgisi beyan edilmemiştir/hiçbiri seçilmiştir ifadesinin yer aldığı Yönetmeliğin “Elektronik ihale maddesi uyarınca fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılacağı iş ortaklığı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda fiyat dışı unsur bilgisinin beyan edilmediği İdari Şartnamede fiyat dışı unsur tanımının İş Grubu 1, İş Grubu 2 ve İş Grubu 3’ün fiyat dışı unsurda toplam puanının 9 (dokuz) olduğu yönünde düzenlemeye açıkça yer verildiği bu itibarla, yeterlik bilgileri tablosunda fiyat dışı unsur bilgisi beyan etmeyen iş ortaklığına iş grupları puanlamasına ilişkin olarak 9 puan verilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığı tarafından itirazen şikâyet başvurusu
Devamı...

yapım işleri geçici kabul tutanağı hakediş özeti ile hakedişlere yer verildiği arıtma işine ait yapılan işlerin tutarının *TL, tenzilatlı toplam tutarın *TL, yükleniciye ödenen toplam tutarın ise TL (KDV dahil) olduğu yükleniciye ödenen toplam tutarın *yılı müteahhitlik karne katsayısı üzerinden güncellenerek * yılına ait *TL tutarına ulaşıldığı bu tutarın da iş deneyim belgesinde A-XI Grubu işe ilişkin tutar olarak yer aldığı iş deneyim belgesine konu iş kapsamında arıtma tesisi işinin yanında terfi ve deşarj hattı ile kanalizasyon hattı işlerinin de yapıldığı, deşarj hattı ve kanalizasyon işlerinin kapsamı itibarıyla A-IV Grubu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği bu nedenle iş deneyim belgesine konu işin ihale konusu işe benzer nitelikte olduğu, dolayısıyla iş deneyim belgesine konu işlerin tamamının ihale konusu iş ve/veya benzer iş kapsamında değerlendirmeye alınması gerektiği
Devamı...

yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında yer alan; Özel poz numaralı iş kalemleri ile *poz numaralı iş kalemleri için sunulan maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (EK.O5, EK.O6, EK.O7) veya bu belgeler istenmediyse fiyat tekliflerinde inşaat kalemleri için ‘malzeme + işçilik + nakliye’ fiyatları ile elektrik-mekanik iş kalemleri için ‘malzeme + montaj + nakliye’ fiyatlarının ayrı ayrı belirtilip belirtilmediğinin incelenmesi gerektiği iddası
Devamı...

Aşırı düşük savunmada asfalt kazıma makinası için alınan fiyat teklifine dayanak teşkil eden satış tutarı tespit tutanağı fiyat teklifine konu iş makinası için teklifi veren firmanın envanterinde bulunduğuna ilişkin belge ve söz konusu iş makinası için teklifi veren firmaya ait alış faturasının ilgili meslek mensubundan temin edilerek ihale komisyonuna sunulması hk
Devamı...

EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgelerin ekleriyle birlikte sunulmasının istenildiği müdahil şirket tarafından idareye sunulan yazıda “İhale tarihinde geçerli faaliyet izin belgemiz ihale tarihinden sonra yönetici değişikliği yapılması sebebi ile güncellenmiş olup ihale tarihinde sunulan belgenin aslını yeni, güncel belgemizi almak üzere teslim etmiş bulunmaktayız Eski belgemizin fotokopisi ve güncel belgemizin aslı idare tarafından görülmüş hâli ekte tarafınıza sunulmuştur ifadelerine yer verildiği söz konusu yazı ekinde 2 adet Faaliyet İzin Belgesinin sunulduğu söz konusu belge üzerinde idarenin “Aslı idarece görülmüştür” onayının bulunduğu fotokopi olarak sunulan ve belge numarası incelendiğinde *kurucu ve yönetici olarak belirlendiği, dolayısıyla ihalenin üzerinde bırakılan müdahil şirket tarafından asıl belge ve fotokopi belge olarak sunulan şirketi faaliyet izin belgelerinin belge numarasının aynı olduğu görülmekle birlikte söz konusu belgelerin düzenleme tarihlerinin biri ihale tarihinden önce biri ise ihale tarihinden sonra olacak şekilde birbirinden farklı olduğu bu hâliyle anılan istekli tarafından ihale tarihinde ihaleye katılımda yeterli olduğuna ilişkin sunulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Faaliyet İzin Belgesi’nin (aslı belgeyi düzenleyen Kuruma iade edildiği ifade edildiğinden) sunulmadığı bunun yerine yönetici değişikliğine gidilen ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmeyen Şirketi Faaliyet İzin Belgesi’nin sunulduğu, bu durumda, ihalenin üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen faaliyet izin belgesinin aslının sunulmadığı, bunun yerine yönetici bilgileri ve düzenleme tarihi farklı olan başka bir belgenin sunulduğu, anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilip belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulmayan ve sonradan güncellenme ihtiyacı doğan özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi üzerinden yeterlik değerlendirmesi
Devamı...

Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda ortaklara ve yöneticilere ait bilgilerin, ortaklık oranlarının, T.C. kimlik numaralarının ve bu bilgilere dayanak teşkil eden  Gazetesi ve pay defteri bilgilerinin beyan edildiği, adı geçen firmanın ekonomik açıdan en avantajlı birinci veya ikinci teklif sahibi olması öngörülmediğinden “beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması” aşamasında bu firmadan ilgili belgelerin talep edilmediği, bu doğrultuda mevcut aşamada, İdari Şartname maddesi çerçevesinde, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin ve teyit edilemeyen pay defterine yönelik olarak beyan edilen bilgiler esas alınarak değerlendirme yapılabileceği, beyan edilen Gazetelerinin ise internet sayfası üzerinden temin edilebildiği, anılan internet sayfası üzerinden ulaşılan Gazetelerinden beyan edilen bilgilerin doğruluğunun teyit edilebildiği, yine bu bilgileri gösteren Gazetelerindeki şirket unvanı ve türünün ihaleye katılımdaki unvan ve tür bilgileriyle örtüştüğü ve bahse konu Gazetelerin tarihleri ile ihale tarihi arasında unvan ve tür değişikliği yapılmadığının görülebildiğinden bahisle dava konusu Kurul kararının davacı şirketin iddiasının reddine dair kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı
Devamı...

İhale kararına  şikayet başvurusuna  idarenin 10 gün içinde cevap vermemesi (ZİMMİ RED)
Devamı...

kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli yasaklı olmayan şirketler ihaleye katılamayacak olan kişiler vasıtasıyla ihalelere katılmışlarsa, söz konusu şirketlerin de 4734 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği; hakkında yasaklama kararı bulunmayan bir şirketin temsile yetkili müdürü ihale tarihinde yasaklı ise şirketin ihalelere teklif vermesinin hukuken mümkün olmadığı, zira, şirketi temsile yetkili olan kişinin şirkette hakim etkiye sahip olduğu, bu nedenle katılım yasağının şirkette ortaklık oranının olup olmadığına bakılmaksızın bu kişileri de kapsaması gerektiği, Kanunun bu hususa yönelik amacı ortaklık yoluyla hakim etkiye sahip yasaklı kişilerin ihalelere katılmasını önlemek olduğundan, yasaklı şirket müdürünün ihaleye teklif vermesine izin verilmesi hâlinde Kanunun amacına aykırı hareket edilmiş olunacağı, bu kapsamda, davacıların oluşturduğu iş ortaklığı adına teklif mektubunu imzalayan firmanın hakim ortağı ve şirket müdürü *tarihleri arasında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olması nedeniyle, davacıların 4734 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden, davacıların oluşturduğu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının irat kaydedilmesine dair işleme ilişkin olarak yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı
Devamı...

