İLAN

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2020 YILI HUBUBAT HASATI VE NAKLİYESİ İHALESİ

İKN: 2020 / 227204

1-İhaleyi yapan İdarenin:
ADI : Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü
ADRESİ: Akçadağ / MALATYA
TEL : 0.422.421.41.72-73-74 FAKS: 0.422.421.4175 E-MAİL: sultansuyu@tigem.gov.tr

2-İHALENİN KONUSU: İşletmemiz 2020 yılı ekilişi toplam 8.346 dekar hububat alanının biçerdöverle hasat ettirilmesi ve hasadı yapılan tahmini 3.283 ton mahsulün tarladan ambarlara nakliyesinin yapılması işidir.

HASAT VE NAKLİYE İŞ CETVELİ

Parti
No
İşletme
Adı
MahsulünAlanı (Dekar)Biçer
Sayısı
Mahsulün Taşınacağı
Harman Yeri
Mahsul miktarı
(Ton)
CinsiHasat
Şekli
MerkezYeniköyToplam
Alan
3MerkezYeniköy
1Sultansuyu
Tarım
İşletmesi Müdürlüğü
YulafKuru5792398018282300
YulafSulu9432.0152.9584259051.330
ArpaSulu8281.3542.182332541873
ArpaKuru3841.8422.226135645780
TOPLAM8.346TOPLAM3.283

3- İhale, İşletmemizin İdari Binasında 21/05/2020 günü saat 14.00’te İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda 4734 Sayılı Kanunun 3/g maddesine göre yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale, 28/05/2020 günü aynı yer ve şartlarda tekrar edilecektir.

4- İhale dosyası 200,00 ₺ karşılığında İşletmemizden satın alınabilecektir.
5- İhale fiyatı, kapalı zarf teklif usulünce verilecektir.
6- İhale ile ilgili geçici teminat teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranında geçici teminat verecektir. Kati teminat teklif toplam tutarının %6’sı oranında olacaktır.
Madde 7- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f)İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
7.2. İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ile sosyal sigortalar kurumu veya bağ-kura borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.
7.2.1.İhale konusu işin yürütülmesine yetecek miktarda biçerdövere sahip olduğunun belgelenmesi;
Biçerdöverler en az 2012 model veya üstü, en az 5 sarsaklı ve en az 3 adet biçerdövere mülkiyet veya kiralama suretiyle sahip olunduğu belgelenecek olup, üzerinde kalan her kısım için işin yürütülmesine yetecek miktarda Karayolu Taşıma Yetki Belgesine sahip kamyon çalıştıracağına dair noter taahhütnamesi verilmesi gerekmektedir. (Biçer Kooperatiflerinden mülkiyet ve kiralama belgesi aranmayacaktır. Ancak çalıştırılacak biçerdöverlerin markası, modeli ve teknik özelliklerini belirten belgenin yazılı olarak ibraz edilmesi gerekir.) İstekli, 3 adet biçerdöver üzerinden hesap ederek gireceği kısım kadar biçerdöverin kiralama veya mülkiyet belgesini ibraz etmek zorundadır. Yüklenici mahsulün istenilen yerlere taşıma işini yapacak kamyonlar istiap haddi asgari 20.000 Kg olup, minimum 2 adet kamyonla işe başlayacaktır.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (7.2) maddesinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur
8- İstekliler geçici teminatlarını ihale günü ve saatine kadar İşletmemiz Veznesine veya T.C Ziraat Bankası Akçadağ/MALATYA Şubesindeki IBAN NO: TR 12 0001 0004 0005 9943 7852 37 nolu hesaba yatırarak, alacakları dekontu komisyonumuza ibraz edeceklerdir.
9- İhale konusu İş Biçerdöverle Hasat ve Taşıma halinde ihale edilmiş olup; ihaleye iştirak edecek istekliler İşin tamamı için fiyat teklifi vereceklerdir. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.
10- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince İstisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İLAN OLUNUR.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz