İhale kapsamında  şirketin sunmuş olduğu  Hizmet Yeterlilik Belgesinin  geçerlilik tarihinin * tarihine  kadar  olduğu  anlaşıldığı ihale  tarihi  itibarıyla geçerliliği devam eden belgenin İdari Şartname’de belirtilen yeterlik kriterini sağladığı anlaşılması hk (Danıştay K)
Devamı...

ihaleyi gerçekleştiren idarenin kamu gücüne dayanarak, tek yanlı irade beyanıyla tesis ettiği ve hukuk düzeninde değişiklik yapan, başka bir ifadeyle, davacı şirketin hukukunu etkileyen işlem niteliğine haiz olduğu, hal böyle olunca, itirazen şikayete konu edilen işlemin kesin ve yürütülmesi zorunlu olan idari işlem vasfına haiz olduğu, bu haliyle davacının ihale dokümanındaki hukuka aykırılık nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığı yahut zarara uğramasının muhtemel olduğu yönündeki iddialarının esasının davalı idarece irdelenmesi gerektiği, aksinin kabulü ile davacı şirketin başvurusunun esasının incelenmemesi halinde ise, Kanunda zorunlu idari başvuru yolu olarak öngörülen itirazen şikayet başvurusunun işlevini tam ve gereği gibi yerine getiremeyeceği, yine ilgililerin hak arama hürriyetinin kanunda öngörülmeyen bir sınırlandırmaya tabi tutulması sonucunu doğuracağı anlaşılmakla, dava konusu Kurul kararında bu iddiaların esası incelenmeksizin görev yönünden reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı
Devamı...

ihaleye katılan şirketin yönetim kurulu başkan vekilinin ihaleye fesat karıştırma suçundan mahkûmiyetinin kesinleştiği tacir olarak ticari faaliyetlerde bulunan şirketin yönetim kurulu başkan vekilinin işlemiş olduğu ihaleye fesat karıştırma suçunun mesleki faaliyeti kapsamında olduğu, bu nedenle yönetim kurulu başkan vekili hakkında ihale tarihinden önceki beş yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı mevcut iken ihaleye katılması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak teklif tutarının %3’üne karşılık gelen geçici teminatının gelir kaydedilmesine yönelik idare kararında ve itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle anılan Mahkeme kararının bozulması (Danıştay kararlı)
Devamı...

ihalenin personel çalışmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olmadığı, hizmetin ifasında görev alacak personel sayısına ve niteliklerine Teknik Şartname’de yer verildiği, bunlar arasında şoför yer almamakla birlikte, yemeklerin dağıtımı için görevlendirilecek araç şoförünün mesaisinin tamamını idarede geçirmeyeceği açıkça belirtildiğinden ayrıca teklife dahil edilebileceği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu kısmının iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmaması(Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihaleye katılan  iş ortaklığın AŞ nin %51 ortağı iken ticaret siciline göre tescil tarihinden itibaren 1 yıl boyunca kesintisiz olarak yarıdan fazla hissesine sahip ortak olmadığı ayrıca ortaklık tespit belgesinin düzenlendiği  tarih itibarıyla ticaret sicil gazetesinde yapılan tescil tarihi esas alınmak suretiyle bir yıllık ortaklık süresinin dolmadığı itiraz konusuna ait iş deneyim belgesinin AŞ tarafından kullanılamayacağı anlaşılmakta olup dava konusu işlemin iptaline ait karar (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihalede bazı araçların yüklenicinin kendi malı olması gerektiğine yönelik dokümanda yer alan düzenlemenin, ilgili Yönetmelik kuralının ihaleye katılımı ve rekabeti artırma amacına uygun düşmediği, ihalede rekabeti ve katılımı engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmakla, ihalenin iptaline ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, anılan Kurul kararının iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulması hk (Danıştay kararlı)
Devamı...

ihalede bazı araçların yüklenicinin kendi malı olması gerektiğine yönelik dokümanda yer alan düzenlemenin, ilgili Yönetmelik kuralının ihaleye katılımı ve rekabeti artırma amacına uygun düşmediği, ihalede rekabeti ve katılımı engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmakla, ihalenin iptaline ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, anılan Kurul kararının iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ait Danıştay Kararlı  karar
Devamı...

ihale kararının geri alınması olarak değerlendirilerek hukuk aleminden geriye dönük olarak ortadan kalkan ihale kapsamında gelir kaydedilen geçici teminatın bu nedenle iadesi gerektiği belirtilmiş ise de ilgili işlem içeriği incelendiğinde, açıkça ihalenin “iptal” edildiğinin belirtildiği ve ihale kararının geri alındığı yönünde bir ifadeye yer verilmediği anlaşıldığından, geçerli bir teklif sunmadığından teklifi değerlendirme dışı bırakılan davacının geçici teminat bedelinin irat kaydedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık, bu işlemin iptali yönündeki Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulması(Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale itirazen şikâyet başvurusunda Arazöz ve damperli kamyon girdilerinin  Genel Tebliğe uygun olmadığı, motor yağı, arazöz ve damperli kamyon fiyat tekliflerinin aşırı düşük analizlerindeki özellikleri (model, hp ve diğer teknik özellik vs.) karşılamadığı” şeklindeki iddialara 24/08/2021 tarihli itirazen şikâyet başvurusunda yer verilmediği gibi bu başvuru üzerine alınan 15/09/2021 tarih ve 2021/UH.I-1716 sayılı Kurul kararında bu iddialarla ilgili olarak işlem tesis edilmediği hâlde davacının itirazen şikâyet başvurusunda öne sürülen bu iddiaların görev yönünden reddine ilişkin Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, davanın reddine yönelik Mahkeme kararının bu kısmında ise hukukî isabet bulunmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale komisyonu kararına hem de ihale yetkilisinin işlemine karşı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmadığı ihale komisyonu kararıyla sıralaması değişmeyen davacının ihale komisyonu kararıyla birlikte itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken bulunmadığı dava konusu Kurul kararının ise davacı açısından yeni hukukî duruma yol açmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale ile çok geniş kapsamlı bir hizmet alımı yapıldığı düşünüldüğünde, getirilen 10.000 km şartının ihale konu işle iştigal eden … kişiler tarafından yerine getirilmesinin, dolayısıyla rekabet ortamının oluşturulmasının mümkün olmadığı teknik şartnamede herhangi bir arıza durumunda değişimin çok kısa sürede gerçekleştirilmesi şartının bu olası zararın önüne geçmek için getirilen şartlar olduğu” gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de, bu değerlendirmenin idarenin ihtiyaçlarının belirlenmesi hususundaki takdir yetkisi karşısında isabetli olmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihaleye ait Teknik Şartnamede Tarafların Yükümlülükleri kısmı incelendiğinde her bir yemekhanede yemek hizmeti alan tüm kişilere ve tüm öğünlerde su verilmesi gerektiği anlaşıldığından hangi öğünlerin yanında 180 ml bardak su verileceğinin ayrıca belirtilmesine gerek bulunmamaktadır Bu itibarla Teknik Şartname’nin ilgili maddesinde sağlıklı bir şekilde fiyat teklifinin hazırlanmasına engel bir durum bulunmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

uyuşmazlık konusu ihalenin iptaline karar verildiği ihalenin iptali kararında çeşitli gerekçelere yer verildiği Tebliğ uyarınca tekliflerin geçerlilik süresinin şikâyet ve itirazen şikâyet nedeniyle dolması hâlinde ekonomik açından en avantajlı 1.nci ve 2.nci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama iradelerinin sorgulanması her ihalelerin kendi şartları içinde değerlendirilmesi gerektiği ve bu nedenle her ihale için farklı tekliflerin sunulabileceği, idari şartname ve teknik şartnamede hukuka aykırı düzenlemelerin bulunmadığı göz önüne alındığında bu gerekçelerin makul ve meşru gerekçeler olmadığı(Danıştay K914)
Devamı...

ihalenin iptali kararında çeşitli gerekçelere yer verildiği ancak Tebliği uyarınca tekliflerin geçerlilik süresinin şikâyet ve itirazen şikâyet nedeniyle dolması hâlinde ekonomik açından en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama iradelerinin sorgulanması, her ihalelerin kendi şartları içinde değerlendirilmesi gerektiği ve bu nedenle her ihale için farklı tekliflerin sunulabileceği idari şartname ve teknik şartnamede hukuka aykırı düzenlemelerin bulunmadığı göz önüne alındığında bu gerekçelerin makul ve meşru gerekçeler olmadığı, bununla birlikte ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif lduğu ancak bu tekliflerin Kurul kararıyla değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlemesine karar verildiği, anılan Kurul kararı uyarınca ekonomik açıdan en avantajlı teklifin *TL olduğu bu durumda ise hem hukukilik hem de yerindelik denetimi yapan ihale yetkilisinin Kurul kararı nedeniyle ortaya çıkan *TL tutarındaki maliyet farkını göz önüne alarak ihalenin iptaline karar verilmesi(Danıştay K741)
Devamı...

ihaleye ilişkin İdari Şartnamede belirtilen bazı iş kalemlerinde yer alan işin en az %80’i oranında tek sözleşmeye dayalı olarak isteklinin yurt içinde kamuya yaptığı işlerden almış olduğu ve ihale ilan tarihi itibarıyla geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlanarak geçici kabulü yapılan iş deneyiminin kalite ve teknik değer nitelik puanı olarak fiyat dışı unsur olarak belirlenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından, bu iddiaya ilişkin itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka aykırılık, söz konusu Kurul kararının anılan iddiaya ilişkin kısmının iptalindeki Mahkeme kararının bu kısmında ise hukukî isabet bulunmamaktadır şeklinde gerekçe kararının bozulması(Danıştay Kararlı 423)
Devamı...

İtirazen şikâyet başvurusuna konu olan fiyat dışı unsur düzenlemesi incelendiğinde ihale dokümanında belirtilen 14 adet iş kalemi için “istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki tutarının toplam yaklaşık maliyete oranının %70 – %110 aralığında (%70 ve %110 dahil) kalması” durumunda isteklilere puan verileceğinin öngörüldüğü, bu düzenlemeyle, isteklinin, ihaleyi yapan idarece belirlenen pozlardaki fiyat ağırlığının aynı iş için yaklaşık maliyetteki oranlamaya yaklaşması hâlinde fiyat dışı unsur puanı verileceğinin, başka bir anlatımla, değerlendirmede teklifteki oranla yaklaşık maliyetteki oranın karşılaştırılacağı Bu itibarla, dava konusu düzenlemenin Tebliğde yer alan açıklama ve bu maddenin genel gerekçesinde belirtilen hususlarla uyumlu olduğu ihaleyi yapan idarenin iş tamamlanmadan sözleşmenin tasfiye edilme riskini azaltmak için yaptığı bu düzenlemenin etkinlik, verimlilik ve teknik değer kriterlerini sağlamaya yönelik olduğu anlaşıldığından, bu iddiaya ilişkin itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka aykırılık, Kurul kararının anılan iddianın reddine ilişkin kısmının iptali yönündeki  Mahkeme kararının bu kısmında ise hukukî isabet bulunmamaktadır (Danıştay Kararlı 494)
Devamı...

ihalede  sunulan iş deneyim belgesinin %51 oranında hissesine sahip ortağı olan *şirketine ait olduğu *tarihinden itibaren davacı şirketi temsile ve yönetime yetkili ortağın ise * tarihli hisse devri sonrasında şirketin %49 hissesine sahip olan şahsın olduğu *tarihli hisse devri sonrasında bu konuda herhangi bir değişikliğin yapılmadığı ve şirketi temsil ve yönetime yetkili olduğunun tevsik edilemediği göz önüne alındığında, iş deneyim belgesi kullanılan  şirketin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olma şartını sağladığı görülmekle birlikte söz konusu şirketin davacı şirketi temsile ve yönetime yetkili olma şartını sağlamadığı anlaşıldığından davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılarak düzeltici işlem belirlenmesine dair dava konusu Kurul kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmadığı (Danıştay Kararlı 721)
Devamı...

ihale Teklif sınır değerin altında kalan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazılarında açıklama istenecek iş kalemlerinde yer alan nakliye girdilerine ilişkin olarak formül belirtilmesinin idarenin takdirinde olduğu idarece herhangi bir nakliye hesaplama formülü bilgisine yer verilmediği durumlarda, açıklamaların başka kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanmış aynı poza ilişkin formüllerin (uygun olduğu ölçüde) kullanılması suretiyle yapılabileceği gibi, üçüncü kişilerden fiyat teklifi almak suretiyle de yapılabileceği (Danıştay Kararlı 511)
Devamı...

ihale Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler adlı standart formun ihale dokümanında yer alması karşısında davacı tarafından Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin teklif dosyası ekinde sunulmamasının belge eksikliği olarak değerlendirilmesi gerektiği ve bu eksikliğin sonradan tamamlatılmasının mümkün olmadığı(Danıştay K283)
Devamı...

ihale analiz formatında yer alan mesafelerden kendilerine avantaj sağlayacak daha uygun mesafelerin belgelendirilmesi şartıyla aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılabileceği, istekli tarafından “mıcır nakli” analiz girdisi için idarenin belirlediği mesafeden daha kısa bir mesafe kullanılması (Danıştay K323)
Devamı...

Aşırı düşük teklif açıklamasına konu iş kalemlerine ait girdilerin ürün temini ve yerine konulması şeklinde tanımlandığı söz konusu ürünlerin montajlarının esaslı isçilik veya malzeme katkısı gerektirmedikleri anlaşılmaktadır söz konusu ürünlerin montajları için teklif alınan işçilik bedellerinin, bu ürünlerin temini için gereken bedellere nispeten çok düşük tutarlarda oldukları görülmekte olup bu ürünlerin yerlerine yerleştirilmeleri için başka firmadan fiyat teklifi alınmış olması hususunun tek başına söz konusu ürünlerin montajlarının mutlak olarak esaslı isçilik gerektirdiği şeklinde yorumlanması mümkün değildir Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir (Danıştay Kararlı)
Devamı...

 ihale iş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlamasının 30 tam puan üzerinden teknik değer nitelik puanlamasının 30 tam puan üstünden yapılacağı, bu çerçevede iş kalemleri kapsamındaki işlerin ihale ilan tarihi itibarıyla geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan ve Türkiye sınırları dahilinde herhangi bir kamu kurumunda yapılmış olmasının teknik değer nitelik puanlamasına yönelik kriterler olarak belirlendiği; ayrıca, isteklilerin İdari Şartnamede yeterlilik kriteri olarak aranan iş deneyim belgesi için sundukları iş deneyim belgelerinin bu maddedeki teknik kriterleri sağladığını tevsik etmeleri hâlinde tam puan alacakları ve başkaca bir belge sunmalarına gerek olmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale komisyonu kararıyla aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmemesi nedeniyle dava dışı bırakılan isteklinin kurul kararı ile aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesine karar verildiği daha sonra  ihale komisyonu kararı ile ihalenin ise bu kez aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülen dava dışı istekli üzerinde bırakıldığı kesinleşen ihale kararının  isteklilere bildirildiği dolayısıyla mevzuat hükümleri uyarınca yeni alınan ihale komisyonu kararıyla beraber ihale sürecine etkili yeni bir hukuki durum oluşması nedeniyle ilgililerin şikâyet hakkının yeniden doğacağı ve kesinleşen ihale komisyonu kararının ilgililere tebliğinden itibaren 10 günlük süre içerisinde şikâyet başvurusunda bulunulabileceği açık olup davacı şirketler tarafından kesinleşen ihale komisyonu kararının bildirildiği  tarihi izleyen on günlük süre içerisinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu görüldüğünden, davacı şirketin ilgili iddialarının süre aşımı nedeniyle reddedilmesinde hukuka uygun olmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihalenin iptaline ilişkin kararın itirazen şikâyet üzerine alınmadığı, isteklilerin tekliflerinin geçersiz olduğuna ilişkin bir belirleme yapılmaksızın ihale dokümanındaki hata nedeniyle tüm teklifler reddedilerek ihalenin re’sen iptal edildiği anlaşıldığı başvuru konusu hususun Kurumun görev alanında bulunmadığı sonucuna varılmakla itirazen şikâyet başvurusunun görev yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmaması (Danıştay K58)
Devamı...

ihale teklif dosyası kapsamında Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin sunulmadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararının iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmaması (Danıştay K27)
Devamı...

ihale Sözleşme maddesi dipnotunda ağır aykırılık hallerini belirleme konusunda idarelere takdir yetkisi verildiği bu kapsamda idarelerin ağır aykırılık halleri belirlemek suretiyle bu aykırılıkların bir defa gerçekleşmesi durumunda dahi ihale Kanuna göre sözleşmeyi feshedebilecekleri anlaşılmakla birlikte bu kuralın idarelere bütün ihalelerde ağır aykırılık hali belirleme zorunluğu getirmediği ihaleye ait Sözleşme maddesi incelendiğinde ihaleyi gerçekleştiren idarece Sözleşme Tasarısında ağır aykırılık haline ilişkin olarak bir belirleme yapılmadığı, bu durumun ise mevzuata aykırılık oluşturmayacağı ihaleye teklif verenler açısından bir tereddüt oluşturmayacağı ve ihale sürecinin devamına engel teşkil etmeyeceği gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ait karar (Danıştay K1)
Devamı...

ihalede iş ortaklığı tarafından araçların temel standardına ilişkin belge sunulmayıp üst yapıya ilişkin olan söz konusu uygunluk sertifikasının sunulduğu, dolayısıyla yeterlik kriterlerine ilişkin olarak herhangi bir belgelendirme yapılmadığından İdari Şartnameye uygun olarak teklifte bulunulmadığı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönünde düzeltici işlem belirlenmesine dair Kurul kararının bu kısmında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptaline ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” yönünde hüküm kurularak ilk derece mahkemesinin kararının bozulmasına ait karar (danıştay K4)
Devamı...

ihalede teklif ekinde sunulması gereken Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin davacı tarafından teklif ekinde sunulmadığı, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, davacı şirket tarafından sunulan geçici teminat mektubunun standart formda yer alan ifadeyi içermediği ve bu nedenle de davacının teklifinin mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

banka referans mektubunun dava konusu ihale kapsamında sunulması gerekli belgelerden olduğu ihale dosyasına sözü edilen belgeyi düzenleyenden farklı bir şube tarafından aslına uygunluk ibaresi konulmak suretiyle çoğaltılan ıslak imzalı örneğin sunulduğu, diğer şube tarafından aslına uygunluk ibaresi konularak imzalanan banka referans mektubu suretinin asıl belge niteliğinde kabul edilmesi gerektiği
Devamı...

İhaleden yasaklama işlemlerinin başlatılmasına ilişkin işlemlerin ve ihaleden yasaklama kararlarının hukuka uygunluğunu değerlendirme konusunda Kamu İhale Kurulu’nun herhangi bir yetkisinin  bulunmadığı hk
Devamı...

İhale şartnamesinin tüm maddelerine cevap verilmemesi halinden ilgilinin sorumlu olacağı ve tekliflerin istenilen kopyada ve formatta olmaması durumunda tekliflerin geçersiz sayılabileceği konusunda ihaleyi yapan idareye yetki verilmesi
Devamı...

aşırı düşük savunmada analizdeki girdi miktarıyla rayicin çarpımı sonucu bulunan tutarın virgülden sonraki kısımlarının iki haneye yuvarlanarak yazılabileceği sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararının bozulması hk
Devamı...

ihalelerde şirket birleşmelerinde devrolan şirkette geçirilen %51 hisseye sahip dönemin devralan şirkette geçirilen dönemden sayılamayacağından bahisle değerlendirmeye alınmadan işlemlere devam edilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında ve davanın reddi yönündeki Mahkeme kararının bozulması
Devamı...

ihalede aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunacakları analizlere dayanak teşkil eden belgeler olarak “üçüncü kişilerden fiyat teklifleri”nin ayılmış olması karşısında Tebliğe uygun açıklama yaptığı anlaşılan davacı şirketin başvurusunun iş makinelerinin edinim bedellerinin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınarak açıklanamayacağı
Devamı...

ihalede sunulan iş deneyim belgesine konu olan canlı hayvan nakliyesi işinin, İdari Şartname’de benzer iş olarak düzenlenen ekmek dağıtımı, temizlik malzemesi dağıtımı veya gıda malzemeleri dağıtımı olarak değerlendirilemeyeceği; ihale dokümanında yer alan ve kesinleşen kuralların, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idareler tarafından uygulanmamasının, ihaleler için Kanun’da öngörülen saydamlık, rekabet, eşit muamele ve güvenirlik ilkelerini ihlâl edeceği hk
Devamı...

ihale dökümanında personel sayısında azaltılmaya gidilebileceğine ilişkin düzenlemenin, istekliler bakımından tekliflerin hazırlanması aşamasında bir belirsizlik oluşturarak tekliflerin sağlıklı bir biçimde hazırlanmasını engelleyeceği hk
Devamı...

ihaleyi yapan idarece işçilik hesaplama modülü kullanılarak asgari işçilik maliyetinin belirlendiği ihalede, aynı yöntem izlenerek davacı tarafından sunulan teklifin asgari işçilik maliyetini karşıladığı açık olduğundan, dava konusu Kurul kararının davacının değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmında hukuka uygunluk, davanın reddi yolunda verilen temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulması
Devamı...

ihalede sunulan belge sahiplerinin en az 1 yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip oldukları şirketler için kullanabildikleri iş deneyim belgelerinin; hissesine sahip oldukları şirketin bir başka şirketin devralma şeklinde birleşmelerinden sonra %51 hisse şartını koruması durumunda devralan şirket için de kullanılıp kullanılamayacağı
Devamı...

ihaleye verilen tekliflerden birinin yaklaşık maliyetin %3, diğerinin ise %5 altında olması, dolayısıyla tekliflerin yaklaşık maliyete çok yakın bulunması karşısında, yeterli indirim yapılmadığı ve önerilen tekliflerin yüksek bulunduğu gerekçesiyle, kamu yararı göz önünde tutularak ihalenin iptal edildiği anlaşıldığından, uyuşmazlık konusu ihalenin iptali kararının iptali yönünde verilen dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık görülmediği
Devamı...

isteklinin ihalede sunduğu CE belgesinin teknik şartnamede belirtilen cihazın tamamını karşılayan bir belge olmadığının bu konuda düzenlenen teknik rapor ve dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında da, açıkça belirtildiği görülmekle CE belgesinin teknik şartnameye aykırılık taşıdığı gerekçesiyle ihalenin iptali yolunda alınan kararda; takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun kullanıldığı hk.
Devamı...

Aşırı düşük Savunmada araç maliyetlerine ilişkin belgelerin Tebliğde yer alan şartlara uygun olarak düzenlenmesinden ve doğruluğundan belgeyi tasdik eden meslek mensubunun sorumlu olduğu hk (Danıştay K.5)
Devamı...

ihalede çalıştırılacak iş makinelerine ilişkin akaryakıt giderinin tevsiki için bu makinelerin temin edildiği yetkili servislerden/üreticilerden alınmış imzalı-kaşeli belgeler sunulduğu bu belgelerde söz konusu makinelerinin saatlik tüketeceği yakıt miktarına ilişkin bilgilerin yer aldığı, fiyat tekliflerinde yer alan araçlar ile akaryakıt beyanına konu edilen araçların örtüştüğü, akaryakıt bedeli olarak  5,15-TL/litre arşiv fiyatının kullanıldığı bu bedelin ihale ilan tarihinden ihale tarihine kadarki dönemde EPDK tarafından il için yayınlanan fiyatların %90’ının altında olmadığı Tebliğde de katalog sunma zorunluluğunun bulunmadığı (Danıştay K.4)
Devamı...

ihale dokümanında kanal doluluk oranına yer verilmediği ihalenin üzerinde bırakıldığı firmaca boru doluluk oranının %55 olarak dikkate alınarak hesaplama yapılmasında söz konusu firmaya atfedilebilecek bir kusurun bulunmadığı firma tarafından taşıma mesafesi olarak 30 km üzerinden yapılan hesaplamanın ihale konusu alandan çıkan hafriyatın en uzak hafriyat Sahasına taşınabileceğinden bahisle yapıldığı bu sahanın alana uzaklığının 26 km olduğu Saha için hafriyat toprağına dair fiyat bilgisinde kuru/nemli hafriyat bilgisine yer verilmediği davacı şirketin iddiası doğrultusunda sadece “kuru hafriyata” ilişkin fiyat teklifi sunulmadığı, *firmasından alınan 30 km ve %55 doluluk oranı üzerinden yapılan aşırı düşük teklif açıklaması (Danıştay K.3)
Devamı...

ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacağı belirtilen personele ilişkin işçilik maliyetlerinin “İşçilik Hesaplama Modülü” kullanılarak hesaplandığı, işçilerin yol, yemek, kıyafet, güvenlik malzeme, maaş ve SGK maliyetlerinin öngörüldüğü, iş süresi olan 1111 günlük sürede tekniker ve mühendisler tarafından sunulacak hizmetlerin de bu maliyetlerin içinde yer aldığı anlaşıldığı (Danıştay K.2)
Devamı...

ihaleyi yapan idarece araçlar bakımından yalnızca edinim maliyetinin, araç maliyetleri dışında ise işçilik maliyetlerinin akaryakıt maliyetleri ile katı malzemenin döküm sahasına nakliye bedeli ve döküm sahasında döküm maliyetlerinin açıklanması istenilmiş olup kesin teminat masrafının önemli bir teklif bileşeni olarak belirlenmediğin, … firması tarafından aşırı düşük teklif açıklaması yapılması gerekmediği (Danıştay K.1)
Devamı...

İhaleye teklif veren istekli tarafından gerek kendi malı olan araca ilişkin sunulan belgelerin gerekse üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin Tebliğde belirtilen ibarelere yer verilerek serbest muhasebeci mali müşavir olan meslek mensuplarınca kaşelenip imzalandığı Genel Tebliği maddesine göre 3.ncü kişilerden alınan fiyat teklifinin doğruluğundan meslek mensubunun sorumlu olduğu teklif açıklamasında, kamu kurumlarınca belirlenen analiz formüllerinin kullanılması (Danıştay K.)
Devamı...

 buna karşılık özel ortak olan Şti tarafından, İdari Şartnamede ihaleye katılabilmek için teklif kapsamında sunulması gerektiği açıkça düzenlenen “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin” sunulmadığı, davacı şirket tarafından da anılan belgenin özel ortak tarafından sunulmadığının tespit edilmesi bu hâliyle belge eksikliğinin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip tamamlatılmasının mümkün olmadığı (Danıştay K.)
Devamı...

fiyat teklifi aldığı şirket ile arasında akrabalık bağı bulunduğu aynı şirket oldukları ve fiyat tekliflerine esas teşkil eden malların stokta bulunmasının imkânsız olduğu fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden tutanakların istenerek alışlar satışlardan hangisi üzerinden işlem yapıldığının tespiti, giriş faturalarının Tebliğ’de istenen hangi döneme ait olduğu, anılan sektörde faaliyet gösteren şirketlerden alınıp alınmadığı, idarece istenen sarf malzeme miktarı ve özelliklerinin sunulan fiyat teklifi içinde bulunup bulunmadığı, malların stokta bulunup bulunmadığı, tedarikçi şirketin adresinde faaliyette bulunup bulunmadığı ve ticaret odası kaydının bulunup bulunmadığı, SMMM onayının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı giriş çıkış faturalarının ilgili vergi dairesine beyanının yapılıp yapılmadığı hususlarının tespit edilmesi gerektiği iddianın Kurul kararlarında şirketi ile fiyat teklifi aldığı şirket arasındaki ilişkinin sadece fiyat teklifi sunan şirketi faaliyet konuları arasında ihale konusu temizlik konusunun da bulunduğu ve fiyat teklifinin zorunlu bazı bilgileri içerdiği yönünden incelendiği anılan şirketler arasında akrabalık bağı bulunduğu teklifin muvazaalı bazı işlemler içerdiği iddiasının ise incelenmediği söz konusu iddialar hakkında da karar 
Devamı...

İhale yeterlik bilgileri tablosunun ihalede katılım ve yeterlik kriteri olarak belirlenen geçici teminat mektubuna ilişkin satırlarında teminat ile ilgili kriterlere ilişkin bilgi girişinde bulunmadığı gerekçesiyle uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakıldığı bu duruma göre, söz konusu isteklinin teklifinin * değeri olarak hesaplanmasının mümkün olmadığı sonucuna varıldığından davacıların işbu iddiasının geçerli olmadığı, bu itibarla, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının teklif fiyatı puanının, ilgili mevzuat ve ihale dokümanı kapsamında belirlenen kriterlere göre hesaplanmak suretiyle EKAP üzerinden 50 olarak belirlendiği görüldüğünden davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığı tarafından itirazen şikâyet başvurusu
Devamı...

iş ortaklığı tarafından doldurularak sunulan yeterlik bilgileri tablosu Diğer Belgelere İlişkin Açıklamalar sütununda herhangi bir bilgiye yer verilmediği “İstekli tarafından fiyat dışı unsur bilgisi beyan edilmemiştir/hiçbiri seçilmiştir ifadesinin yer aldığı Yönetmeliğin “Elektronik ihale maddesi uyarınca fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılacağı iş ortaklığı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda fiyat dışı unsur bilgisinin beyan edilmediği İdari Şartnamede fiyat dışı unsur tanımının İş Grubu 1, İş Grubu 2 ve İş Grubu 3’ün fiyat dışı unsurda toplam puanının 9 (dokuz) olduğu yönünde düzenlemeye açıkça yer verildiği bu itibarla, yeterlik bilgileri tablosunda fiyat dışı unsur bilgisi beyan etmeyen iş ortaklığına iş grupları puanlamasına ilişkin olarak 9 puan verilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığı tarafından itirazen şikâyet başvurusu
Devamı...