EKAP üzerinden gönderilen yazı ile müdahil şirketten aşırı düşük teklif açıklamasının istenildiği, ihale üzerine bırakılan müdahil şirket tarafından açıklama yazısının sunulduğu, müdahil şirketin yaptığı açıklama ve ek belgelerden  poz numaralı iş kalemleri için teklif edilen fiyatların satış tutarı tespit tutanağında yer alan ağırlıklı ortalama birim satış tutarı üzerinde * poz numaralı iş kaleminde yer alan işçiliğe ilişkin teklif edilen fiyatın ise ağırlıklı ortalama birim satış tutarına eşit olduğu ayrıca kamu ihale mevzuatı uyarınca maliyet tespit tutanaklarında kapasite raporu bilgisine ancak mükellefin fiyat teklifine konu mamulün veya fiyat teklifine konu hizmet kapsamındaki mamulün üreticisi olması durumunda yer verilmesi gerektiği anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun reddi hk
Devamı...

Sözleşme Tasarısında işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi şeklinde gerçekleşecek aykırılıkların Teknik Şartname maddelerinde düzenlenen” farklı yaptırımlara tâbi aykırılıkları da kapsayabileceği; Sözleşme Tasarısı’nın maddesinde belirtilen hâller dışında kalan durumlarda ifadesi kullanılmakla birlikte bu cezayı gerektirecek özel aykırılık durumlarına açıkça yer verilmediği bu suretle cezalara ve sözleşmenin feshine ilişkin olarak Sözleşme Tasarısı’nda ve Teknik Şartnamede farklı, çelişkili ve belirsiz düzenlemelerin bulunduğu, oysa sözleşmenin feshine kadar gidebilecek sonuçlar doğuran cezai hükümlerin açık, kesin ve belirli olması gerektiği, ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralamasının bu belirsizliği gidermediği hk
Devamı...

idarenin söz konusu belgelerin ürün adına değil istekli adına düzenlendiği isteklilerin ve iş ortaklığındaki her bir ortağın ihalede yeterliğinin saptanması amacıyla söz konusu belgelerin istenildiği, şartname kapsamında teklif edilen ürünlerin Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kayıt ve Tescil Bilgi Sisteminde ihale tarihi itibari ile bulunmaları ve gerekli belgeyi tekliflerinde iş ortaklığının tüm ortakları tarafından ayrı ayrı sunulması gerektiği iddası
Devamı...

İhale dokümana süresinde itiraz edilmediğinden dokümanın kesinleştiği, tekliflerin kesinleşen ihale dokümanına uygun olarak sunulması gerektiği, davacının ihale dokümanına uygun olmayan teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi
Devamı...

iş deneyimini fatura ile tevsik eden istekli tarafından birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan sözleşme kapsamında hangi sürede ne kadar işin yapıldığı, fatura bedelinin tek bir sözleşmeyi kapsayıp kapsamadığı, fiyat farkı ve sözleşme kapsamında gerçekleştirilen diğer işlerin fatura bedeline dahil edilip edilmediği vb. hususların tespiti, ancak faturada “yapılan işin miktarı” ve “birim fiyat”ın yer alması hâlinde mümkün olup birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşme kapsamında yapılan işler için sunulacak faturalarda “birim fiyata” yer verilmesi kaçınılmazdır Faturada birim fiyata yer verilmemesi durumunda, faturaya sözleşme konusu iş dışında bir bedelin dahil edilip edilmediğinin tespiti ve denetimi imkânsız hâle gelecektir. Bu ve benzeri denetimin yapılamadığı hâllerde, faturaya sözleşme konusu işin dışında kalan işlerin bedelleri eklenmek suretiyle iş deneyim tutarının gerçeğe aykırı olarak artırılacağı kuşkusuzdur Dolayısıyla iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan faturalarda birim fiyata yer verilmesi, sözleşmenin birim fiyata dayalı olarak imzalanmasından ve sözleşmede yapılacak işin toplam tutarının belirlenmemiş olmasından kaynaklanan sözleşme kapsamında yapılan işler ile sözleşme kapsamı dışında yapılan işler varsa bu işlerin ayrıştırılması ve bu işlere ait tutarların belirlenmesi mümkün değildir Oysa fatura konusu işin taahhüt edilen işe ait olduğunu ve sözleşme kapsamında yapıldığını “tevsik yükümlülüğü” yükleniciye ait bulunmaktadır. İş deneyimini göstermek açısından bu yükümlülüğü yerine getirmeyen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hk 
Devamı...