Bu içeriği görebilmeniz için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için tıklayın.


SAYIŞTAY 2017 YILI DIŞ DENETİM RAPORUNDA MAHALLİ İDARELERE AİT TESPİTLER,

Emlak Vergisinin Tahakkuk ve Tahsilinde İlgili Mevzuat Hükümlerine Uyulmuyor
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda binaların bina vergisine, arsa ve arazilerin de
arazi vergisine tabi olduğu, verginin matrahının ise bu Kanun hükümlerine göre belirlenen vergi değeri olduğu ifade edilmiştir.
Bina, arsa ve arazinin, vergi değerlerinin takdirinde şehir, kasaba ve köylerin tabii,
iktisadi ve bölgesel şartlarına göre nazara alınacak normlar ile uyulacak usul ve esaslar Emlak
Vergine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük ile belirlenmiştir.
Anılan Tüzük’ün, “Binaların inşaat sınıflarına göre ayrımı” başlıklı 10’uncu
maddesinde bina sınıfları tanımlanmış ve bu sınıflamanın binanın yapılış tarzı, işçiliği, çeşitli
kısımlarında kullanılan malzemenin cinsi, kalitesi ve benzeri hususlar dikkate alınarak
yapılacağı düzenlenmiştir.
Aynı Tüzük’ün “Bina vergi değerinin maliyet bedeli yoluyla bulunması” başlıklı
19’uncu maddesinde vergi değerinin emsal bina bedeline göre takdirinin mümkün olmaması
halinde normal alım satım bedelinin, maliyet bedeli yoluyla bulunacağı; “İnşaat maliyet
bedelinin hesaplanması” başlıklı 20’nci maddesinde ise inşaat maliyet bedelinin, binanın dıştan dışa yüzölçümü ile metrekare normal inşaat maliyet bedelinin çarpılması suretiyle bulunacağı belirtilmiştir.
Öte yandan, 1319 sayılı Kanun’un 8’inci maddesi ile verilen yetkiye dayanılarak
çıkarılan 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2007 ve müteakip yıllar için gelirleri
münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret
bulunanların Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları
halinde bu meskene ait bina vergisi oranı sıfır olarak belirlenmiştir.
Denetimler sonucunda
• Bina vergisi alınması gereken taşınmazlar üzerinden arsa vergisi alındığı,
• Bina sınıflarının hatalı belirlendiği,
• Verginin hesaplanmasında dikkate alınan yüz ölçümü ölçütünün eksik veya hatalı
uygulandığı,
• İndirimli emlak vergisi hükümlerinden yararlanan mükelleflerin, söz konusu indirim
şartlarını koruduğunun idareler tarafından kontrol edilmediği ve bu kontrollerin etkin
yapılmasına yönelik bir takip mekanizması bulunmadığı, tespit edilmiştir.

Bu içeriği görebilmeniz için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için tıklayın.