idarenin ihalede düzeltici işlem kararının yerine getirilmesi için alınan 2.nci ihale komisyonu kararı ile ihalede en avantajlı teklif sahibi olan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan isteklinin değişmesi nedeniyle, ihale sürecinde davacı şirketin hak kaybına uğradığını iddia edebileceği yeni bir işlemin ortaya çıktığının kabulü gerektiği (Danıştay K)
Devamı...

ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen davacı şirket tarafından yeterlik bilgileri tablosunda ortaklara ait bilgiler kısmında tek ortağın olduğu ancak tabloda beyan edilen ve sonrasında tevsik edici belgeler kapsamında sunulan Sicil Gazetelerine göre şirket ortaklarının * olduğunun görüldüğü bu çerçevede yeterlik bilgileri tablosunda ortaklara ilişkin olarak beyan edilen bilgilerle yine anılan tabloda beyan edilen Gazetelerinde yer alan bilgilerin uyuşmadığı ve beyan edilen söz konusu Ticaret Sicili Gazetelerinin ortaklara ilişkin son durumu göstermediği anlaşıldığından davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması (Danıştay K)
Devamı...

yazılı ihale tebligatı yapılarak belirtilen süre sonunda sözleşmenin feshine bağlı yasaklama işlemleri tesisi yoluna gidilmesi gerekirken, bu usule uyulmaksızın davacı şirketin (1) yıl süreyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı(Danıştay K)
Devamı...

ihaleye rekabet koşulları sağlayan 5 isteklinin katılması ile aşırı düşük fiyat sorgulamasının üzerinde teklif veren davacının da aralarında bulunduğu 5 isteklinin teklif ettiği bedellerin yaklaşık maliyet sınırının altında olması karşısında davacı şirketçe verilen ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, aşırı düşük teklif değerlendirmesinin altında kalıp, sorgulamaya cevap vermeyen firmanın teklifi ile karşılaştırılarak ihalenin iptali edilemez(Danıştay K)
Devamı...

İhalede tek geçerli teklifin kalması ve bu teklifin, yaklaşık maliyetin hesaplanmasında idareye teklif mektubu veren davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığına ait ve yaklaşık maliyete oranının %99,20 olması, yaklaşık maliyetin hesaplanmasında kendisinden fiyat teklifi alınan ve ihaleye teklif veren bir diğer firmanın teklif zarfından da teşekkür mektubu çıkması hususları birlikte değerlendirildiğinde, kamu ihale hukukunun temel ilkelerinden rekabet ilkesinin zedelendiği sonucuna varıldığı ve belirtilen hususlar düzeltici işlemle giderilemeyeceğinden, uyuşmazlık konusu ihalenin iptaline ilişkin olarak tesis edilen dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı(Danıştay K)
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılan iş makinesinin kendi malı olduğunun kabul edilmesi durumunda bahse konu giderler için alınan fiyat tekliflerinin kendi malı makineye  ilişkin olmadığından kabul edilemeyeceği diğer taraftan fiyat tekliflerinin HP gücündeki makineye ilişkin olduğu kabul edilmesi durumunda da kendi malı şeklinde belirtilen makine ile uyumsuzluk olacağı söz konusu giderlere ilişkin alınan fiyat tekliflerinde yer alan makinenin gücü ile kendi malı olarak sunulan makinenin farklı olduğu görüldüğünden, aşırı düşük fiyat teklifi yönünden düzeltici işlem belirlenmesine yönelik dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı(Danıştay K)
Devamı...

ihaleye katılan   şirketlerin aynı binanın farklı bölümlerinde faaliyette bulundukları, telefon ve faks numaraları ile ihale ve şikâyet sürecinde idarece bildirim yapılmasını kabul ettikleri elektronik posta adreslerinin aynı olduğu, ihale dokümanını aynı IP adresi üzerinden indirdikleri ve vekil tayin ettikleri kişilerden üçünün ortak olduğu iş ortaklığı tarafından aynı ihaleye teklif verilmesi kanunun 17. maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunulduğuna ilişkin “kuvvetli karine” teşkil ettiği, bu itibarla, anılan kanun maddesine aykırı şekilde teklif veren davacı şirketin  ihale dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı (Danıştay K)
Devamı...

Kamu İhale Kurumu’na haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak dışında yasaklama kararlarının bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak gibi bir görev ve yetki verilmediği, yasaklama kararlarının ihale sürecinde tesis edilen işlemlerden bağımsız olarak tesis edildiği, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerden kastedilenin ihaleyi yapan idarece yapılan işlemler olduğu, ihaleden yasaklama kararları ise mutlaka ihaleyi yapan idarece alınmadığı, ihaleyi yapan eğer bir bakanlık değilse ihaleyi yapan idarenin ilgili veya bağlı bulunduğu bakanlıkça, il özel idareleri ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı, belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihaleden yasaklama kararı verildiğinden, ihaleden yasaklama işlemlerinin başlatılmasına ilişkin işlemlerin ve ihaleden yasaklama kararlarının hukuka uygunluğunu değerlendirme konusunda Kamu İhale Kurumu’nun herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır
Devamı...

hizmet alımı ihalesinde de yerli teklif sahipleri için fiyat avantajı belirleyip belirlememe konusunda takdir hakkı olan idarenin bu yetkisini yerli teklif sahipleri lehine fiyat avantajı uygulanmaması yönünde kullandığı, idarenin bu kararında hukuka aykırılık oluşturacak ölçüde “açık takdir hatası” yaptığını gösteren somut bir iddia veya emarenin ise dosyada bulunmadığı anlaşıldığından, ihaleyi gerçekleştiren idarece detaylı bir gerekçe gösterilmeksizin yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması yönünde düzenleme yapılmadığından bahisle ihalenin iptaline ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır
Devamı...

ihalede sunulan Üreticileri aynı olan aynı marka ürünler için farklı istekliler aracılığı ile (yetkili satıcı/bayi) ihaleye teklif verilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmediği mevzuatta bayilerin aynı ihaleye teklif veremeyeceğine yönelik herhangi bir hüküm bulunmadığı ayrıca  şirketlerin ortaklık yapılarının ve yöneticilerinin farklı olduğu ve şirketlerin farklı illerde faaliyet gösterdikleri dolayısıyla  ihalede bir istekli tarafından birden fazla teklif verme durumunun gerçekleşmediği anlaşıldığından davacı şirketin ihalenin iptal edilmesi talebiyle yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı(Danıştay K)
Devamı...

fiyat teklifi alınarak aşırı düşük teklif açıklaması yapıldığı davalı idarece anılan Mahkeme kararının uygulanması kapsamında aşırı düşük teklif açıklamasının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hususunda etkili bir araştırma yapma zorunluluğuna uygun olarak girdiler için fiyat tekliflerine dayanak olarak sunulan tutanakların dayanağı faturalar ile bu faturalara ilişkin teklif alınan firmanın defter kayıt ve belgelerinin ilgili meslek mensubundan istenildiği, ancak meslek mensubunca bu belgelerin eksik sunulduğu, davacı iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarının bu kısım yönünden mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılarak tesis olunan dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı(Danıştay K)
Devamı...

ihale sözleşme konusu işle ilgili ihale ve işlem dosyasının tamamı getirtildikten sonra talimat yoluyla hükme esas raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan, davacının itirazlarını karşılayacak ve somut olarak bildirdiği ödemelerdeki hesap hataları ve mükerrer yazım yapıldığına dair itirazları inceleyerek karşılamak suretiyle gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken ek rapor alınmaksızın ve davacının itirazları karşılanmaksızın alınan rapora itibar edilerek davanın reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür(Danıştay K)
Devamı...

ihale sözleşmenin haksız feshinin söz konusu olmadığı ve imkânsızlık sonucu sözleşme sonlandırılarak tasfiyeye gidildiğinden koşulları oluşmayan kâr kaybı talebinin reddine, taleple bağlı kalınarak ihaleye katılma ve sözleşme masrafları karşılığı üzerinden davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu ve işin sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı işlerde iş eksilişi ve işin tasfiyesi ile ilgili olup somut olayda uygulama olanağı bulunmayan Genel Şartname gereğince hesaplanan kâr kaybı alacağına hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür
Devamı...

ihale sözleşmesinde belirtilen giysi dolapları kat ofisi tezgah dolabı ve temizlik odası dolaplarının detay ve projelerinde sayılan imalatların götürü bedel kapsamında yapılması zorunluluğu olduğundan mahkemece yeni bir bilirkişi heyeti oluşturularak sözleşmenin tüm ekleri ile düzenlenen hakediş ve ödeme belgeleri de denetime açık olarak incelettirilmek suretiyle ihale bedeli içerisinde giysi dolapları, kat ofisi tezgah dolabı ve temizlik odası dolapları imalatlarının bulunup bulunmadığının, bu kalemlere ilişkin olarak davalıya ödeme yapılıp yapılmadığının incelettrilmesi, ödeme yapılmadığının saptanması halinde şimdiki gibi davanın reddine karar verilmesi, ödeme yapılıp bu imalâtların teslim edilmediğinin belirlenmesi halinde ise davacının isteyebileceği alacağın miktarının hesaplattırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmamış bozulması (Danıştay K)
Devamı...

ihalede teslim edilen sözleşme konusu işin sözleşme maddesindeki prosedürlere uygun olarak yapılan muayene sonucu ret, mal değişim hakkı kullanılarak yeniden teslim edilen mal üzerinde yapılan muayene sonucu ret ve itiraz üzerine oluşturulan itiraz muayene komisyonunca malın reddedilmiş olması sonucu muayene ve kabul komisyonunun ret kararının kesinleştiği delil sözleşmesi niteliğinde olması sebebiyle itiraz muayenesi sonucu verilen ret kararı taraflar için bağlayıcı olup aksi kanıtlanamayacağı ve bu halde davalı iş sahibi sözleşme hükümlerine göre yüklenicinin edimini sözleşme eklerine uygun olarak tamamlayıp teslim etmediğinden fesihte haklı olup, davacı bedele de hak kazanmadığından davanın tümden reddi yerine, yanlış değerlendirme sonucu kabulü doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur(Danıştay K)
Devamı...

yüklenicinin ihale evraklarında fiyatın yüksek belirlenmesi ya da hayali imalât gösterilmesinde katkısı bulunup bulunmadığı değerlendirilerek sonucuna göre asıl ve birleşen davada artan sözleşme fiyatından ihalede oluşan tenzilat indirimi alacağı yönünden bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanlış değerlendirme ile davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmadığı gibi kabule göre de asıl davada kısmen kabulüne karar verilen tutarın artan sözleşme fiyatından ihalede oluşan tenzilat indiriminin yapılmaması nedeni ile yüklenici firmaya fazla ödenen miktar olarak tespit edilen miktar olduğu halde bu miktarın asıl davada kısmen kabulüne karar verilmesi de doğru olmamış, bozulması uygun bulunmuştur(Danıştay K)
Devamı...

ihalede sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunun İş Hacmi Bilgileri bölümünün Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı kısmında Yeterlik değerlendirmesinde esas alınan yıl/yıllar” bilgisinin boş bırakılmasının ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu anlaşıldığından, ihaleyi gerçekleştiren idarece bu eksikliğin tamamlatılması yoluna gidilmesi gerekirken dava konusu işlemin davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik kısmında hukuka uygunluk bulunması (Danıştay K915)
Devamı...

uyuşmazlık konusu ihalenin iptaline karar verildiği ihalenin iptali kararında çeşitli gerekçelere yer verildiği Tebliğ uyarınca tekliflerin geçerlilik süresinin şikâyet ve itirazen şikâyet nedeniyle dolması hâlinde ekonomik açından en avantajlı 1.nci ve 2.nci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama iradelerinin sorgulanması her ihalelerin kendi şartları içinde değerlendirilmesi gerektiği ve bu nedenle her ihale için farklı tekliflerin sunulabileceği, idari şartname ve teknik şartnamede hukuka aykırı düzenlemelerin bulunmadığı göz önüne alındığında bu gerekçelerin makul ve meşru gerekçeler olmadığı(Danıştay K914)
Devamı...

firmanın itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin dilekçesinde belirtilen İdare tarafından ihale uhdesinde bırakılan istekli tarafından beyan edilen ve daha sonra idarece istenilen belgelerin isteklilerce Uygulama Yönetmeliğine aykırı olarak sunulduğu şeklindeki iddiasının somut olduğu bu bakımdan başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde bulunması gerektiği yönündeki düzenlemeye aykırılık taşımadığı (Danıştay K913)
Devamı...

ihale teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka aykırılık bulunmadığından bahisle ihalenin üzerinde kalma ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle, ihale üzerinde kalan istekliye yönelik iddiasının ehliyet yönünden reddedilmesinde hukuka uygunluk, temyize konu Mahkeme kararının bu iddia yönünden davanın reddine ilişkin kısmında ise hukukî isabet bulunmaması(Danıştay K911)
Devamı...

İhale teklif bedeli idare tarafından hesaplanmış olan sınır değerin altında kalmadığından anılan isteklinin teklifinin teklif edilen işçilik bedellerinin asgari işçilik maliyetlerinin altında kaldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik ihale komisyonu kararının mevzuata uygun olmadığından bahisle anılan şirketin teklifinin değerlendirmeye alınmasına dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ait karar (Danıştay K723)
Devamı...

şirketin ihale itiraz başvurusunun reddi üzerine şikayet aşamasında ileri sürmemiş olduğu iddiayı da belirtilerek itirazen şikâyet başvurusunu nihayetinde süresi içerisinde gerçekleşmiş olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, davacı şirketin iddiasının süre yönünden reddine yönelik kısmında da hukuka uygunluk bulunmaması
Devamı...

Kurul kararında  şirketin ihale itirazen şikâyet dilekçesinde ileri sürdüğü tüm hususların, Kanun’un öngördüğü sınırlar içerisinde incelendiği, davacının dava dilekçesinde incelenmediğini ileri sürdüğü beton santrali kurulumuna ilişkin iddiaların da bu kapsamda incelendiği, müdahil şirketin fiyat teklifi aldığı firmanın beton üretimi işi ile iştigal etmediğine ilişkin iddianın ise itirazen şikâyete konu edilmediği, bu nedenle davacının, dava konusu Kurul kararında başkaca ret gerekçelerine yer verilmesi gerektiği iddialarının hukûken geçerli ve isabetli olmadığı(Danıştay K571)
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamasına konu girdiler için alınan fiyat tekliflerine yönelik tutanakların dayanağı faturalar ve bu faturalara ilişkin teklif alınan firmaların defter kayıt ve belgelerinin istenildiği ilgili meslek mensubunca sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, sunulan tutanakların dayanağı … tarih ve “… ” sayılı faturanın sunulduğu, ancak aynı tarih ve “… ” sayılı faturanın sunulmadığı, yine fiyat teklifinin dayanağı “… ” sayılı faturanın teklif alınan firmanın yevmiye defteri kayıtlarında bulunmadığı, dolayısıyla meslek mensubundan istenilen belgelerin sunulmadığı veya eksik sunulduğundan bahisle davacı iş ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının bu kısmının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılarak … tarih ve … sayılı Kurul kararı ile davacı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmesi (Danıştay K814)
Devamı...

ihalenin bütün kısımlarında davacının teklifinin geçici teminat mektubunun standart forma uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin 3, 4 ve 5’inci kısımlarının ihalede geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle iptal edildiği davacı tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan geçici teminat mektubu incelendiğinde Kanun maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ibaresinin yer almadığı ve Geçici Teminat Mektubu Standart Formu”nun esas alınmadığı isteklilerin geçici teminat mektubu standart formuna göre geçici teminat mektuplarını sunmaları durumunda sunulacak geçici teminat mektuplarının standart forma uygun olarak 4734 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesi uyarınca bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ek cümlesini de taşıması gerektiği, geçici teminat mektuplarının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne ve ihale dokümanının ekinde yer alan standart formlara uygun olmasının zorunlu olduğu, standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektuplarının geçerli kabul edileceği hk (Danıştay K813)
Devamı...

ihalede idarece sunulması zorunlu olan 3.ncü kişiden alınmış fiyat teklifinde yer alan imzanın şirket yetkilisinin el ürünü olup olmadığının bu konuda yaptırılacak teknik bir incelemeyle açık, net ve kesin bir şekilde ortaya konulması gerekirken bu yola gidilmeksizin kanaate dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı (Danıştay K812)
Devamı...

 ihale komisyonu kararı ile ihalenin 1 kısmının ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi üzerinde bırakılmasına, ihalenin 2. kısmına ilişkin davacı şirketin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan değerlendirme dışı bırakılmasına ve 3. kısmının ise bu kısımda istenen parametreleri 4. kısımda yer aldığından maliyet kıyaslaması sonucu kamu yararı gözetildiğinden ilgili kısmın iptaline ait karar(Danıştay K812)
Devamı...

imzalanan ihale sözleşmenin işin sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmediğinden bahisle feshedildiğinin ve yatırılan kesin teminatın irat kaydedildiğinin bildirilmesine ilişkin … tarih ve E…. sayılı işlem ile *-TL tutarlı gecikme cezasına dair (Danıştay811)
Devamı...

ihale birim fiyat teklif cetvelinde teklif edilen birim fiyatların ilgili iş kalemi miktarları ile çarpımından elde edilen birim fiyatlarda aritmetik hata bulunmadığı ayrıca ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş kalemi için teklif ettiği tutar toplamının *TL’ye karşılık geldiği, istekli tarafından toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak *TL şeklinde oluşturulduğu, toplam teklif fiyatında da aritmetik hata bulunmadığı bahse konu birim fiyat tekliflerinin 0,00-TL olarak alınması hâlinde toplam teklif tutarının *TL olacağı, bu tutarın da virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanması hâlinde toplam teklif tutarının *TL şeklinde oluşacağı, bu açıdan ihale üzerinde kalan şirketçe verilen teklif kalemleri ve toplam teklif bedelinin belirlenmesinde mevzuata aykırılığın bulunmadığı (Danıştay K810)
Devamı...

yaklaşık maliyet hesabında yüklenici kârı ile ilgili olarak “%20 oranını geçmemek üzere” şeklinde bir düzenleme yapılmış iken, sözleşme giderleri ve genel giderlere ilişkin herhangi bir belirlemede bulunulmamış ve işin gereklerine göre bunları belirleme yetkisi ihaleyi yapan idarenin takdirine bırakılması
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilmiş olan ve … yükleniminde bulunan … TL sözleşme bedelli … İşi’nde, “Geri ödenecek masraflar” kaleminden herhangi bir kanıtlayıcı belge ve belirli bir iş veya hizmet karşılığı olmaksızın ödemeler yapıldığı iddası (Sayıştay K278)
Devamı...

Mal Alım ihale Sözleşmesi ve eki Teknik Şartname uyarınca oluşan yükümlülüklerin hiçbiri, Yüklenici tarafından yerine getirilmediği halde gerçeğe aykırı belge düzenlemek suretiyle ödeme yapılması sonucu *TL tutarında kamu zararı oluşması (Sayıştay K268)
Devamı...

Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Sözleşme hükümlerine aykırı olarak süre uzatımı verilmesi sonucu bu süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının uygulanmaması
Devamı...

Yapım İşinde ihale kapsamında yapılmakta olan dış cephe temizleme platformu ve bağlı olduğu konstrüksiyonu ile ilgili olarak Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarınca yerinde yapılan incelemelerde bağlantı cıvatalarında eksikliklerin ve kaynaklarda akma, korozyon vb. uygunsuzluklar olduğunun tespit edilmesi üzerine dış cephe temizleme platformu vincinin ray sisteminin uygunluk raporu için TMMOB Makine Mühendisleri Odası’na yaptırılan teknik muayene mukabilinde Belediye bütçesinden ödenmesi (Sayıştay K267)
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarısında işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi hâlinde, her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere sözleşme bedelinin binde 1’i tutarında ceza uygulanacağı, bu aykırılıkların 5’ten fazla olması hâlinde 4735 sayılı Kanun’un maddesine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceğine ilişkin düzenleme hk (Danıştay 812)
Devamı...

ihalede geçici teminat mektubunda 4734 sayılı Kanun maddesi uyarınca bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz cümlesinin yer almadığı bu nedenle, mektubun standart forma uygun olmadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığına karar verildiği somut olayda, geçici teminat mektubunda anılan cümlenin yer almadığı hususu sabit ise de, geçici teminat mektubunda yer alan anılan cümlenin isteklilerin yeterliğine ilişkin bir husus olmadığı, bu hususun zaten Kanunda yer alan bir hüküm olduğu, mektubun üzerine bu ifadenin yazılmamış olmasının ihale mevzuatı açısından esasa etkili bir husus olmadığı, dolayısıyla mektubun üzerine bu hususun yazılmamasının teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olmayacağı (Danıştay K811)
Devamı...

 ihalenin iptaline ilişkin itirazen şikâyet başvurusu tüketilmeden açılacak davada idarî merci tecavüzü hâlinin oluşacağı bu durumda dilekçenin görevli idarî mercie tevdiine karar verileceği; bakılan uyuşmazlıkta ihalenin iptaline ilişkin işlemin şikâyet başvurusu üzerine alındığı söz konusu işleme karşı davacı tarafından Kurul’a itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, bu başvurunun reddedildiği kararda yargı yolu ve süresinin gösterildiği buna rağmen davacı tarafından Kurul’un ret kararında ele alınan mezkur işleme karşı dava açıldığı bu durumda davacı tarafından, itirazen şikâyet başvurusu sonucunda Kurul tarafından alınan ret kararının nihaî işlem olarak dava konusu edilebileceği ve bu kararda yargı yolu ile dava açma süresinin de gösterildiği anlaşıldığından, doğrudan ihalenin iptali işlemine karşı açılan davanın incelenmeksizin reddine karar verilmesi gerektiği
Devamı...

ihaleye ilişkin olarak yapılan şikâyet başvurusunun reddi üzerine itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, ihaleye 3. sıradan teklif veren davacı ile 4. sıradan teklif veren Şti.’nin aynı IP adresi üzerinden doküman indirilmesine ilişkin yapılan incelemede, davacı ile Ltd. Şti.’nin doküman indirme işlemini aynı IP  adresi üzerinden gerçekleştirdiğinin tespit edildiği ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu sonucuna varılarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna aykırı şekilde teklif verildiğinden bahisle davacı tekliflerinin anılan Kanun’un 10. maddesinin dördüncü fıkrasının (j) bendi uyarınca değerlendirme dışı bırakıldığı bu durumda, aynı ihaleye teklif verecek olan iki farklı isteklinin, farklı tarihlerde bile olsa aynı internet bağlantı noktasını kullanarak ihale dokümanını indirmiş olmasının rekabeti ve ihale kararlarını etkileme ihtimali olan davranışlardan olduğu dikkate alındığında belirtilen husus göz önünde bulundurulmak suretiyle davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı
Devamı...

ihale şikâyet başvurusunun idarenin reddi üzerine dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, başvuruya ilişkin yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı eşitlik ilkesi gereği davacı şirket hakkında da idarece yapılan inceleme sonucu ise mevzuata aykırı belge sunulması nedeniyle Kamu İhale Kurulu kararıyla davacı şirketin düzeltici işlem belirlenmek suretiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine bakılan davanın açıldığı sunulan “bilanço bilgileri tablosu” ile * yılına ilişkin ayrıntılı bilançonun yer aldığı * yılı Kurumlar Beyannamesinin S.M Mali Müşavirlik  tarafından düzenlendiği fakat Yönetmelikle açıkça belirlenen söz konusu belgeler üzerinde mevzuatta aranan ilgili meslek mensubu (SMMM/YMM) kişisi veya kişilerinin imzasını taşır şekilde düzenlendiğini gösterir bir hususun yer almadığı görüldüğünden, anılan gerekçe ile eşitlik ilkesi uyarınca davacı şirketin düzeltici işlem belirlenmek suretiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ait  karar
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında Bitümün gençleştirilmesi için kimyasal katkı madde girdisine ilişkin sunulan fiyat teklifinin mevzuata aykırı olduğu söz konusu maddenin ülkemizde üretiminin ve rayicinin bulunmadığı, ülkede üretilmeyen veya ithal edilmeyen bir ürün için fiyat teklifiyle açıklama yapılmasının mümkün olmadığı, ihale konusu işte doğru malzeme kullanılmamasının kamu zararına sebep olacağı konulu  dava kararı
Devamı...

Yüklenicinin kusuru bulunmaksızın tasfiye edilerek kabulü/geçici kabulü yapılmadan sona erdirilen sözleşmelere ilişkin olarak, işin sözleşmesine uygun ve kusursuz olarak gerçekleştirmiş olması halinde, yükleniciye kusursuz olarak gerçekleştirdiği kısma yönelik gerçekleştirilen iş tutarı üzerinden, iş deneyimini gösterir belgenin düzenlenebileceği (Danıştay K 789)
Devamı...

idare tarafından ihale iptal kararının Kurul tarafından iptaline ilişkin kararın Mahkeme kararıyla iptal edildiğinden bahisle davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş ise de Mahkemece anılan kararının Daire kararıyla ihalenin idare tarafından iptali gerekçelerinin yerinde olmadığı gerekçesiyle bozulduğu ve ihalenin iptaline ilişkin ihale komisyonu kararının iptali yolundaki Kurul kararı yönünden davanın reddine karar verildiğinden oluşan bu yeni hukuki durum çerçevesinde dava konusu Kurul kararının değerlendirilmesi gerektiği hk (Danıştay K761)
Devamı...

ihalenin iptali kararında çeşitli gerekçelere yer verildiği ancak Tebliği uyarınca tekliflerin geçerlilik süresinin şikâyet ve itirazen şikâyet nedeniyle dolması hâlinde ekonomik açından en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama iradelerinin sorgulanması, her ihalelerin kendi şartları içinde değerlendirilmesi gerektiği ve bu nedenle her ihale için farklı tekliflerin sunulabileceği idari şartname ve teknik şartnamede hukuka aykırı düzenlemelerin bulunmadığı göz önüne alındığında bu gerekçelerin makul ve meşru gerekçeler olmadığı, bununla birlikte ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif lduğu ancak bu tekliflerin Kurul kararıyla değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlemesine karar verildiği, anılan Kurul kararı uyarınca ekonomik açıdan en avantajlı teklifin *TL olduğu bu durumda ise hem hukukilik hem de yerindelik denetimi yapan ihale yetkilisinin Kurul kararı nedeniyle ortaya çıkan *TL tutarındaki maliyet farkını göz önüne alarak ihalenin iptaline karar verilmesi(Danıştay K741)
Devamı...

İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümde yer alan; “Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]” kısmının boş bırakılmasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmadığı şeklindeki değerlendirme isabetli olmamakla beraber; davacı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetesi ile pay defterinin birbirlerini teyit ediyor olmaları, ihale ilan tarihine  kıyasla güncel oldukları hususu ile beraber değerlendirildiğinde ihale kapsamında en avantajlı ikinci teklif sahibi davacının teklifinin söz konusu eksik nedeniyle geçersiz sayılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, belirtilen kısım yönünden dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararında ise sonucu itibarıyla hukukî isabetsizlik bulunmaması
Devamı...

ihale teklif bedeli idare tarafından hesaplanmış olan sınır değerin altında kalmadığından anılan isteklinin teklifinin teklif edilen işçilik bedellerinin asgari işçilik maliyetlerinin altında kaldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik ihale komisyonu kararının mevzuata uygun olmadığından bahisle anılan şirketin teklifinin değerlendirmeye alınmasına dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulması hk (Danıştay K739)
Devamı...

ihale itirazen şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceğinin düzenlendiği, belirtilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden Yönetmelik maddesinde idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği belirtilmekte ise de, Danıştay’ın yerleşik içtihatlarında da belirtildiği üzere Kanun maddesi sadece şikayette yer alan iddiaların anlaşılamayacağı hk (Danıştay K738)
Devamı...

ihale konusu iş yerine getirilirken mutlaka beton üretim tesisi kurulmasının gerekmeyeceği, başka suretle beton harcı temin edilmesinin önünde hukukî bir engel bulunmadığı ve işin görüleceği yerde kurulacak olan beton santraline ilişkin maliyet giderlerinin ayrıca açıklanmasının gerekmediği noktasından iptal kararı verildiği ancak davacının iddialarını karşılar nitelikte firmaca fiyat teklifi alınanın Sicil Gazetesin’de, bu firmanın faaliyeti konusunda her türlü kaba inşaat ve yapı malzemeleri ince inşaat malzemeleri alımı satımı ihracatı ve ithalatı ile konusunda her türlü inşaat ve yol makinaları bayındırlık işlerinde kullanılan makinalar, iş makinaları imalı, alımı satımı ithalatı ve ihracatı” olduğu bu kapsamda fiyat teklifi verildiği öte yandan fiyat teklifi ekinde sunulan satış tutarı tespit tutanağının da beton satımına ilişkin olduğu, beton alım-satım ile beton üretiminin farklı konular olduğu, farklı maliyetlerden oluştuğu, beton üretim tesisinin kim tarafından kurulacağının belirsiz olduğu, kurulumu yapacak firmaya göre maliyetin değişeceğinden, ilgili mevzuat kapsamında anılan firmadan taze beton harcının temin edilmesi yada beton santrali kurmak suretiyle kendisinin temin etmesi konusunda faaliyet alanına/iştigal konusuna girip girmediği yönünde bir değerlendirme yapılarak ilgili şirketin aşırı düşük fiyat açıklamasının tüm yönleriyle değerlendirilerek bir karar alınması gerekirken söz konusu hususlar değerlendirilmeden bir karar alınması gerektiği hk (Danıştay K573)
Devamı...

ihale yasaklanmasına ilişkin yasaklamanın iptaline karar çıkması üzerine firmanın açmış olduğu  maddi manevi tazminat Dava Karar (Danıştay K562)
Devamı...

ihalede menfi zarar sözleşmenin kurulmamasından veya geçerli olmamasından yürütülebilmesi ve tarafların sürece dahil olabilmesi için yapılan, belgelendirilebilir nitelikteki zorunlu masraflar (sözleşme noter masrafı, damga vergisi, karar pulu, kesin teminat mektubu, Kamu İhale Kurumu payı vb.) menfi zarar kabul edilip,ödenmesi gerektiğine hükmedilmesi (Danıştay K561)
Devamı...

ihale komisyonunca Bakanlığa yapılan bildirim üzerine ayrıca bir inceleme yapılmadan yasaklama kararının verilmiş olması nedeniyle Kanun’da öngörülen kırk beş günlük hak düşürücü süre geçirildikten sonra verilen yasaklama kararında hukuka uygunluk bulunmadığından davanın reddi yönündeki Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemesi(Danıştay K 514)
Devamı...