ihale itirazen şikâyet başvurusunda Arazöz ve damperli kamyon girdilerinin  Genel Tebliğe uygun olmadığı, motor yağı, arazöz ve damperli kamyon fiyat tekliflerinin aşırı düşük analizlerindeki özellikleri (model, hp ve diğer teknik özellik vs.) karşılamadığı” şeklindeki iddialara 24/08/2021 tarihli itirazen şikâyet başvurusunda yer verilmediği gibi bu başvuru üzerine alınan 15/09/2021 tarih ve 2021/UH.I-1716 sayılı Kurul kararında bu iddialarla ilgili olarak işlem tesis edilmediği hâlde davacının itirazen şikâyet başvurusunda öne sürülen bu iddiaların görev yönünden reddine ilişkin Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, davanın reddine yönelik Mahkeme kararının bu kısmında ise hukukî isabet bulunmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

idareye yapılan ihale itirazen şikayet başvurusu neticesinde davacı şirketin itirazen şikayet dilekçesinde yer verdiği “sunulan faturalar ilk sözleşme birim fiyatları ile yaygın döneme ait fiyat farkları toplamından oluştuğundan bu faturalar esas alınarak iş deneyimi hesabı yapılamayacağı ve sözleşme sürecinde birim fiyatlardaki artışla oluşacak fiyat farkı dâhil faturaların kullanıldığı” şeklindeki iddialarının da incelenmesi gerekirken davalı idarece bu hususta herhangi bir inceleme yapılmadığı, dolayısıyla davalı idarece eksik inceleme yapılarak karar verildiği anlaşıldığından, dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında bu yönüyle hukuka uyarlık görülmediği hk(Danıştay K)
Devamı...

idarenin ihalede düzeltici işlem kararının yerine getirilmesi için alınan 2.nci ihale komisyonu kararı ile ihalede en avantajlı teklif sahibi olan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan isteklinin değişmesi nedeniyle, ihale sürecinde davacı şirketin hak kaybına uğradığını iddia edebileceği yeni bir işlemin ortaya çıktığının kabulü gerektiği (Danıştay K)
Devamı...

ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen davacı şirket tarafından yeterlik bilgileri tablosunda ortaklara ait bilgiler kısmında tek ortağın olduğu ancak tabloda beyan edilen ve sonrasında tevsik edici belgeler kapsamında sunulan Sicil Gazetelerine göre şirket ortaklarının * olduğunun görüldüğü bu çerçevede yeterlik bilgileri tablosunda ortaklara ilişkin olarak beyan edilen bilgilerle yine anılan tabloda beyan edilen Gazetelerinde yer alan bilgilerin uyuşmadığı ve beyan edilen söz konusu Ticaret Sicili Gazetelerinin ortaklara ilişkin son durumu göstermediği anlaşıldığından davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması (Danıştay K)
Devamı...

İhalede tek geçerli teklifin kalması ve bu teklifin, yaklaşık maliyetin hesaplanmasında idareye teklif mektubu veren davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığına ait ve yaklaşık maliyete oranının %99,20 olması, yaklaşık maliyetin hesaplanmasında kendisinden fiyat teklifi alınan ve ihaleye teklif veren bir diğer firmanın teklif zarfından da teşekkür mektubu çıkması hususları birlikte değerlendirildiğinde, kamu ihale hukukunun temel ilkelerinden rekabet ilkesinin zedelendiği sonucuna varıldığı ve belirtilen hususlar düzeltici işlemle giderilemeyeceğinden, uyuşmazlık konusu ihalenin iptaline ilişkin olarak tesis edilen dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı(Danıştay K)
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılan iş makinesinin kendi malı olduğunun kabul edilmesi durumunda bahse konu giderler için alınan fiyat tekliflerinin kendi malı makineye  ilişkin olmadığından kabul edilemeyeceği diğer taraftan fiyat tekliflerinin HP gücündeki makineye ilişkin olduğu kabul edilmesi durumunda da kendi malı şeklinde belirtilen makine ile uyumsuzluk olacağı söz konusu giderlere ilişkin alınan fiyat tekliflerinde yer alan makinenin gücü ile kendi malı olarak sunulan makinenin farklı olduğu görüldüğünden, aşırı düşük fiyat teklifi yönünden düzeltici işlem belirlenmesine yönelik dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı(Danıştay K)
Devamı...

ihaleye katılan   şirketlerin aynı binanın farklı bölümlerinde faaliyette bulundukları, telefon ve faks numaraları ile ihale ve şikâyet sürecinde idarece bildirim yapılmasını kabul ettikleri elektronik posta adreslerinin aynı olduğu, ihale dokümanını aynı IP adresi üzerinden indirdikleri ve vekil tayin ettikleri kişilerden üçünün ortak olduğu iş ortaklığı tarafından aynı ihaleye teklif verilmesi kanunun 17. maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunulduğuna ilişkin “kuvvetli karine” teşkil ettiği, bu itibarla, anılan kanun maddesine aykırı şekilde teklif veren davacı şirketin  ihale dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı (Danıştay K)
Devamı...

hizmet alımı ihalesinde de yerli teklif sahipleri için fiyat avantajı belirleyip belirlememe konusunda takdir hakkı olan idarenin bu yetkisini yerli teklif sahipleri lehine fiyat avantajı uygulanmaması yönünde kullandığı, idarenin bu kararında hukuka aykırılık oluşturacak ölçüde “açık takdir hatası” yaptığını gösteren somut bir iddia veya emarenin ise dosyada bulunmadığı anlaşıldığından, ihaleyi gerçekleştiren idarece detaylı bir gerekçe gösterilmeksizin yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması yönünde düzenleme yapılmadığından bahisle ihalenin iptaline ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır
Devamı...

ihalede sunulan Üreticileri aynı olan aynı marka ürünler için farklı istekliler aracılığı ile (yetkili satıcı/bayi) ihaleye teklif verilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmediği mevzuatta bayilerin aynı ihaleye teklif veremeyeceğine yönelik herhangi bir hüküm bulunmadığı ayrıca  şirketlerin ortaklık yapılarının ve yöneticilerinin farklı olduğu ve şirketlerin farklı illerde faaliyet gösterdikleri dolayısıyla  ihalede bir istekli tarafından birden fazla teklif verme durumunun gerçekleşmediği anlaşıldığından davacı şirketin ihalenin iptal edilmesi talebiyle yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı(Danıştay K)
Devamı...

fiyat teklifi alınarak aşırı düşük teklif açıklaması yapıldığı davalı idarece anılan Mahkeme kararının uygulanması kapsamında aşırı düşük teklif açıklamasının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hususunda etkili bir araştırma yapma zorunluluğuna uygun olarak girdiler için fiyat tekliflerine dayanak olarak sunulan tutanakların dayanağı faturalar ile bu faturalara ilişkin teklif alınan firmanın defter kayıt ve belgelerinin ilgili meslek mensubundan istenildiği, ancak meslek mensubunca bu belgelerin eksik sunulduğu, davacı iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarının bu kısım yönünden mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılarak tesis olunan dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı(Danıştay K)
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamasına konu girdiler için alınan fiyat tekliflerine yönelik tutanakların dayanağı faturalar ve bu faturalara ilişkin teklif alınan firmaların defter kayıt ve belgelerinin istenildiği ilgili meslek mensubunca sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, sunulan tutanakların dayanağı … tarih ve “… ” sayılı faturanın sunulduğu, ancak aynı tarih ve “… ” sayılı faturanın sunulmadığı, yine fiyat teklifinin dayanağı “… ” sayılı faturanın teklif alınan firmanın yevmiye defteri kayıtlarında bulunmadığı, dolayısıyla meslek mensubundan istenilen belgelerin sunulmadığı veya eksik sunulduğundan bahisle davacı iş ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının bu kısmının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılarak … tarih ve … sayılı Kurul kararı ile davacı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmesi (Danıştay K814)
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarısında işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi hâlinde, her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere sözleşme bedelinin binde 1’i tutarında ceza uygulanacağı, bu aykırılıkların 5’ten fazla olması hâlinde 4735 sayılı Kanun’un maddesine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceğine ilişkin düzenleme hk (Danıştay 812)
Devamı...

ihalede geçici teminat mektubunda 4734 sayılı Kanun maddesi uyarınca bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz cümlesinin yer almadığı bu nedenle, mektubun standart forma uygun olmadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığına karar verildiği somut olayda, geçici teminat mektubunda anılan cümlenin yer almadığı hususu sabit ise de, geçici teminat mektubunda yer alan anılan cümlenin isteklilerin yeterliğine ilişkin bir husus olmadığı, bu hususun zaten Kanunda yer alan bir hüküm olduğu, mektubun üzerine bu ifadenin yazılmamış olmasının ihale mevzuatı açısından esasa etkili bir husus olmadığı, dolayısıyla mektubun üzerine bu hususun yazılmamasının teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olmayacağı (Danıştay K811)
Devamı...

 ihalenin iptaline ilişkin itirazen şikâyet başvurusu tüketilmeden açılacak davada idarî merci tecavüzü hâlinin oluşacağı bu durumda dilekçenin görevli idarî mercie tevdiine karar verileceği; bakılan uyuşmazlıkta ihalenin iptaline ilişkin işlemin şikâyet başvurusu üzerine alındığı söz konusu işleme karşı davacı tarafından Kurul’a itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, bu başvurunun reddedildiği kararda yargı yolu ve süresinin gösterildiği buna rağmen davacı tarafından Kurul’un ret kararında ele alınan mezkur işleme karşı dava açıldığı bu durumda davacı tarafından, itirazen şikâyet başvurusu sonucunda Kurul tarafından alınan ret kararının nihaî işlem olarak dava konusu edilebileceği ve bu kararda yargı yolu ile dava açma süresinin de gösterildiği anlaşıldığından, doğrudan ihalenin iptali işlemine karşı açılan davanın incelenmeksizin reddine karar verilmesi gerektiği
Devamı...

ihaleye ilişkin olarak yapılan şikâyet başvurusunun reddi üzerine itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, ihaleye 3. sıradan teklif veren davacı ile 4. sıradan teklif veren Şti.’nin aynı IP adresi üzerinden doküman indirilmesine ilişkin yapılan incelemede, davacı ile Ltd. Şti.’nin doküman indirme işlemini aynı IP  adresi üzerinden gerçekleştirdiğinin tespit edildiği ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu sonucuna varılarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna aykırı şekilde teklif verildiğinden bahisle davacı tekliflerinin anılan Kanun’un 10. maddesinin dördüncü fıkrasının (j) bendi uyarınca değerlendirme dışı bırakıldığı bu durumda, aynı ihaleye teklif verecek olan iki farklı isteklinin, farklı tarihlerde bile olsa aynı internet bağlantı noktasını kullanarak ihale dokümanını indirmiş olmasının rekabeti ve ihale kararlarını etkileme ihtimali olan davranışlardan olduğu dikkate alındığında belirtilen husus göz önünde bulundurulmak suretiyle davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı
Devamı...

ihale şikâyet başvurusunun idarenin reddi üzerine dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, başvuruya ilişkin yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı eşitlik ilkesi gereği davacı şirket hakkında da idarece yapılan inceleme sonucu ise mevzuata aykırı belge sunulması nedeniyle Kamu İhale Kurulu kararıyla davacı şirketin düzeltici işlem belirlenmek suretiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine bakılan davanın açıldığı sunulan “bilanço bilgileri tablosu” ile * yılına ilişkin ayrıntılı bilançonun yer aldığı * yılı Kurumlar Beyannamesinin S.M Mali Müşavirlik  tarafından düzenlendiği fakat Yönetmelikle açıkça belirlenen söz konusu belgeler üzerinde mevzuatta aranan ilgili meslek mensubu (SMMM/YMM) kişisi veya kişilerinin imzasını taşır şekilde düzenlendiğini gösterir bir hususun yer almadığı görüldüğünden, anılan gerekçe ile eşitlik ilkesi uyarınca davacı şirketin düzeltici işlem belirlenmek suretiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ait  karar
Devamı...

teknik şartnamede ön proje idare tarafından tasdik edilmeden kesin projeye başlanılamayacağının belirtildiği şirket tarafından sunulan ön projenin ise idarece hiçbir somut gerekçe gösterilmeden iade edildiği Mahkemelerinin  ara kararıyla davacı şirketin sunmuş olduğu ön projenin sözleşme şartlarını taşıyıp taşımadığı hususunda idari komisyon kurulup kurulmadığı ya da bunu incelemek amacıyla teknik ekip kurulup kurulmadığı kurulmuş ise bu kişiler tarafından tutanak vb tutulup tutulmadığı hususlarının *Genel Müdürlüğünden sorulduğu ancak anılan idarece bu kapsamda herhangi bir bilgi veya belge sunulamadığı her ne kadar davacı şirket tarafından sunulan ön projelerin sözleşme ve ekini kapsayan teslim standartları ve yeterliliğinde olmadığı gerekçesiyle iade edildiği belirtilmiş ise de, belirtilen hususların davacının yükümlülüğünü yerine getirmemesinden kaynaklandığının açıkça anlaşılır bir biçimde ortaya konulamadığı, sözlü olarak ifade etmenin tek başına ağır bir yaptırım olan ihaleden yasaklamanın dayanağı olabilecek nitelikte hukuki değer taşımayacağı, hizmetin gereği gibi yerine getirilmediğinin açık ve objektif bir biçimde ortaya konulmamış olması ve davacının da dosyaya sunmuş olduğu ön projelerin sözleşme şartlarını taşıdığını gösterir raporların mevcut olması karşısında, davacı şirketin ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinin hukuka uygun objektif belgelerle ortaya konulmadan bir yıl süreyle ihalelerden yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak dava konusu işlemin iptaline ait karar (Danıştay K415)
Devamı...

ihale Kanunun 3/g maddesi uyarınca “istisna” kapsamında yapılan ihalelerin kural olarak 4734 sayılı Kanun’a tâbi olmadığı bu madde kapsamında yürütülen ihalelerde de 4734 sayılı Kanunda belirtilen “ceza ve ihalelerden yasaklama hariç” ifadesinden hareketle, sözleşmenin imzalanmasından önceki ihale aşamasında 4734 sayılı Kanun’da öngörülen ceza ve ihalelerden yasaklama hükümlerinin uygulanacağı, ancak, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Amaç” ve “Kapsam” maddelerinde, bu Kanun’un münhasıran “Kamu İhale Kanunu’na tâbi kurum ve kuruluşlar tarafından, söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri” kapsadığının belirtilmesi karşısında, 4734 sayılı Kanun’un 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapılan bir ihale sonucu imzalanan sözleşme 4735 sayılı Kanuna tâbi olmayacağından, sözleşmenin imzalanmasından sonra, işin yürütülmesi sırasında yasak fiil ve davranışların işlendiğinin anlaşılması hâlinde 4735 sayılı Kanun’un 26. maddesi kapsamında yasaklama işlemi tesis edilemeyeceği hk (Danıştay K 732)
Devamı...

ihale konusu malın garanti süresince periyodik bakımlarının bedelsiz bir şekilde yüklenici firma tarafından karşılanmasını içerdiği, davacının söz konusu malın ilk dört periyodik bakımını bedelsiz bir şekilde yapmasından bu durumu kabul ettiği ve anılan maddeyi bu şekilde yorumladığının anlaşıldığı, söz konusu mala ilişkin garanti süresi içerisinde yapılacak periyodik bakımlar için yol, konaklama ve işçilik ücretlerinin ödenmemesi hâlinde bakım yapılmayacağını bildirerek malın bakımını yapmayan davacı şirketin sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden, 4735 sayılı Kanun uyarınca 1 yıl süreyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay K69)
Devamı...

Belediye Başkanlığının iştiraki olan bir sermaye şirketi olduğu yasa koyucunun ihaleden yasaklama kararlarının ülke çapında uygulanacak nitelikte işlemler olması ve anayasal vesayetin uygulanması niteliğinde olduğunu kabul etmesi nedeniyle bu işlemi tesis etme yetkisinin belediyelere bile verilmemiş olduğu dikkate alındığında, ihaleye katılmaktan yasaklama kararının İçişleri Bakanlığı tarafından verilmesi gerektiğinden, davalı tarafından tesis edilen ihalelere katılmaktan yasaklama işleminde yetki yönünden hukuka uygunluk bulunmadığı hk (Danıştay K61)
Devamı...

ihalede teslim edilmesi gereken malzemenin teslim edilmediği sözleşmeye uygun davranılmadığının tespit edildiği ve söz konusu malzemenin teknik şartname ve sözleşmeye uygun olarak teslim edilmesi, aksi hâlde sözleşmenin feshi, yasaklılık vb. hususlarda yasal prosedürün uygulanmasına başlanılacağına ilişkin davacı şirkete hitaplı yazının davacı şirkete tebliğ edildiğine ilişkin dosyada bir kayıt bulunmadığı gibi davacı şirketçe teslim edilmesi gereken malzemelerin süresinde teslim edilmediği gerekçesiyle dava konusu yasaklama işleminin tesis edildiği buna karşın sözleşmenin feshi işleminde ise yasaklama işleminde yer almayan başka bir siparişe ilişkin olarak yükümlülüğün yerine getirilmediğinden bahisle sözleşmenin feshedildiği malzeme teslimi davacı şirketçe yerine getirilmediğinden bahisle davacı şirkete ilgili mevzuat ve sözleşme hükümleri uyarınca 10 gün süre verildiğine ilişkin bir ihtar yazısının da bulunmadığı hususları dikkate alındığında dava konusu işlemde bu yönüyle de hukuka uygunluk bulunmamaktadır (Danıştay K78)
Devamı...

ihaleyi alan firmaya taahhüdünü yerine getirmesi için 20 gün süre tanındığı ve ihtarnamenin tebliğ edildiği ancak davacı şirketin ilave sürenin sonunda hizmetini tamamlamaması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremediğinden sözleşmesi feshedilerek teminatın gelir kaydedildiği ve İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca 1 yıl süre ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin kararın Resmî Gazete’de yayımlanması üzerine bakılan davanın açıldığı davacı şirketin üzerinde bırakılan işin süresinin 180 gün olduğu ve işe başlama tarihinin sözleşmenin imzalandığı *tarih olarak belirlendiği bu tarihe göre ihale konusu işin * tarihine kadar bitirilmesi gerekmekte ise de davacı şirketin sözleşme kapsamında söz konusu makinenin bakım ve tamirini yaptığı bakım sonrasında makinenin yeniden arıza yapması nedeniyle durumun üretici firmaya bildirildiği üretici firma tarafından gönderilen teknik elemanın yaptığı incelemeler sonucunda “Bakım işlerinin doğru yapıldığı bakım sırasında makinenin özellikle elektronik aksamının kötü durumda olduğu bu durumun da makinenin son 3,5 sene içinde çalışmamasından kaynaklandığının tespit edildiği elektronik aksamda bu durumu makineyi çalıştırmadan tespit etmenin olanaklı olmadığı bu nedenle ilk olarak makinenin öncelikle upgrade edilmesi daha sonra kalibrasyon ve bakım işine devam edilmesi gerektiği tespitlerini içeren raporun düzenlendiği anılan raporu davalı idareye sunduğu ve bahsi geçen durum göz önünde bulundurularak bir çözüm yolunun bulunmasının istenildiği görülmekle davacıya izafe edilebilecek sözleşmeye aykırılıktan bahsedilemeyeceği ve davacının 4735 sayılı Yasada belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun somut olarak ortaya konulamadığı sonucuna ulaşıldığından ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hk
Devamı...

ihale teklif bileşeninin Teknik Şartname madde hükümleri ile getirilen teknik ölçümler sağlık raporuna esas teşkil eden test ve aşılar tatbikatlar mesleki eğitim sertifikası ilk yardım sertifikası ve idarece istenecek diğer eğitimleri içermemesinin önemli teklif bileşenlerinin belirlenmesi noktasında idareye tanınan takdir yetkisi çerçevesinde ve idarenin yetki ve sorumluluğunda olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmaması (Danıştay K78)
Devamı...

şirketin sözleşmeye konu ürünü istenilen tarihten sonra eksik teslim ettiği bunun yanında gerek ürünün kullanımı sırasında sağlık çalışanlarının yaşadıkları sıkıntılara ilişkin tutanaklar gerekse muayene kabul komisyonu kararlarına göre teknik şartnameye uygun ürün teslim edilmediği, davacı şirketin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği; bu durumda, mücbir sebep olmaksızın ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdün yerine getirilmemesi sebebiyle davacılar hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hk
Devamı...

ihale Şartnamesinde istekliye ait imalat veya ithalat/ihracat satış ve taşıma lisans belgelerinin ihale komisyon başkanlığına sunulacağı maddesinde ise belgeleri eksik olan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağı belirtilmiş olmasına rağmen, davacının ihale konusu ürünün satışını yapabileceğini gösteren lisansının bulunmadığının ihale komisyonunca tespit edilemediği bu eksikliğin ancak ihalenin sonuçlanmasından ve sözleşmenin imzalanmasından sonra ihale işlemlerinin davalı idarece denetlenmesi aşamasında tespit edildiğinin anlaşıldığı, bu durumda, ihale komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yeterlik kriterlerinin ve gerekli belgelerin bulunup bulunmadığının incelenmesi sırasında tespiti gereken eksikliğin, ihale komisyonunca tespit edilememesi hk (Sayıştay K44)
Devamı...

 ihaleye katılan şirket ile ortağı tarafından,tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranlarına ilişkin Yeterlik Bilgileri Tablosunda herhangi bir beyanda bulunulmadığı, beyan edilen muhtelif tarih ve sayılı Ticaret Sicili Gazetelerinden de ortaklık yapılarının son durumunun tespit edilemediği, yeterliğe ilişkin olarak ihale dokümanında aranan şartlardan olan bu hususa ilişkin eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliği olarak kabulünün de mümkün olmadığı dikkate alındığında, iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka aykırılık, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise sonucu itibarıyla hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının farklı gerekçeyle onanmasına ait Danıştay kararı
Devamı...

ihaleyi yapan idarenin Belediye ait 1 şirket olarak Belediyenin yönetim ve denetimi altında faaliyetini sürdürdüğü kanun koyucunun ihaleden yasaklama kararlarının ülke çapında uygulanacak nitelikte işlemler olması ve anayasal vesayetin uygulanması niteliğinde olduğunu kabul etmesi nedeniyle bu işlemi tesis etme yetkisinin belediyelere bile verilmemiş olması hususları dikkate alındığında ihaleye katılmaktan yasaklama kararının İçişleri Bakanlığı tarafından verilmesi gerekirken idare tarafından tesis edilen ihalelere katılmaktan yasaklama işleminde yetki yönünden hukuka uygunluk bulunmadığı hk (Danıştay Kararı8)
Devamı...

ihalede imalatların bir kısmının yurtdışından getirilecek olması dolayısıyla kur dalgalanmalarının yarattığı mali sıkıntı ve idareden ödemelerin alınamaması gerekçeleriyle idareden süre istenildiği idarece  30 günlük cezalı süre uzatımı verildiği davacı tarafından son olarak  idareye tasfiye kararnamesi için başvuruda bulunulduğu Hazine ve Maliye Bakanlığının olumsuz görüş vermesi üzerine tasfiye kararnamesi talebi reddedilerek  sözleşmenin tek taraflı olarak feshedildiği feshin ilgili Bakanlık olarak davalı idareye iletilmesi sonucunda 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemin tesis edildiği dikkate alındığında davacının Mücbir sebepler dışında ihale doküman ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek şeklinde belirlenen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğu anlaşıldığından idare işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay kararı4)
Devamı...

ihale dokümanında belirtilen 4 adet iş kalemi için isteklilerce teklif edilen fiyatların, aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin %80 – %120 aralığında kalması durumunda isteklilere puan verileceğinin öngörüldüğü, isteklilerce teklif edilecek fiyat dışı unsura konu iş kalemlerinin toplam teklif fiyatına uyumunun aranmasının ve isteklilerin idare tarafından belirlenen pozlardaki fiyat ağırlığının aynı iş için yaklaşık maliyetteki oranlamaya yaklaşması hâlinde fiyat dışı unsur puanı verileceğinin düzenlenmesinin gerektiği
Devamı...

ihale dokümanı hazırlanırken teklif edilen cihaza ilişkin katalog istenebileceği gibi ihale konusu işte kullanılacak cihaza ait özelliklerin Teknik Şartnamede belirtilen şartlara uygun olup olmadığı hususunda demonstrasyon gerçekleştirilmesinin istenebileceği, söz konusu değerlendirmenin istenmesinin idarenin takdir yetkisinde bulunduğu, ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda ihale konusu işin gerçekleştirilmesi için *model cihazların beyan edildiği, ancak anılan isteklice demonstrasyona sadece *model cihazın getirildiği, isteklilerin teklif ettiği cihazın Teknik Şartname’de belirtilen düzenlemelere uygunluğunun, demonstrasyon gerçekleştirilmesi suretiyle tespit edilmesi hususunda idarenin takdir yetkisinin bulunduğu, gerçekleştirilen demonstrasyon neticesinde, anılan isteklinin başarılı olarak değerlendirildiği, bu hususlar yönünden ihaleyi gerçekleştiren idarece demonstrasyon ile sorgulama ve değerlendirme yapılarak, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri çerçevesinde ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasına karar verildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde, bu iddia yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı hk
Devamı...

isteklinin ihale tarihi itibarıyla idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin bir karar bulunmadığından, anılan kişi hakkında kamu davası açılması nedeniyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olduğundan bahisle, geçici teminatın gelir kaydedilmesi
Devamı...

ihalelerdeki İş artışlarında sözleşme karar vergisi kesilmesi ihale karar damga vergisi kesilmemesi gerektiği hk
Devamı...

ihale Üzerinde  kalan isteklinin ihaleden sonra daha düşük tutarda teklif mektubu vermesi halinin ihaleden amaçlanan açıklık ve rekabet ilkelerine aykırılık oluşturmayacağı hk
Devamı...

kesinleşen İhale dokümanına göre sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi üzerinde bırakılamıyacağı
Devamı...

ihale konusu hizmetin asli sorumlusu olan idarenin yürütmekle yükümlü olduğu asli hizmetlerden olan denetim ve takip işlerinden olup idarenin kendi personeli ve araçları ile bu hizmeti yerine getirmesi gerektiğinden Firmalardan Araç İSTİYEMEZLER (Danıştay K1)
Devamı...

Aşırı düşük Savunmada araç maliyetlerine ilişkin belgelerin Tebliğde yer alan şartlara uygun olarak düzenlenmesinden ve doğruluğundan belgeyi tasdik eden meslek mensubunun sorumlu olduğu hk (Danıştay K.5)
Devamı...

ihalede çalıştırılacak iş makinelerine ilişkin akaryakıt giderinin tevsiki için bu makinelerin temin edildiği yetkili servislerden/üreticilerden alınmış imzalı-kaşeli belgeler sunulduğu bu belgelerde söz konusu makinelerinin saatlik tüketeceği yakıt miktarına ilişkin bilgilerin yer aldığı, fiyat tekliflerinde yer alan araçlar ile akaryakıt beyanına konu edilen araçların örtüştüğü, akaryakıt bedeli olarak  5,15-TL/litre arşiv fiyatının kullanıldığı bu bedelin ihale ilan tarihinden ihale tarihine kadarki dönemde EPDK tarafından il için yayınlanan fiyatların %90’ının altında olmadığı Tebliğde de katalog sunma zorunluluğunun bulunmadığı (Danıştay K.4)
Devamı...

ihale dokümanında kanal doluluk oranına yer verilmediği ihalenin üzerinde bırakıldığı firmaca boru doluluk oranının %55 olarak dikkate alınarak hesaplama yapılmasında söz konusu firmaya atfedilebilecek bir kusurun bulunmadığı firma tarafından taşıma mesafesi olarak 30 km üzerinden yapılan hesaplamanın ihale konusu alandan çıkan hafriyatın en uzak hafriyat Sahasına taşınabileceğinden bahisle yapıldığı bu sahanın alana uzaklığının 26 km olduğu Saha için hafriyat toprağına dair fiyat bilgisinde kuru/nemli hafriyat bilgisine yer verilmediği davacı şirketin iddiası doğrultusunda sadece “kuru hafriyata” ilişkin fiyat teklifi sunulmadığı, *firmasından alınan 30 km ve %55 doluluk oranı üzerinden yapılan aşırı düşük teklif açıklaması (Danıştay K.3)
Devamı...

ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacağı belirtilen personele ilişkin işçilik maliyetlerinin “İşçilik Hesaplama Modülü” kullanılarak hesaplandığı, işçilerin yol, yemek, kıyafet, güvenlik malzeme, maaş ve SGK maliyetlerinin öngörüldüğü, iş süresi olan 1111 günlük sürede tekniker ve mühendisler tarafından sunulacak hizmetlerin de bu maliyetlerin içinde yer aldığı anlaşıldığı (Danıştay K.2)
Devamı...

ihaleyi yapan idarece araçlar bakımından yalnızca edinim maliyetinin, araç maliyetleri dışında ise işçilik maliyetlerinin akaryakıt maliyetleri ile katı malzemenin döküm sahasına nakliye bedeli ve döküm sahasında döküm maliyetlerinin açıklanması istenilmiş olup kesin teminat masrafının önemli bir teklif bileşeni olarak belirlenmediğin, … firması tarafından aşırı düşük teklif açıklaması yapılması gerekmediği (Danıştay K.1)
Devamı...

İhaleye teklif veren istekli tarafından gerek kendi malı olan araca ilişkin sunulan belgelerin gerekse üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin Tebliğde belirtilen ibarelere yer verilerek serbest muhasebeci mali müşavir olan meslek mensuplarınca kaşelenip imzalandığı Genel Tebliği maddesine göre 3.ncü kişilerden alınan fiyat teklifinin doğruluğundan meslek mensubunun sorumlu olduğu teklif açıklamasında, kamu kurumlarınca belirlenen analiz formüllerinin kullanılması (Danıştay K.)
Devamı...

 buna karşılık özel ortak olan Şti tarafından, İdari Şartnamede ihaleye katılabilmek için teklif kapsamında sunulması gerektiği açıkça düzenlenen “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin” sunulmadığı, davacı şirket tarafından da anılan belgenin özel ortak tarafından sunulmadığının tespit edilmesi bu hâliyle belge eksikliğinin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip tamamlatılmasının mümkün olmadığı (Danıştay K.)
Devamı...

fiyat teklifi aldığı şirket ile arasında akrabalık bağı bulunduğu aynı şirket oldukları ve fiyat tekliflerine esas teşkil eden malların stokta bulunmasının imkânsız olduğu fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden tutanakların istenerek alışlar satışlardan hangisi üzerinden işlem yapıldığının tespiti, giriş faturalarının Tebliğ’de istenen hangi döneme ait olduğu, anılan sektörde faaliyet gösteren şirketlerden alınıp alınmadığı, idarece istenen sarf malzeme miktarı ve özelliklerinin sunulan fiyat teklifi içinde bulunup bulunmadığı, malların stokta bulunup bulunmadığı, tedarikçi şirketin adresinde faaliyette bulunup bulunmadığı ve ticaret odası kaydının bulunup bulunmadığı, SMMM onayının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı giriş çıkış faturalarının ilgili vergi dairesine beyanının yapılıp yapılmadığı hususlarının tespit edilmesi gerektiği iddianın Kurul kararlarında şirketi ile fiyat teklifi aldığı şirket arasındaki ilişkinin sadece fiyat teklifi sunan şirketi faaliyet konuları arasında ihale konusu temizlik konusunun da bulunduğu ve fiyat teklifinin zorunlu bazı bilgileri içerdiği yönünden incelendiği anılan şirketler arasında akrabalık bağı bulunduğu teklifin muvazaalı bazı işlemler içerdiği iddiasının ise incelenmediği söz konusu iddialar hakkında da karar 
Devamı...

İhale yeterlik bilgileri tablosunun ihalede katılım ve yeterlik kriteri olarak belirlenen geçici teminat mektubuna ilişkin satırlarında teminat ile ilgili kriterlere ilişkin bilgi girişinde bulunmadığı gerekçesiyle uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakıldığı bu duruma göre, söz konusu isteklinin teklifinin * değeri olarak hesaplanmasının mümkün olmadığı sonucuna varıldığından davacıların işbu iddiasının geçerli olmadığı, bu itibarla, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının teklif fiyatı puanının, ilgili mevzuat ve ihale dokümanı kapsamında belirlenen kriterlere göre hesaplanmak suretiyle EKAP üzerinden 50 olarak belirlendiği görüldüğünden davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığı tarafından itirazen şikâyet başvurusu
Devamı...

iş ortaklığı tarafından doldurularak sunulan yeterlik bilgileri tablosu Diğer Belgelere İlişkin Açıklamalar sütununda herhangi bir bilgiye yer verilmediği “İstekli tarafından fiyat dışı unsur bilgisi beyan edilmemiştir/hiçbiri seçilmiştir ifadesinin yer aldığı Yönetmeliğin “Elektronik ihale maddesi uyarınca fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılacağı iş ortaklığı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda fiyat dışı unsur bilgisinin beyan edilmediği İdari Şartnamede fiyat dışı unsur tanımının İş Grubu 1, İş Grubu 2 ve İş Grubu 3’ün fiyat dışı unsurda toplam puanının 9 (dokuz) olduğu yönünde düzenlemeye açıkça yer verildiği bu itibarla, yeterlik bilgileri tablosunda fiyat dışı unsur bilgisi beyan etmeyen iş ortaklığına iş grupları puanlamasına ilişkin olarak 9 puan verilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığı tarafından itirazen şikâyet başvurusu
Devamı...

ihale konusu malı teslim edeceğine ilişkin olarak taahhütte bulunmasına rağmen malın üretileceği malzeme ocağında yapılan tespitte ocağın atıl vaziyette olduğunun ve malzeme teslimine uygun olmadığının kendisine bildirildiği, akabinde sorumluluklarını yerine getirmemesi üzerine davacıya uyarı niteliğinde ihtarnameler gönderildiği, buna rağmen Teknik Şartnamedeki sorumlulukların yerine getirilmediği, sahada bu yönde herhangi bir çalışmanın da yapılmadığının idareye bildirilmesi üzerine sözleşmenin feshedildiği bu itibarla dava konusu işe ilişkin sözleşmede belirlenen şartlara aykırı davranan ve sözleşmede belirtilen sorumluluklarını yerine getirmeyerek sözleşme konusu işi usulüne uygun tamamlamayan davacı şirket hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı
Devamı...

yapım işleri geçici kabul tutanağı hakediş özeti ile hakedişlere yer verildiği arıtma işine ait yapılan işlerin tutarının *TL, tenzilatlı toplam tutarın *TL, yükleniciye ödenen toplam tutarın ise TL (KDV dahil) olduğu yükleniciye ödenen toplam tutarın *yılı müteahhitlik karne katsayısı üzerinden güncellenerek * yılına ait *TL tutarına ulaşıldığı bu tutarın da iş deneyim belgesinde A-XI Grubu işe ilişkin tutar olarak yer aldığı iş deneyim belgesine konu iş kapsamında arıtma tesisi işinin yanında terfi ve deşarj hattı ile kanalizasyon hattı işlerinin de yapıldığı, deşarj hattı ve kanalizasyon işlerinin kapsamı itibarıyla A-IV Grubu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği bu nedenle iş deneyim belgesine konu işin ihale konusu işe benzer nitelikte olduğu, dolayısıyla iş deneyim belgesine konu işlerin tamamının ihale konusu iş ve/veya benzer iş kapsamında değerlendirmeye alınması gerektiği
Devamı...

iptal edilen ihaleden sonra ihale konusu iş için yeniden ihale yapılmasına karar verildiği Mahkeme kararı ile davalı idarelerden ihale konusu iş için yeniden ihale yapılmasına karar verilip verilmediğinin sorulmasına ve bu hususa ilişkin bilgi ve belgelerin istenilmesi üzerine davalı idarelerin ara kararına verdikleri cevaplar ve ekleri ile re’sen yapılan araştırma neticesinde, davalı İdare tarafından *tarihinde ihaleyi gerçekleştirildiği  ihalenin miktarının asfalt temini ve serimi  asfalt kazıma makinesi ile kazıma yapılması *m³ hafriyat yapılması işleri olduğu gerçekleşen ihalenin miktarının ise * m³ asfalt kaplama kazılması  * m³ ocak taşından alt temel yapılması* ton binder asfalt serme ve sıkıştırma işleri” olduğu görüldüğünden niceliği itibariyle aynı ihale olarak değerlendirilemeyeceği
Devamı...

ihale konusu cihazının teknik şartnamede yer alan özelliklere uygun kabul edilmeme nedeninin cihazın boşalma süresinin ısı farkına göre değişmesi olduğu Mahkeme esasına kayden açılan davada aldırılan bilirkişi raporu ile ortaya konulduğu, dava konusu yasaklama kararına esas ihaleye ilişkin sözleşmede ise malın teslim yerinin Kayseri olduğunun belirtildiği hususları dikkate alındığında, sözleşme uyarınca Kayseri’de teslim edileceği bilinen yangın söndürme cihazlarının, teslim yeri de göz önünde bulundurularak teknik şartnamede yer alan özelliklere uygun cihazı teslim etmesi gerekirken, davacı şirketin bu hususu göz ardı ederek ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinin anlaşılması
Devamı...

yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında yer alan; Özel poz numaralı iş kalemleri ile *poz numaralı iş kalemleri için sunulan maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (EK.O5, EK.O6, EK.O7) veya bu belgeler istenmediyse fiyat tekliflerinde inşaat kalemleri için ‘malzeme + işçilik + nakliye’ fiyatları ile elektrik-mekanik iş kalemleri için ‘malzeme + montaj + nakliye’ fiyatlarının ayrı ayrı belirtilip belirtilmediğinin incelenmesi gerektiği iddası
Devamı...