Sayı:
B.07.1.GİB.4.06.17.02-155[1-2011/1758]-527
Tarih:
04/05/2012

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.06.17.02-155[1-2011/1758]-527                                          04/05/2012

Konu : Müteahhid firma ile taşeron firma arasında

ilköğretim okulu inşşatına ilişkin düzenlenen

sözleşmelerin damga vergine tabi olup olmadığı ile

verginin beyanı hk.

 

 

 

İlgi :   01/06/2011 tarih … sayılı özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, … ihalesi yapılan … İlköğretim Okulu İnşaatı işi ile … İlköğretim Okulu İnşaatı işi ihalelerinin … A.Ş. uhdesinde kaldığı belirtilerek, adı geçen müteahhit firma ile şirketiniz arasında düzenlenen taşeron sözleşmelerinin ve … İlköğretim Okulu İnşaatına ilişkin düzenlenen sözleşmeye ek olarak düzenlenen 06/02/2010 tarihli sözleşmenin belli parayı ihtiva edip etmediği ile belli parayı ihtiva etmesi durumunda damga vergisinin mükellefi ve ne şekilde beyan edileceği hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kâğıtları imzalayanlar olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o kâğıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kâğıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 10 uncu maddesinde, belli para teriminin, kâğıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hâsıl edeceği parayı ifade ettiği; 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisinin, ertesi ayın yirminci (371 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yirmiüçüncü) günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödeneceği; 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, birden fazla kişi tarafından imza edilen kâğıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenlerin müteselsilen sorumlu oldukları, üçüncü fıkrasında da; 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunanların, taraf oldukları işlemlere ilişkin kâğıtlara ait verginin beyan ve ödenmesinden sorumlu olduğu, verginin ödenmemesi veya noksan ödenmesi durumunda vergi, ceza ve ferileri, vergi için diğer işlem taraflarına rücu hakkı olmak üzere bu fıkrada belirtilen kişilerden alınacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun,”/- Ahitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

16, 32, 43 ve 44 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğlerinde sürekli mükellefiyet tesis ettirecek olan ve ihtiyarilik sağlanan kurum ve kuruluşlar belirtilmiş olup anonim şirketler zorunlu, limited şirketler de ihtiyari olarak sürekli mükellefiyet tesis ettirebilecek kurumlar arasında sayılmıştır.

Ayrıca, 43 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin “4- Vergi ve cezada sorumluluk” başlıklı bölümünde; Damga Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası çerçevesinde, zorunlu veya ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirenler için taraf oldukları işlemlere ilişkin kâğıtlara ait verginin beyan ve ödenmesi bakımından sorumluluk getirildiği, buna göre, zorunlu veya ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler ile diğer kişiler arasında düzenlenen ve damga vergisine tabi olan kâğıtlara ait verginin tamamının sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler tarafından Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen süre içinde beyan edilip ödeneceği, verginin zamanında beyan edilip ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda, vergi, ceza ve ferilerinin işleme taraf olan ve damga vergisini sürekli makbuz verilmesi şekliyle ödemek zorunda olan mükelleflerden alınacağı, ancak, bu mükelleflerin vergi aslı için karşı tarafa rücu hakkının saklı olduğu açıklanmıştır.

İlgide kayıtlı özelge talep formu eki sözleşmelerin incelenmesinden, 05/08/2010 tarihli sözleşmelerin, müteahhit firma … A.Ş.’nin …’den aldığı … İlköğretim Okulu İnşaatı işi ile … İlköğretim Okulu İnşaatı işi ihalelerine ilişkin olarak müteahhit firma ile aranızda düzenlenen taşeron sözleşmeleri olduğu, sözleşmelerin 5 inci maddesinde, söz konusu okul inşaatı işlerinin şirketinizce üstlenilen kısmına yönelik birim fiyatlara yer verildiği, 8 inci maddesinde, işverenin tahmini keşif bedelinin %10’u nispetinde taşeron firmanın hakedişlerinden nakit teminat kesintisi yapacağı, ayrıca taşeron şirketin işverene 100.000,00 TL tutarında teminat çeki vereceği; 26 ncı maddesinde, sözleşmelerde belirtilen işlerin yapımı sırasında, işlerin tarifi ile ilgili yorumlanması gereken hususlar için işverenin idare ile yapmış olduğu ana sözleşme ve eki mahal listesi birim fiyat tarifleri ile genel teknik şartnamelere müracaat edileceği, ana sözleşme ve bütün ekleri ile her türlü proje ve şartnamelerin bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğu, bu sözleşmede belirtilmemiş hususlar için ana sözleşme ve eki şartnamelerin hükümlerinin geçerli olacağı; 06/02/2010 tarihli ek sözleşme ile de … İlköğretim Okulu İnşaatı işine ilişkin ana sözleşmede yer almayan ilave yeni işler için imalat birim fiyatlarının belirlendiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde;

  • – Şirketiniz ile müteahhit firma arasında düzenlenen taşeron sözleşmelerinin, sözleşme ve eklerinde yer alan proje, teknik şartnameler ile ana sözleşme ve eklerine göre belirlenen iş miktarlarına, sözleşmelerde yer alan birim fiyatların uygulanması sonucu bulunacak tutarlar ile 100.000 TL teminat çeki verileceğine ilişkin taahhüt tutarının karşılaştırılarak en yüksek vergi alınmasını gerektiren tutar üzerinden,
  • – … İlköğretim Okulu İnşaatı işine ilişkin 05/08/2010 tarihli taşeron sözleşmesine ek olarak düzenlenen 06/02/2010 tarihli sözleşmenin, sözleşme ve eklerinde yer alan proje, teknik şartnameler ile ana sözleşme ve eklerine göre belirlenen iş miktarlarına, ek sözleşmede yer alan birim fiyatların uygulanması sonucu bulunacak tutar üzerinden,

damga vergisine tabi tutulması ve sözleşmelerin her iki tarafının da mükellefi olduğu söz konusu damga vergisinin; sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunan tarafça, her iki tarafın sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunması durumunda ise taraflardan herhangi birince Damga Vergisi Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında damga vergisi beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu damga vergisinin tamamının ödenmesinden tarafların müteselsil sorumluluğunun bulunduğu tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz