Pansiyon Tadilat ihalesi1

image_pdfimage_print
59 / 100

FEN LİSESİ-SÜLEYMAN DEMİREL MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

Pansiyon Tadilatı Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası:2023/776596
1-İdarenin
a) Adresi:Davraz Süleyman Demırel Egıtım Kompleksı 32300 Isparta Merkez/Isparta
b) Telefon ve faks numarası:2462188278 – 2462188279
c) Elektronik Posta Adresi:280829@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

 • İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı:Ekte Sunulmuştur.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer:Süleyman Demirel Fen Lisesi Pansiyonu
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 

 

ç) İşin süresi

 

:

 

Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür takvim günüdür.

 

 • İhalenin
a) Yapılacağı yer:Süleyman Demirel Fen Lisesi Öğretmenler Odası
b) Tarihi ve saati:09.08.2023 – 11:00
 1. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  • İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   • Yeterlik başvurusu yapmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;
    • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    • Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler
   • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru
   • İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   • Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve 200.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yoktur.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Yoktur
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi:
  • İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  • İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
 4. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar Süleyman Demirel Fen Lisesi Öğretmenler Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif
 6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
 7. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif
 8. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

image_pdfimage_print