Kamu İhale Kanunu’nun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinde “… h) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası (Üçyüzellisekizbindokuzyüzyetmişyedi Türk Lirası)* olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir. …” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

(4) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir. …” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

(2) İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir.

(6) İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde;

a) İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak,

b) Denetim veya yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları beşte bir oranında dikkate alınır.

(8) Mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda;

a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

b) İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.” hükmü bulunmaktadır.

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin “Ek-1: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi”nde A Grubu “Alt Yapı İşleri” ile ilgili olarak,

“… VI. GRUP: DEMİRYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

1.Demiryolları

2.Metro inşaatları

3.Raylı sistemler

4.Füniküler raylı taşıma tesisleri” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “… 7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

… işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: A6

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ …” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve açıklamalarından, mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesinin zorunlu olduğu, iş deneyiminin tevsiki için ilk ilân veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgelerin sunulabileceği, iş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl için anılan Kanun’un 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde geçen tutar üzerinden hesaplanmak suretiyle benzer iş deneyimi olarak dikkate alınacağı, bu bent kapsamında elde edilen deneyimin mühendis veya mimarın beş yıldır en az %51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından kullanılabileceği; ayrıca mezuniyet belgelerinin iş deneyiminin tevsiki için sunulması durumunda, mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin bulunması gerektiği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede yapılan incelemede;

Veysel Demirtaş tarafından teklif kapsamında 14.02.2017 tarihli ve “2920-Y-İST-45-1” sayılı iş denetleme belgesinin sunulduğu, anılan belgenin Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlendiği, belgeye konu işin “Bedesten Çarşısı Sağlıklaştırılması İkmal İnşaatı” işi olduğu, geçici kabul tarihinin “21.05.2015” olduğu ve ilgilinin hissesine düşen belge tutarının 43.490.728,27 TL olduğu,

Anılan istekli tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla ayrıca inşaat mühendisliği bölümüne ait mezuniyet belgesi sunulduğu, söz konusu mezuniyet belgesinde mezun olunan tarihin 30.01.1989 olarak belirtildiği,

Bu doğrultuda anılan isteklinin sağlaması gereken iş deneyim tutarının (9.803.130,00 TL x %50) 4.901.565,00 TL olduğu, isteklinin yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin bulunduğu, bahsi geçen mezuniyet belgesinden elde edilen toplam benzer iş deneyim tutarı hesabında onbeş yıl sınırlamasının dikkate alınmayacağı ancak bu sınırlama uygulandığında dahi iş deneyim tutarının 5.384.655,00 TL (15 yıl x 358.977,00 TL) olarak bulunduğu ve karşılanması gereken asgari iş deneyim tutarının sağlandığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Ayrıca, bahse konu iddiaya konu edilen ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.4’üncü maddesinin boş bırakıldığı, başka bir ifadeyle ihalede ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin herhangi bir belge sunulmasının istenilmediği görülmüş olup, başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle de yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Toplantı No: 2020/055
Gündem No: 21
Karar Tarihi: 08.12.2020
Karar No: 2020/UY.II-2013

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz