Mevcut ihale dokümanı düzenlemelerinde açıkça uygunluk belgeleri ile birlikte ürünlerin her biri için ayrı ayrı belge sunulmasını zorunlu kılar nitelikte düzenleme bulunmadığından ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ürün/model numaralarının yer aldığı uygunluk belgelerinin tek başına sunulmuş olmasının aykırılık olarak değerlendirilemeyeceği ancak bahse konu belgelerin içeriği bakımından araştırma yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırılmasının ihale dokümanı ve mevzuata uygun olmayacağı hk

Toplantı No2020/037
Gündem No21
Karar Tarihi26.08.2020
Karar No2020/UM.I-1435

BAŞVURU SAHİBİ:

Turkuaz Park Ahşap Yapı Peyzaj İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

 

VEKİLİ:

Av. Tarık DEMİREL,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Beykoz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/230446 İhale Kayıt Numaralı “2020 Yılı Park ve Bahçeler Müdürlüğü İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere Oyun Grupları Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Beykoz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 29.05.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2020 Yılı Park ve Bahçeler Müdürlüğü İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere Oyun Grupları Alımı” ihalesine ilişkin olarak Turkuaz Park Ahşap Yapı Peyzaj İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin 10.07.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.07.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.07.2020 tarih ve 33204 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.07.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1164 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibinin kare trambolin, dikdörtgen trambolin, 120cm çapında kuluçka salıncak, ahşap hamak ve itfaiyeci tırmanma borusu engelli salıncağı ile ilgili idari şartnamenin 7.5.3.2’nci maddelerinde yer alan yeterlik kriterlerini karşılayamadığı, hangi ürün için idari şartnamede sayılan uygunluk belgelerinin hangisinin sunulacağının teknik şartnamede belirtildiği, ihale üzerine bırakılan istekli tarafından sunulan belgelerin teknik şartnamede istenilen ürünlere ilişkin olmadığı,

 

 

2) İdari Şartname’nin 7.5.2 maddesinde yer alan isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığına ilişkin belgeleri sunmadığı, sunulan belgelerin alım konusu ürünlerle ilgisinin bulunmadığı, şöyle ki; birim fiyat teklif cetvelinde yer alan 17 ürün için sunulan sanayi sicil belgesi, kapasite raporu ve imalat yeterlik belgesinin bu ürünlere teklifte bulunmaya ilişkin kayıt içermediği, anılan ürünleri kapsamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

           İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6’ncı maddesinde “16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir.

16.6.2. İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

16.6.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin belgelerin yazılı olarak istenilmesi ve aday ve isteklilerce bir dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir. İdarece belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan aday ve isteklilerin başvuruları veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilir.

16.6.4. İlgili mevzuatına göre ihaleye katılma şartı olarak istenmesi gereken belge veya bilgilerin idarece istenmediği ve bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edildiği hallerde, idarelerce bu tür belge veya bilgiler başvuruların ya da tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aday veya isteklilerden talep edilemeyecek ve tamamlatılamayacaktır.” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: 2020 Yılı Park ve Bahçeler Müdürlüğü İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere Oyun Grupları Alımı

c) Miktarı ve türü: 4 Kalemden Oluşan Toplam 83 Adet Oyun Grubu ve 83 adet oyun grubu montaj işinin Alımı Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yerler: Beykoz İlçe sınırları içerisinde idarenin göstereceği alanlar…” düzenlemesi,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.5.3.2’nci maddesinde “Teknik şartnamede yer alan tüm ürünler ile ilgili aşağıda belirtilen ürün uygunluk belgeleri, ilgili standarda ait son yönetmeliğe göre düzenlenmiş ve TÜRKAK onaylı Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren belge veya belgeler, ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak sunması zorunludur.

• TS EN 1176-1 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )
• TS EN 1176-2 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )
• TS EN 1176-3 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )
• TS EN 1176-6 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )

• TS EN 1176-11 (Oyun Alanı Elemanları – Bölüm 11: Havada asılı ağlar için ilâve özel güvenlik kuralları ve deney yöntemleri)” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “2.OYUN GRUPLARINA AİT TEKNİK ŞARTNAMELER” başlıklı bölümünde 2.1 TEK KULE OYUN GRUBU

Büyükler için Salıncak Oturma Elemanı

Salıncak oturma elemanı oyun grupları güvenlik şartlarına göre testten geçmiş ve ürüne ait EN 1176:1,2 no’lu sertifikalarına sahip olacaktır.

Bebekler için Salıncak Oturma Elemanı

…Salıncak oturma elemanı oyun grupları güvenlik şartlarına göre testten geçmiş ve ürüne ait EN 1176:1,2’nolu sertifikasına sahip olacaktır.

Düz Kaydıraklar h:150cm

… Oyun gruplarında kullanılacak kaydıraklarda çocuk oyun grupları güvenlik şartlarına göre testten geçmiş EN 1176:3 sertifikaları mutlaka bulunacaktır.

Dikey Tırmanma Duvarı

Tırmanma duvarına ait EN 1176:1 güvenlik sertifikası olacak ve çeşitli renklerde kullanılacaktır.

2.2.İKİ KULE OYUN GRUBU

Büyükler için Salıncak Oturma Elemanı

Salıncak oturma elemanı oyun grupları güvenlik şartlarına göre testten geçmiş ve ürüne ait EN 1176:1,2 no’lu sertifikalarına sahip olacaktır.

Bebekler için Salıncak Oturma Elemanı

… Salıncak oturma elemanı oyun grupları güvenlik şartlarına göre testten geçmiş ve ürüne ait EN 1176:1,2’nolu sertifikasına sahip olacaktır…

Düz Kaydıraklar h:150cm

…Oyun gruplarında kullanılacak kaydıraklarda çocuk oyun grupları güvenlik şartlarına göre testten geçmiş EN 1176:3 sertifikaları mutlaka bulunacaktır…

İtfaiyeci Tırmanma Borusu

…Oyun grubu itfaiyeci tırmanma borusu çocuk oyun grupları güvenlik şartlarına göre testten geçmiş ve kendisine ait EN 1176: 1 sertifikasına sahip olacaktır.

2.3.ÜÇ KULE OYUN GRUBU

Büyükler için Salıncak Oturma Elemanı

Salıncak oturma elemanı oyun grupları güvenlik şartlarına göre testten geçmiş ve ürüne ait EN 1176:1,2 no’lu sertifikalarına sahip olacaktır.

Bebekler için Salıncak Oturma Elemanı

… Salıncak oturma elemanı oyun grupları güvenlik şartlarına göre testten geçmiş ve ürüne ait EN 1176:1,2’nolu sertifikasına sahip olacaktır.

Düz Kaydıraklar h:150cm

…Oyun gruplarında kullanılacak kaydıraklarda çocuk oyun grupları güvenlik şartlarına göre testten geçmiş EN 1176:3 sertifikaları mutlaka bulunacaktır…

Dikey Tırmanma Duvarı

…Tırmanma duvarına ait EN 1176:1 güvenlik sertifikası olacak ve çeşitli renklerde kullanılacaktır.

İtfaiyeci Tırmanma Borusu

… Oyun grubu itfaiyeci tırmanma borusu çocuk oyun grupları güvenlik şartlarına göre testten geçmiş ve kendisine ait EN 1176:1 sertifikasına sahip olacaktır.

Ahşap Tırmanma Duvarı

  …

Tırmanma duvarına ait EN 1176:1 güvenlik sertifikası olacak ve çeşitli renklerde kullanılacaktır.

2.4.ENGELSİZ OYUN GRUBU

Düz Kaydıraklar h:100 cm

…Oyun gruplarında kullanılacak kaydıraklarda çocuk oyun grupları güvenlik şartlarına göre testten geçmiş EN 1176:3 sertifikaları mutlaka bulunacaktır.

Engelsiz Salıncak Oturma Elemanı

Engelsiz salıncak oturma elemanının; engelli oyun grubu kurallarına uygun olduğuna dair EN 1176:2 salıncak sertifikası olacaktır.

Bebekler için Salıncak Oturma Elemanı

… Salıncak oturma elemanı oyun grupları güvenlik şartlarına göre testten geçmiş ve ürüne ait EN 1176:1,2’nolu sertifikasına sahip olacaktır.

2.5. AĞ ÇADIRI (HALATLI OYUN GUBU)

Ağ çadırı sitemi çocuk oyun grupları güvenlik şartlarına göre testten geçmiş ve EN 1176:1 ve EN 1176:11 sertifikalarına sahip olacaktır.

2.7. KARE TRAMBOLİN

Trambolin, çocuk oyun grupları güvenlik şartlarına göre testten geçmiş ve EN 1176:1 sertifikalarına sahip olacaktır.

2.8. DİKDÖRTGEN TRAMBOLİN

Dikdörtgen trambolin, çocuk oyun grupları güvenlik şartlarına göre testten geçmiş ve EN 1176:1 sertifikalarına sahip olacaktır.

2.9. ÜÇLÜ KULUÇKA SALINCAK

Oyun grubu, çocuk oyun grupları güvenlik şartlarına göre testten geçmiş ve ürünün kendisine ait önceden alınmış EN 1176:1 ve 2 nolu sertifikalarına sahip olacaktır.

a. 120 cm çapında Kuluçka Salıncak

Kuluçka salıncak oyun grubu çocuk oyun grupları güvenlik şartlarına göre testten geçmiş ve ürüne ait EN 1176:2 nolu sertifikaya sahip olacaktır…

c. Salıncak

Salıncak oturma elemanı oyun grupları güvenlik şartlarına göre testten geçmiş ve ürüne ait EN 1176:1,2 nolu sertifikalarına sahip olacaktır.

Büyükler için Salıncak Oturma Elemanı

Salıncak oturma elemanı oyun grupları güvenlik şartlarına göre testten geçmiş ve ürüne ait EN 1176:1,2 no’lu sertifikalarına sahip olacaktır.

Bebekler için Salıncak Oturma Elemanı

…Salıncak oturma elemanı oyun grupları güvenlik şartlarına göre testten geçmiş ve ürüne ait EN 1176:1,2’nolu sertifikasına sahip olacaktır.

2.11.BOSTAN SALINCAK

Büyükler için Salıncak Oturma Elemanı

Salıncak oturma elemanı oyun grupları güvenlik şartlarına göre testten geçmiş ve ürüne ait EN 1176:1,2 no’lu sertifikalarına sahip olacaktır.

Bebekler için Salıncak Oturma Elemanı

…Salıncak oturma elemanı oyun grupları güvenlik şartlarına göre testten geçmiş ve ürüne ait EN 1176:1,2’nolu sertifikasına sahip olacaktır.

Dikey Tırmanma Duvarı

Tırmanma duvarına ait EN 1176:1 güvenlik sertifikası olacak ve çeşitli renklerde kullanılacaktır.

2.12. TAHTEREVALLİ

…Oyun alanlarında kullanılacak tahterevallilerin çocuk oyun grupları güvenlik şartlarına göre testten geçmiş ve EN 1176:1, 6 sertifikalarına sahip olacaktır.

2.14 ZIP ZIP

…Zıp zıplar 2 yaş üzeri çocukların kullanımına uygun olacak şekilde üretilecek ve EN 1176:1,6 sertifikalarına sahip olacaktır

2.17. AHŞAP HAMAK

Oyun grubu, çocuk oyun grupları güvenlik şartlarına göre testten geçmiş ve EN 1176-1:2008 nolu sertifikalara sahip olacaktır…” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan doküman düzenlemelerinden; inceleme konusu ihalede istekliler tarafından teklif dosyasında ihale tarihinde geçerli olan ürün uygunluk belgelerinin sunulmasının zorunlu olduğu, ilgili doküman düzenlemelerinden ;

 “EN 1176:1” standardının “kare trambolin, dikdörtgen trambolin, dikey tırmanma duvarı, ahşap tırmanma duvarı, itfaiyeci tırmanma borusu, ahşap hamak” adlı ürünler için yeterlik kriteri olarak belirlendiği,

“EN 1176:1 ve EN 1176:2” standartlarının “salıncak, üçlü kuluçka salıncak, büyükler için salıncak oturma elemanı, bebekler için salıncak oturma elemanı” adlı ürünler için yeterlik kriteri olarak belirlendiği,

  “EN 1176:1 ve EN 1176:6” standartlarının  “tahterevalli, zıp zıp” adlı ürünler için yeterlik kriteri olarak belirlendiği, “EN 1176:2” standardının “120 cm çapında Kuluçka Salıncak, Engelsiz Salıncak Oturma Elemanı” adlı ürünler yeterlik kriteri olarak belirlendiği,

“EN 1176:3” standardının “Düz Kaydıraklar h:100 cm, Düz Kaydıraklar h:150cm”  adlı ürünler için yeterlik kriteri olarak belirlendiği,

“EN 1176:1 ve EN 1176:11” standartlarının “ağ çadırı (halatlı oyun gubu)” adlı ürün için yeterlik kriteri olarak belirlendiği,

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından EuroGap Belgelendirme Kuruluşu tarafından düzenlenmiş dört adet belgenin sunulduğu, söz konusu TS EN 1176-1 standardı  için düzenlenmiş “ERGP-ÜO-1800141” sertifika numaralı belgenin sunulduğu, TS EN 1176-2/TS EN 1176-1 standartları  için düzenlenmiş “ERGP-ÜO-1700088” sertifika numaralı belgenin sunulduğu, TS EN 1176-3/TS EN 1176-1 standartları  için düzenlenmiş “ERGP-ÜO-1700087” sertifika numaralı belgenin sunulduğu, TS EN 1176-6/TS EN 1176-1 standartları  için düzenlenmiş “ERGP-ÜO-1800150” sertifika numaralı belgenin sunulduğu, sunulan belgelerin belge kapsamında çeşitli model numaralarının belirtildiği ve “Belge kapsamında belirtilen modellere ekte yer verilmiştir.” ibaresinin bulunduğu, belge üzerinde “Bu sertifika, gerçekleştirilen denetim sonucunda yukarıda tanımlanan ürünler kapsamında verilmiştir.” ibaresinin yer aldığı, bir adet Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS EN 1176-11:2014/30.10.2014 standardı için düzenlenen 128348-TSE-04/01 belge numaralı belgenin sunulduğu, söz konusu belge üzerinde “Belge kapsamında belirtilen modellere ait teknik resimler ektedir.” ibaresinin yer aldığı görülmektedir.

 

İdari Şartname’nin 7.5.3.2’nci maddesi uyarınca istekliler tarafından teklif dosyası kapsamında ihale konusu işte alımı yapılacak ürünlere ilişkin uygunluk belgelerinin sunulması gerekmektedir. Teknik Şartname maddeleri incelendiğinde ise alıma konu ürünlerin sahip olması gereken sertifikalara yer verilmiş ancak bu belgelerin teklif ekinde sunulması gerektiğine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından iddia konusu edilen hususun açıklığa kavuşturulabilmesi için ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan uygunluk belgelerinde yer alan ürün/model numaralarının alıma konu ürünleri kapsayıp kapsamadığının tespiti gerekmektedir.

 

Mevcut doküman düzenlemelerinde açıkça uygunluk belgeleri ile birlikte ürünlerin her biri için ayrı ayrı belge sunulmasını zorunlu kılar nitelikte düzenleme bulunmadığından ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ürün/model numaralarının yer aldığı uygunluk belgelerinin tek başına sunulmuş olmasının aykırılık olarak değerlendirilemeyeceği ancak bahse konu belgelerin içeriği bakımından araştırma yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırılmasının ihale dokümanı ve mevzuata uygun olmayacağı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla idare tarafından Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6’ncı maddesi çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan uygunluk belgelerinde belirtilen modellerin neler olduğunun ve belirlenen modellerin teknik şartnamede yer alan ürünleri karşılayıp karşılamadığının tespit edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

           1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir. …” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İstenecek belgeler” başlıklı 27’nci maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

e) İdare tarafından alımın özelliği göz önünde bulundurularak, aday veya isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenebilir. …” hükmü,

 

“Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) Alımın özelliği göz önünde bulundurularak, aday veya isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenebilir. Bu hususun yeterlik kriteri olarak düzenlenmesi durumunda aşağıdaki  bentlerde yer alan belgelerin birlikte istenmesi zorunludur. Aday veya istekli ise kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. …” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Mal alımı ihalelerinde aday veya isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisini gösteren belgeler” başlıklı 58’inci maddesinde “58.1. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, adayın veya isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığının, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenebileceği hüküm altına alınmıştır. Yönetmelikte, idarelerin aşağıdaki üç belgeyi birlikte istemesinin zorunlu olduğu; aday veya isteklinin ise kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunacağı öngörülmüştür.

58.2. Bu belgeler şunlardır:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

58.3. Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

58.4. İdare tarafından adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edeceği belirtilecektir. İdarenin yukarıdaki belgeleri birlikte istemesi … adayın veya isteklinin ise bu belgelerden birini sunması yeterlidir. … Aday ve istekli tarafından sunulan belgelerin üretim konusu veya belge konusu mamul itibarıyla adayın veya isteklinin alım konusu malların üretimini gerçekleştirebileceklerini göstermesi gerekmektedir. İhalenin, özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalesi olmaması durumunda da, adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösterebileceği belgelerden biri olarak “kapasite raporuna” veya “imalat yeterlik belgesine” yer verilir.  Bu durum, Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 40 ıncı maddesinin yedinci ve onikinci fıkralarına aykırılık teşkil etmemektedir. Kapasite raporunun, adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösterebileceği belgelerden biri olarak yer verildiği durumlarda, üretim kapasite miktarına ilişkin düzenleme yapılmaması gerekmektedir.

58.7. İhale komisyonu aday veya istekli tarafından imalatçı olduğunu tevsik etmek üzere sunulan belgeler konusunda tereddüde düşmesi durumunda yetkili kurumdan veya kuruluştan görüş alabilir. …” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: 2020 Yılı Park ve Bahçeler Müdürlüğü İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere Oyun Grupları Alımı

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü: 34 Kalemden Oluşan Toplam 83 Adet Oyun Grubu ve 83 adet oyun grubu montaj işinin Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yerler: Beykoz İlçe sınırları içerisinde idarenin göstereceği alanlar

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.2. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

İstekli adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi

isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenmiş İmalat Yeterlilik Belgesi…” düzenlemesine yer verilmiştir.

İdari Şartname’nin eki aşağıda yer almaktadır.

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Tek Kule Oyun Grubu

adet

7

2

Tek Kule Oyun Grubu Montajı

adet

7

3

İki Kule Oyun Grubu

adet

8

4

İki Kule Oyun Grubu Montajı

adet

8

5

Üç Kule Oyun Grubu

adet

10

6

Üç Kule Oyun Grubu Montajı

adet

10

7

Engelsiz Oyun Grubu

adet

2

8

Engelsiz Oyun Grubu Montajı

adet

2

9

Ağ Çadırı

adet

1

10

Ağ Çadırı Montajı

adet

1

11

Barfiks Yolu

adet

1

12

Barfiks Yolu Montajı

adet

1

13

Kare Trambolin

adet

4

14

Kare Trambolin Montajı

adet

4

15

Dikdörgen Trambolin

adet

6

16

Dikdörgen Trambolin Montajı

adet

6

17

Üçlü Kuluçka Salıncak

adet

2

18

Üçlü Kuluçka Salıncak Montajı

adet

2

19

İkili Salıncak

adet

10

20

İkili Salıncak Montajı

adet

10

21

Bostan Salıncak

adet

1

22

Bostan Salıncak Montajı

adet

1

23

Tahterevalli

adet

12

24

Tahterevalli Montajı

adet

12

25

Ayakta Tahterevalli

adet

2

26

Ayakta Tahterevalli Montajı

adet

2

27

Zıp Zıp

adet

12

28

Zıp Zıp Montajı

adet

12

29

Oyun Evi

adet

2

30

Oyun Evi Montajı

adet

2

31

Çadır Ev

adet

1

32

Çadır Ev Montajı

adet

1

33

Ahşap Hamak

adet

2

34

Ahşap Hamak Montajı

adet

2

Okas Kodu

Okas Açıklaması

43325000

Park ve çocuk bahçesi ekipmanı

Yukarıda aktarılan İdari Şartname düzenlemeleri ile mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığının, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenebileceği, bu hususun yeterlik kriteri olarak düzenlenmesi durumunda ihaleye katılacak istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeleri, yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeleri teklif zarfı kapsamında sunması gerektiği, itirâzen şikâyete konu ihalede isteklinin imalatçı olduğunu gösterir belgelerin; İstekli adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi, isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenmiş İmalat Yeterlilik Belgesi olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

 

Bu bağlamda, itirâzen şikâyete konu ihalede istekliler tarafından alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığına yönelik yeterlik kriterinin, isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge ve belgeler ile sağlanabileceği, istekli adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi ile imalatçı olduğunu tevsik edebileceği anlaşılmıştır.

Yapısan Park Çocuk Oyun Parkı İmalatı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Sanayi Sicil Belgesi sunulduğu, sunulan sanayi sicil belgesinde üretim konusu olarak “Metal – plastik çocuk oyun grubu (Çocuk oyun grupları, engelli çocuk grupları, salıncak, tahterevalli engelliler için salıncak ve tahterevalli, zıpzıp, atlı karınca dönme dolap, tırmanma, döner platform, oyun grupları bağlama elamanları), açık hava spor aletleri, kent ekipmanları (aydınlatma direkleri, çöp kovaları, oturma bankları), metal-ahşap çocuk oyun grubu(çocuk oyun grupları, engelliler için çocuk oyun grupları, salıncak, tahtarevalli), metal- ahşap kent ekipmanları (pergole, gazebo, kameriye, çardak oturma bankı, piknik masaları, çöp kovası, çiçeklik)” ibaresinin yer aldığı görülmüştür.

 

Başvuruya konu ihale adının “2020 Yılı Park ve Bahçeler Müdürlüğü İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere Oyun Grupları Alımı” olduğu, ihaleye konu oyun gruplarının 34 kalemden oluştuğu, idari şartname ekinde yer alan 34 kalemin içeriğinin belirtildiği, söz konusu kalemlerin 17 tanesinin alım konusu ürünleri belirttiği, 17 tanesinin montaj işlemi olduğu, bahse konu 17 kalemin tek kule oyun grubu, iki kule oyun grubu, üç kule oyun grubu, engelsiz oyun grubu, ağ çadırı, barfiks yolu, kare trambolin, dikdörgen trambolin,üçlü kuluçka salıncak, ikili salıncak, bostan salıncak, tahterevalli, ayakta tahterevalli, zıp zıp, oyun evi, çadır ev, ahşap hamak olduğu, söz konusu 17 kalemin metal plastik ve metal ahşap çocuk oyun grubu içerisinde olduğu anlaşılmaktadır, bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idarece Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6’ncı maddesi çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan uygunluk belgelerinde belirtilen modellerin neler olduğunun ve belirlenen modellerin teknik şartnamede yer alan ürünleri karşılayıp karşılamadığının tespit edilmesi gerektiği ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz