ihalede firma yetkilisinin mesleki faaliyetlerinden kaynaklanan mahkûmiyeti nedeniyle teklifinin %3’üne karşılık gelen geçici teminatının gelir kaydedilerek ihale dışı bırakılması
Devamı...

Her ihalenin kendine özgü koşulları içerisinde ihtiyacın niteliğine göre farklı hususları barındırdığı, bu nedenle ihtiyacın benzer özellikler taşımasından hareketle işin yürütülmesi sürecinde de benzer sorunların çıkacağı şeklinde değerlendirilmesinin uygun olmayacağı, anılan istekli tarafından ikrar edildiği üzere benzer bir çok ihalenin yüklenicisi olduğu ve tecrübesinin sabit olduğu varsayımı göz önünde bulundurulduğunda iş sürecinde karşılaşılması muhtemel sorunlara metodoloji dosyasında yer verebileceği ancak mevcut metodoloji dosyasında bu hususların belirtilmediği, isteklinin genel nitelikli beyanlarının da işe özgü çözüm önerisi olarak dikkate alınamayacağı, dolayısıyla ihale komisyonunca yapılan puanlamada bahsi geçen hususların eksiklik olarak değerlendirilmesinde ihale dokümanına aykırılık bulunmadığı
Devamı...

ihalede iş ortaklığı tarafından EKAP’a yüklenen pay defterlerinin ekinde yer alan yönetim kurulu karar defterinin yönetim ve temsile ilişkin olduğu, pay defterinde yer alan ortakların ortaklık oranlarına yönelik olarak ise herhangi bir bilgi içermediği, dolayısıyla ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin pay defterlerinin dayanağının olmadığı, pay defterine dayanak yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarının EKAP’a yüklenmediği ve söz konusu durumda bilgi eksikliği değil, belge eksikliği bulunduğu ve eksikliğin tamamlatılamayacağı anlaşıldığından, ihaleyi gerçekleştiren idarece davacıların oluşturduğu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ve buna yönelik olarak yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka aykırılık, Kurul kararının bu iddia yönünden iptaline ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verilerek Mahkemece verilen kararın bozulması (Danıştay Kararlı)
Devamı...

 ihalede, işin adının Park, Yeşil Alan ve Mesire Alanlarının Revizyon ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi olarak belirlendiği ve ihale konusu iş kapsamında bulunan iş kalemleri dikkate alındığında, (yapım işi kalemleri ile hizmet ve montajlı mal alımı iş kalemleri) bu işlerin ister yapım işi, ister hizmet alımı veya mal alımı niteliğinde olsun, parklardaki, yeşil alanlardaki ve mesire alanlardaki çevre düzenlemesine ilişkin işlerin yerine getirilmesinde tamamlayıcı nitelik taşıdığı ve bir arada yapılmasının ihale konusu işin mahiyeti itibariyle koordineli ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesinde zorunluluk arz ettiği, dolayısıyla söz konusu yapım işi kalemleri ile hizmet ve mal alımı iş kalemleri arasında doğal bir bağlantı olduğu anlaşılması
Devamı...

ihale edilen yapımı öngörülen OKAS kodu nun “Peyzaj ve Çevre Düzenleme Çalışmaları”  yapım kalemlerinin itirazen şikâyete söz konusu olan, aşağıda belirtilen kalemlerin yaklaşık maliyete göre parasal tutar ve oranlarının, ayrıca yaklaşık maliyete oranı incelendiğinde işin mahiyetinin yapım işi olduğu anlaşılması
Devamı...

İhaleye katılan tüm isteklilerin ihale komisyonunca Yasaklılık sorgulamasının yapılması gerektiği
Devamı...

İhalede Proje değişikliği yapılmış fakat birim fiyat teklif cetvelinde yer alan bir işin miktarı artmışsa, tasarım işlerinin fiyatı birim fiyat teklif cetvelinde belli olup iş artışına ilişkin hükümlerin izlenmesi gerekeceğinden bu durumda yeni birim fiyat yapmaya gerek bulunmayacaktır. Bu şekilde paçal olarak belirlenen işlerin analizlerine dayalı olarak kullanılan malzeme, ekipman, işçilik vb. tespit edilerek iş artışı bedeli tespit edilmelidir. İdare uygulaması her bir iş, türdeş malzeme ve ekipman içermediği Dolayısıyla miktar tespiti yapılmadan iş artışına ilişkin mevzuat hükümleri izlenmeksizin ilave işlerin bedelinin tespit edilmesi mevzuatına aykırılık oluşturmaktadır
Devamı...

ihalede yüklenicinin İdareden istenen merkez şantiye binalarının belirtilen süre içerisinde İdareye teslim edilmemiş olmasına rağmen sözleşmesinde belirtilen günlük ceza üzerinden hesap edilmesi gereken cezai müeyyidenin uygulanmaması sonucu  kamu zararına neden olması
Devamı...

ihalede Yüklenici ile alt yüklenici sözleşmesinden doğan damga vergisinin ödendiğine dair bir belgenin sunulmamış olması
Devamı...

İhaleye katılan tüm isteklilerin ihale komisyonunca Yasaklılık sorgulamasının yapılması gerektiği
Devamı...

isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin istifleme işi olup  ihaledeki hizmet işinin mahiyetinin ise evrak, çöp ve talaş taşıma işleri ile birlikte temizlik işleri olduğu Her iki işin de insan gücüne dayalı fiziksel çalışma gerektiren iş gücü teminine yönelik hizmet alımı olduğu ortak noktalarının temizlik ve malzeme taşıma işleri olduğu hususları göz önünde bulundurularak sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu işe uyumlu olduğunun kabul edilmesi
Devamı...

isteklinin ihalenin iptal kararına karşı aynı anda kik itirazen şikayet başvurusu ile idari mahkemeye dava açması hk (Danıştay K. 2023)
Devamı...

ihale sözleşmesinde belirlenen işin dışında imalatlar yapıldığı sözleşmeye esas teklif birim fiyatlar üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda hakkedişlere dahil edilmeyen imalat ve montaj bedelinin kaplama imalatında hakkedişlere dahil edilmemiş tutarın elektrik tesisatında yapılan ancak hakkedişlere dahil edilmemiş imalat ve montaj bedeli olmak üzere toplam bedelin KDV hariç * TL olduğu hesaplanmış yüklenicinin idareden *TL fiyat farkı alacağı *TL kesinti tutarı alacağı * TL proje bedeli alacağı ile *TL fazla imalat alacağı olmak üzere toplam *TL alacaklı olduğu ancak idarenin *TL kesinti tutarı alacağının kendilerine ödendiğini beyan ettiğinden yüklenicinin idareden talep edebileceği toplam alacak tutarının * TL olarak belirlenmesi ve bu bedel üzerinden davanın kısmen kabulüne karar verilmesi isabetli olmuştur(İstinaf Mahkemesi K)
Devamı...

ihale sözleşme konusu edimini ifa ettiği iddiası ile sözleşme bedelini talep ettiği nazara alınarak taraflar arasında akdedilen sözleşme hükümleri ve sözleşmenin eki mahiyetinde olan mevzuat hükümleri ve dokümanlar birlikte incelenip değerlendirilmek ve bununla bağlı kalınmak sureti ile; davacı tarafından yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olup olmadığı, yapılan işin toplam işin ne kadarına tekabül ettiği, yapılan iş kısmının sözleşme ve ekleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde tek başına sözleşme bedelinin tamamen veya kısmen hak kazanılmasına imkan verip vermeyeceği, yapılan iş kısmının, her 2 raporda da belirtilen planlama süreci ve sözleşme konusu iş nazara alındığında davalı tarafından kullanılmasının mümkün olup olmadığı, jeolojik etüt onay tarihi ve bu onayın sözleşme konusu işe ilişkin mevzuattaki yeri nazara alındığında, sözleşme konusu işin kısmen dahi olsa ifa edilmiş kabul edilip edilemeyeceği, ifanın kabul edilebilir olup olmadığı, kabul edilebilir ise, sözleşme ve ekleri ile bağlı kalınmak sureti ile toplam işe yüzde olarak oranı hususlarında tereddüte mahal bırakmayacak şekilde rapor alınması gerekir iken, mevzuata ve planlama sürecine aykırı olduğu belirtilen iş için yapılan hesaplamaya itibar edilmesi yerinde görülmemiştir(İstinaf Mahkemesi K)
Devamı...

İkmal ihalelerinde ilk ihalenin ayni şartları çerçevesinde yapılmadığının kabulü gerekeceğinden aynı şartlarda yapılacak ihaleye göre varsa zararın belirlenmesi gerekir  Aynı şartlarda yapılacak ihaleye göre zarar hesaplaması yukarıda adı geçen bilirkişilerin ek raporunda 2. seçenek olarak hesaplanmıştır  Bahsi geçen hesaplamaya göre. İlk ihalede davalıdan sonra en avantajlı teklif *TL olup fesih tarihi itibariyle kalan işin fiziki seviyesi % 86,99 olmakla ilk ihalede 2. en avantajlı fiyata göre kalan iş bedeli (kaçırılan fırsat) *TL dir Aynı koşullarda yapılacak 2. ihaleye göre işin tamamlama bedeli de bilirkişilerce * TL olarak tespit edilmekle iki ihale bedeli arasında davacının kaçırılan fırsat zararı *TL olarak tespit edilmekle bu miktar yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken ilk derece mahkemesince hatalı değerlendirme ile aksi yönde karar verilmesi doğru görülmemiş, davacı tarafın bu yöne değinen istinaf başvurusunun kabulü gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur
Devamı...

İhale feshinden sonra yeniden çıkılan ihale şartnamesinde değişiklik varsa 2 ihale arasındaki fiyat farkının yükleniciden istenmesinin hukuken mümkün değildir(Yargıtay K)
Devamı...

ihalede sunulan özel sektör iş deneyim belgesine ait faturalar toplamına ait damga vergisi incelendiğinde * TL tahakkuk ettirildiği ve bu tutarda tahsilat yapıldığı Sunulan belgenin iş deneyimine esas sözleşmeye ilişkin olduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye rastlanmamış, işlemin  Yönetmelikte ve Damga Vergisi Kanununda yapılan düzenlemelere uygun olmadığı
Devamı...

Açık eksiltme ihalesinde idare tarafından  yaklaşık maliyetin *-TL olarak belirlendiği diğer istekli tarafından *TL fiyat teklif edildiği davacı tarafından *-TL’lik teklifte 10.000,00-TL tenzilât yapılarak 717.200,00-TL fiyat teklifi verilmek istenirken sehven 10.000,00-TL teklif verildiği, idari şartname gereği aşırı düşük teklif açıklaması istenilmediğinden ihalenin davacının üzerinde bırakıldığı, basiret sahibi bir kimsenin bu şekilde teklif vermeyeceğinin ve teklifin hatalı verildiğinin aşikâr olduğu, davacının teklif ettiği fiyat üzerinden ihale konusu araçları idareye teslim etmesi durumunda aşırı bir yüke katlanmak zorunda kalacağı anlaşılması hk (Danıştay K)
Devamı...

Yurt dışın Yabancı şirketin alt taşeronu olarak yapmış olduğu  işlere ait  almış olduğu  iş deneyim sertifikasının * tarafından imzalandığı, yapılan tercümenin T.C. *Başkonsolosluğu tarafından  onaylandığı ayrıca bu sertifikanın Ticaret Ataşesi tarafından imzalanarak onaylandığı bu onay sebebiyle de bu sertifikanın Ticaret Ataşeliği tarafından düzenlenen belge olarak değerlendirildiği hk(Danıştay K1)
Devamı...

Vinçli Kamyonların Çalıştırılmasına Ait ihale Teknik Şartnamesinde birim fiyat tarifinde köprü ücretleri ve otoyol geçiş ücretlerinin yükleniciye ait olduğunun belirtildiği, ancak geçiş sayı ve ücretlerine yer verilmediği, araç sayıları ve günlük kaç sefer geçeceği dikkate alındığında bu hususun önemli bir maliyet kalemi oluşturduğu hk (Danıştay K)1
Devamı...

ihaleden yasaklamanın haksız olduğunun ispatlanması üzerine Mahkeme kararının manevi tazminat isteminin reddi yönünden incelenmesi ile Manevi zarar, idarenin bir eylem veya işlemi ile bir kimsenin kişi olarak haiz olduğu ve hukukça korunan hayat, vücut bütünlüğü, sağlık, hürriyet, isim, şeref, haysiyet, cinsel ve ruhsal bütünlük gibi kişilik değerlerine yapılan saldırılar sonucu kişinin bu saldırıdan dolayı duyduğu bedenî ve/veya ruhsal acı ve üzüntü olarak tanımlanmakta, manevi tazminatla kişinin bu acı ve üzüntüsünün kısmen de olsa tatmin edilmesi amaçlanmaktadır. Bu anlamda; idarî işlem veya eylemin neden olduğu ticari itibar kaybının, gerçek ve tüzel kişiler bakımından tazmin edilmesi gereken manevi bir zarar olduğu açıktır Bu itibarla, aktarılan gerekçelerle hukuka aykırı bulunan yasaklama işleminin, davacının ticari itibarını zedelediği ve güvenirliğini azalttığı açık olup, davacı lehine manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, manevi tazminat ödenmesini gerektiren koşulların oluşmadığı gerekçesiyle manevi tazminat talebi yönünden davanın reddi yolunda verilen temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır (Danıştay K)
Devamı...

 ihale Kanunu 2./d bendindeki kuruluşların 3/g kapsamında olduğu İstisna Talep Listesinde belirtilen idarelerin faaliyet gösterdiği sektörün, inşaat, turizm, hizmet, tekstil olduğu belirtilmiş, ana faaliyet konusuna göre yapılacak, “Nakliye ve ulaşım hizmetleri için motorlu veya motorsuz hizmet aracı, iş makinesi ve kamyon, tır vb. ağır vasıtalar ile bunların yedek parçaları, akaryakıt, petrol ürünleri ve lastikleri (Yönetim ve denetim faaliyeti ile personel taşımacılığı amaçlı araçlar için olmamak kaydıyla)” istisna kapsamındaki mal alımları arasında sayılmıştır(Danıştay K)
Devamı...

İhalede yüklenicinin hakediş yapması için SGK  borcu yoktur  yazısı alması için Taşeron firmasında istemiş olduğu  belgeler(Yargıtay K1)
Devamı...

E-itirazen şikâyet ile yapılan başvurunun iş günlerinde ve 9.00–18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00-13.00) arasında yapılması hâlinde dilekçenin e-imza ile imzalandığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilir. Bu başvurunun iş günlerinde ve 9.00–18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00-13.00) arasında yapılmaması durumunda bir sonraki iş günü başvuru tarihi olarak kabul edilir. şeklindeki kuralın iş günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00-13.00) arasında yapılması hâlinde Bu başvurunun iş günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00-13.00) arasında yapılmaması durumunda bir sonraki iş günü başvuru tarihi olarak kabul edilir.” kısmının iptali istemiyle açılan dava hk (Danıştay K)
Devamı...

Kamu ihale kuruluna yapılan itirazen şikayetlerde firmanın tüm iddialarında haklı çıkmaması şikayet bedelinin iade edilmeyeceğine ilişkin kararın iptali
Devamı...

ihale sözleşme dışı yapıldığı tespit edilen tüm işlerin yapıldıkları yıl mahalli piyasa rayiçlerine göre bedellerinin hesaplattırılıp davacı alacağı hesaplanırken hükme esas alınan bilirkişi ek raporunda yasal dayanağı olmadan belirlenen davacı alacağının dava tarihine güncellenmesinin yanlış olduğu anlaşılmakla güncelleme yapılmadan bulunacak bedelden hesaplanan sözleşme dışı iş bedelinin mahsup edilmesi konusunda gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp, davalı yüklenici ve müşavirin, ihale evraklarında fiyatın yüksek belirlenmesi ya da hayali imalât gösterilmesinde katkısı bulunup bulunmadığı ve avukatlık ücreti ile ilgili olarak da kararın verileceği tarihteki hükümler dikkate alınarak ret sebebinin ortak veya farklı olduğu sebebi değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerektiği hk(Yargıtay K)
Devamı...

sözleşme feshinden sonra İhale Sözleşmeleri Kanunu hükmünce tasfiye kesin hesabı çıkartılıp çıkartılmadığı sorulup buna ilişkin belge suretleri getirtildikten sonra Hükme esas alınan raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan getirtilecek belgeler dosya kapsamındaki delil ve belgeler, sözleşme ve eki birim fiyat teklifleri ile yapılmış ise yeni birim fiyatları üzerinden gerçekleştirilen iş ve imalâtların metrajlarına göre davacı yüklenicinin fesih tarihine kadar taleple bağlı kalınarak sadece sözleşme kapsamında kalan işlerden hangilerini ne miktarda yaptığı yaptığı bu işlerle ilgili teklif birim fiyatları ve yapılmış ise tespit edilen yeni birim fiyatları ile sözleşmeye göre KDV bedele dahil olmadığından KDV de eklenmek suretiyle hakettiği iş bedeli ile kanıtlanan ödemeler ve kâr kaybı alacağı yönünden de fesihten sonraki dönemde yüklenicinin başka bir işten elde ettiği ya da elde etmekten kasten kaçındığı kazanç miktarı konusunda hakkaniyete uygun gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp bozmadan önceki ek raporda hesaplanan kâr kaybı miktarından ek raporda hakkaniyete uygun olarak belirlenecek kazanç miktarı düşülerek, kâr kaybı alacağı KDV’ye tabi olmadığından kâr kaybına ayrıca KDV eklenmeksizin; Kesin teminatın iadesi ile ilgili olarak da sözleşme eki Genel Şartnamedeki iade koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirilip davacıya sözleşme konusu işle ilgili SGK’dan ilişiksizlik belgesi de ibraz ettirildikten sonra sonucuna uygun bir karar verilmesi gerektiği
Devamı...

ihalede menfi zarar sözleşmenin kurulmamasından veya geçerli olmamasından yürütülebilmesi ve tarafların sürece dahil olabilmesi için yapılan, belgelendirilebilir nitelikteki zorunlu masraflar (sözleşme noter masrafı, damga vergisi, karar pulu, kesin teminat mektubu, Kamu İhale Kurumu payı vb.) menfi zarar kabul edilip,ödenmesi gerektiğine hükmedilmesi (Danıştay K561)
Devamı...

yapım ihalesi restorasyonlar sırasında meydana gelecek zararlar ile tarihi olmayan sıradan yapılardaki imalat hatalarının aynı kapsamda değerlendirilemeyeceği davacı şirketin ihale konusu iş kapsamında sebep olduğu zararı yalnızca fiziksel anlamda giderdiği, işin geçici kabulünün yapılmış olmasının restorasyon işinin kusursuz olarak yapıldığını göstermeyeceği dolayısıyla kültür varlığının orijinalliğinin, enderliğinin ve sanatsal değerinin geri dönüşü olmayan bir surette zarar görmesi gerçeğini değiştirmeyeceği öte yandan, davacının ödediği tazminat ile yalnızca fiziksel zararı giderebileceği hk (Danıştay K 451)
Devamı...

EKAP üzerinden e-tekliflerini yolladıkları teklif verme saati itibariyle EKAP üzerinden yapılan sorgulamada yasaklı olmadıklarının görüldüğü, ancak aynı gün yayınlanan Resmi Gazete’de yasaklandıkları, idare tarafından geçici teminatlarının gelir kaydedilerek haklarında yeniden yasaklama kararı verildiği, idarenin anılan kararına karşı itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, anılan başvuruya ilişkin Kurul tarafından alınan  karar içeriğinde geçici teminatın yalnızca teklifin %3 oranına tekabül eden kısmının gelir kaydedilmesi gerektiğine ve artan kısmın iade edilmesine karar verildiği  akabinde idare tarafından isteklilerin teklif geçerlilik sürelerinin dolduğu ve isteklilerin teklif geçerlilik süresini uzatma taleplerini kabul etmedikleri gerekçesiyle ihalenin idare tarafından  iptal edildiği, Kanun maddesinde yer alan İhalenin iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır ifadesi gereği ortada bir ihale kalmadığından kendileri tarafından verilen geçici teminat kaydedilmesi
Devamı...

İhale şartnamesinde yer verilen, idareye çalışacak araç sayısında eksiltme ve arttırmaya gitme hakkı ve güzergah belirleme hakkı tanıyan, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda ek sözleşme yapılacağını öngören şartname düzenlemelerinin açıklık ilkesini ihlal ettiği hk (Danıştay K361)
Devamı...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda Ticaret Sicili Bilgilerinin gösterildiği kısımda “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” başlıklı satıra yer verildiği, ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, diğer yandan, belgelerde teklifin esasını değiştirmeyecek nitelikte bilgi eksikliği bulunması durumunda idarece belirlenen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceği hk (Danıştay K459)
Devamı...

ihale şikayet nedenine de yalnızca ilgili Şartname hükmünün yazılması suretiyle itirazen şikayet dilekçesinde yer verildiği ancak davalı idarece bu hususların değerlendirmeye alınmadığı, öte yandan davalı idarece esasına girilerek değerlendirmede bulunulmuş olan Sözleşme Tasarı maddesi kapsamında yapılan itirazen şikayet nedeninin dava konusu ihaleye yönelik bir itiraz nedeni olmadığı dava konusu ihaleye ilişkin Sözleşme Tasarı maddesinin “Bu madde boş bırakılmıştır” şeklinde olduğu Bu durumda her ne kadar davacı şirket tarafından, davalı idareye yapılmış olan itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin dilekçede, sehven aynı dönemde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulan başka bir ihaleye ilişkin itiraz/şikâyet nedenlerine de yer verilmiş olduğu anlaşılmışsa da davalı idarece itirazen şikâyet başvuru nedenlerinin doğru tasnif ve değerlendirmesinin yapılmadığı gibi dava konusu ihaleye yönelik olmayan bir itirazen şikâyet nedeninin esasının değerlendirilerek karar verildiği anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararında bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı hk karar
Devamı...

ihalede çalışan yıllık izin alan personelin değil rapor alan personelin kastedildiği, bunun yedek personel anlamına gelmediği Bu itibarla düzenleme ile iş göremez hâldeki raporlu personelin kastedildiği, raporlu personelin geçici iş göremezliğinin üçüncü gününden itibaren yüklenici için herhangi bir maliyete neden olmayacağı bu sürenin bitiminden itibaren hizmetin aksamaması için gerekli personelin yüklenici tarafından sağlanması durumunun teklif bedelinde bir değişikliğe neden olmayacağı anlaşılmaktadır. Buna göre, anılan düzenlemenin, raporlu personel yerine üç gün geçtikten sonra bir personelin getirilmemesi durumunda anılan cezaî işlemlerin uygulanacağı şeklinde yorumlanması gerektiği hk(Danıştay K458)
Devamı...

 ihale konusu iş süresince kaç personelin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ereceğinin önceden belirlenemeyeceği açıktır. Bu nedenle bu hususa ilişkin önceden hesaplama yapılması mümkün olmayıp, anılan belirsizlik bu tür hizmet alımlarının tamamı için geçerlidir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin bu belirsizlikleri de dikkate alarak tekliflerini hazırlamaları gerektiği hk(Danıştay K457)
Devamı...

idare tarafından davacıya ait hakedişin bloke altına alındığı tarih itibarıyla davacının vergi borcunun kapatılması mümkün iken kesintiyi yapan idarenin yapmış olduğu kesintiyi kanuni yükümlülüğü bulunmasına rağmen ilgili vergi dairesine aktarmakta geciktiği davacının yapılan vergi kesintisinin ilgili vergi dairesine aktarılıp aktarılmadığını bilme ve denetleme imkânından hukuken ve fiilen yoksun olduğu yapılan kesinti sonrası ihale tarihinde davacının muaccel bir borcu bulunmadığı bu nedenle de davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirecek bir husus bulunmadığı hk (Danıştay K456)
Devamı...

ihalede kesinti yaparak vergi borcunu tahsil eden idarenin, amme alacağı olan vergi borcunu davacıya yapılacak olan ödemeden cebren tahsil ettikten sonra, bu meblağı tahsil dairesine aktarmak mecburiyetinde olduğu kuşkusuz olup aktarılan mevzuat hükümlerinde de, kesintiyi gerçekleştiren kurumların bu vazifelerini kanunlarda belli edilen zamanlarda yerine getirmedikleri takdirde, ödenmeyen alacağın kesintiyi yapan hakiki ve hükmi şahıslardan tahsil olunacağı hk (Danıştay K455)
Devamı...

ihaleye katılan şirket ortaklarının (her 2 ortağının % 50 oranlarında ortak olması)  ihalenin yapıldığı dönemde davacı şirketin sermayesinin yarıdan fazlasına sahip ortakları hakkında ihalelere katılmaktan yasaklanma kararı bulunması ihaleden elenme sebebidir(Danıştay K418)
Devamı...

teknik şartnamede ön proje idare tarafından tasdik edilmeden kesin projeye başlanılamayacağının belirtildiği şirket tarafından sunulan ön projenin ise idarece hiçbir somut gerekçe gösterilmeden iade edildiği Mahkemelerinin  ara kararıyla davacı şirketin sunmuş olduğu ön projenin sözleşme şartlarını taşıyıp taşımadığı hususunda idari komisyon kurulup kurulmadığı ya da bunu incelemek amacıyla teknik ekip kurulup kurulmadığı kurulmuş ise bu kişiler tarafından tutanak vb tutulup tutulmadığı hususlarının *Genel Müdürlüğünden sorulduğu ancak anılan idarece bu kapsamda herhangi bir bilgi veya belge sunulamadığı her ne kadar davacı şirket tarafından sunulan ön projelerin sözleşme ve ekini kapsayan teslim standartları ve yeterliliğinde olmadığı gerekçesiyle iade edildiği belirtilmiş ise de, belirtilen hususların davacının yükümlülüğünü yerine getirmemesinden kaynaklandığının açıkça anlaşılır bir biçimde ortaya konulamadığı, sözlü olarak ifade etmenin tek başına ağır bir yaptırım olan ihaleden yasaklamanın dayanağı olabilecek nitelikte hukuki değer taşımayacağı, hizmetin gereği gibi yerine getirilmediğinin açık ve objektif bir biçimde ortaya konulmamış olması ve davacının da dosyaya sunmuş olduğu ön projelerin sözleşme şartlarını taşıdığını gösterir raporların mevcut olması karşısında, davacı şirketin ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinin hukuka uygun objektif belgelerle ortaya konulmadan bir yıl süreyle ihalelerden yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak dava konusu işlemin iptaline ait karar (Danıştay K415)
Devamı...

ihalede idarenin ihtar yazısında  açıkça belirlenen noksanlıkların giderilmesi için bildirimde bulunulması ve en az 10 gün süre verilmesi gerekirken yalnızca ihale konusu hizmetin Teknik Şartnameye uygun hale getirilmesi konusunda ihtarda bulunulduğu davacı şirkete usulüne uygun biçimde ihtarname gönderilerek söz konusu eksiklik ve kusurları gidermesi için süre verilmesi yoluna gidilmediğinden 4735 sayılı sözleşme Kanun maddesinde belirtilen fiilin işlendiğinden bahisle 1  yıl süreyle kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hk (Danıştay K414)
Devamı...

ihale Kanunun 3/g maddesi uyarınca “istisna” kapsamında yapılan ihalelerin kural olarak 4734 sayılı Kanun’a tâbi olmadığı bu madde kapsamında yürütülen ihalelerde de 4734 sayılı Kanunda belirtilen “ceza ve ihalelerden yasaklama hariç” ifadesinden hareketle, sözleşmenin imzalanmasından önceki ihale aşamasında 4734 sayılı Kanun’da öngörülen ceza ve ihalelerden yasaklama hükümlerinin uygulanacağı, ancak, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Amaç” ve “Kapsam” maddelerinde, bu Kanun’un münhasıran “Kamu İhale Kanunu’na tâbi kurum ve kuruluşlar tarafından, söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri” kapsadığının belirtilmesi karşısında, 4734 sayılı Kanun’un 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapılan bir ihale sonucu imzalanan sözleşme 4735 sayılı Kanuna tâbi olmayacağından, sözleşmenin imzalanmasından sonra, işin yürütülmesi sırasında yasak fiil ve davranışların işlendiğinin anlaşılması hâlinde 4735 sayılı Kanun’un 26. maddesi kapsamında yasaklama işlemi tesis edilemeyeceği hk (Danıştay K 732)
Devamı...

İhaleyi alan firmanın  ihaleye girebilecek diğer kişiler hakkında bilgi toplandığı ve iletişime geçilerek ihaleye katılacakların yaklaşık maliyetin üzerinde teklifler verilmesini sağlama konusundaki faaliyetleri ile kontrol altına alınmak istenildiği bu durumun bile ihaleye fesat karıştırmaya teşebbüs niteliğinde olduğu ihale sürecine ilişkin pazarlıklar yapıldığının anlaşılması konulu (Danıştay K371)
Devamı...

Menfi zarar da uygulama ve Yargıtay içtihatlarında sözleşmenin ifası için yapılan ve sözleşme ilişkisi kurulmamış olması halinde yapılmayacak olan masraflar olup menfi zararların fesih ya da tasfiyede kusursuz olsa dahi sözleşmenin diğer tarafından talep edilmesi mümkündür Menfi zarar diye nitelendirilen imalât ve harcamalar taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunmasa idi yapılmayacak olan masraf ve imalâtlar olduğundan sözleşmeden doğan hak ve alacaklar kapsamındadır Bu durumda sözleşme ilişkisinin mücbir sebeple sonlandırılıp tasfiyesi sonucu akdî ilişki kusuru olmaksızın sonlandırıldığı ve menfi zarar kapsamındaki alacakların sözleşmeden doğan hakların içinde kalması sebebiyle talep edebileceğinden mahkemece davacının kanıtladığı ve menfi zarar kapsamına giren, alacakları ile ilgili toplanan kanıtlar değerlendirilip, gerekirse yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme ile menfi zararların sözleşmeden doğan hak kapsamı dışında kaldığı ve davacının menfi zarar talep etme hakkından feragat ettiği kabul edilerek davanın reddi doğru olmamış bozulması gerektiği hk 
Devamı...

proje dışı yapılan imalâtların davalı idare tarafından onaylanmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş olup Dosya kapsamına özellikle davacının dava dilekçesindeki taleplerine göre davacı talebinin hakedişlerden bakiye alacaklar, kesilen cezalar, teminatlar ile sözleşme dışı işler bedeline ilişkin olduğu, davalı idare tarafından sunulan yazı kapsamına göre de sözleşmenin feshedildiği ancak tasfiye hesabının çıkarılmadığı anlaşılmış Mahkemece öncelikle davacıya taleplerinin açıklattırılarak kuruşlandırılmasının sağlanması, tüm ara hakedişler ile ataşmanlar, onaylı projeler getirilmek suretiyle yeni bir bilirkişi kurulu oluşturularak gerektiğinde mahallinde keşifte yapılarak özellikle sözleşme eki  Şartname hükümleri dikkate alınmak suretiyle kesin hesabının çıkarılarak ödemelerin mahsubu ile sonucuna göre karar verilmesi gerektiği bilirkişi raporlarında bu kapsamda değerlendirme yapılmadığından yeni bir bilirkişi heyeti oluşturularak gerektiğinde mahallinde keşifte yapılmak suretiyle açıklandığı şekilde inceleme yapılıp sonucuna göre karar verilmek üzere eksik incelemeye dayalı kararın temyiz eden davacı yararına bozulması hk yargıtay kararı
Devamı...

ihale konusu dere yatağındaki duvarın yıkımı ile moloz ve hafriyat işlerinin davalı iş sahibi yararına olup olmadığının tespiti ile iş sahibinin yararına olduğunun tespiti halinde, bu işlerin yapıldığı ileri sürülen *yılı mahalli piyasa rayiçleri ile bedeli konusunda, mahalli piyasa rayiçleri (fiyatları) içerisinde KDV ve yüklenici kârı da bulunacağından bu kalemler ayrıca eklenmeksizin gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, belirtilen niteliklere uygun düzenlenmeyen ve piyasa rayiçlerine (fiyatlarına) göre hesaplama yapmayan ve ayrıca toplam iş bedeline yüklenici kârını da ekleyen bilirkişi raporuna itibar edilerek davanın ıslahla arttırılan miktarı üzerinden kabulü kararı ve ardından bu karara karşı istinaf başvuru yargıtay kararı
Devamı...

ihalede yüklenici 3.kişilere dere yatağındaki hafriyatın döküm sahalarına nakli için toplam *TL ödeme yapıldığı bu durumda yüklenicinin tazmin etmesi gereken zarar miktarının * tl hesaplandığı raporlarda bu yönde bir tespit bulunmadığı mahkemece hesaplama yapılarak hüküm kurulduğu ödenen döküm ücretlerinin * TL hafriyat miktarı ölçüm bedellerini * TL belediyeye ödenen hafriyat harcının mahkemece oranlama yöntemi ile tespit edildiği raporlar arasında da farklı görüşler olduğu son raporda bedelin hepsine hükmedilmesi gerektiği bildirilmesine rağmen raporda talep edilen bedelden işlerin davacı- karşı davalı tarafından yapılsaydı ne kadara yapılacağı tespit edilerek bu bedelin düşülmesi gerektiği sonucuna varıldığı ayrıca 3. kişilere ödenen bedellerin piyasa rayicine uygun olup olmadığı konusunda da araştırma yapılmadığı anlaşılmakla hesaplamanın denetlenebilir olmadığı ve raporların eksik olduğu gibi raporlar arasında çelişki olması (Yargıtay K411)
Devamı...

İtirazen şikâyete konu ihalede açıklama istenilecek olan iş kalemleri içerisinde yer alan iddia konusu nakliye analiz girdilerinin (Taşın ocak konkasör arası nakli, Su Nakli, Agreganın Konkasörden Plente Nakli vb.) tür, yoğunluk, nitelik vb. açılardan farklı olduğu değerlendirilmiş olup idarenin şikâyet başvurusuna verdiği cevap yazısında iddia ettiği gibi anılan nakliye girdilerinin poz numaralarının aynı olmasının ve ilgili nakliye formüllerinde yer alan mesafelerin uyum göstermesinin bu girdilerin “aynı girdi” olduğu anlamına gelmediği
Devamı...

Teknik Şartnamede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacak belgelere yer verildiği görülmüş olmakla birlikte, idare tarafından gönderilen sözleşmeye davet yazısında sadece 4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına dair belgelerin sunulmasının istendiği buna karşın idarenin aykırılık tespitlerine dayanak oluşturan Teknik Şartnamede belirtilen belgelerin sunulması gerektiğine ilişkin herhangi bir bilgilendirmede bulunulmadığı bu haliyle söz konusu bildirimin usulüne uygun yapılmadığı anlaşıldığından, idarece sözleşme öncesi idareye sunulması gereken belgelerin açıkça belirtilmesi suretiyle, başvuru sahibinin sözleşme imzalamaya yeniden davet edilmesi gerektiği
Devamı...

ihalede sunulan  iş deneyim belgelerine konu işler kapsamında bulunan ihale konusu işe benzer veya benzer iş tanımına uygun işlerin tutarının ilgili yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığı idare tarafından tespit edilmemesi 
Devamı...

ihaleye katılan 2 şirketten  birinci şirket 2.ci şirketin  şirketin hisse devri ile ortak olarak 2 farklı şirket  olarak  ihaleye katılması (alternatif teklif verebilme haller dışında) ihaleye teklif vermeleri birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabilecekleri gerekçesi ile ihaleye katılamayacağı  ayrıca yasaklama işlemleri verileceği hk (KİK  nihayet  mantıklı bir  karar  vermiş)
Devamı...