ihale teklif birimi fiyatı *TL/m3 olan *pozundan ödenmesi gerekirken, tünel kazısının *olarak tanımlanıp teklif birim fiyatı TL/m3 olan *pozundan ödenmesi
Devamı...

Yüksek Fen Kurulunun ihale kararında belirtildiği gibi Kamu İhale Kurul Kararı ile ihale dokümanında yapım işine ait sabit katsayıların belirlendiği ancak endekslerin belirlenmediği durumlarda fiyat farkı hesabının, niteliği belirli olan malzeme/makine girdilerine ilişkin Yİ-ÜFE ana sektöre ait endeksler kullanılarak hesaplanması gerektiği
Devamı...

ihale dokümanında fiyat farkına ilişkin endekslerin belirlenmemiş olmasına rağmen, fiyat farkı hesabında ÜFE Genel endeksinin esas alınmaması
Devamı...

Belediye Kanunun Norm kadro ve personel istihdamı maddesine göre belediyeler sözleşmeli olarak tam veya kısmi zamanlı avukat istihdam edebilme hakkına sahiptir. Bunun haricinde gerek avukatlık gerekse hukuk danışmanlığı altında bir hizmet alımı hukuken mümkün değildir
Devamı...

Yıllara Sari Restorasyon ihale işine ilişkin ihale eki birim fiyat teklif cetvellerinde yer alan ÖZEL-03 no.lu pozun yine cetvellerde yer alan ÖZEL-22 no.lu poz ile mükerrerlik oluşturması
Devamı...

ihalede yapılacak imalat için ihale eki birim fiyat cetvelinde ÖZEL-01 Eğimli kargir satıhlarda 0.6 mm kalınlıktaki bakır levha ile sürgülü ve köstekli kaplama yapılması (bakır dahil)” iş kalemi fiyat analizinde bulunan “04.265 Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar” rayicindeki 0,6 mm bakır levha birim ağırlığının hatalı olarak hesaplanarak söz konusu özel iş kalemi birim fiyatının belirlenmesi 
Devamı...

Yapım ihale İşinde sözleşme ve süre uzatım kararıyla toplam 360 gün olarak belirlenen iş süresine sözleşmeye aykırı olarak, fen noktasında çalışmaya uygun olmayan *günlük sürenin de ilave edilmesi sonucu iş bitim tarihinin hatalı olarak belirlenmesi nedeniyle gecikme cezasının kesilmemesi
Devamı...

Muhtelif Demirbaş Malzemeleri Alım ihale işinde yersiz olarak süre uzatımı verilmesi
Devamı...

ihale Sözleşmesinde teknik personel olarak 5 yıllık tecrübeye sahip inşaat mühendisi veya tekniker öngörülmüş olmasına rağmen yüklenici tarafından taahhüt edilip çalıştırılan teknik personelin 5 yıllık tecrübeye sahip olmaması ve kesilmesi gereken cezanın kesilmemesi 
Devamı...

Mevcut ihale projesinde veya mahal listesinde yer almayıp iş artışı yapılmak suretiyle imalata giren iş kalemlerine %10 indirim yapılmasına karşılık, mevcut projede veya mahal listesinde yer alan ancak yapımından vazgeçilen ve iş eksilişi yapılan kalemler için ise %2709 oranında indirim yapılması ile Ticaret ve Sanayi Odasınca onaylanmamış rayiçlere istinaden yeni birim fiyat oluşturulması
Devamı...

ihalede Fiyat farkı hesaplamalarında temel endeksin hatalı belirlenmesi ve güncel endekslerin uygulandığı imalat dönemlerine ilişkin tutarların (An) hatalı belirlenmesi
Devamı...

