Esas No          :           2010/1103

Karar No       :           2010/1341

Karar Tarihi  :           28.09.2010

Konusu           :           1-Mülkiyeti belediyeye ait işyerlerini ihale yapılmadan ve gerekli rekabet ortamı sağlanmadan belediye ile kiracılar arasında yapılan kira sözleşmeleriyle kiralamak,

2-Belediye hizmet binası altında bulunan dört adet işyerinden kaynaklanan kira alacağının tahsiline ilişkin gerekli işlemlerin yerine getirilmesini sağlamamak,

3-Belediye tarafından satın alınan Toprak Mahsulleri Ofisi lojmanlarında oturanlarla kira sözleşmesi yapmamak ve iki kişinin bu lojmanlarda bedelsiz oturmalarına göz yummak,

4-Mülkiyeti belediyeye ait lojmanları belediye personeli dışındaki kişilere kiralamak, kira sürerlini belirlememek ve aylık kira bedellerinin belirlenmesinde, kamu konutlarının aylık kira birim bedellerine ilişkin düzenlemeleri dikkate almamak,

5-Belediye pasajındaki işyerlerini esnaf belediye işbirliğiyle ihalesiz olarak yaptırmak ve kiralamak,

6-Belediye Meclisinin 07.05.2008 tarihli kararıyla …. parsel sayılı taşınmazlarla imar yolu arasında kalan yeşil alanı kişiye ait parsele kaydırmak, yeşil alanı konut alanına dönüştürmek ve artan nüfus ihtiyacına uygun olarak sosyal ve teknik alt yapı alanlarına ilişkin düzenleme yapmamak,

Karar Özeti   :           Dosyanın incelenmesinden; ilçenin çeşitli yerlerinde seyyar tezgah açarak ya da baraka tarzı işyerlerinde satış yapan esnafın katkılarıyla belediyeye ait arsa üzerinde, mülkiyeti belediyeye ait olmak üzere işyerleri inşa edildiği, yapım sırasında çeşitli işlerin yaptırılması için Belediye Encümen kararlarının alındığı, katkı yapan esnaf arasında ad çekme suretiyle belirlenen işyerleri için kira sözleşmeleri yapıldığı, bu işlemler sonucunda mülkiyeti belediyeye ait işyerlerinin inşa edilmiş olduğu, belediyenin zarara uğratıldığı yolunda ise tespit bulunmadığı, diğer taraftan, belediye hizmet binası altında bulunan iş yerleri kira bedellerinin halen tahsiline olanak bulunduğu, Toprak Mahsulleri Ofisinden satın alınan lojmanlarda oturanlarla kira sözleşmesi yapılmasa da, ilgililerin kira bedellerini ödedikleri, kira bedeli ödemeyen … ve .. ‘ün lojmanları tamir etmeleri nedeniyle kira ödemedikleri, kaldı ki kira bedeli tahsilinin halen olanaklı olduğu, belediye lojmanlarında kira bedelinin belirlenmesinde kamu konutları için öngörülen aylık kira bedelleri dikkate alınmamış ve kira bedelleri Belediye Meclisince belirlenmiş ise de, bunun mevzuatın yanlış yorumlanmasından kaynaklandığı ve doğacak farkın giderilebilir olduğu, bu itibarla Belediye Başkanı …..’ye 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci maddeler yönünden isnat edilen eylemlerin hakkında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından, 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci maddeler yönünden itirazın kabulüyle, İçişleri Bakanının …. tarih ve  … sayılı soruşturma izni verilmesine ilişkin kararının anılan maddeler yönünden kaldırılmasına,

6 ncı madde yönünden; ön inceleme elemanının 29.12.2009 günlü yazısıyla görevlendirilen şehir plancısı tarafından hazırlanan raporda; Belediye Meclisinin 07.05.2008 tarihli kararıyla .. parsel sayılı taşınmazlarla imar yolu arasında bulunan yeşil alanın … parsel sayılı özel şahıs mülkiyetindeki alana kaydırılmasından sonra eski park alanının konut alanına çevrilmesiyle nüfus yoğunluğunun arttırıldığı, ancak sosyal ve teknik altyapı alanları arttırılmayarak mevzuata aykırı davranıldığının belirtildiği, bu itibarla 6 ncı maddeden ilgililere isnat edilen eylemin haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, soruşturma izni verilmesine ilişkin yetkili merci kararına bu maddeye yönelik olarak yapılan itirazların reddine,

1 inci ve 5 inci maddeler yönünden Oy çokluğu ile, diğer maddeler yönünden Oy birliği ile karar verildi.

KARŞI OY : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine aykırı olarak ihale yapılmaksızın belediye bütçesinden ve mevzuatın öngörmediği şekilde esnaftan katkı payı alınarak çeşitli firmalara ödeme yapılmak suretiyle işyerlerinin inşa edildiği ve 2886 sayılı Yasaya göre ihale yapılmaksızın katkıda bulunan esnafa kiralama yapıldığı, yapım ve kiralama aşamalarında ilgili mevzuata aykırı davranıldığı bu itibarla 1 inci ve 5 inci maddeler yönünden ilgiliye isnat edilen eylemin hakkında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu ve bu maddeler yönünden itirazın reddi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına karşıyız. (İKİ ÜYE)