Birim fiyat ihale sözleşmesine bağlanan yapım işinde revize birim fiyat uygulanan iş kaleminde revize edilen fiyatın o iş kaleminin resmi analiz ve rayicine göre belirlenen fiyatı aşması
Devamı...

Yapım işiyle ilgisi bulunmayan ve mal alımı şeklinde ayrıca temin edilmesi gereken çim tohumu, gübre ve bitki toprağı için hazırlanan yeni birim fiyatta müteahhit karı ve genel gider ödenemeyeceği
Devamı...

ihalede Uygulama ayı rayiçlerine göre tespit edilen yeni birim fiyatın, fatura tarihindeki endeks esas alınarak hesaplanan Pn katsayısına bölünmesi gerektiği hk
Devamı...

İHALE SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLACAK ŞEKİLDE FİYAT FARKI ÖDEMESİNDE BULUNULMASI
Devamı...

Yapım işi için aynı yıl hizmet alımı suretiyle hazırlatılan uygulama projelerinin, Yatırım Programında revizyon değişikliğine izin verilmediği halde aynı firmaya yeniden yaptırılması
Devamı...

Asfalt yol çalışmalarında kullanılmak üzere alınan bitüm için yapılan ödemelerden damga vergisi kesintisinin yapılmaması
Devamı...

Yol Bakım ve Onarım ihale Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Aylık Greyder Kiralama İşinde, kiralanan greyder … gün eksik çalışmasına rağmen firmaya çalışılmayan günler düşülmeden tam olarak ödemede bulunulması
Devamı...

ihalede geçerli bir gerekçesi bulunmayan  süre uzatımı kararı ile sözleşmeye göre bitim tarihi *olan işin * tarihinde bitirilmesi sonucu 144 gün gecikmeye sebebiyet verilmiş ve gecikilen bu süre için gecikme cezasının uygulanmadığı hk
Devamı...

ihalede iş artışı nedeniyle yeni birim fiyat tespiti yapılırken; resmi analiz ve rayiçler kullanılarak hesaplanan yeni birim fiyat sınırının aşılması
Devamı...

ihalede Yeni birim fiyat hazırlama sürecindeki temel düzenleme olan YİGŞ’nin (22/2/b) bendi hükümleri uyarınca; “İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine/grubuna benzerlik gösteren analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler” in kullanılması gerekmektedir. Dolayısyıyla bu şartları yerine getirdiği düşünülen *nolu “Tel Kesme Yöntemi İle Her Kalınlıkta Betonun Kesilmesi” iş kalemine ilişkin herhangi bir fazla ödemeye mahal verilmediği hk
Devamı...

Yapım İhale sözleşmesinin başlangıcından itibaren yıllara sari olmasına karşın yapım işine ait hakediş ödemelerinden kurumlar vergisi tevkifatı yapılmaması
Devamı...

Yol Bakım ve Onarım Hizmetlerinde Çalıştırılmak Üzere Araç Kiralama Hizmet Alım İşi ihalesinde iş deneyim belgesinin ihale tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre hatalı değerlendirilmesi sonucunda, ihalenin daha yüksek teklif veren isteklinin üzerine bırakılması
Devamı...

Okul Tadilat ve Onarım İnşaatı yapım ihalesinde sözleşmede bulunmayan işlere yönelik tespit edilen bazı yeni birim fiyatların hatalı belirlenmesi
Devamı...

doğrudan hizmet alım sözleşmesiyle belediye şirketinde işçi statüsünde çalışan personel ödemeleri ile ilgili olarak yapılan incelemeler neticesinde, sadece asgari işçilik maliyeti ve işçilikle bağlantılı ayni giderler toplamı üzerinden hesaplanması gereken % 7 oranındaki yüklenici karının, asgari işçilik maliyeti ve işçilikle bağlantılı ayni giderler toplamına sözleşme giderleri ve genel giderler de dahil edilerek bulunan tutar üzerinden hesaplandığı ve ödendiği Kanunun maddesinde kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması şeklinde tanımlanan kamu zararına sebebiyet verildiği hk
Devamı...

ihalede artan ve eksilen imalat kalemleri için belirlenen tutar üzerinden * nispetinde ihale tenzilatı uygulandığı ve sonrasında bulunan iş artışı bedeli nispetinde yükleniciye ödeme yapıldığı, Sayıştay sorgusunda ise, kamu zararı hesabı yapılırken, ihale tenzilatının değerlendirmeye dahil edilmemesi hk
Devamı...

ihalede Teknik personele ait bilgiler İdareye süresi içinde bildirilmediği halde işe ait sözleşmede öngörülen ceza kesintisinin yapılmaması 
Devamı...

Yapım ihale İşinde, işin yapımı sırasında ortaya çıkan yeni iş kalemlerine ait fiyatların belirlenmesinde mevzuatta belirtilen sınırın aşılması
Devamı...

anahtar teslimi götürü bedel usulü ile ihale İşinde Teknik personele ait bilgilerin İdareye süresi içinde bildirilmediği ve en az 5 yıl deneyimi olan teknik personel çalıştırılması şartına uyulmadığı halde işe ait sözleşmede öngörülen ceza kesintisinin yapılmaması
Devamı...

Yapım ihale işinin sözleşme tarihinden itibaren yıllara sari olmasına karşın hakediş ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması
Devamı...

Beton Kilit Parke ile Yol Yapım ihale işinde yüklenici ile alt yüklenici arasında düzenlenen alt yüklenici sözleşmesinde sözleşme damga vergisi tahsilatının yapılmadığı
Devamı...

 ihale edilen Yapım İşinde ahşap duvar imalatlarının teknik şartnameye aykırı yapılması ve ahşap kirişlere ilişkin ödemelerde hata bulunması
Devamı...

ihalede yer verilen tarifte poz numaralı “Zayıf Zeminlerde Enjeksiyon Yapılması imalatında birim fiyata dâhil alt kalemler tek tek sayılmıştır. Buna göre katkı malzemesi dâhil bütün malzemelerin temininin birim fiyatın içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca kusurlu bölgeye uygun enjeksiyon şerbetinin hazırlanması işinin de teklif birim fiyata dahil olduğu görülmektedir. Sözleşme eki “Birim Fiyat Tarifleri” nde yer alan “uygun enjeksiyon şerbetinin hazırlanması” ifadesinden uygulanacak enjeksiyon yönteminin baştan belli olmadığı, uygulama aşamasındaki duruma göre enjeksiyon yöntemlerinden uygun olanına (kimyasal veya çimento) karar verilebileceği sonucuna ulaşılmaktadır. Dolayısıyla işin uygulama aşamasında poliüretan esaslı kimyasal enjeksiyon malzemesi için yeni birim fiyat tespit edilmesi ve ödenmesi mevzuata aykırı olduğu hk
Devamı...

Park Yapım ihalesinde Mevcut Onarımı ve Revizyonu ve Peysaj İşleri Yapım İşi kapsamında hatalı temel endeks değerlerinin kullanılması sonucunda fiyat farklarının olması gerekenden fazla hesaplanması
Devamı...

Belediye Sınırları Dahilindeki İhtiyaç Duyulan Cadde ve Sokaklarda Yol, Park, Tretuar, Aydınlatma ile Muhtelif İnşaat İşleri Yapılması yapım işinde; İşin yürütülmesi aşamasında ortaya çıkan yeni iş kalemlerine ait yeni birim fiyatların mevzuata aykırı bir şekilde belirlenmesi
Devamı...

ihalede fiyat dışı unsur olarak puanlama yönteminin kullanılması nedeniyle, ihalenin en düşük fiyat teklifi veren firma üzerinde kalmaması nedeniyle kamu zararına neden olunduğu iddia edilmişse de; idareler tarafından ihalelerde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde fiyatın yanı sıra fiyat dışı unsurların kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır. Yukarıda yer verilen Yönetmelik’in 62’inci maddesinde yer alan düzenlemede belirtilen fiyat dışı unsurlar örnek mahiyetinde olup, fiyat dışı unsurlar tahdidi olarak sayılmamış, işin özelliğine göre belirlenecek başka fiyat dışı unsurlara göre de değerlendirme yapılabileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla; fiyat dışı unsurları ihalenin özelliği çerçevesinde belirleme yetkisine sahip olan idarenin kanunda örnek olarak sayılan fiyat dışı unsurlar dışında kalan başkaca unsurları kullanmasında mevzuata aykırı bir durum bulunmamaktadır. Bu çerçevede yapılacak işin özelliğine göre; fiyat dışı unsurların belirlenmesi idarenin takdirine bırakılmış olup ihaleye sunulan teklif fiyatları ile birlikte fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak ihaledeki ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin belirlenmesine yönelik İdari Şartnamedeki düzenlemelerin yapılması mümkün bulunmaktadır
Devamı...

ihale Genel Şartnamede belirtilen proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde işin devamı sırasında teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemleri ortaya çıktığı takdirde yeni birim fiyat tespiti gerekmekte olup yeni birim fiyatın belirlenme usul ve esasları da yine Şartname’de belirtilmiştir. Buna göre yüklenicinin teklifi kapsamında yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kaleminin bulunmaması halinde tespit edilen yeni birim fiyat, yeni iş kalemlerine ait resmi analiz ve rayiçler kullanılarak hesaplanan birim fiyatın %90’ını geçmemelidir
Devamı...

İhale Kanunu’nun 3 (i) bendi uyarınca Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ve Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği kapsamında ihale edilerek sözleşmesi imzalanan Sokak Sağlıklaştırma Uygulama (Yıllara Sari)” yapım işinin yürütülmesi aşamasında ortaya çıkan yeni iş kalemlerine ait yeni birim fiyatların mevzuata aykırı bir şekilde belirlenmesi
Devamı...

Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım ihale işlerinde birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zararın işin bittiği yıl kesin olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılarak, mezkûr yıl beyannamesinde gösterileceği, mükelleflerin bu madde kapsamına giren hallerde her inşaat ve onarım işinin hasılat ve giderlerini ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sayfalarında göstermeye ve düzenleyecekleri beyannameleri işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar vermeye mecbur oldukları hk
Devamı...

ihale Sözleşmesine göre işin süresi 150 gün olduğundan işin bitim tarihi *’dir. Ancak, yüklenicinin * tarihli dilekçesine istinaden verilen 90 günlük süre uzatımı kararı sonrasında söz konusu yapım işi yıllara sari hale gelmiştir. Bu durumda süre uzatımı kararı sonrasında yıllara sari hale gelen iş için yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden KDV hariç %5 oranında vergi tevkifatı yapılması gerektiği hk
Devamı...

yapım ihale işine ilişkin hakedişlerin incelenmesinde; işin devamı sırasında * poz numaralı iş kaleminin gerçekleşme miktarında %410,71 oranında bir artış olduğu ve bu artışın sözleşme bedeline oranının %2,67 olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla, revize birim fiyatın uygulanması için mevzuatta belirtilen şartlar gerçekleştiği halde *poz numaralı iş kalemi için revize birim fiyatın hesaplanmaması sonucu kamu zararına sebebiyet verildiği hk
Devamı...

ihale pozu Beton Yol Kırılması” imalatının tarifi aynen;” Kalınlığı 10 cm. ve daha fazla olan, her nevi beton ve betonarme yolun her cins alet ile kırılması, çıkan malzemenin yol veya kazı hendeği kenarına konulması, araçlara yüklenmesi, moloz döküm sahasına nakledilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma ve her türlü işçilik, alet edevat giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil1 m3 fiyatıdır.” şeklindedir. Söz konusu imalatın analizine bakıldığında sadece işçilik öngörülmüş olup makine kullanımına ilişkin her hangi bir bedel öngörülmemiştir. Ancak uygulamada imalatın makine ile yapıldığı ancak ödemenin elle kırım pozundan ödendiği tespit edilmiş olup bu imalat için sözleşmesinde yer almamasından dolayı Genel Şartname maddesine göre Yeni Birim Fiyat yapılarak bedelinin bu fiyat üzerinden ödenmesi gerekirdi. Uygulamada fiilen yapılan imalatın karşılığı * poz nolu “Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması” olduğu ve söz konusu işin sözleşmesine göre YBF yapılması durumunda müteahhit karının yüzde 15 olacağı belirtildiğinden sözleşme yılı fiyatına yüzde 15 kar eklenerek bulunan fiyata ayrıca …. km ye kadar nakliye bedeli eklenerek ödemede bulunulması gerektiği hk
Devamı...

ihale pozu Ocak Taşından 0-0,250 Ton Kategorisinde Hazırlanmış Taş Temini ( Nakliye Hariç)” imalatına ait poz tarifinde aynen ,” Proje ve detaylarında belirtilen yerlerde KTŞ nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dahilinde dalgakıran, deniz tahkimatı inşaat ile proje itibariyle bu inşaata uyan kıyı veya yol dolgu eteğinin korunması için ocak taşından 0-0250 ton kategorisinde taşın hazırlanması işidir. Ocak üstünde, ocak yüzünde makine ile yapılan hafriyat dışında kalan temizleme, deliklerin açılması, patlayıcı madde kullanılarak doldurulması, gerekli emniyet tedbirlerinin alınması suretiyle patlatılması, taşın; ocaklardan çıkarılması, büyük parçaların kırılması, çürüklerin temizlenmesi, kategorilere göre ayrılması, ocak yerinde her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, malzeme zayiatı her türlü işçilik, her türlü nakliye, iş yerinde yatay düşey taşıma, boşaltma makine, alet ve edevat masrafları, yüklenici karı ve genel giderler dahil bir ton fiyatı” olarak belirtilmiştir. İmalat tarifinde açıkça görüleceği üzere her türlü nakliyenin birim fiyata dahil olduğu anlaşılmaktadır. Ancak uygulamada söz konusu imalat için BFİ 180-198 pozlarından ayrıca nakliye bedelleri ödenmesi
Devamı...

ihalede Tüm hafriyat işlerinin yapılması işidir. Proje ve detaylarına göre her türlü zemin ve klasta, geniş derin, dar derin veya serbest, suda veya kuruda el veya makina ile hafriyat yapılması, kazı esnasında çıkacak veya kazı çukuruna gelen zemin sularının pompalar ile boşaltılması, kazı esnasında eski imalatlara ait kalıntılar çıkması durumunda bu kalıntıların kırılması, sökülmesi hafriyat fazlalığının idarenin belirleyeceği moloz döküm sahasına nakliyesi veya idare tarafından uygun görüldüğü takdirde kazıdan çıkan dolguya uygun malzemelerin inşaat sahası dolgularında kullanılması ve tabaka tabaka sıkıştırılması, sahada hali hazırda birikmiş hafriyatların moloz döküm sahasına nakliyesi, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü nakliye, işçilik, alet edevat giderleri ve makina giderleri, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m3 hafriyat yapılması fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutlar üzerinden metreküp cinsinden kazı yapılan yerin hacmi hesaplanır” şeklinde olduğundan stabilize alanlarda yapılan kazı imalatları için, yapılacak işler listesinde yer alan en uygun imalat kaleminin bu olması nedeniyle bu imalat kalemine ait birim fiyat üzerinden ödeme yapılması gerektiği hk
Devamı...

ihalede Söz konusu imalatın tarifinde ölçü; freze makinesi ile kazılan asfaltın orijinal yerinde ölçülen bir metre küp hacmi olarak tanımlanmıştır. Ancak uygulamada alt yapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar dolayısıyla bu çalışmaların yapıldığı yollarda mevcut tranşe genişliği kadar olan kısımdaki asfalt bu kurumlar tarafından zaten kazıldığı için asfalt olmayan bu bölgelerdeki stabilize dolgunun kaldırılmasında bu pozun uygulanmaması gerekirdi. Her ne kadar savunmalarda asfalt yapılabilmesi için yolun tamamının asfalt kazıma makinesi ile kazılması gerektiği ileri sürülmüşse de imalat miktarının hesabında toprak dolgu olan yerlerin hesaplanan miktardan minha edilmesi ve minha edilen alanlardaki kaldırılan dolgu içinde BFİ. 158 poz nolu Hafriyat Yapılması pozundan ödeme yapılması gerektiği hk
Devamı...

Asfalt Kaplaması Bakım ve Onarım Yapılması ihale İşi kapsamında Asfalt Kazıma Makinesi İle Asfalt Kaplamaların Kazılması ve Nakli poz imalata ait imalat miktarının hatalı hesaplanması sonucu oluşan kamu zararı
Devamı...

Belediye Sınırlarında Kullanılmak Üzere 24 Ay Süre İle Bitümlü Sıcak Karışım Temini İle Kaplama ve Tamir Yapılması İşi”nin büyük oranda “Yama – Onarım” işi olması nedeniyle “iş yeri” tanımı içine giren alanın …. İlçe Belediye sınırlarının tamamını kapsayan alan olduğu, dolayısıyla işin gerçekleştirileceği “iş yerinin” tek bir mahal olarak düşünülemeyeceği ile Bitümlü Sıcak Karışım Temini ile Kaplama ve Tamir Yapılması İşi”nde iş programına uyulmadan fiyat farkı ödenmesi
Devamı...

yapım işine ait ihale dokümanında yer alan projeler ve mahal listelerinde 85 cm kalınlığında yatay delikli tuğla ile duvar yapılması” ve 175 mm kalınlığında düşey delikli tuğla ile duvar yapılması” pozları ile tarif edilen imalatlar öngörüldüğü ve her iki imalatın da gerekli mahallerde gerçekleştirildiği, derslik binasında yatay delikli tuğla kullanılması gereken mahallerde yatay delikli tuğla, düşey delikli tuğla kullanılması gereken yerlerde ise düşey delikli tuğla kullanıldığı, Savunmaya ekli belgeler arasında söz konusu imalatlara ilişkin görsellerin mevcut olduğu anlaşılması
Devamı...

Hakedişlerde Hatalı İmalat Pozundan Ödeme Yapılması ve Kesinti Tutarının Hatalı Hesaplanması (Söz konusu yapım işinin devamı sırasında görülen lüzum üzerine Daire Başkanlığı tarafından verilen  olur ile iş eksilişi yapılmasına karar verilen; “Özel pozlu imalat kalemlerine ilişkin hakediş kesintilerinin sözleşme tarihinde geçerli  birim fiyatlar üzerinden yapıldığı, ancak iş artışı sonucu yeni birim fiyat tespiti ihtiyacı hâsıl olduğunda söz konusu tespitin iş artışının yapıldığı tarihteki birim fiyatlar üzerinden yapıldığı hususu dikkate alındığında, iş eksilişine ilişkin tutarların da eksilişe karar verilen tarih itibariyle geçerli birim fiyatlar yerine sözleşme tarihinde geçerli birim fiyatlar üzerinden yapılması sonucu oluşan kamu zararı)
Devamı...

Yapım ihale İşine ilişkin 4 nolu kesin hakediş ödemesine ekli iş artışı icmalinde, MSB poz numaralı Beton Kaplama Yapılması (C30/37 Hazır Beton Kullanılarak) iş kalemine ilişkin imalat miktarının 580 m³ artırılması 
Devamı...

İş artışı kapsamında ilave yapılan betonarme istinat duvarlarının yapılacağı yere denk gelen C12/15 Grobetonun, mukayeseli hakedişlerde iş eksilişi olarak düşülmemesi
Devamı...

ihale uygulama projesi ve mahal listelerine göre inşaat mahallinin tamamında harpuşta ve denizlikler için 3 cm kalınlığında mermer kullanılması gerekirken 2 cm kalınlığında mermer kullanılması
Devamı...

ihalede uygulama projesi ve mahal listelerine göre çatının tamamında çatı örtüsü olarak mevcut ahşap, betonarme ya da çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı ( üstü 0,50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0,40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması imalatının yapılması gerekirken çatının kademeli olan bölümünde ışıklık yapılması amacıyla şeffaf, oluklu trapezoidal çatı örtü levhası kullanılması
Devamı...

ihale konusu işe ait uygulama projesi ve mahal listelerine göre çatı örtüsü olarak yapılması gereken mevcut ahşap, betonarme ya da çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı ( üstü 0,50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0,40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması imalatında çatı panelinin poliüretan yalıtım dolgusunun 50 mm kalınlıkta olması gerekirken yerinde 40 mm olarak kullanılması
Devamı...

ihale edilen ve  geçici kabulü yapılan Kapalı Pazar Yeri Yapım İşinde uygulama projesine göre yapılması gereken imalatların bazılarının farklı yapıldığı bazılarının ise hiç yapılmadığının tespit edimesi
Devamı...

ihalenin İl Genelinde gerçekleşen büyük yangın sonrası yaşanan doğa tahribatı kaynaklı erozyonunda etkisiyle dereler üzerindeki geçişi sağlayan menfezlerin zarar gördüğünü, ulaşım ağının parçası olan bu yapıların can ve mal güvenliğinin sağlanması, ayrıca vatandaşların ulaşım engelinin ortadan kaldırılması açısından acilen yapılması gereği doğduğunu Muhtelif Yerlerde Menfez ve Yaya Köprüsü Yapılması” işinin pazarlık usulü ile ihaleye çıkılması
Devamı...

Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesine göre AŞ. den İş Makinesi ve Araç Kiralama” ihalesi yapılmış ve bu ihale sonucunda çekici-semitrey aracın saatlik ücreti olarak belirlenmesine rağmen bu araçlar hiç kullanılmayarak saati *TL den Şti’ den temin edilmeye devam edilmesi
Devamı...

ihale konusu tünel işinde  genişleme bölgesinde kaya sınıfının … olarak tanımlanmasına rağmen kesit alanının genişliği nedeniyle tünelin bu kesiminde destekleme elemanlarının dizilim ve uzunluğundaki farklılaşma gerekliliğinden dolayı … tip destekleme projesi oluşturulduğu, … tarafından onaylanmış olan Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunda …’ye … olarak belirlenen kazı ve destek sınıflandırmasına ilişkin olarak düzenlenen yeni birim fiyattan ödenmesinin mevzuata uygun olduğu
Devamı...

ihale dokümanında yapım işine ait sabit katsayıların belirlendiği ancak endekslerin belirlenmediği durumlarda fiyat farkı hesabının, niteliği belirli olan malzeme/makine girdilerine ilişkin Yİ-ÜFE ana sektöre ait endeksler kullanılarak hesaplanması gerektiği
Devamı...

ihale yükleniminde bulunan işin ihale dokümanında fiyat farkına ilişkin endekslerin belirlenmemiş olmasına rağmen fiyat farkı hesabında ÜFE Genel endeksinin esas alınmaması
Devamı...

ihalenin Covid-19 hastalığının pandemi olarak ilan edilmesinden sonra yapılmış olup yüklenicinin %100 ortağı olan imza ve ilzam yetkisi bulunan kişi de bu hastalığa ihale tarihinden bir gün sonra yakalanmış İhale yapıldığı tarihte pandemi süreci devam etmekte olduğundan idare ve yüklenici tarafından öngörülemeyecek bir durumun ihale tarihinden sonra ortaya çıktığından behsedilemeyeciğinden yüklenicinin bu hastalığa yakalanmasının ve sonrasında devam eden tedavi sürecinin mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir
Devamı...