satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Belgesini teklifleri ekinde sunmaları gerektiğinin düzenlendiği, ancak idarece söz konusu yeterlik kriterine ilişkin olarak herhangi bir bilgi ve/veya belgenin istekliler tarafından doldurulması istenen yeterlik bilgileri tablosuna ayrı bir satır açmak suretiyle eklenmediği, ihale dokümanının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği, ihale dokümanının bir parçası olan Elektrik Teknik Şartnamesinde yeterlik kriteri olarak belirlenen anılan belgeler için yine dokümanın bir parçası olan yeterlik bilgileri tablosunda ayrı bir satır açılmadığı, bu durumun bahse konu belgelerin somut olayda ihaleye katılabilmek için istenen bir yeterlik kriteri olup olmadığı konusunda çelişkiye neden olduğu

 

Toplantı No: 2020/042
Gündem No: 45
Karar Tarihi: 23.09.2020
Karar No: 2020/UY.II-1569

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Alte Grup Yapı Mühendislik İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/215618 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 4 Bölge Müdürlüğü 41(Bolu) Şube Şefliği Tesis Binaları Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 03.06.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 4 Bölge Müdürlüğü 41(Bolu) Şube Şefliği Tesis Binaları Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Alte Grup Yapı Mühendislik İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 14.08.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.08.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.08.2020 tarih ve 37908 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.08.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1308 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Elektrik Teknik Şartnamesi’nin 2.14’üncü maddesinde “Kondansatör üreticisi, panel üreticisi ve teklif düzenleyen firmalar birbirinden ayrı ise her birinin kendisine ait ISO 9001 sertifikası olmalı ve teklifle beraber sunulmalıdır.” düzenlemesinin,

 

13.1.3’üncü maddesinde “Teklif edilen tüm saha elemanlarının ve kontrol panellerinin EN54’ün ilgili bendine uygun olduğu sertifikaları ile belgelenmelidir. Teklif ile birlikte teklif edilen kontrol panelleri ve tüm saha elemanlarına ait EN54 belgeleri sunulacaktır. Ürünlerden herhangi birinin sertifikasının olmaması durumunda teklif dosyası değerlendirilmeyecektir.” düzenlemesinin,

 

13.1.4’üncü maddesinde “Sistem üreticisi firmanın ISO9001 belgesi ile sistem uygulayıcı firmanın ISO9001, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik ve Sanayi Ticaret Bakanlığı satış sonrasi hizmetler yeterlilik belgesi de teklif ile birlikte sunulacaktır.” düzenlemesinin,

 

12.2.9.7.5’inci maddesinde “Grafik tabanlı izleme, servis, bakım ve arıza bulma yazılımını içermeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde isteklilerin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgelerin ihaleye katılımda bir yeterlik kriteri olduğu ve teklif dosyası kapsamında sunulması gerektiği, ihale dokümanına karşı bir başvuruda bulunulmadığı ve dokümanın bu hali ile kesinleştiği, bu çerçevede anılan Teknik Şartname maddelerinde belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılmaları gerektiği,  istikrar kazanmış Kamu İhale Kurulu kararlarının da bu yönde olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Şikâyete konu ihalenin Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü’ne ait 2020/215618 İhale Kayıt Numaralı Karayolları “4 Bölge Müdürlüğü 41(Bolu) Şube Şefliği Tesis Binaları Yapım İşi” ihalesi olduğu, 03.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 59 isteklinin katıldığı,

 

18 isteklinin teklifinin çeşitli gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece sınır değerin 32.586.017,23 TL olarak belirlendiği, sınır değerin altında teklif sunan 10 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan 8 isteklinin teklifinin bu gerekçe ile reddedildiği, 11.08.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin sınır değerin üzerinde yer alan Oden Yapı Taah. İnş. Turz. Gd. Tar. Hay. Pet. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve NCS Yapı Tasarım Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.- Debisu İnşaat Taahhüt Müh. Tic. San. A.Ş. Ortak Girişiminin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde “(1)İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden e-teklif şeklinde gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

(5) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler yenileri ile veya ihalede istenen şartları sağladığını gösteren başka belgelerle tevsik edilirler. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir…” hükmü yer almaktadır.

 

İnceleme konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü 41.(Bolu) Şube Şefliği Tesis Binaları Yapım İşi

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): 40.52.35.00.04.5.1.02.2.(03.8-06.5)- 40.52.33.00.04.5.1.02.2.(03.8-06.5)- 40.52.38.00.04.5.1.02.2.(03.8- 06.5)- 40.52.35.00.04.5.1.04.2.06.7

d) Kodu:

e) Miktarı: 41.(Bolu) Şube Şefliği Tesislerinde Muhtelif Bina Yapılması ( 9 Adet Tesis Binası Yapılması ) (Projeler ve Teknik Şartnamelerde belirtildiği şekilde)

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü 41.(Bolu) Şube Şefliği Tesisleri ” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: …

7.5.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartnamede istenilen belgelere veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekir.

22.8. İdarece talep edilmesi durumunda istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak süresi içerisinde sunulmak zorundadır. ” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Elektrik Teknik Şartnamesi’nin “Kompanzasyon Tesisatı” başlıklı 2’nci maddesinde “…2.14. Kondansatör üreticisi, panel üreticisi ve teklif düzenleyen firmalar birbirinden ayrı ise her birinin kendisine ait ISO 9001 sertifikası olmalı ve teklifle beraber sunulmalıdır.” düzenlemesi,

 

“Grafik Tabanlı İzleme, Servis, Bakım ve Arıza Bulma Yazılımı” başlıklı 12.2.9.7’nci maddesinde “…12.2.9.7.5. “Grafik tabanlı izleme, servis, bakım ve arıza bulma yazılımını içermeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.” düzenlemesi,

 

“Yangın alarm sistemi” başlıklı 13’üncü maddesinde “…13.1.3. Teklif edilen tüm saha elemanlarının ve kontrol panellerinin EN54’ün ilgili bendine uygun olduğu sertifikaları ile belgelenmelidir. Teklif ile birlikte teklif edilen kontrol panelleri ve tüm saha elemanlarına ait EN54 belgeleri sunulacaktır. Ürünlerden herhangi birinin sertifikasının olmaması durumunda teklif dosyası değerlendirilmeyecektir.

 

13.1.4.Sistem üreticisi firmanın ISO9001 belgesi ile sistem uygulayıcı firmanın ISO9001, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik ve Sanayi Ticaret Bakanlığı satış sonrası hizmetler yeterlilik belgesi de teklif ile birlikte sunulacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Diğer yandan, yeterlik bilgileri tablosuna ilişkin KİK015.4B/EKAP-Y no.lu standart formun dipnotunda “Yukarıdaki tablo örnek olarak hazırlanmış olup; bu tablo idare tarafından, ilgili Uygulama Yönetmeliğinde yer alan düzenlemeler esas alınarak, ihale dokümanında fiyat dışı unsurlar dahil teklifle birlikte sunulması istenen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine ilişkin gerekli bilgilerin açık ve anlaşılır bir şekilde beyan edilmesini temin edecek şekilde, her belge ve kriter için ayrı satır açılmak suretiyle hazırlanacaktır. Belgelerde yer alan hangi bilgilerin beyan edilmesi gerektiğine ilişkin tabloda yer verilen tarih, sayı vb. kriterlere yenileri eklenebileceği gibi,  EKAP’ta duyurulan sorgulama kriterleri esas alınarak da bu kriterlerde değişiklik yapılması mümkündür.

Bu tabloda yer alan ancak ihaleye katılım için gerekli olmayan belge ve kriterler tablodan çıkartılacak, bu tabloda yer almayan ancak fiyat dışı unsurlar da dahil olmak üzere ihaleye katılım için gerekli olan belge ve kriterler tabloya eklenecektir. Tabloda belirtilen bir belge veya yeterlik kriteri için istekliler tarafından birden fazla belgenin sunulmasının gerekmesi halinde, her belge için yeni bir satır eklenerek gerekli bilgiler yazılacaktır.” hususlarının yer aldığı, idarece söz konusu yeterlik bilgileri tablosunun “diğer belgeler” satırında ihaleye katılım için yeterlik kriteri olarak istenen herhangi bir bilgi ve/veya belge için ayrı bir belirleme yapılmadığı görülmüştür.

