MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

image_pdfimage_print
58 / 100
29 Aralık 2022 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 32058
YÖNETMELİK
Kamu İhale Kurumundan:

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “bankalardan temin edilecek belgeler,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin son cümlesi ile üçüncü fıkrasında yer alan “bankalardan temin edilecek belgelerdeki,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 58/A maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dokuzuncu fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin sunulan tevsik edici belgelerin, belgenin geçerliğine ilişkin taşıması zorunlu tüm asli unsurları sağlaması kaydıyla, belgelerde bulunan bilgi eksiklikleri Kanunun 37 nci maddesi kapsamında tamamlatılabilir. Ancak asli unsurlarda eksiklik bulunması durumunda, bu belgeler sunulmamış kabul edilir. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen işlemlere, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilinceye kadar devam edilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 58/B maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İlan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulleri ile yapılan ihalelerde, fiyat ve/veya fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılabilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 23- (1) İlanı veya duyurusu bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin eki EK-1’de yer alan KİK026.0/M numaralı “Banka Referans Mektubu” Standart Formu yürürlükten kaldırılmış, aynı ekte KİK029.0/M numaralı “Sunulmayacak Belgeler Tablosu” Standart Formunda yer alan “Banka referans mektubu İdari Şartnamenin … maddesi (Banka referans mektubunun Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda) (Bu mektuplara ilişkin bilgiler EKAP’a elektronik ortamda aktarılmaktadır.)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin eki EK :2’de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21 inci maddesine bağlı (28) numaralı dipnotunda yer alan “yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde veyahut açık ihale usulü ile yapılan ve Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı dipnotta yer alan ilk “fiyat veya fiyat ile birlikte” ibaresi “fiyat ve/veya” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin eki EK :4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21 inci maddesine bağlı (23) numaralı dipnotunda yer alan “yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde veyahut belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ve Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı dipnotta yer alan ilk “fiyat veya fiyat ile birlikte” ibaresi “fiyat ve/veya” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Bu Yönetmeliğin;

a) 5 inci, 8 inci ve 9 uncu maddeleri 2/5/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinden 15 gün sonra,

yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

image_pdfimage_print