ihale kararı üzerine işin üstlenilmesinden sonra idarece yükleniciden alınan damga  vergisi tahsilatının iptali ve tahsil edilen tutarın iadesi hk Danıştay K
Devamı...

ihalede sunulan banka referans mektubunun ihale dökümanın yer alan standart forma uygun olmadığından bahisle tesis edilen itirazen şikayet başvurusu yeterli araştırma ve teyidinin yapılması gerekmektedir (Danıştay K)
Devamı...

ihale itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülen iddiaların şikâyet başvurusunda ileri sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın incelenmesi gerektiği hk (Danıştay K) 
Devamı...

İhale kapsamında  şirketin sunmuş olduğu  Hizmet Yeterlilik Belgesinin  geçerlilik tarihinin * tarihine  kadar  olduğu  anlaşıldığı ihale  tarihi  itibarıyla geçerliliği devam eden belgenin İdari Şartname’de belirtilen yeterlik kriterini sağladığı anlaşılması hk (Danıştay K)
Devamı...

ihalede iş ortaklığı adına teklif mektubunu imzalayan kişiyi vekil tayin eden davacı şirketin ortağı ve temsile yetkili müdürünün *tarihleri arasında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olması nedeniyle, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesinde hukuka aykırılık bulunmamakla birlikte, davacılar tarafından sunulan geçici teminat mektubu miktarının, teklif tutarının %3’ünü aşan kısmının iade edilmesi gerektiğinden, Kurul kararının, geçici teminatın tamamının irat kaydına yönelik yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk, bu kısım yönünden davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmaması (Danıştay K)
Devamı...

idari şartname uyarınca sunulması gereken belgelerin teklif dosyası kapsamında sunulmuş olduğu ve anılan şartnamenin İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri maddesinde, sunulan katalogda hangi teknik özelliklerin yer alacağına ilişkin olarak herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı dikkate alındığında, şirketin teklif ettiği ürüne ilişkin katalogda Teknik Şartnameyi karşılayan bir ifade yer almadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemine karşı yaptığı itiraz şikâyet başvurusunun reddi yönünde verilen dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

idarece ihale teklifleri sınır değerin altında kalan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında, “Kiralanması hâlinde araç kira giderleri”nin açıklama istenilecek önemli teklif bileşenlerinden biri olarak belirlendiği; bununla birlikte, açıklamada kullanılacak araçların motor gücüne ilişkin olarak isteklilerden herhangi bir tevsik edici bilgi veya belge talep edilmediği, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında kullanılacak araçların motor gücüne ilişkin olarak herhangi bir teknik özellik kıstasına yer verilmediği ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından, aşırı düşük teklif sorgulama yazısında önemli bileşenlerden biri olarak kabul edilen “araç kira giderleri” için üçüncü kişiden alınan fiyat teklifi ile aşırı düşük teklif açıklaması yapılması, alınan her iki fiyat teklifinde de teklif edilen araçların dava konusu ihaleye ait Teknik Şartname’de istenilen kriterlere uygun olduğunun beyan edilerek eklerinde Teknik Şartname’nin kaşelenip imzalanarak sunulması ve Tebliğ’in 79.2.2. maddesinde, isteklilerin aşırı düşük teklif olarak tespit edilen tekliflerini açıklamak için kullanılabilecek yöntemlerden biri olarak “üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri”nin sayılmış olması karşısında, fiyat tekliflerinin mevzuata uygun olduğu ve fiyat tekliflerinde yer alan ifadelerden araçların ihale dokümanında belirlenen özelliklere uygun olduğunun anlaşıldığından bahisle araç kiralama giderlerine ilişkin iddialar yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddi yolundaki Kurul kararında eksik inceleme ve hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu kısmının iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmaması hk (Danıştay K)
Devamı...

ihaleye ait İdarî Şartnamede asfalt plent ünitesinin bölgede kurulu olma şartlarının arandığı her ne kadar bu iki şart ile ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının amaçlandığı kabul edilebilse de, İdarî Şartname’de ayrıca bu asfalt plent ünitesinin isteklilerin kendi malı olmasının şart koşulduğu, bu düzenleme ile ihaleye katılabilecek kişilerin sadece bölgede kurulu asfalt plenti sahibi olan belli sayıda kişiden ibaret bırakıldığı ve böylece ihalede rekabet edecek olası istekli sayısının büyük ölçüde azaltıldığı görülmüştür. İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan  Yönetmelik maddesi ve Tebliğ uyarınca, ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu dikkate alındığında İdarî Şartnamede  asfalt plent ünitesinin isteklinin mülkiyetinde olması yönündeki düzenleme  rekabet ilkesine aykırı olup aksi yönde değerlendirme ile tesis edilen Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ait karar(Danıştay K)
Devamı...

İhale dokümanlarında bahse konu imar planlarının ve etütlerin olmaması nedeniyle ilgi Sözleşmenin imza tarihi sonrasında yapılacak düzenlemeler, maliyet hesaplamalarını ve süreyi de olumsuz etkilemekte ve bu haliyle sözleşmenin dengesi yüklenici aleyhine bozulmuş olup fiili bir imkânsızlıktan söz etmek kaçınılmaz hale gelmesi (Danıştay – Yargıtay Emsal kararlı)
Devamı...

ihaleyi gerçekleştiren idarenin kamu gücüne dayanarak, tek yanlı irade beyanıyla tesis ettiği ve hukuk düzeninde değişiklik yapan, başka bir ifadeyle, davacı şirketin hukukunu etkileyen işlem niteliğine haiz olduğu, hal böyle olunca, itirazen şikayete konu edilen işlemin kesin ve yürütülmesi zorunlu olan idari işlem vasfına haiz olduğu, bu haliyle davacının ihale dokümanındaki hukuka aykırılık nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığı yahut zarara uğramasının muhtemel olduğu yönündeki iddialarının esasının davalı idarece irdelenmesi gerektiği, aksinin kabulü ile davacı şirketin başvurusunun esasının incelenmemesi halinde ise, Kanunda zorunlu idari başvuru yolu olarak öngörülen itirazen şikayet başvurusunun işlevini tam ve gereği gibi yerine getiremeyeceği, yine ilgililerin hak arama hürriyetinin kanunda öngörülmeyen bir sınırlandırmaya tabi tutulması sonucunu doğuracağı anlaşılmakla, dava konusu Kurul kararında bu iddiaların esası incelenmeksizin görev yönünden reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı
Devamı...

itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu ihale kurulu tarafından iddiaların tamamının incelenmesi suretiyle karar verilmesi gerekirken, davalı idarece bütün itirazen şikâyet konularının incelenmemesi hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale analiz girdileri başta olmak üzere fiyat teklifi alınan girdilere ilişkin olarak ileri sürülen iddiaların, Kurulca sadece  Boya girdisi için somutlaştırma yapılarak incelendiği, ancak Kurul kararında diğer girdiler için yapılan incelemeye yer verilmediği, dolayısıyla Kurulca fiyat teklifi alınan diğer girdiler yönünden fiyat teklifini veren kişi tarafından son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mamul/mal/hizmet miktarının en az 1/20’si kadar satış yapılmış olması yönündeki şartın sağlanıp sağlanmadığı ve fiyat teklifleri eki satış tutarı tespit tutanaklarındaki faturaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı yönünden ayrı ayrı değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerektiği (Danıştay kararlı)
Devamı...

komisyon kararı ile ihale üzerinde kalan itirazen şikâyet başvurusunda bulunan  Şirketin yaptığı itirazen şikâyet başvurusu sonucunun tarafları etkileyeceği hususu göz ardı edilerek dava konusu işlemle  İs Ortaklığının ortaklarından  A.Ş.nin teklif dosyasında yer alan pay defterinin yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile İdari Sartname’de yer alan belgelerin sunuluş sekline ilişkin hükümlere uygun olmadığı…” tespiti yapılmasına rağmen, ihale komisyonu kararı ile başvuruya konu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin başvuru sahibi üzerinde bırakıldığı anlaşıldığından yeniden düzeltici işlem tesis edilmesine gerek bulunmadığı gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk görülmediği hk(Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihaleye katılan şirketin yönetim kurulu başkan vekilinin ihaleye fesat karıştırma suçundan mahkûmiyetinin kesinleştiği tacir olarak ticari faaliyetlerde bulunan şirketin yönetim kurulu başkan vekilinin işlemiş olduğu ihaleye fesat karıştırma suçunun mesleki faaliyeti kapsamında olduğu, bu nedenle yönetim kurulu başkan vekili hakkında ihale tarihinden önceki beş yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı mevcut iken ihaleye katılması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak teklif tutarının %3’üne karşılık gelen geçici teminatının gelir kaydedilmesine yönelik idare kararında ve itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle anılan Mahkeme kararının bozulması (Danıştay kararlı)
Devamı...

ihalenin gerçekleştirildiği dokümana itiraz kapsamındaki iddialarının 10 gün içinde ve her hâlükârda ihale tarihinden 3 iş günü öncesine kadar şikayet başvurusuna konu edilebileceği, ihale dokümanına yönelik mezkur iddiaların ihale tarihinden sonra ilk kez Kurum’a yapılan itirazen şikayet başvurusunda ileri sürüldüğü, her ne kadar, şikayet başvurusuna konu edilmeyen iddiaların itirazen şikayet başvurusunda ileri sürülemeyeceği gerekçesiyle başvurunun şekil yönünden reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmamakta ise de, söz konusu iddialara yönelik başvurunun dokümana itiraz niteliğinde olduğu göz önüne alındığında süresinde yapılmadığı sonucuna varıldığından, dava konusu Kurul kararı ile belirtilen iddialara yönelik başvurunun süre yönünden uygun bulunmamasında hukuka aykırılık, dava konusu Kurul kararının  iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ait karar
Devamı...

ihalede iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında iş kalemine ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvelinde “240,09-TL” fiyat öngörüldüğü, kâr ve genel masrafın iş ortaklığınca öngörüldüğü üzere “0,02” olarak dikkate alınması durumunda analiz toplam tutarının “240,11” olduğu, dolayısıyla aritmetik hatanın bulunduğu ve re’sen düzeltilmesi durumunda iş kalemi için analiz toplam tutarının iş ortaklığınca aynı iş kalemi için teklif edilen bedelin üzerinde olduğu belirtilmiş ise de, Kurul kararında iş kalemine ilişkin olarak yapılan hesaplamanın ayrıntılarına yer verilmediği, dolayısıyla Kurulca nasıl bir hesaplama yapılarak belirtilen sonuca ulaşıldığı anlaşılamadığından, dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, bu kısım bakımından davanın reddine dair Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmadığı hk(Danıştay kararlı)
Devamı...

ihalede isteklinin teklif bedelinin yaklaşık maliyete oranının %99,99 olduğu diğer geçerli teklifler yaklaşık maliyetin üstünde olduğundan dolayı ihalenin yaklaşık maliyeti bu kadar yakın bir teklif bedeli ile sonuçlandırılmasının Kanun’un temel ilkelerine aykırı olduğu, ayrıca kendilerine ait teklif dışındaki teklif bedellerinin de yaklaşık maliyete yakın olduğu, ihaleye katılan diğer isteklilerin kendi aralarında anlaşarak bu şekilde teklif sundukları, rekabet oluşmaması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği” şeklinde iddialara yer verildiği, ihalede tek geçerli teklif sahibi bulunması ve buna bağlı olarak yaklaşık maliyetin tek geçerli teklif sahibinin teklif bedeline çok yakın bir bedel olması durumunun ilk defa ihale komisyonu kararı ile ortaya çıktığı komisyon kararı ile söz konusu iddia bakımından da davacı iş ortaklığının hak kaybına uğradığını iddia edebileceği yeni bir hukukî durumun meydana geldiğinin kabulü gerektiği anlaşılmış olup ihale komisyonu kararının iş ortaklığına tebliği üzerine davacılar tarafından “ihalenin iptal edilmesi gerektiği” iddiasıyla süresi içerisinde ihaleyi gerçekleştiren idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemin 5. iddia yönünden başvurunun süre yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk, davanın reddine yönelik Mahkeme kararının bu kısmında hukukî isabet bulunmaması hk (Danıştay kararlı)
Devamı...