İhale konusu işin niteliğinin yapım işi olmasına rağmen yükleniciden kesilmesi gereken geçici kabul noksanları kesintisinin yapılmaması
Devamı...

ihale sözleşme konusu mallar zamanında teslim edilmemesine rağmen yükleniciden gecikme cezası tahsil edilmemesi 
Devamı...

ihale Sözleşme ve eklerinde bulunmayan ve işin devamında yapılması zorunlu görülen işlere ilişkin oluşturulan yeni birim fiyatların yaklaşık maliyet ile ihale bedeli arasındaki oran üzerinden teklif birim fiyata dönüştürülmemesi 
Devamı...

anahtar teslim götürü bedel olarak ihale edilen Yapım İşi ile ilgili olarak yerinde yapılan incelemede, inşaat alanından çıkan kazı malzemesinin şantiye yakınında bulunan hafriyat döküm alanına nakledilmesine rağmen 30 km mesafeye nakil bedeli ödenmesi
Devamı...

ihale sözleşme kapsamında olmayıp işin devamı sırasında yapımına karar verilen iş kalemi için düzenlenen yeni birim fiyat tutanağında, İdare tarafından yayımlanan tavan fiyatların dikkate alınmaksızın ödeme yapıldığı 
Devamı...

ihale sözleşme bedellinde düzenlenen hakedişlerde Vergi, Resim, Harç İstisna Belgesine dayanarak uygulanan damga vergisi istisnasında, belge üzerinde belirtilen yapılacak faaliyetin toplam değerini aşan tutarlara damga vergisi istisnası uygulanarak kesilmesi gereken damga vergisinin tahsil edilmemesi
Devamı...

ihale sözleşme kapsamında olmayıp işin devamı sırasında yapımına karar verilen iş kalemleri için düzenlenen yeni birim fiyat tutanaklarında, sözleşme yılı resmi birim fiyatları yerine bir önceki yılın resmi birim fiyatlarının hesaplamanın esas alınması
Devamı...

Yapım ihale işinde özellikleri itibariyle üretildikleri fabrikadan şantiye sahasına * er metre boylarında nakledildiği Analizde öngörülen uzunluklar için *lar çelik manşonlar ile birbirine bağlanmakta, uç kısmına da çelik dövme delici BİT monte edilmek suretiyle kaya içlerine tesisleri sağlanmaktadır. İnşaat tekniği uyarınca bahsedilen işlem esnasında …da herhangi bir zayiat oluşmamakta bir başka deyişle her bir metre … tesisi için bir metre … kullanıldığı Dolayısıyla alt analizde öngörüldüğü gibi %… oranında bir zayiat oluşumu inşaat tekniği uyarınca mümkün görülmemekte olup “…” iş kaleminin analize dahil edilen miktarının … metre yerine … metre olması kamu zararı
Devamı...

ihale sözleşmesinin sonlandırılıp hesabın tasfiye edilmesinde gelir kaydedilmesi gereken kesin teminatın iade edilmesi 
Devamı...

ihalede Yeni iş kalemlerinin birim fiyatlarının, yüklenicinin teklifinde yer alan ve yeni iş kalemleri ile benzerlik gösteren iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın, idarece aynı iş kaleminin yaklaşık maliyet birim fiyatına oranı ile yeni iş kalemlerine ait hesaplanan birim fiyatın çarpılması sonucunda elde edilen tutarı geçmeyecek şekilde hesaplanması
Devamı...

ihale birim fiyat tarifine göre fore kazık imalatlarında yerinde bırakılması gereken kesonların yerinde bırakılmadığı ve yerinde bırakılmayan kesonların bedellerinin düşülmediği
Devamı...

ihale sözleşme eki birim fiyat tarifinde öngermeli veya artgermeli olarak yapımı tariflenen işin devamı sırasında  yersiz olarak yeni birim fiyat yapılarak ödeme yapılması
Devamı...

ihalede yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %  oranında gecikme cezası uygulanacağı hüküm altına alınmış Ancak, geçici kabule engel nitelikteki eksikliklerin giderilerek işin süre uzatımları dahil bitirilmesi gereken sürede bitirilmemesine rağmen söz konusu gecikme cezasının uygulanmaması
Devamı...

ihalede Yeni birim fiyatların hatalı hazırlanan yaklaşık maliyet fiyatları ile kıyaslanmak suretiyle tespit edilmesi 
Devamı...

ihale Sözleşme eki poz  iş kaleminin birim fiyat tarifinde ölçü başlığı altında ikincil malzeme birim fiyatların tespitinde dikkate alındığından ölçüde dikkate alınmazlar açıklaması yer aldığı Bu açıklamaya göre iş kaleminin yapımı aşamasında kullanılan  ikincil malzemelerin ağırlığının ödeme aşamasında dikkate alınmaması gerektiği hk
Devamı...

ihale sözleşme kapsamında olmayıp işin devamı sırasında yapımına karar verilen iş kaleminin yeni birim fiyatına işin sözleşmesi gereği “itibari değerlendirme oranı” uygulanması gerekirken benzer iş kalemine ilişkin tenzilat oranının uygulanması
Devamı...

ihalede yüklenicinin alt yüklenici ile imzalamış olduğu sözleşmeden damga vergisi tahsil edilmemesi
Devamı...

ihalede yüklenicinin gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamayacağı ve sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanmayacağı
Devamı...

Hizmet Alımı ihale İşi kapsamında imzalanan hizmet alımı sözleşmesinde damga vergisinin binde 9,48 yerine binde 1,89 oranı üzerinden hesaplanması
Devamı...

ihale sözleşmesinde mesleki unvanı ve adedi belirtilen teknik personelin yüklenici tarafından idareye süresinde bildirilmediği ve yükleniciye sözleşmede öngörülen cezai şartın uygulanmaması
Devamı...

ihalede Adet Şoförsüz 4×4 Çift Sıra Kabinli Pick-up Kamyonet ve … Adet Şoförsüz Binek (Otomobil Ruhsatlı) VİP Minibüs Kiralanması Hizmeti Alımı İşi’nde kiralanan pick-up kamyonet cinsi araçların aylık kira bedellerinin ödenmesinde mevzuatta öngörülen üst limitlere uyulmaması
Devamı...

Hizmet Aracı Kiralanma ihale İşi kapsamında kiralanan minibüs cinsi taşıtların aylık kiralama bedellerinin kasko sigortası değerinin %2’sini aşması ve yükleniciye bu tutarlar üzerinden ödeme yapılması
Devamı...

Bina Yapım ihale İşinin … TL’lik kısmı için Şti ile alt yüklenici sözleşmesi yapıldığı ve yapılan bu sözleşmeden damga vergisi kesilmediği
Devamı...

Tadilat Yapım ihale İşinde; mevzuatta belirtilen oranın üzerinde miktarı artan imalat kalemleri için hesaplanan ve bu iş kalemlerine uygulanan revize birim fiyatın, resmi analiz ve rayiçler kullanılarak hesaplanan birim fiyattan fazla olduğu
Devamı...

ihalede inşa edilen yapılardan yıkılmayıp belediyenin kullanımına kalan yol kotunun altındaki 4 kattan oluşan yapının sorguda yer verilen maliyet analizinde yapı sınıfının “IV. Sınıf Yapılar – A Grubu Yapılar 15. Apartman tipi konutlar, yapı yüksekliği 30,50 m’den az yapılar” olarak belirlendiği, ancak sorumlular tarafından duruşma sırasında ibraz edilen yapı ruhsatlarında yapı sınıfının 5A (V. Sınıf Yapılar – A Grubu Yapılar 7. Yapı yüksekliği 51,50 m’yi aşan yapılar) olduğu görülmüş olup; belediyenin kullanımında kalan imalat ve malzeme bedelinin yükleniciye yapılan ödemeden daha fazla olduğu anlaşılması
Devamı...

ihalede hava şartlarının gerekçe gösterilerek süre uzatımı verilmesi mümkün değildir
Devamı...

ihale işinde Sözleşme hükümleri ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi’ne aykırı olarak süre uzatımı verilmesi sonucu kesilmesi gereken gecikme cezasının uygulanmaması
Devamı...

Yapım işlerinde iş artışı nedeniyle yeni birim fiyat tespiti yapılırken; resmi analiz ve rayiçler kullanılarak hesaplanan yeni birim fiyat sınırının aşılması 
Devamı...

ihale İşi Kapsamında Kullanılmak Üzere Araç ve İş Makinası Kiralanması İşi” nde teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşımayan araç çalıştırılmasına rağmen sözleşmede öngörülen ceza kesintisinin yapılmaması 
Devamı...

ihale dokümanında fiyat farkı hesabında esas alınması gereken endekslerin belirlenmediği, ilgili esaslar çerçevesinde yer alan endekslere göre fiyat farkı ödeneceğinin belirtildiği görülmüştür. Ancak anılan Esaslar’da “Makine ve ekipmana” ait amortisman için belirlenen Mo/Mn endekslerinde yer alan “Makine ve Teçhizat b.y.s.” sütunundaki endeks yerine; “Motorlu Kara Taşıtları” sütunundaki endeksin esas alınması
Devamı...

İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın Uygulama esasları maddesi sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin usul ve esaslarda sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamayacağı
Devamı...

Yıllara Sari yapım ihale işinin yürütülmesi aşamasında ortaya çıkan yeni iş kalemlerine ait yeni birim fiyatların mevzuata aykırı bir şekilde belirlenmesi 
Devamı...

ihale Sözleşme eki “Birim Fiyat Tarifleri” nde yer alan “uygun enjeksiyon şerbetinin hazırlanması” ifadesinden uygulanacak yönteminin baştan belli olmadığı uygulama aşamasındaki duruma göre * yöntemlerinden uygun olanına (kimyasal veya çimento) karar verilebileceği sonucuna ulaşılmış olup Dolayısıyla işin uygulama aşamasında poliüretan esaslı kimyasal enjeksiyon malzemesi için yeni birim fiyat tespit edilmesi ve ödenmesi mevzuata aykırıdır
Devamı...

ihale İnşaatında tünel içerisindeki suyun deşarj edilmesine yönelik olarak ilave pompalar için, sözleşmeye aykırı olarak yeni birim fiyat düzenlenerek ödeme yapılması
Devamı...

ihale konusu iş imalatına ilişkin olarak mevzuata aykırı bir şekilde hatalı yeni birim fiyat yapılmasından dolayı, yeni birim fiyat tutanağını düzenleyen kişilerin tamamının savunmalarının alınmadığı tespiti
Devamı...

Hizmet Alımı ihale İşine ilişkin yapılan hakediş ödemelerinde, özel tüketim vergisinde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan fiyat farkı hesaplamalarına ilişkin olarak Kamu İhale Kurulu tarafından yayımlanan  kararın hatalı uygulanması
Devamı...

Kamu İhale Kanunu’nun İstisnalar başlıklı 3/ a kapsamında alımı yapılan buğday tohumunun doğrudan üretici veya ortaklarından olmayan Kooperatiflerden fiyat teklifi alınmak suretiyle temin edilmesi
Devamı...

Birim fiyat ihale sözleşmesine bağlanan yapım işinde revize birim fiyat uygulanan iş kaleminde revize edilen fiyatın o iş kaleminin resmi analiz ve rayicine göre belirlenen fiyatı aşması
Devamı...

Yapım işiyle ilgisi bulunmayan ve mal alımı şeklinde ayrıca temin edilmesi gereken çim tohumu, gübre ve bitki toprağı için hazırlanan yeni birim fiyatta müteahhit karı ve genel gider ödenemeyeceği
Devamı...