 

Aktarılan mevzuat hükümleri ve idarece yapılan düzenlemelerden, tekliflerin elektronik ortamda alındığı yapım işleri ihalelerinde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde bulunan standart formların kullanılması, tekliflerin e-teklif şeklinde gönderilmesi, e-tekliflerin ise Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri olan yeterlik bilgileri tablosu ile iş ortaklığı/konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde iş ortaklığı/konsorsiyum beyannamesinin doldurularak hazırlanması gerektiği,

 

İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, söz konusu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları taşımadığı anlaşılan tekliflerin ise değerlendirme dışı bırakılacağı,

 

Diğer yandan, idarece yeterlik bilgileri tablosunun, anılan Yönetmelik’te yer alan düzenlemeler esas alınarak, teklifle birlikte sunulması istenen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine ilişkin gerekli bilgilerin açık ve anlaşılır bir şekilde beyan edilmesini temin edecek şekilde, her belge ve kriter için ayrı satır açılmak suretiyle hazırlanması gerektiği, yeterlik bilgileri tablosuna ilişkin standart formda yer alan ancak ihaleye katılım için gerekli olmayan belge ve kriterlerin tablodan çıkartılabileceği gibi söz konusu tabloda yer almayan ancak ihaleye katılım için gerekli olan belge ve kriterlerin de tabloya eklenebileceği anlaşılmıştır.

 

Bu kapsamda, mevcut durumda İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde ihaleye katılımda istenen yeterlik kriterlerine yer verildiği, anılan Şartnamenin 7.5.4’üncü maddesinden hareketle, isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgelerin de bu doğrultuda yeterlik kriteri olarak belirlendiği, diğer yandan, Elektrik Teknik Şartnamesi’nin yukarıda aktarılan iddia konusu maddelerinde belirtilen belgelerin (ISO9001, EN54, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik ve Sanayi Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Belgesi) istekliler tarafından teklifleri ekinde sunulması gerektiğinin düzenlendiği, ancak idarece hazırlanan yeterlik bilgileri tablosunda anılan Teknik Şartname maddelerinde düzenlenen söz konusu herhangi bir bilgi ve belgeye yer verilmediği görülmüştür.

 

Öte yandan, isteklilere ait yeterlik bilgileri tabloları incelendiğinde ise sadece başvuru sahibi istekliye ait yeterlik bilgileri tablosunun “diğer belgeler” kısmında Elektrik Teknik Şartnamesi’nin iddia konusu maddelerinde istenilen belgelere ilişkin beyanda bulunulduğu tespit edilmiştir.

 

Bu çerçevede, İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinden hareketle, isteklilerin teklifleri kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgelerin uyuşmazlığa konu ihaleye katılımdaki yeterlik kriterleri arasında belirtildiği, idare tarafından şikâyet başvurusuna verilen cevap yazısında her ne kadar iddia konusu Elektrik Teknik Şartnamesi düzenlemelerinin ihale konusu işin uygulanması aşamasına yönelik olduğu, dolayısıyla anılan teknik şartname maddelerinde belirtilen belgelerin isteklilerin ihale uhdelerinde kalmaları durumunda sözleşme imzalandıktan sonra muayene kabul komisyonuna sunacakları ifade edilmiş olsa da Elektrik Teknik Şartnamesinde açıkça isteklilerin kondansatör üreticisi, panel üreticisi ve teklif düzenleyen firmalara ait ISO 9001 sertifikasını, teklif edilen kontrol panelleri ve tüm saha elemanlarına ait EN54 belgelerini, sistem üreticisi firmanın ISO9001 belgesi ile sistem uygulayıcı firmanın ISO9001, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik ve Sanayi Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Belgesini teklifleri ekinde sunmaları gerektiğinin düzenlendiği, ancak idarece söz konusu yeterlik kriterine ilişkin olarak herhangi bir bilgi ve/veya belgenin istekliler tarafından doldurulması istenen yeterlik bilgileri tablosuna ayrı bir satır açmak suretiyle eklenmediği, ihale dokümanının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği, ihale dokümanının bir parçası olan Elektrik Teknik Şartnamesinde yeterlik kriteri olarak belirlenen anılan belgeler için yine dokümanın bir parçası olan yeterlik bilgileri tablosunda ayrı bir satır açılmadığı, bu durumun bahse konu belgelerin somut olayda ihaleye katılabilmek için istenen bir yeterlik kriteri olup olmadığı konusunda çelişkiye neden olduğu anlaşılmıştır.

 

İhaleye katılan 59 istekliden sadece başvuru sahibi tarafından iddia konusu bilgi ve/veya belgelere ilişkin beyanda bulunulduğu, buradan hareketle, ihale dokümanında yer verilen düzenlemelerdeki farklılıkların istekliler nezdinde de tereddüde yol açtığı, bu itibarla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesi uyarınca, idarelerin anılan Kanun’a göre yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, ihale dokümanındaki çelişkili hususların, mevcut durumda rekabet ve eşit muamele ilkeleri açısından mevzuata aykırılık oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz