ihale konusu işin danışmanlık hizmetini yüklenen şirketle herhangi bir ortaklık ve yönetim ilişkisi bulunmayıp sadece işin mekanik projelerinde sorumlu sıfatıyla imzası bulunan şahsın işin yapım ihalesi üzerinde kalan davacı şirkette %1’lik hisseye sahip olmasının,ihale konusu işin rölöve proje ve ihale dokümanının hazırlanması işlerini yapan şirket ile esas işin yüklenicisinin farklı şirketler olduğu ve bu şirketler arasında herhangi bir ortaklık ve yönetim ilişkisi bulunmadığı gerçeğini değiştirmeyeceği bu durumun davacı şirketin ihaleye katılmasına engel teşkil etmeyeceği sonucuna varıldığından, aksi yöndeki davaya konu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır
Devamı...

İhale sürecinde yeni bir hukukî durum meydana getiren yeni bir kararın alınması üzerine hukuka aykırılık nedenini öğrenen ilgililerin bu tarihten itibaren Kanunda öngörülen sürede şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunmasında hukukî bir engel bulunmamaktadır (Danıştay kararlı)
Devamı...

İş Ortaklığı tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarında yasak fiil ve davranışta bulunulduğu yönünde kuvvetli karine oluştuğu anlaşıldığından davacı İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı 2 istekli tarafından aynı analiz girdisine ait fiyat tekliflerinin aynı firmalardan alındığı ve aynı meslek mensubu tarafından onaylandığı ancak satış tutarı tespit tutanağındaki sayılara ilişkin rakamların farklı olduğu görülmüş olup Belirtilen hususların iki isteklinin tekliflerinin birlikte hazırlandığını göstermemekle birlikte aşırı düşük teklif açıklamalarında aynı firmadan fiyat teklifi alınarak açıklama yapılmasını kısıtlayan mevzuat hükmü bulunmadığından dava konusu, davacının değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin Kurul kararının hukuka uygun olmadığı hk (Danıştay  kararlı)
Devamı...

Dava konusu ihalede davacının İdari Şartnamede istenen ve müdahil tarafından sunulan kalite ve standarda ilişkin belgelerden bir kısmının yurt dışından temin edildiği yabancı dildeki söz konusu belgelerin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılan tercümelerinin noter tarafından onaylandığı belgelerin bu haliyle ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından kabul edildiği müdahil tarafından sunulan kalite ve standarda ilişkin belgelerin geçerli belgeler olmadığı yönünde itirazda bulunduğu anlaşılmaktadır Uyuşmazlık müdahil tarafından sunulan kalite ve standarda ilişkin belgelerin asıllarının idareye sunulmasının gerekip gerekmediği hususundan kaynaklanmaktadır Dava konusu ihalede sunuluş şekline itiraz edilen belgelerin İdari Şartname maddesinde sayılan kalite ve standarda ilişkin belgeler olduğu İdari Şartnamenin kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şeklini belirleyen maddesinde şekillerine ilişkin kısmının ise boş bırakıldığı bir başka ifadeyle kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunulmasına ilişkin özel bir şekil şartı öngörülmediği anlaşılmaktadır Yönetmeliğin kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemini düzenleyen Türk Akreditasyon Kurumundan bir teyit yazısı alınmadan sunulabilen ve yabancı ülkede düzenlenen kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi ve tercümelerinin yapılmasının aynı madde kapsamında yapılacağı atıf yapılan fıkralarda ise yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki bir yeminli tercümana yaptırılması ve daha sonra noter tarafından onaylanması hâlinde bu tercümeler için başkaca bir tasdik şerhi aranmayacağı hl
Devamı...

kısmi teklife açık ihalede davacının itirazen şikayete konu ettiği kısmın yaklaşık maliyetinin tutarının *TL olduğu yapılan güncelleme ile yaklaşık maliyeti *TL’ye kadar olan ihaleler için *TL başvuru ücreti belirlendiği  itirazen şikayet başvuru bedelinin belirlemesinde davacının itirazen şikayete konu ettiği kısmın toplam yaklaşık maliyeti dikkate alınarak tutar belirlenmesi gerekirken *TL tutarındaki başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığından bahisle davacının itirazen şikayet başvurusunun şekil yönünden reddedilmesine  ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır
Devamı...

ihale mevzuatı gereğince bu son duruma ilişkin tevsik edici nitelikteki belgeleri teklif dosyası kapsamında sunması gerektiği, ayrıca olayda gerçekleşen pay devri sonucunda şirketin tek kişilik anonim şirkete dönüştüğü TTK maddesinde öngörülen şirketler topluluğunda tam hâkimiyet durumunun meydana geldiği düşünüldüğünde bu hususa ilişkin belgelerin teklif dosyasında yer almaması işin esasına etki etmeyen sonradan tamamlatılabilecek nitelikte bir eksiklik olarak da değerlendirilemeyeceği açık olduğundan dava konusu işlemde hukuka aykırılık dava konusu işlemin iptali yönündeki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle kararının bozulmasına karar verilmiştir
Devamı...

Aşırı düşük savunma için alınan  proforma faturaları düzenleyen fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-0.6 numaralı tutanaktaki bilgilerin doğruluğundan sorumlu olan meslek mensubunca onaylanan Satış Tutarı Tespit Tutanağının, fiyat teklifinin alındığı firmanın teklife konu alanda faaliyet gösterdiğini kanıtlar nitelikte olduğu anlaşıldığından Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılan sorgulama sonucunda başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifinin fiyat teklifine konu alanda faaliyet göstermeyen bir firmadan alındığından bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk davanın reddi yönündeki Mahkeme kararında hukukî isabet bulunmamaktadır
Devamı...

idarece ihale nin hukuka aykırı olarak yapılması nedeniyle dava açılması öncesinde zorunlu bir başvuru yolu olan itirazen şikâyet başvurusunda bulunmak zorunda bırakıldıkları ve bunun için başvuru bedeli ödedikleri ileri sürülerek itirazen şikâyet sırasında ödenmek zorunda kalınan başvuru bedelinin yasal faiziyle birlikte tazmin edilmesine karar verilmesi istemi
Devamı...

ilana çıkılmadan pazarlık usulü ihalenin uygulandığı ihalelerde istekli veya istekli olabilecekler dışında kalanlar açısından idari başvuru zorunluluğu bulunmadığı diğer bir ifadeyle bu kişilerce doğrudan dava açılabileceğinin kabulü gerektiği hk
Devamı...

ihale kararında Fiyat dışı unsur puanlamasının il sınırlaması getirilmesi ihaleye katılacak firmalar arasındaki rekabet ilkelerini ihlal edebileceği yat dışı unsur puanlamasının il sınırlaması getirilmesi ihaleye katılacak firmalar arasındaki rekabet ilkelerini ihlal edebileceği 
Devamı...

ortak girişim olarak ihaleye katılan pilot firmanın ortaklarından büyük hissedarın (% 51 ortağının) iflas erteleme kararı olsada ortak girişimin teklifi değerlendirme  dışı bırakılamayacağı hk 
Devamı...

davacı şirketin sözleşme nedeniyle yaptığı ve sözleşmenin gerçekleşmeyen dönemine karşılık gelen damga vergisi ve sözleşme pulu masraflarına ilişkin bedelin davalı idare tarafından menfi zarar kapsamında davacı şirkete ödenmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığından bu kısım yönünden Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır
Devamı...

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin gösterdiği yaklaşık maliyetin artan imalat girdileri sonucunda yükseldiği gerekçesi geçmiş tarihte yapılmış ve teklif alınmış ihale bedelleri karşısında idarenin kullanacağı kamu kaynağı yönünden olumsuz değil aksine olumlu bir gösterge olduğu, ihalenin daha sonra yeniden gerçekleştirilmesi hâlinde tamamlanan ihale sonucundan daha yüksek maliyetle karşılanabileceği hk
Devamı...

İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen “Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri” maddesinin incelenmesinden, söz konusu kural ile sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı verilmesinin amaçlandığı, yüklenicilerin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınarak ve idarenin onayına bağlı olarak sözleşmenin feshedilip edilmeyeceği noktasında idareye takdir yetkisi tanındığı Bu itibarla, sözleşme imzalandıktan sonra uyuşmazlık çıkmış olsa bile, sözleşme hükümlerinden bağımsız olarak idarenin kamu gücüne dayanarak ve tek yanlı olarak tesis ettiği 4735 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 4. maddeden yararlanma istemiyle yapılan başvurudan kaynaklanan, uyuşmazlığın çözümünde idarî yargı yerleri görevli olduğundan, davanın görev yönünden reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf isteminin reddine dair Bölge İdare Mahkemesi kararında isabet bulunmamaktadır
Devamı...

taşınmazların 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihaleye katılan ve ihalede en yüksek üçüncü teklifi veren davacının, dolar kurundaki yükseliş nedeniyle sözleşme imzalamayacağı gerekçesiyle yatırılan geçici teminatın iadesi istemine ilişkin
Devamı...

dava konusu kantin işletmecisi seçimi işinin sonuçlandırıldığı dava konusu işlemin davacıya tebliğ edilmediği, dosyada bulunan bilgi vebelgeler birlikte değerlendirildiğinde, davacı şirketin dava konusu kararın, diğer bir anlatımla işin başkası üzerinde kalmasının gerekçeleri
Devamı...

mülkiyeti belediyeye ait olan bir taşınmazın ihale yapılmaksızın kiraya verilmesi sonucunu doğurduğu gibi, kira süresinin her yıl uzatımı yolu ile uzun dönemleri kapsayan sürelerde aynı taşınmazın aynı kişilere işletilmek üzere tahsis edilerek hukuki prosedüre aykırı şekilde kiralama işleminin gerçekleştirildiği,kafeterya nitelikli işletmenin kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılması istemiyle davacı tarafından  yapılan başvurunun cevap verilmeyerek zımnen reddedilmesi işleminde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline
Devamı...

davacının işletmekte olduğu Kantininin işletmesinin kiraya verilmesi amacıyla yapılan ihalenin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi nce; kantininin işletmesinin **tarihinden itibaren davacıya kiralandığı, kira sözleşmesinin her sene ve en son ** tarihinde bir yıl geçerli olacak şekilde yenilendiği, uyuşmazlık konusu ihalenin birden fazla istekliden teklif almak suretiyle pazarlık usulüyle ihale edildiğinden dava konusu ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi
Devamı...

Karar sayılı bozma ilâmında kazanç kaybı hesaplanırken, tesislerin davacı … tarafından işletilememesi nedeniyle uğranılan gelir kaybının hesaplattırılması, yapılması gereken tüm giderlerin düşülmesi ve sonucuna göre karar oluşturulması gerektiği belirtilmiştir. Bozmaya uyularak alınan ek raporda, davacı yüklenicinin kâr kaybının 45.963,00 TL olduğu hesaplanmıştır. Mahkemece rapora itibar edilerek bu bedele hükmedilmiştir. Mahkemece bozma sonrası alınan raporla belirlenen davacı yüklenicinin talep edebileceği 45.963,00 TL kâr kaybı ile bozma öncesi ilk kararda hüküm altına alınan ve davacı yüklenici tarafından temyiz edilmeyerek, davalı taşeron yönünden usuli kazanılmış hak oluşturan 31.949,00 TL üzerinden birleşen davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, hatalı değerlendirmeyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.
Devamı...

 kiralamalar ile ilgili kısmı, Danıştay kararıyla hukuka aykırı bulunarak iptaline karar verilen 324 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğ’in “Bedellerin Tahsili” konulu 14. maddesinin “B. Hasılat Payları” başlıklı kısmının 6. fıkrasında yer alan “…bir yıllık kira bedelinin yüzde yirmibeşi oranında kiracılardan ayrıca pay alınacaktır…” ifadesine dayanılarak; ..yılı ve önceki dönem kiralamaları ile ilgili kısmı ise, Danıştay kararıyla hukuka aykırı bulunarak iptaline karar verilen Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün  genel yazısına dayanılarak tesis edildiğinden, Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Emlak Müdürlüğü’nün işleminde de hukuka uygunluk bulunmamaktadır.
Devamı...

Feribot Bağlantılı Demiryolu Taşımacılığı Yapılmasına İlişkin Özel Hizmet Sözleşmesi’nin … A.Ş.’ye devri yönünde karar alınmışsa iptal edilmesi ve söz konusu sözleşmenin devredilmemesi istemiyle yaptığı başvuru
Devamı...

 kira sözleşmesinin tarafları arasında bu kez imtiyaz sözleşmesinin akdedildiği ve bu imtiyaz sözleşmesinin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.Kamu iktisadi kuruluşları, tekel niteliğindeki hizmetleri yerine getirmekte olup, bu hizmetler özel hukuk kişilerine ancak imtiyaz sözleşmesi imzalanmak suretiyle gördürülebilecektir. DHMİ’nin kamu iktisadi kuruluşu olarak tekel niteliğindeki havaalanlarının işletilmesi, meydan yer hizmetlerinin yapılması, hava trafik kontrol hizmetlerinin ifası, seyrüsefer sistem ve kolaylıklarının kurulması ve işletilmesi, bu faaliyetler ile ilgili diğer tesis ve sistemlerin kurulması, işletilmesi ve modern havacılık düzeyine çıkarılması hizmetlerini yerine getirmek için kurulduğu, 4046 sayılı Kanun’un aktarılan hükmü gereğince faaliyet alanı imtiyaz addolunacağından, bu hizmetin üçüncü kişilere gördürülmesinin de ancak imtiyaz sözleşmesi yapmak suretiyle mümkün olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.Bu itibarla, davalı idare tarafından, Dairemizin  verilen yürütmenin durdurulması kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak Danıştay e olumlu görüşü alınmak suretiyle usulüne uygun olarak imzalanan dava konusu imtiyaz sözleşmesinde hukuka aykırılık görülmemiştir.
Devamı...

6085 sayılı Kanunun 35 inci maddesi gereği “Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin mali nitelikteki tüm hesap ve işlemlerinin denetiminde; yetkili merci ve organlar tarafından usulüne uygun olarak alınan karar veya yapılan iş ve işlemlerin mevzuata ve idarelerce belirlenen hedef ve göstergelere uygun olmasına rağmen, yönetsel bakımdan gerekliliği, ölçülülüğü, uygun bulunmadığı yönünde görüş ve öneri içeren yerindelik denetimi sayılabilecek denetim raporu düzenlenemez. Denetim raporlarında, kamu idaresinin yerine geçerek belirli bir iş ve işlemin yapılmasını veya belirli bir politikanın uygulanmasını zorunlu kılacak, kamu idaresinin takdir yetkisini sınırlayacak veya ortadan kaldıracak görüş ve talep içeren rapor düzenlenemez” dolayısıyla bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip üniversitenin yeterli gördüğü ve sertifikalandırdığı, eğitim faaliyetlerinin hukuken geçersiz olduğunu, Üniversite tarafından bu şekilde düzenlenen eğitim sertifikalarının geri çağrılarak iptal edilmesini ve sertifika ücreti adı altında üniversite hesabına yatırılan paraların da para yatıran kişilere iade edilmesi gerektiğini söylemek uygun olmaz.
Devamı...

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 2. maddesinde, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin bu Kanun’da yazılı hükümlere göre yürütüleceği; “İhalenin ilanı” başlıklı 17. maddesinde, ihale konusu işlerin maddede belirtilen esas ve usullere (ihale konusu işlerin özelliğine göre günlük gazetede ilanı, Resmî Gazete’de ilanı, yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler ve öteki yayın araçları ile ilanı gibi) uygun olarak ilan yoluyla duyurulabileceği, pazarlık usulü ile yapılan ihaleler için idarelerin ilan yapıp yapmamakta serbest olduğu kurala bağlanmıştır.
Devamı...

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/d ve 51/g maddeleri uyarınca yapılacak kantin kiralama ihalelerinde, anılan mevzuat hükümleri uyarınca kira sözleşmesinin 1 yıl için yapılmasına karar verilebileceği gibi, sözleşmenin 1 yıldan fazla süreyle yapılmasına da karar verilebileceği, kantin kiralama ihalesinde belirtilen sürenin sona ermesinden sonra kantinin işletilmek üzere kiraya verilebilmesi için yeniden ihaleye çıkılması gerektiği, kira sözleşmesinin sona ermesi ile sözleşmenin kendiliğinden uzamayacağı dikkate alındığında, ihalede belirtilen sürenin dışına çıkılarak bu sürenin idari işlemlerle uzatılmasının 2886 sayılı Kanun’un 2. maddesinde sayılan rekabet ve açıklık ilkelerine de aykırılık oluşturacağı kuşkusuzdur. Bu itibarla, işlem tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre, ihale sonucu yapılan kiralama sözleşmelerinde belirtilen sürenin dolmasına rağmen, yeni yönetmelik çalışmalarında kira sürelerinin 10 yıldan fazla olamayacağının ilke olarak benimsendiği ve konuyla ilgili sürecin devam ettiği gerekçe gösterilerek, herhangi bir hukuki dayanağı olmaksızın yönetmelik çalışmaları sonuçlanıncaya kadar işletme süresi sona eren kantin, açık alan, spor salonu ve benzeri yerlerin işletme sürelerinin idari işlemlerle uzatılmasına karar verilmesinde hukuka uygunluk görülmemiştir.
Devamı...

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin atıf yaptığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi uyarınca mülkiyeti Belediye’ye ait uyuşmazlık konusu taşınmazın tahliyesini sağlama yetkisi, idarenin talebi üzerine taşınmazın bulunduğu yer mülki idare amirliğine ait olduğu ve taşınmazın tahliye yetkisinin doğrudan belediyelerce kullanılamayacağından, Adana ili, Karaisalı ilçesi, Belediye Hali üzeri, No:3/106 adresinde bulunan iş yerinin kira ihalesinin yapılacağı 23.02.2010 tarihinde boşaltılmasına ilişkin dava konusu işlemde yetki yönünden hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.
Devamı...

2886 sayılı kanun, kiralama, idari şartname,kendisine tebliğ edilen ihalenin iptali kararında itiraz ve dava yolları ile sürelerin gösterilmediği, sözleşmenin taraflar arasında imzalanmasına ve tüm edimlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine rağmen ihalenin hiçbir gerekçe belirtilmeden iptal edildiği, ihalede uyulması gereken ihale ilkelerine uyulduğu, iddia edildiği gibi ihaleye katılanlara suç teşkil edebilecek şekilde telkinde bulunulmadığı, bu yönde de bir tutanak tutulmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Devamı...

taşınmazın kullanım hakkı için …. Ltd. Şti’nin Belediye ile yapılan Sözleşme şartlarına uygun hareket etmemesi nedeniyle Sözleşmenin feshedilmemesi sonucu …. TL kamu zararına sebebiyet verildiği ve bu tutarın sorumlularına ödettirilmesi,
Devamı...

Belediye lojmanlarında oturanlara ayrıca kira yardımı yapılması.
Devamı...

hizmet binasının, … Büyükşehir …Daire Başkanlığı tarafından Kültür Merkezi olarak kullanılmak üzere ……………………..Ltd. Şti.’nden 5 yıllığına aylık ………………..TL+KDV’ye kiralanması öncesinde, binanın ayıplı olduğuna ilişkin ön inceleme raporu ile birlikte önemli şüphe ve emareler olmasına rağmen; bahse konu binanın kiralanması, daha sonra da belediye tarafından kira sözleşmesinin feshi için adli süreç başlatılması ve atıl durumda duran bu bina için……………..TL kira ödenmesi suretiyle kamu zararına sebep olunduğu gerekçesiyle bu tutarın tazmini
Devamı...

Gelir getirici katkıları olmaksızın (“İnceleme Heyeti” olarak görevlendirilen) bazı personele alınan Yönetim Kurulu Kararları neticesinde döner sermaye gelirlerinden performans ek ödemesi yapılması;
Devamı...

ağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 7. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 22.07.2006 tarih ve 26236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbî Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair
Devamı...

2886 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin taşınır ve taşınmaz mallarını kiraya verme sürelerinin belirlendiği ve kira süresinin sona ermesi üzerine taşınmaz malın yeniden kiraya verilebilmesinin yeniden bir ihale yapılması hâlinde mümkün olduğu, bu nedenle dava konusu taşınmazın yeniden kiraya verilmesine yönelik yapılacak olan ihalenin hukuka uygun olduğu gerekçesi
Devamı...

gerçekleşen kiralama ihalesinin iptali istemiyle Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na karşı açılmış, İdare Mahkemesi’nce; dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare ve davalı idare yanında müdahil tarafından temyiz edilmiştir.
Devamı...

Lisesine ait kantin işletmesinin kiralama ihalesinde muhammen bedelinin tespitine yönelik 06.01.2016 tarihli işlem ile buna bağlı olarak 06.01.2016 tarihinde pazarlık usulüyle yapılan ihale işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi’nce; bahse konu okul kantininin yaklaşık on yıldır davacı tarafından işletilmekte olduğu, davacı ile imzalanan son sözleşmede de kira süresinin bir yıl olarak belirlendiği
Devamı...

onaylanan planla tadil edilerek yeni plan notu eklendiği ve mezkür plan notunun mülkiyeti kamuya ait alanlarda park alanlarının zemin altlarında otopark, pazar alanı, spor alanı ve yüzme havuzu yapılabileceği hükmünü haiz olduğu, söz konusu plan ve plan notunun yürürlükte olduğu, davacının, davalı idarenin sadece zemin altını değil taşınmazın üzerini de kullanmaya çalıştığı yönündeki iddialarının ise taşınmazın avan projesi ve projenin uygulanması aşamasıyla ilgili olduğu gerekçesi
Devamı...

Belediyesi Encümen kararının tesis edildiği, kira sözleşmesinin ekinde yer alan protokole göre kira süresi uzatılmadığında, ekmek üretimi ile ilgili olarak protokolde belirtilen yerde davacı tarafından kurulan bina ve tesislerin durumu ve hangi tarafa hangi şartlarda kalacağı ve tesislerin akibetinin ne olacağının taraflarca yapılacak olan görüşmelere göre belirleneceğine yönelik bir madde bulunduğu, ancak bu madde işletilmeyerek bu hususta herhangi bir görüşme yapılmadığı ve karar alınmadığı anlaşılmaktadır.
Devamı...

ihale onayının alındığı, ihale komisyonunda beş asil ve beş yedek üye bulunduğu, komisyonun bir başkan, üç uzman üye ve bir mali üyeden oluştuğu, davacının işlettiği acil kantinine yönelik olarak sözleşme ve şartnamede, acil kantininin 24 saat açık olacağı,
Devamı...

belediye hizmet alanı; “belediyelerin görev ve sorumlulukları kapsamındaki hizmetlerinin götürülebilmesi için gerekli itfaiye, acil yardım ve kurtarma, ulaşıma yönelik transfer istasyonu, araç ve makine parkı, bakım ve ikmal istasyonu, garaj ve triyaj alanları, belediye depoları, asfalt tesisi, atık işleme tesisi, zabıta birimleri, mezbaha, ekmek üretim tesisi, pazar yeri, idari, sosyal ve kültürel merkez gibi mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan tesisler ile sermayesinin yarıdan fazlası belediyeye ait olan şirketlerin sahip olduğu tesislerin yapılabileceği alanlar olarak” tanımlandığı, ihale konusu yerde yapılacak olan otopark, oto yıkama, cafe-restaurant ve bilet satış gişesinin mahalli ve müşterek sosyal ihtiyacı karşılamaya yönelik olduğu görüldüğünden bu iddiaya itibar edilmediği,
Devamı...

Davacı ile İl Özel İdaresi arasında imzalanan “Su Kaynağı Kira Sözleşmesi”nin iptal edilmesine ilişkin işleminin iptali/fesih işlemi nedeniyle taraflar arasındaki muarazanın giderilmesi /istemiyle açılan davada; kira sözleşmesinin kamu ağırlıklı olmadığı, sözleşme imzalanmasından sonra sözleşme hükmüne aykırılık saptandığı gerekçesiyle sözleşmenin iptal edildiği
Devamı...

DAVACI ŞIRKET ILE DAVALI BELEDIYE ARASINDA DÜZENLENEN KIRA SÖZLEŞMESI SONRASINDA, KIRALANAN TAŞINMAZIN BIR KISMININ KIYI KANUNU VE İMAR KANUNU HÜKÜMLERINE AYKIRI INŞAAT NEDENIYLE YIKTIRILMASI NEDENIYLE UĞRANILDIĞI ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMINI ISTEMLI DAVA
Devamı...

İDARİ NİTELİKTEKİ İŞLEM,BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ,BELEDİYENİN KİRALADIĞI DÜKKANLARIN RUHSATININ İPTAL EDİLMESİ,ENCÜMEN KARARININ İPTALİ,
Devamı...

ÇAY BAHÇESİNİN İŞLETİLMESİNE AİT KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ HÜKÜMET KONAĞI ÇAY BAHÇESİNİN İŞLETİLMESİNE AİT KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İDARİ NİTELİK TAŞIYAN İŞLEM KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ TAHLİYE
Devamı...

DAVACININ TAŞINMAZININ, DAVALI IDARE TARAFINDAN KIRALANMASI KONUSUNDA ANLAŞILDIĞI HALDE, DAHA SONRA KIRALAMAKTAN VAZGEÇILMESI NEDENIYLE, UĞRANILAN ZARARIN TAZMINI ISTEMIYLE AÇILAN DAVA
Devamı...

DAVACININ KIRACISI OLDUĞU ÇAY OCAĞININ KIRA SÖZLEŞMESININ FESHINE ILIŞKIN ITA AMIRI ONAYININ IPTALI ISTEMIYLE AÇTIĞI DAVA
Devamı...

ihalenin yeniden iptaline ilişkin işlem ile teminat mektubu ve kiranın geri alınması yolundaki işlem
Devamı...

kiralanan dükkanların, kira sözleşmeleri ve şartnamelerinin yenilenmemesine, yeniden ihale ile kiraya verilmesi
Devamı...

5 yıl için adıgeçen Şirkete kiralanmıştır. Şirket tarafından, yeni 5 yıllık kira sözleşmesi yapılması isteğiyle başvuruda bulunulmuş; fakat, sözleşme ve eki şartname gereğince kira süresi sona erdiğinden kiralanan yerin boş olarak Hazineye teslimi gerekirken, faaliyete devam edilmiştir.
Devamı...

Genelgenin 3. maddesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binaları ve müştemilatı içinde 5072 sayılı Yasa kapsamındaki derneklere yönetim yeri, müessese ve tesis, lokal, oda, banko veya herhangi bir yer tahsis edilmeyeceği ve bu derneklerin belirtilen yerlerde herhangi bir faaliyette bulunamayacakları ifade edilmiş, 11. maddesinde ise, 5072 sayılı Kanun kapsamındaki dernekler ile sermayesinin yarısından fazlasına bu derneklerin sahip olduğu şirketlerin bu kurum ve kuruluşların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre yapacakları ihalelere katılamayacakları belirtilmiş, sondan bir önceki paragrafında da, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binaları ve müştemilatı içinde yönetim yeri veya çeşitli eklentileri (iktisadi işletme, lokal vb.) bulunan derneklerin hizmetlerine son vererek ayrılmak zorunda oldukları ifade edilmiştir.
Devamı...

BELEDİYEDEN KİRALANAN BENZİN İSTASYONU KARAYOLLARINDAN TAZMİNAT TALEBİ TAZMİNAT DAVASI YOL YAPIMIYLA MEYDANA GELEN ZARAR
Devamı...