sözleşme feshinden sonra İhale Sözleşmeleri Kanunu hükmünce tasfiye kesin hesabı çıkartılıp çıkartılmadığı sorulup buna ilişkin belge suretleri getirtildikten sonra Hükme esas alınan raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan getirtilecek belgeler dosya kapsamındaki delil ve belgeler, sözleşme ve eki birim fiyat teklifleri ile yapılmış ise yeni birim fiyatları üzerinden gerçekleştirilen iş ve imalâtların metrajlarına göre davacı yüklenicinin fesih tarihine kadar taleple bağlı kalınarak sadece sözleşme kapsamında kalan işlerden hangilerini ne miktarda yaptığı yaptığı bu işlerle ilgili teklif birim fiyatları ve yapılmış ise tespit edilen yeni birim fiyatları ile sözleşmeye göre KDV bedele dahil olmadığından KDV de eklenmek suretiyle hakettiği iş bedeli ile kanıtlanan ödemeler ve kâr kaybı alacağı yönünden de fesihten sonraki dönemde yüklenicinin başka bir işten elde ettiği ya da elde etmekten kasten kaçındığı kazanç miktarı konusunda hakkaniyete uygun gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp bozmadan önceki ek raporda hesaplanan kâr kaybı miktarından ek raporda hakkaniyete uygun olarak belirlenecek kazanç miktarı düşülerek, kâr kaybı alacağı KDV’ye tabi olmadığından kâr kaybına ayrıca KDV eklenmeksizin; Kesin teminatın iadesi ile ilgili olarak da sözleşme eki Genel Şartnamedeki iade koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirilip davacıya sözleşme konusu işle ilgili SGK’dan ilişiksizlik belgesi de ibraz ettirildikten sonra sonucuna uygun bir karar verilmesi gerektiği
Devamı...

ihalede menfi zarar sözleşmenin kurulmamasından veya geçerli olmamasından yürütülebilmesi ve tarafların sürece dahil olabilmesi için yapılan, belgelendirilebilir nitelikteki zorunlu masraflar (sözleşme noter masrafı, damga vergisi, karar pulu, kesin teminat mektubu, Kamu İhale Kurumu payı vb.) menfi zarar kabul edilip,ödenmesi gerektiğine hükmedilmesi (Danıştay K561)
Devamı...

yapım ihalesi restorasyonlar sırasında meydana gelecek zararlar ile tarihi olmayan sıradan yapılardaki imalat hatalarının aynı kapsamda değerlendirilemeyeceği davacı şirketin ihale konusu iş kapsamında sebep olduğu zararı yalnızca fiziksel anlamda giderdiği, işin geçici kabulünün yapılmış olmasının restorasyon işinin kusursuz olarak yapıldığını göstermeyeceği dolayısıyla kültür varlığının orijinalliğinin, enderliğinin ve sanatsal değerinin geri dönüşü olmayan bir surette zarar görmesi gerçeğini değiştirmeyeceği öte yandan, davacının ödediği tazminat ile yalnızca fiziksel zararı giderebileceği hk (Danıştay K 451)
Devamı...

EKAP üzerinden e-tekliflerini yolladıkları teklif verme saati itibariyle EKAP üzerinden yapılan sorgulamada yasaklı olmadıklarının görüldüğü, ancak aynı gün yayınlanan Resmi Gazete’de yasaklandıkları, idare tarafından geçici teminatlarının gelir kaydedilerek haklarında yeniden yasaklama kararı verildiği, idarenin anılan kararına karşı itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, anılan başvuruya ilişkin Kurul tarafından alınan  karar içeriğinde geçici teminatın yalnızca teklifin %3 oranına tekabül eden kısmının gelir kaydedilmesi gerektiğine ve artan kısmın iade edilmesine karar verildiği  akabinde idare tarafından isteklilerin teklif geçerlilik sürelerinin dolduğu ve isteklilerin teklif geçerlilik süresini uzatma taleplerini kabul etmedikleri gerekçesiyle ihalenin idare tarafından  iptal edildiği, Kanun maddesinde yer alan İhalenin iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır ifadesi gereği ortada bir ihale kalmadığından kendileri tarafından verilen geçici teminat kaydedilmesi
Devamı...

İhale şartnamesinde yer verilen, idareye çalışacak araç sayısında eksiltme ve arttırmaya gitme hakkı ve güzergah belirleme hakkı tanıyan, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda ek sözleşme yapılacağını öngören şartname düzenlemelerinin açıklık ilkesini ihlal ettiği hk (Danıştay K361)
Devamı...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda Ticaret Sicili Bilgilerinin gösterildiği kısımda “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” başlıklı satıra yer verildiği, ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, diğer yandan, belgelerde teklifin esasını değiştirmeyecek nitelikte bilgi eksikliği bulunması durumunda idarece belirlenen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceği hk (Danıştay K459)
Devamı...

ihale şikayet nedenine de yalnızca ilgili Şartname hükmünün yazılması suretiyle itirazen şikayet dilekçesinde yer verildiği ancak davalı idarece bu hususların değerlendirmeye alınmadığı, öte yandan davalı idarece esasına girilerek değerlendirmede bulunulmuş olan Sözleşme Tasarı maddesi kapsamında yapılan itirazen şikayet nedeninin dava konusu ihaleye yönelik bir itiraz nedeni olmadığı dava konusu ihaleye ilişkin Sözleşme Tasarı maddesinin “Bu madde boş bırakılmıştır” şeklinde olduğu Bu durumda her ne kadar davacı şirket tarafından, davalı idareye yapılmış olan itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin dilekçede, sehven aynı dönemde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulan başka bir ihaleye ilişkin itiraz/şikâyet nedenlerine de yer verilmiş olduğu anlaşılmışsa da davalı idarece itirazen şikâyet başvuru nedenlerinin doğru tasnif ve değerlendirmesinin yapılmadığı gibi dava konusu ihaleye yönelik olmayan bir itirazen şikâyet nedeninin esasının değerlendirilerek karar verildiği anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararında bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı hk karar
Devamı...

ihalede çalışan yıllık izin alan personelin değil rapor alan personelin kastedildiği, bunun yedek personel anlamına gelmediği Bu itibarla düzenleme ile iş göremez hâldeki raporlu personelin kastedildiği, raporlu personelin geçici iş göremezliğinin üçüncü gününden itibaren yüklenici için herhangi bir maliyete neden olmayacağı bu sürenin bitiminden itibaren hizmetin aksamaması için gerekli personelin yüklenici tarafından sağlanması durumunun teklif bedelinde bir değişikliğe neden olmayacağı anlaşılmaktadır. Buna göre, anılan düzenlemenin, raporlu personel yerine üç gün geçtikten sonra bir personelin getirilmemesi durumunda anılan cezaî işlemlerin uygulanacağı şeklinde yorumlanması gerektiği hk(Danıştay K458)
Devamı...

 ihale konusu iş süresince kaç personelin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ereceğinin önceden belirlenemeyeceği açıktır. Bu nedenle bu hususa ilişkin önceden hesaplama yapılması mümkün olmayıp, anılan belirsizlik bu tür hizmet alımlarının tamamı için geçerlidir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin bu belirsizlikleri de dikkate alarak tekliflerini hazırlamaları gerektiği hk(Danıştay K457)
Devamı...

idare tarafından davacıya ait hakedişin bloke altına alındığı tarih itibarıyla davacının vergi borcunun kapatılması mümkün iken kesintiyi yapan idarenin yapmış olduğu kesintiyi kanuni yükümlülüğü bulunmasına rağmen ilgili vergi dairesine aktarmakta geciktiği davacının yapılan vergi kesintisinin ilgili vergi dairesine aktarılıp aktarılmadığını bilme ve denetleme imkânından hukuken ve fiilen yoksun olduğu yapılan kesinti sonrası ihale tarihinde davacının muaccel bir borcu bulunmadığı bu nedenle de davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirecek bir husus bulunmadığı hk (Danıştay K456)
Devamı...

ihalede kesinti yaparak vergi borcunu tahsil eden idarenin, amme alacağı olan vergi borcunu davacıya yapılacak olan ödemeden cebren tahsil ettikten sonra, bu meblağı tahsil dairesine aktarmak mecburiyetinde olduğu kuşkusuz olup aktarılan mevzuat hükümlerinde de, kesintiyi gerçekleştiren kurumların bu vazifelerini kanunlarda belli edilen zamanlarda yerine getirmedikleri takdirde, ödenmeyen alacağın kesintiyi yapan hakiki ve hükmi şahıslardan tahsil olunacağı hk (Danıştay K455)
Devamı...

ihaleye katılan şirket ortaklarının (her 2 ortağının % 50 oranlarında ortak olması)  ihalenin yapıldığı dönemde davacı şirketin sermayesinin yarıdan fazlasına sahip ortakları hakkında ihalelere katılmaktan yasaklanma kararı bulunması ihaleden elenme sebebidir(Danıştay K418)
Devamı...

teknik şartnamede ön proje idare tarafından tasdik edilmeden kesin projeye başlanılamayacağının belirtildiği şirket tarafından sunulan ön projenin ise idarece hiçbir somut gerekçe gösterilmeden iade edildiği Mahkemelerinin  ara kararıyla davacı şirketin sunmuş olduğu ön projenin sözleşme şartlarını taşıyıp taşımadığı hususunda idari komisyon kurulup kurulmadığı ya da bunu incelemek amacıyla teknik ekip kurulup kurulmadığı kurulmuş ise bu kişiler tarafından tutanak vb tutulup tutulmadığı hususlarının *Genel Müdürlüğünden sorulduğu ancak anılan idarece bu kapsamda herhangi bir bilgi veya belge sunulamadığı her ne kadar davacı şirket tarafından sunulan ön projelerin sözleşme ve ekini kapsayan teslim standartları ve yeterliliğinde olmadığı gerekçesiyle iade edildiği belirtilmiş ise de, belirtilen hususların davacının yükümlülüğünü yerine getirmemesinden kaynaklandığının açıkça anlaşılır bir biçimde ortaya konulamadığı, sözlü olarak ifade etmenin tek başına ağır bir yaptırım olan ihaleden yasaklamanın dayanağı olabilecek nitelikte hukuki değer taşımayacağı, hizmetin gereği gibi yerine getirilmediğinin açık ve objektif bir biçimde ortaya konulmamış olması ve davacının da dosyaya sunmuş olduğu ön projelerin sözleşme şartlarını taşıdığını gösterir raporların mevcut olması karşısında, davacı şirketin ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinin hukuka uygun objektif belgelerle ortaya konulmadan bir yıl süreyle ihalelerden yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak dava konusu işlemin iptaline ait karar (Danıştay K415)
Devamı...

ihalede idarenin ihtar yazısında  açıkça belirlenen noksanlıkların giderilmesi için bildirimde bulunulması ve en az 10 gün süre verilmesi gerekirken yalnızca ihale konusu hizmetin Teknik Şartnameye uygun hale getirilmesi konusunda ihtarda bulunulduğu davacı şirkete usulüne uygun biçimde ihtarname gönderilerek söz konusu eksiklik ve kusurları gidermesi için süre verilmesi yoluna gidilmediğinden 4735 sayılı sözleşme Kanun maddesinde belirtilen fiilin işlendiğinden bahisle 1  yıl süreyle kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hk (Danıştay K414)
Devamı...

ihale Kanunun 3/g maddesi uyarınca “istisna” kapsamında yapılan ihalelerin kural olarak 4734 sayılı Kanun’a tâbi olmadığı bu madde kapsamında yürütülen ihalelerde de 4734 sayılı Kanunda belirtilen “ceza ve ihalelerden yasaklama hariç” ifadesinden hareketle, sözleşmenin imzalanmasından önceki ihale aşamasında 4734 sayılı Kanun’da öngörülen ceza ve ihalelerden yasaklama hükümlerinin uygulanacağı, ancak, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Amaç” ve “Kapsam” maddelerinde, bu Kanun’un münhasıran “Kamu İhale Kanunu’na tâbi kurum ve kuruluşlar tarafından, söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri” kapsadığının belirtilmesi karşısında, 4734 sayılı Kanun’un 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapılan bir ihale sonucu imzalanan sözleşme 4735 sayılı Kanuna tâbi olmayacağından, sözleşmenin imzalanmasından sonra, işin yürütülmesi sırasında yasak fiil ve davranışların işlendiğinin anlaşılması hâlinde 4735 sayılı Kanun’un 26. maddesi kapsamında yasaklama işlemi tesis edilemeyeceği hk (Danıştay K 732)
Devamı...

İhaleyi alan firmanın  ihaleye girebilecek diğer kişiler hakkında bilgi toplandığı ve iletişime geçilerek ihaleye katılacakların yaklaşık maliyetin üzerinde teklifler verilmesini sağlama konusundaki faaliyetleri ile kontrol altına alınmak istenildiği bu durumun bile ihaleye fesat karıştırmaya teşebbüs niteliğinde olduğu ihale sürecine ilişkin pazarlıklar yapıldığının anlaşılması konulu (Danıştay K371)
Devamı...

Menfi zarar da uygulama ve Yargıtay içtihatlarında sözleşmenin ifası için yapılan ve sözleşme ilişkisi kurulmamış olması halinde yapılmayacak olan masraflar olup menfi zararların fesih ya da tasfiyede kusursuz olsa dahi sözleşmenin diğer tarafından talep edilmesi mümkündür Menfi zarar diye nitelendirilen imalât ve harcamalar taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunmasa idi yapılmayacak olan masraf ve imalâtlar olduğundan sözleşmeden doğan hak ve alacaklar kapsamındadır Bu durumda sözleşme ilişkisinin mücbir sebeple sonlandırılıp tasfiyesi sonucu akdî ilişki kusuru olmaksızın sonlandırıldığı ve menfi zarar kapsamındaki alacakların sözleşmeden doğan hakların içinde kalması sebebiyle talep edebileceğinden mahkemece davacının kanıtladığı ve menfi zarar kapsamına giren, alacakları ile ilgili toplanan kanıtlar değerlendirilip, gerekirse yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme ile menfi zararların sözleşmeden doğan hak kapsamı dışında kaldığı ve davacının menfi zarar talep etme hakkından feragat ettiği kabul edilerek davanın reddi doğru olmamış bozulması gerektiği hk 
Devamı...

proje dışı yapılan imalâtların davalı idare tarafından onaylanmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş olup Dosya kapsamına özellikle davacının dava dilekçesindeki taleplerine göre davacı talebinin hakedişlerden bakiye alacaklar, kesilen cezalar, teminatlar ile sözleşme dışı işler bedeline ilişkin olduğu, davalı idare tarafından sunulan yazı kapsamına göre de sözleşmenin feshedildiği ancak tasfiye hesabının çıkarılmadığı anlaşılmış Mahkemece öncelikle davacıya taleplerinin açıklattırılarak kuruşlandırılmasının sağlanması, tüm ara hakedişler ile ataşmanlar, onaylı projeler getirilmek suretiyle yeni bir bilirkişi kurulu oluşturularak gerektiğinde mahallinde keşifte yapılarak özellikle sözleşme eki  Şartname hükümleri dikkate alınmak suretiyle kesin hesabının çıkarılarak ödemelerin mahsubu ile sonucuna göre karar verilmesi gerektiği bilirkişi raporlarında bu kapsamda değerlendirme yapılmadığından yeni bir bilirkişi heyeti oluşturularak gerektiğinde mahallinde keşifte yapılmak suretiyle açıklandığı şekilde inceleme yapılıp sonucuna göre karar verilmek üzere eksik incelemeye dayalı kararın temyiz eden davacı yararına bozulması hk yargıtay kararı
Devamı...

ihale konusu dere yatağındaki duvarın yıkımı ile moloz ve hafriyat işlerinin davalı iş sahibi yararına olup olmadığının tespiti ile iş sahibinin yararına olduğunun tespiti halinde, bu işlerin yapıldığı ileri sürülen *yılı mahalli piyasa rayiçleri ile bedeli konusunda, mahalli piyasa rayiçleri (fiyatları) içerisinde KDV ve yüklenici kârı da bulunacağından bu kalemler ayrıca eklenmeksizin gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, belirtilen niteliklere uygun düzenlenmeyen ve piyasa rayiçlerine (fiyatlarına) göre hesaplama yapmayan ve ayrıca toplam iş bedeline yüklenici kârını da ekleyen bilirkişi raporuna itibar edilerek davanın ıslahla arttırılan miktarı üzerinden kabulü kararı ve ardından bu karara karşı istinaf başvuru yargıtay kararı
Devamı...

ihalede yüklenici 3.kişilere dere yatağındaki hafriyatın döküm sahalarına nakli için toplam *TL ödeme yapıldığı bu durumda yüklenicinin tazmin etmesi gereken zarar miktarının * tl hesaplandığı raporlarda bu yönde bir tespit bulunmadığı mahkemece hesaplama yapılarak hüküm kurulduğu ödenen döküm ücretlerinin * TL hafriyat miktarı ölçüm bedellerini * TL belediyeye ödenen hafriyat harcının mahkemece oranlama yöntemi ile tespit edildiği raporlar arasında da farklı görüşler olduğu son raporda bedelin hepsine hükmedilmesi gerektiği bildirilmesine rağmen raporda talep edilen bedelden işlerin davacı- karşı davalı tarafından yapılsaydı ne kadara yapılacağı tespit edilerek bu bedelin düşülmesi gerektiği sonucuna varıldığı ayrıca 3. kişilere ödenen bedellerin piyasa rayicine uygun olup olmadığı konusunda da araştırma yapılmadığı anlaşılmakla hesaplamanın denetlenebilir olmadığı ve raporların eksik olduğu gibi raporlar arasında çelişki olması (Yargıtay K411)
Devamı...

İtirazen şikâyete konu ihalede açıklama istenilecek olan iş kalemleri içerisinde yer alan iddia konusu nakliye analiz girdilerinin (Taşın ocak konkasör arası nakli, Su Nakli, Agreganın Konkasörden Plente Nakli vb.) tür, yoğunluk, nitelik vb. açılardan farklı olduğu değerlendirilmiş olup idarenin şikâyet başvurusuna verdiği cevap yazısında iddia ettiği gibi anılan nakliye girdilerinin poz numaralarının aynı olmasının ve ilgili nakliye formüllerinde yer alan mesafelerin uyum göstermesinin bu girdilerin “aynı girdi” olduğu anlamına gelmediği
Devamı...

Teknik Şartnamede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacak belgelere yer verildiği görülmüş olmakla birlikte, idare tarafından gönderilen sözleşmeye davet yazısında sadece 4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına dair belgelerin sunulmasının istendiği buna karşın idarenin aykırılık tespitlerine dayanak oluşturan Teknik Şartnamede belirtilen belgelerin sunulması gerektiğine ilişkin herhangi bir bilgilendirmede bulunulmadığı bu haliyle söz konusu bildirimin usulüne uygun yapılmadığı anlaşıldığından, idarece sözleşme öncesi idareye sunulması gereken belgelerin açıkça belirtilmesi suretiyle, başvuru sahibinin sözleşme imzalamaya yeniden davet edilmesi gerektiği
Devamı...

ihalede sunulan  iş deneyim belgelerine konu işler kapsamında bulunan ihale konusu işe benzer veya benzer iş tanımına uygun işlerin tutarının ilgili yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığı idare tarafından tespit edilmemesi 
Devamı...

ihaleye katılan 2 şirketten  birinci şirket 2.ci şirketin  şirketin hisse devri ile ortak olarak 2 farklı şirket  olarak  ihaleye katılması (alternatif teklif verebilme haller dışında) ihaleye teklif vermeleri birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabilecekleri gerekçesi ile ihaleye katılamayacağı  ayrıca yasaklama işlemleri verileceği hk (KİK  nihayet  mantıklı bir  karar  vermiş)
Devamı...

yükleniciye taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi nedeniyle gecikme cezası uygulanan ihtarlı süre verilmesi hâlinde, idarece yüklenicinin yazılı talebi uygun görülerek onay verilse dahi * tarihine kadar uygulanan gecikme cezasının yükleniciye iade edilemeyeceği hk (Danıştay K 240)
Devamı...

yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi hâlinde 4735 sayılı Kanun ve akdedilen sözleşme gereği idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için aranan “ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi” koşulunun sağlanması için gerekli olan ihtarın yapılmadığı, ihtar yapılmadan sözleşmenin feshedilmesinin haksız olduğu açık olup bu kapsamda davacı şirketin taahhüdünü sözleşme hükümlerine göre tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeme fiilini işlediği sübuta ermediğinden davacının 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır(Danıştay K239)
Devamı...

yerinde yapılan incelemeler sonucunda işin %97,60 seviyesinde yapıldığı %12,31 oranında fazla imalat yapıldığı fazladan imalatlar değerlendirildiğinde işin fiziki seviyesinin %109,97 olduğu, projede çeşitli eksiklikler bulunduğu, yüklenicinin fazladan imalatlar yaptığı, yükleniciye süre uzatımı verilmesi gerekeceği ve kabule engel bir durumun bulunmadığı tespitlerinin yapıldığı, dolayısıyla Mahkemenin işin tamamlanmamış olduğu, buna bağlı olarak şirketin taahhüdünü yerine getirmemiş olduğu yönündeki tespitinin gerçeğe uygun düşmediği proje ile fiili durumun örtüşmemesi sebebiyle birçok fazladan imalat işi çıkması nedeniyle süre uzatım hakları olduğu bu konuda nihai kararın yargılama sonucunda ortaya çıkacağı Mahkemenin en azından yargılama sonucunu beklemesi ya da yargılama aşamasında her iki tespit dosyasının değerlendirilmesi ile ortaya çıkacak yeni bir bilirkişi raporunu bekledikten sonra karar vermesi gerektiği, ancak Mahkemenin bu sonuçları beklemeksizin yargılamayı sonuçlandırmasının hukuka ve hakkaniyete uygun düşmediği, yüklenilmiş olan iş ile ilgili şirketten kaynaklanan herhangi bir gecikmenin söz konusu olmadığı, meydana gelen gecikmeye İdarenin bizzat sebep olduğu, bu hususun tespit raporunda da yer aldığı, İdarenin sebep olduğu gecikmeye dayanarak yükleniciyi cezalandıran idarenin işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı, …Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde derdest hukuk davasının sonuçlanmasının beklenmesi gerektiği hk (Danıştay K 236)
Devamı...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa dayanılarak yasaklama işlemi tesis edilebilmesi için sözleşmenin mücbir sebep hâli olmadan ifa edilmemesi gerektiği  sözleşmenin mücbir sebepten kaynaklı olarak ifa edilemediği ispat edilebiliyorsa bu madde hükmüne dayanılarak yasaklama işlemi tesis edilemeyeceği sonucuna varılmış olup idare tarafından Mahkeme dosyasında, davacı şirketin sözleşmeyi süresinde ifa etmediğinden bahisle kurum zararı olarak gösterilen gecikme cezasından kaynaklı *TL’nin *tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilinin talep edildiği Mahkeme kararında davacı idarenin sözleşme feshinin haksız olduğu ve işin gecikmesinde davalı şirketin kusurunun bulunmadığından cezaî şart talep edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği, söz konusu Mahkeme kararının Yargıtay kararıyla karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere onandığı karar
Devamı...

ihalenin malzeme onarım işinin davacı şirket uhdesinde kaldığı davalı idarece “davacı şirketin sözleşme kapsamında onarımını yaptığı malzemenin cezasız cezalı ve nihayet ihtarlı süreler içinde fonksiyon testinden geçmediği ve sözleşme gereği başka muayene hakkı kalmadığı dolayısıyla taahhüdün ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yüklenici tarafından yerine getirilmediği” gerekçesiyle sözleşmenin feshedilerek kesin teminat mektubunun irat kaydedildiği dava konusu işlemle davacı şirketin 4735 sayılı Kanunu uyarınca 1 yıl süreyle ihalelerden yasaklanmasına karar verildiği Bu durumda, işlemin esasına yönelik olarak, davacının fiillerinin sözleşmeye aykırılık içerip içermediği yasaklama sebeplerinin bulunup bulunmadığı hususunda bir inceleme yapılmak suretiyle karar verilmesi gerektiğinden, temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmaması hk (Danıştay K 123)
Devamı...

şirketin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde yerine getirip getirmediğinin tespitine bağlıdır. Adli yargıda açılan alacak davasında dosyaya sunulan bilirkişi raporlarında, idare tarafından, inşaat işi için gerekli malzemenin temin edildiği ocak izinlerinin zamanında alınmadığı, malzeme ocaklarından, taş ocağına ulaşan yolun işin fesih tarihi itibarıyla yapılmadığı  ulaşım yolunun kullanılmasının tasfiye edilmesinin sözleşmeye ve iş programına uygun olmadığı, idare tarafından sözleşme edimleri yerine getirilmeden, kazı yapılmadan dolgu yapılması konusunda verilen talimatların uygun olmadığı, ayrıca davacı şirket tarafından fesih tarihine kadar işin %64,30’unun tamamlandığı, tamamlanmayan imalat oranının %35,7 oranında olup fesih tarihi ile revize iş programında öngörülen işin bitiş tarihi arasında 165 gün olduğu, bu süre zarfında inşaatta çalışan sayısı ve çalışma süresi arttırılarak imalatların tamamlanabileceği veya en azından bir süre cezalı çalışılarak işin tamamlanabileceği, bu sebeple sözleşmenin feshedilmesinin haksız olduğunun belirtildiği görüldüğünden temyize konu Mahkeme kararında Mahkemece söz konusu bilirkişi raporlarında yer alan hususlar ve sözleşmenin feshinin haksız olup olmadığı hususu hk (Danıştay K122)
Devamı...

Mal Alım ihale İşi kapsamında yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine aykırı olarak muayene ve kabul komisyonu oluşturulmamış, böylelikle de muayene ve kabul komisyonunca yapılması gerekli işlemler gerçekleştirilmeden yalnızca işin uzmanı olmayan tarafından düzenlenen ve teslim edilmeyen malları teslim alınmış gibi gösteren tutanaklara dayanılarak ödeme yapılması hk(Sayıştay K38)
Devamı...

teklife esas uygulama projesinden önceki taahhüt bünyesinde yer alıp yapılmış olan imalatlara ilişkin kısımların da projelerde ve projelerde gösterilen işlerin tanımlarının teknik şartname olarak ihale dokümanında yer aldığı, söz konusu iş kalemlerinin yapılmayacağına ilişkin bir açıklamanın ihale dokümanı içinde bulunmadığı anlaşılmış Bu nedenle projelerde gösterilen ancak yeniden yaptırılmayan mevcut imalatların, sözleşmesi feshedilen işteki tespit hakedişleri de göz önünde bulundurularak miktarlarının hesaplanması, birim fiyatlarının tespit edilerek tutarlarının bulunması ve hesaplanan bu tutarların ikmal inşaatına ilişkin sözleşme bedelinden (teklif bedelinden) düşülmesi gerekmektedir. Aksi halde idarece sözleşme bedelinin tamamı ödendiğinde, projelerde yer aldığı halde yaptırılmayan bu imalatlar kadarlık kısım için, hem önceki taahhüt bünyesinde hem de yeni taahhüt bünyesinde ödeme yapılmış olacağından mükerrer ve fazla ödeme yapılmış olacağı hk (Sayıştay K37)
Devamı...

 Yapım İşi ihalesinin iptal edilmesi üzerine aynı işin Hizmet Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi adı altında yeniden anahtar teslim götürü bedel teklif alınarak ihale edildiği yeniden yapılan ihaleye ilişkin uygulama projesi ve teknik şartnamede gösterilen iş kalemleri ve imalatların bir kısmının önceki taahhüt bünyesinde yapılmış olan iş kalemlerinden ve imalatlardan oluştuğu, ancak bu kalemlerin “Hizmet Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi” ihale hazırlık aşamasında Yaklaşık Maliyet hesaplaması yapılırken daha önceki ihale kapsamında gerçekleştirilen seviyeleri düşülerek ve hiç yapılmayan kalemler değerlendirilerek hesaplama yapıldığı anlaşılması hk(Sayıştay K35)
Devamı...

Yapı ruhsatı bedelinin kurum bütçesinden ödenmesi hk şartname ve sözleşme hükümlerine göre, sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim, harç giderleri ile işin bitim tarihinden itibaren ilgili belediyeye müracaat edilerek alınacak yapı kullanım belgesi giderinin yüklenicinin uhdesinde olduğu, yapı ruhsat bedelinin ise yüklenici tarafından karşılanacağına dair herhangi bir hüküm bulunmadığı dolayısıyla söz konusu ödemede mevzuata aykırı bir durum olmadığı hk (Sayıştay K34)
Devamı...

ihale konusu işinde iksa yapılması pozundan yapılan ödemelerin birim fiyat tariflerine uygun olmaması, yükleniciye yapılan ödemeleri sözleşmeye aykırı hale getirmekte ve kamu zararına sebebiyet vermesi hk(Sayıştay K30)
Devamı...

anahtar teslimi götürü bedel olarak ihale edilip sözleşmeye bağlanmış ve işyeri teslimi yapılmıştır Daha sonra yüklenici ile idare arasında düzenlenen anlaşma tutanağı ile zemin iyileştirme yapılması amacına yönelik ilave imalatlar yapılması kararlaştırılmış ve bunların bedeli yükleniciye ayrıca ilave bedel olarak ödenmiş İşin yapım aşamasında uygulama projesi veya mahal listesinde yapılan değişiklik işle ilgili olarak önceden öngörülmeyen bir durum olmadığından bu değişiklik sonucu meydana gelecek iş artışının da yasal iş artışı kapsamında değerlendirilmesi İhale Sözleşmeleri Kanun maddesi ve Genel Şartname maddesine aykırı düşmesi (sayıştay K25)
Devamı...

ihale Sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülen akaryakıt alım işine ilişkin hakediş ödemelerinin incelenmesi sırasında Belediyenin mülkiyetinde bulunan araçlara  motorin ve  95 oktan kurşunsuz benzin alımına ait fiyat farkı hesaplanırken EPDK’nın internet sayfasında aynı tarihler için geçerli olan yakıt fiyatlarının hatalı alınması sonucu olması gerekenden fazla fiyat farkı ödendiği hk (Sayıştay 24)
Devamı...

 akaryakıt alım ihale işinde fiyat farkları hesaplanırken formülde yer alan ve Bakanlar Kurulu Karar maddesinde tanımlanan malın teslim tarihinde geçerli bayi satış fiyatı yerine, farklı tarihlerdeki bayi satış fiyatları esas alınması kamu zararına sebebiyet vermesi(Sayıştay23)
Devamı...

ihale dokümanına göre isteklilerin ihaleye konsorsiyum kurmaksızın tek katılmaları halinde her 2 kısmada teklif sunmalarının zorunlu tutulduğu ihale dokümanında ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınmak suretiyle belirleneceğinin düzenlendiği fiyat dışı unsur puanlamasının her iki kısım iş kalemleri dahil edilerek tek seferde düzenleneceği göz önüne alındığında ihalenin kısımlara ayrılmaksızın gerçekleştirildiği ilk şikayet dilekçesinde iddialarının incelendiği ve reddine karar verildiği halde aynı iddialar ile yaptığı ikinci şikayeti üzerine ihalenin iptaline karar verilmesinin idarenin ihaleyi iptal etme konusundaki takdir yetkisini aştığı ve kesinleşen ihale dokümanı düzenlemeleri doğrultusunda sonuçlandırabileceği, idarelerin ihalelerde ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını sağlamakla sorumlu oldukları hk
Devamı...

ihalelerde İş artışında yükleniciye ilave süre verilmesi prensibinden hareketle KİSK m.24 kapsamında meydana gelebilecek iş azalışlarında da toplam sürede bir azalışa gidilip gidilmeyeceği (Sayıştay Kararlı)
Devamı...

ihale Uygulama Projesinde Yaralan Ancak Teknik Şartnamede veya Mahal Listesinde Bulunmayan İmalatlar (Sayıştay ve Fen Kurul kararları)
Devamı...

İhale Uygulama uygulama projeleri ile mahal listesinde yar almayan ayrıca teknik şartnamelerde tarifi yapılmayan bir takım imalatlar hk(Fen Kurul kararlı)
Devamı...

İş artışlarına dayalı olarak verilecek süre uzatımlarında yüklenicinin 20 gün içerisinde başvurmuş olması şartı aranmadan süre uzatımı verilmesi gerekir (Sayıştay Kararlı)
Devamı...

Hakediş ödemelerinde meydana gelen gecikmeler nedeniyle faiz talip edilebilmesi için iş sahibine ihtarname gönderilmesi ve temerrüde düşürülmesi gerekir
Devamı...

İhale Şartnamesine göre, ara hakedişlerin imzalanmasından itibaren otuz gün içinde tahakkuka bağlanması, bu tarihi takip eden otuz gün zarfında da ödemenin yapılması gerekir Bu haliyle ödeme tarihlerinin önceden kesinlikle bilinmesi olanaklı olmadığından iş sahibine ihtar çekmeden mütemerrit duruma düşmesi mümkün değildir Bu sebeple ödeme günü üzerinde belli bir sürenin geçmiş olması iş sahibini mütemerrit yapmaz Davacı tarafça  gönderilen ihtarla o güne değin yapılan geç ödemeler için faiz isteminde bulunulmuştur Oysa bu ihtar tarihinde muaccel olduğu halde ödenmemiş hakediş bedeli varsa bu ihtarla ancak bu bedel için davalının temerrüdün den söz edilebilir Dolayısıyla bu alacak hakkında temerrüt tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe değin davacı faize hak kazanır
Devamı...

yüklenicinin ihale konusu işlerde özen ve ihbar yükümlülüğü bulunmakta olup ayıplı iş idarenin teknik şartnamesindeki hatadan bile kaynaklansa yüklenici sorumludur (Yargıtay 12)
Devamı...

İhaleyi alan yüklenici üstlendiği işi özenle yerine getirmek zorunda olup bu yükümlülüğe aykırılık sorumluluk nedenidir. Kusurlu ve eksik işlerin bedeli ödenmiş olsa bile yükleniciden geri alınmalıdır (Yargıtay 32)
Devamı...

işletme kayıt belgesinin faaliyet konusunun “hazır yemek, tabldot yemek üretimi, gıda üretimi” faaliyet konusunu kapsamadığı, dolayısıyla anılan istekliler tarafından İdari Şartnamede yer alan düzenlemeye uygun bir işletme kayıt belgesinin teklif dosyasında sunulmadığı  ihale üzerinde bırakılan istekli tekliflinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

İhale dokümanında söz konusu alım kapsamında işlerin takibi amacıyla yükleniciden yakıt dahil olarak talep edilen 2 adet binek otomobilin çalıştırılacağı iş, yapacağı güzergah ve kilometre bilgisine dair herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı, Teknik Şartname’de alım konusu ürünün tankerler ile sevkiyatının yapılacağı ilçeler ve ilçelerin merkeze uzaklıklarına yer verildiği, ancak bahse konu düzenlemenin talep edilen binek araçlara ilişkin bir düzenleme olmadığı, dolayısıyla bahse konu araçların başvuruya konu ihalede hangi iş veya işler için kullanılacağının belli olmadığı, araçların yakıt, bakım, lastik değişimi, köprü ve otoyol geçişi gibi giderlerinde kilometrenin önem arz ettiği, bu durumun söz konusu gider kalemleri için teklif fiyatı oluşturma aşamasında isteklileri tereddüde düşürebileceği, ayrıca başvuruya konu alımın bir mal alımı ihalesi olduğu, bu açıdan bahse konu alım kapsamında istenen binek araçların ihale konusu işin mahiyetine uygun olmadığı, bununla birlikte ihaleye ait birim fiyat teklif cetvelinde söz konusu araçlar için ayrı bir satır açılmadığı hususu da bir arada değerlendirildiğinde, dokümandaki söz konusu düzenleme ile isteklilerin sağlıklı teklif vermesi ve verilen tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı 
Devamı...

ihale sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak asgari ceza oranının, sözleşme bedelinin % 1’inden fazla olmamak üzere belirlenen oran üzerinden hesaplanacağı, sözleşmeye aykırılık hallerinde idarenin takdir yetkisi kapsamında belirlenen ceza oranının, asgari ceza oranından yüksek olmakla birlikte sözleşme bedelinin %2’sinden fazla olamayacağı, kesilecek cezanın toplam tutarının ise hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30’unu geçemeyeceği dikkate alındığında, idarece belirlenen binde 0,01 ve binde 0.02 oranlarının yüksek olduğundan söz edilemeyeceği
Devamı...