taraflar arasında düzenlenen işin Hizmet Alım ihale Sözleşmesi kapsamında, müvekkili yüklenicinin sözleşme ile yükümlendiği tüm edimlerini eksiksiz yerine getirdiğini, sözleşme uyarınca işçilere ait kıdem ve ihbar tazminatlarından davalı işverenin sorumlu olduğunu, müvekkilinin sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen davalının sözleşme gereğince aldığı …’a ait *TL bedelli teminat mektubunun iade etmediğini, müvekkili şirketin teminat mektubu alabilmek için bankaya teminat gösterdiğini ve teminat gösterilen malvarlığını değerlendiremediğini, teminat mektubu nedeniyle müvekkilinin komisyon ve faiz yükü zararı doğduğunu belirterek teminat mektubunun nakde çevrilmemesi için ihtiyatî tedbir kararı verilmesini ve teminat mektubunun iadesini talep edilen dava kararı
Devamı...

vkiralama işlerinde uygulanacak ihale şartnamesi ile ihale düzenlendiğini ,ihaleye iştirak ederek teminat mektubu verildiğini, davalının haksız ve sebepsiz nedenle teminat mektubunun paraya çevrildiğini, haksız olarak el konulan teminat bedelinin iade edilmemesi üzerine iş bu davanın açıldığı
Devamı...

İlk Öğretim Okulu’nun kantinini işletmekte olduğunu, davalı ile kontrat imzalandığını, her sene sözleşmenin yenilenerek * yılı nisan ayına kadar devam ettiğini, her bir kira döneminin 9 aylık kira bedelini kapsadığını ancak davalının kira ödemelerini layıkı ile ifa etmediğini, hakkında başlatılan takibe haksız olarak itiraz ettiğini iddia ederek itirazın kaldırılması ile davalı kiracının tahliyesini, %20 oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir
Devamı...

Vakıf tarafından kiralanan otopark, kantin ve benzeri yerlerin kendisine bağlı iktisadi işletme niteliğindeki davacıya kiralanmasından dolayı muhtasar beyannamede gösterilen kira ödemelerinin tevkifata tabi olmadığı gerekçesiyle tahakkukun kaldırılması yolunda verilen kararda hukuka uygunluk görülmemiştir
Devamı...

Kurumlar Vergisi Kanununun 1’inci maddesinde dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazançlarının kurumlar vergisine tabi olduğu kurala bağlanmıştır. İncelenen dosyadan, sağlık kurumları yaptırmak ve fiziki koşullarını iyileştirmek amacıyla kurulan davacı derneğin mülkiyeti hazineye ait Devlet Hastanesinin bahçesinde bulunan kantin ve çay ocağını işletmek üzere  üç yıl için kiraladığı, kira sözleşmesinin  yenilendiği ve Mal müdürlüğünce sözleşmenin feshedilmesi üzerine kiralama ilişkisinin sona erdiği, davacı tarafından yapılan ihale sonucu  kantin ve çay ocağının . adlı şahsa kiralandığı ve kiralamanın 31.1.2004 tarihine kadar sürdüğü anlaşılmaktadır
Devamı...

sözleşmeler kantin işletilmesine ilişkindir. Davalı … diğer davalıya bağlı okul içindeki kantini işletmek üzere sözleşme imzalamıştır. Taraflar arasındaki ilişki kantinin kiralanması niteliğindedir. Davalılar arasında 4857 sayılı Kanun’un maddesi anlamında asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunmamaktadır. Mahkemece davalı … yönünden açılan davanın reddi gerekirken işçilik alacaklarından sorumlu tutulması isabetsizdir
Devamı...

Okul Aile Birliği tarafından açılan davanın Milli Eğitim Bakanlığı adına açıldığının kabulu ile Milli Eğitim Bakanlığına davanın yöneltilerek davaya muvafakatinin ve davacı olarak davada yer almasının sağlanması ,taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması
Devamı...

Her ne kadar A.S. İlköğretim Okulu-Okul-Aile Birliği ile işletmeci B.K. arasında imzalanan Okullarda Bulunan Kantin, Açık Alan, Salon ve Benzeri Yerlerin İşletme (Kiralama) Sözleşmesinin 15. maddesine göre, Birlik yönetiminin gerekçeli kararıyla sözleşmeyi tek taraflı fesh etme yetkisi bulunmakta ise de; olayda, İlköğretim Müfettişi A.S.’in,soruşturma raporunda, A.S. İlköğretim Okulu Kantincisi B.K. hakkında idari yönden, kantin işletme sözleşmesinin fesh edilmesi gerektiğini belirttiği, ancak, Birlik yönetimince sözleşmenin feshi yolunda alınmış bir kararın  bulunmadığı anlaşılmıştır.
Devamı...

yönetmelik hükümleri gereğince Okul Aile Birliğine özel hukuk alanında hukuki işlem, kiralama sözleşmesi yapma yetkisi verilmiştir. Bu durumda davacı Okul Aile Birliğinin tüzel kişiliği bulunmadığından dava açma hakkı bulunmamaktadır
Devamı...

ihale sonucunda kantin kiralama sözleşmesinden doğan ihtilaflar için tüzel kişiliği bulunmayan okul aile birliğine izafeten davanın Milli Eğitim Bakanlığına açılması gerekmektedir
Devamı...

taraflar yeni ve eski yüklenici olup, aralarında herhangi bir sözleşme ilişkisi bulunmamaktadır. İhaleyi yapan dava dışı Okul Aile Birliğinin kamu tüzel kişiliği statüsü mevcut değildir. Bu durumda tüzel kişiliği bulunmayan okul aile birliklerinin yasal temsilcisi Milli Eğitim Bakanlığıdır. Her ikisinin de (davacı ve davalı yüklenicilerin) muhatabı okul aile birliğini temsilen Milli Eğitim Bakanlığıdır. Buna göre, anılan ihale sonucunda kantin kiralama sözleşmesinden doğan ihtilaflar için tüzel kişiliği bulunmayan okul aile birliğine izafeten davanın Milli Eğitim Bakanlığına açılması gerekmektedir. Zaten, ödenen para da ihtirazi kayıt ile Okul Aile Birliği hesabına yatırılmıştır
Devamı...

Okul Aile Birliği Milli Eğitim Temel Kanun’una göre ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurulmuş olup, kamu tüzel kişiliği statüsü tanınmamıştır
Devamı...

Bakanlığa bağlı okul ve kurumlardaki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin okul aile birlikleri işletilmesi veya işlettirilmesi ile ilgili olarak yapılacak uygulamalara ilişkin kuralların yer aldığı
Devamı...

ihale bedelinin yüksek belirlendiği, ihale konusu kantinin bulunduğu üniversitenin daha az bir bedel öngördüğü, uzun zamandır taşınmazı kendisinin kullandığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir
Devamı...

okul aile birliğinden kiraladığı kantini işletmekte iken vergilendirme döneminde kira ödemesinden KDV tevkifatı yapmadığı gerekçesiyle hakkında resen tarh edilen KDV’ye ve kesilen vergi ziyaı cezasına karşı açtığı dava
Devamı...

kantin kiralama işlemlerinin katma değer vergisinden istisna edildiğinin valiliklere bildirildiğini, benzer nitelikteki katma değer vergisi tarhiyat işlemlerinin mahkemelerce iptal edildiğini, buna rağmen vergi ve vergi cezası borcu nedeniyle malları üzerinde haciz işlemi yapıldığını, böylece Anayasa’da öngörülen eşitlik ilkesinin ve mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş, ödeme emrine yönelik olarak açtığı dava ile ilgili her hangi bir hak ihlalinden söz etmemiştir
Devamı...

kira ödemelerinden dolayı sorumlu sıfatı ile katma değer vergisini süresi içinde tevkif edip beyan etmediği gerekçesiyle adına kesilen vergi cezalarının anayasal haklarını ihlal ettiği
Devamı...

kantininin kiralanması için  1 yıl süreli ihalesiz yeni bir kira sözleşmesi yapıldığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır.  yapılan sözleşmenin devamı sayılamaz. 1 yıl süreli kira sözleşmesi yürürlükte olup davacının kiracılık sıfatının tespitine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.
Devamı...

sözlü sözleşme ile kiralanan taşınmaza yapılan imalat bedellerinin tahsiline ilişkin olarak açılmıştır. Her ne kadar Mahkemece her iki taşınmaza ilişkin hüküm kurulmuş
Devamı...

ihale şartnamelerine “Kiralanan yerde sunulan mal ve hizmet bedelleri piyasa koşullarına uygun olarak belirlenecek ve kiracı tarafından bu husustaki idarenin talepleri dikkate alınacaktır.” hükmünün konulması suretiyle düzenleme yolu
Devamı...

Kira alacaklarının zaman aşımına uğratılması.
Devamı...

ecrimisil talebinde bulunabileceği, kiralama anında kısmen 25 parsel (14 m2) ve kısmen 26 parsel (9,97 m2) üzerinde bulunan yaklaşık 25 m2 büyüklüğündeki dava konusu dükkanın mevcut hali
Devamı...

SAĞLIK TESİSLERİNİN KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILMASI İLE TESİSLERDEKİ TIBBÎ HİZMET ALANLARI DIŞINDAKİ HİZMET VE ALANLARIN İŞLETİLMESİ KARŞILIĞINDA YENİLENMESİNE DAİR YÖNETMELİĞİN İPTALİ – AÇIK EKSİLTME İHALESİ – İPTAL DAVASI AÇILABİLMESİ İÇİN İLGİLİNİN MENFAATİNİN ETKİLENMİŞ OLMASININ GEREKTİĞİ
Devamı...

Dava konusu taşınmazın davalıya 2886 Sayılı Kanun gereğince ihale ile kiraya verilip verilmediği dosya kapsamından anlaşılamamaktadır. Mahkemece, dava konusu taşınmazın kiralanmasına ilişkin varsa ihale evraklarının temini ile kiralanan taşınmazın 2886 sayılı yasaya göre kiraya verilip verilmediği saptandıktan sonra yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda bir karar verilmesi gerekir
Devamı...

imzalanan işletme hakkı devir sözleşmesine istinaden, kira hakkının kiralanan taşınmazların tapu kaydına şerh düşülmesi istemi ile yapılan başvurunun davalı İskenderun Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından reddedilmesine ilişkin işlemin, hukuka aykırı olması nedeniyle iptaline karar verilmesi ve kira sözleşmesinin ilgili kira konusu taşınmazların tapu kaydına şerh düşülmesi istemi ile açılan dava kısmı yönünden; iptali istenen davaya konu ret kararının tek taraflı, kamu gücüne dayanan, tasarrufi bir işlemi olması nedeni
Devamı...

DAVACININ TAŞINMAZININ, DAVALI IDARE TARAFINDAN KIRALANMASI KONUSUNDA ANLAŞILDIĞI HALDE, DAHA SONRA KIRALAMAKTAN VAZGEÇILMESI NEDENIYLE, UĞRANILAN ZARARIN TAZMINI ISTEMIYLE AÇILAN DAVA
Devamı...

parselin 1.414,38 metrekarelik kısmına çay ocağı, büfe, kantin v.b. müştemilâttan oluşan çay bahçesi yapmak sûreti ile işgal edildiğinden bahisle, …tarihlerini kapsayan döneme ilişkin olarak toplam 16.620,00-TL tutarında ecrimisil bedeli tahakkuk ettirilmesine dair ecrimisil ihbarnamesine yapılan itirazın reddine vakî … sayılı (…Defterdarlığı Millî Emlâk Müdürlüğü’nce tanzim olunan) ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin; taşınmazın Hazine adına kayıtlı iken park ve gezi alanı olarak kullanılmak üzere terkin yapıldığı, kıyı kanunu kapsamında yer alan taşınmazdan ecrimisil istenilemeyeceği, hukuka aykırı olduğu iddiası ile iptali istemiyle açılan dava
Devamı...

İdare Mahkemesi’nce, tahakkuk hesabı yapılırken dava konusu tahakkuk dönemini kapsayan tarihten sonraki bir tarihte yapılan ihale bedeli emsal alınarak geçmişe yönelik tahakkukun yapıldığı, bir diğer ifade ile tahakkuk dönemi içerisinde ne meclis kararı ne de tahakkuka dayanak alınacak olan herhangi bir tarifenin bulunmadığı, bu durumda tesis edilen dava konusu tahakkuk işlemine bu işlem tarihinden daha sonra alınmış bir belediye encümen kararının dayanak olarak gösterilmesinin hukuken mümkün olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Devamı...

 4.895,37 m2 büyüklüğündeki taşınmazın 60,00 m2’lik kısmının trafo alanı olarak kullanılmak suretiyle fuzulen işgal edildiğinden bahisle 2886 sayılı Yasa’nın 75. maddesi uyarınca tesis edilen .. 7.299,29-TL ecrimisil ihbarnamesi ile bu ihbarnameye yapılan itiraz
Devamı...

Belediye Başkanlığı ile yapmış olduğu kira sözleşmesine istinaden işlettiği A1 Mahallesi, Belediye Garajı Çıkışında bulunan X1 isimli büfenin 53 m²’lik kısmının 2886 sayılı Kanunun 75. maddesi uyarınca 10 gün içinde tahliye edilmesi yönünde Kaymakam tarafından tesis edilen … sayılı işlemin iptali istemiyle açılan dava
Devamı...

işyerinin, işleticisi davacı tarafından, … tarihleri arasında fuzulen işgal edildiğinden bahisle, 51.248,00 TL meblağlı …ecrimisil ihbarnamesi ile bu ihbarnameye yapılan itirazın reddine dair …sayılı işlemin iptali istemiyle açılan dava
Devamı...

belediye düğün salonunun altında bulunan 2750m2 Alışveriş Merkezinin, kira sözleşmesinin .. tarihinde sona ermesine rağmen davacı şirket tarafından fuzuli şagil konumunda kullanılmaya devam edildiğinden bahisle düzenlenen 170.120,00 TL tutarındaki … ecrimisil ihbarnamesi ile söz konusu ihbarnameye yapılan itirazın reddine ilişkin …sayılı işlemin iptali istemiyle açılan dava
Devamı...

taşınmazda bulunan A1 Hükümet Konağı içerisindeki çay ocağını işleten davacının, işletmenin 3.kişiye devri istemiyle ..tarihinde yaptığı başvurunun reddi üzerine uğradığı 25.013,22 TL maddi zararın ticari reeskont faizi ile birlikte tazmininin iptali istemiyle açılan dava
Devamı...

park içerisinde yer alan sosyal tesislerin ihale dışı kullanımından dolayı işgali nedeniyle 69.511,00 TL ecrimisil tahakkuk ettirilmesine ilişkin ecrimisil ihbarnamesinin iptali istemiyle açılan davada; dava dosyasının incelenmesinden, Sayıştay denetçilerince düzenlenen … Belediyesi … yılı Denetim Raporunda davacı tarafından … Belediyesi ..Parkı içindeki sosyal tesislerin herhangi bir kira sözleşmesi ve ihale kararına dayanmadan Belediye Başkanının akrabasının şirketi olan A.Ş. Tarafından işletildiğinin tespit edildiğinden bahisle ecrimisil kıymet takdiri komisyon raporu ile …tarihleri arası için emsal kira bedelleri yönünden kıyaslama yapmak suretiyle 69.511,00 TL ecrimisil hesaplandığı, ecrimisil ihbarnamesine karşı dava
Devamı...

parselde bulunan ve davacı şirket tarafından işletilen yer altı otoparkı, kafeterya alanında yapılan 217 m2’lik teras artışı nedeniyle yıllık 36.000,00-TL kira bedeli belirlenmesine ilişkin .. Büyükşehir Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılan dava
Devamı...

faaaliyet gösteren işyerine ait kira sözleşmesinin iptaline (feshine) ve taşınmazın tahliyesine ilişkin … sayılı .. Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılan davada: dava konusu işlemin kira sözleşmesinin iptaline ilişkin dava kararı
Devamı...

taşınmazın haksız işgal edildiğinden bahisle 24.555,18 TL ecrimisil istenilmesine ilişkin ….işlemin dava konusu taşınmaza yönelik kısmının iptaline karar verilmesi istemiyle açılan davada; tapuda taşınmazın ana taşınmaz niteliğinin trafo binası olarak tescil edildiği, buradan hareketle trafoların tamamıyla davalı idarenin izni ve bilgisi dahilinde inşa edildiği ve kullanıldığı anlaşıldığı konulu yargı kararı
Devamı...

Davacının 2002 yılından bu yana önce kiracısı, sonrasında ecrimisil karşılığında işlettiği Devlet Hastanesi kantinini yeniden ihaleye çıkarılacak olması nedeniyle 15 gün içinde boşaltılmasının istenilmesine ilişkin yargı kararı
Devamı...

Davacı şirketin, mülkiyeti belediyeye ait işyerini boşaltmak istemesi üzerine, kira borcu varsa tahsil edilmesine, borç tahsil edilmeden teminatın iade edilmemesine, borca mahsuben teminatın irat kaydedilmesi şartıyla ilgilinin talebinin kabulüne ilişkin …Belediye Encümeni’nin kararının iptali istemiyle açılan davada; dava konusu encümen kararı ile 6 nolu tüp deposunun kiralanmasına ilişkin ihalenin davacı şirket adına yapılmasına ait yargı karar
Devamı...

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan Bedel Tespit Komisyonu’nun… İlkokulu okul kantin işletmesine ilişkin yaptığı tespit işlemi ile anılan kantin işletmesine ilişkin yapılan ihalenin Mahkeme kararı
Devamı...

Devlet Hastanesi kantinini işleten davacının fuzuli şagil haline geldiği gerekçesiyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75’inci maddesine göre tahliyesine dair …Valilik kararının; kiracı olduğundan fuzuli şagil sayılamayacağı, idari yoldan tahliye edilmesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istemiyle açılan dava
Devamı...

 Davacının kiracısı olduğu A1 adreste bulunan işyerinin kira süresinin …tarihinde sona ereceği, Encümenin kararı gereğince işyerini tahliyesine karar verildiği, işyerini kira sözleşmesi bitim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde tahliye etmesi gerektiği, işyerini belirtilen sürede boş olarak teslim etmediği takdirde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ..maddesine göre tahliye edileceğinin bildirilmesine ilişkin dava
Devamı...

kira sözleşmesinin yenilenmemesi nedeniyle adli yargı yerinde açılacak bir dava ile taşınmazın tahliyesi yoluna gidilmesi gerekirken kamu gücü kullanılarak ve 2886 sayılı Yasa’nın 75. maddesine hükmüne istinaden aldırılan karar dayanak gösterilerek davacının tahliyesi yoluna gidilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline dair karar 
Devamı...

İli, A1 Mahallesi, X1 sitesinde davacı tarafından kullanılan 27 (463) ve 28 (414) nolu dükkanların 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihale edileceğinden bahisle elektrik, su ve kira bedellerinin ödenerek boş olarak teslim edilmesi aksi takdirde 2886 sayılı Yasanın 75. maddesi gereğince tahliyesinin sağlanacağına yönelik dava
Devamı...

dava konusu idari işlemin Hukuk İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü arasında iç yazışma niteliğinde olduğu; işlemde X1 parkında bulunan kafeteryaların tahliyesine ilişkin davaların safahatından bahsedildiği, buna göre, taşınmazın sözleşme ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre tahliye işlemlerinin yapılmasının istenildiği görüldüğünden, dava konusu işlemin idari davaya konu olabilecek icrai, kesin ve yürütülmesi
Devamı...

Kafeterya’nın işleticisi olan davacı tarafından, mezkur kafeteryanın tahliye edilmesine ilişkin ..tarih ve 828 sayılı Iğdır Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılan davada; davanın incelenmeksizin reddine ilişkin dava
Devamı...

kantin yerinin işletmesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince gerçekleştirilen ihalesi üzerinde kalan ve .. tarihinde sözleşme imzalayan davacı şirket tarafından, kira sözleşmesinin davalı idarece tek taraflı olarak feshedilmesine ilişkin ..Üniversite Rektörlüğü’nün bila tarih ve … sayılı işleminin iptali istemiyle açılan dava
Devamı...

idareye ait kamu taşınmazının 2886 sayılı Kanuna ve 5393 sayılı Belediye Kanununa aykırı olarak ihaleye çıkartılmaksızın ve kira süre koşuluna dair yasal düzenlemeye riayet edilmeksizin bir bankaya kiralanması
Devamı...

parselde kayıtlı kargir apartman niteliğindeki taşınmazın bazı bağımsız bölümlerinin davacı şirket tarafından satın alınması nedeniyle Mayıs 2014 döneminde 7 ayrı bağımsız bölüm için 1.277,50-TL döner sermaye ücretinin tahsiline ilişkin davalı idare işleminin, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun uyarınca dava konusu parselde yapılan devir ve yenileme işlemlerinin her türlü resim ve harçtan muaf olduğunda bahisle iptali ve ödenen tutarın da iadesi istemiyle açılan dava
Devamı...

Uyuşmazlıkta; davacının davalı belediyeden kiralayarak kiracı sıfatıyla kullandığı işyerinin tahliyesinin sağlanmasının Zabıta Müdürlüğünden istenilmesine ilişkin Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü işleminin, söz konusu yerin zorla tahliye ettirileceği iradesini bildiren bir işlem olması nedeniyle, idari yargıda iptal davasına konu olabilecek, kesin sonuç doğuran ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.Bu nedenle, dava konusu işlemin idari yargıda iptal davasına konu olabilecek, kesin sonuç doğuran ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olduğu hususunun açık olması karşısında, İdare Mahkemesince işin esasının incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, davanın incelenmeksizin reddi yolunda verilen kararda hukuki isabet bulunmamaktadır.
Devamı...