İmzalanan ve ihale sözleşme süresini uzatan protokolün ilk sözleşmeden ayrı ve bağımsız bir sözleşme olarak kabulünün hukuken mümkün olmadığı davacının ihalede sunduğu iş deneyim belgesine esas olarak sunduğu sözleşmenin imzalan ek protokolle birlikte tek bir sözleşme olarak değerlendirilerek asgari iş deneyim tutarını sağlayıp sağlamadığı yönünde bir değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerekirken bu ek protokol dikkate alınmaksızın asgari iş deneyim tutarını sağlamadığı tespit edildiğinden bahisle davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihalenin personel çalışmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olmadığı, hizmetin ifasında görev alacak personel sayısına ve niteliklerine Teknik Şartname’de yer verildiği, bunlar arasında şoför yer almamakla birlikte, yemeklerin dağıtımı için görevlendirilecek araç şoförünün mesaisinin tamamını idarede geçirmeyeceği açıkça belirtildiğinden ayrıca teklife dahil edilebileceği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu kısmının iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmaması(Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihaleye katılan  iş ortaklığın AŞ nin %51 ortağı iken ticaret siciline göre tescil tarihinden itibaren 1 yıl boyunca kesintisiz olarak yarıdan fazla hissesine sahip ortak olmadığı ayrıca ortaklık tespit belgesinin düzenlendiği  tarih itibarıyla ticaret sicil gazetesinde yapılan tescil tarihi esas alınmak suretiyle bir yıllık ortaklık süresinin dolmadığı itiraz konusuna ait iş deneyim belgesinin AŞ tarafından kullanılamayacağı anlaşılmakta olup dava konusu işlemin iptaline ait karar (Danıştay Kararlı)
Devamı...

iş deneyimini tevsiken sunduğu sözleşme ve faturaların sıhhatine ilişkin (damga vergisinin ödenip ödenmediği vb.) ve aynı şekilde sözleşme ekinde sunulan sigortalı hizmet listesinde yer alan personelin sözleşme konusu iş kapsamında çalışıp çalışmadığı hususlarına ilişkin tereddütlerin giderilmesi amacıyla idarece araştırma yapılarak yeniden değerlendirme yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi’ne ilişkin kısmının iptal kararının bozulması (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihalede bazı araçların yüklenicinin kendi malı olması gerektiğine yönelik dokümanda yer alan düzenlemenin, ilgili Yönetmelik kuralının ihaleye katılımı ve rekabeti artırma amacına uygun düşmediği, ihalede rekabeti ve katılımı engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmakla, ihalenin iptaline ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, anılan Kurul kararının iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulması hk (Danıştay kararlı)
Devamı...

ihalede bazı araçların yüklenicinin kendi malı olması gerektiğine yönelik dokümanda yer alan düzenlemenin, ilgili Yönetmelik kuralının ihaleye katılımı ve rekabeti artırma amacına uygun düşmediği, ihalede rekabeti ve katılımı engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmakla, ihalenin iptaline ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, anılan Kurul kararının iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ait Danıştay Kararlı  karar
Devamı...

ihale kararının geri alınması olarak değerlendirilerek hukuk aleminden geriye dönük olarak ortadan kalkan ihale kapsamında gelir kaydedilen geçici teminatın bu nedenle iadesi gerektiği belirtilmiş ise de ilgili işlem içeriği incelendiğinde, açıkça ihalenin “iptal” edildiğinin belirtildiği ve ihale kararının geri alındığı yönünde bir ifadeye yer verilmediği anlaşıldığından, geçerli bir teklif sunmadığından teklifi değerlendirme dışı bırakılan davacının geçici teminat bedelinin irat kaydedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık, bu işlemin iptali yönündeki Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulması(Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihalede sunulan demirbaş defterinde plentin kapasitesinin açıkça 240 ton/saat olarak belirtildiği, bahsi geçen yazılarda kapasitede bunun üzerinden artırım yapıldığı açıklamasına yer verildiği, Kapasite Raporu’nun ekinde yazan 20 ton/saat ibaresinin ise plent adının yanına “ve” bağlacı ile eklenen teçhizatın yanında yazılı olduğu dikkate alındığında, bu ibarenin bütünüyle plentin kapasitesine ilişkin olduğu sonucuna ulaşılamayacağı (Danıştay Kararlı)
Devamı...

 İhalede yeterlilik kriteri olarak belirlenen yeterlilik bilgileri tablosundaki bazı bilgilerin eksikliğinin tamamlatılabileceği yönündeki Danıştay  kararıyla belgenin türüne dair bir ayırım yapılmaksızın teklifin esasına değiştirmeyecek bilgi eksikliklerinin tamamlatılabileceğine karar(Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale itirazen şikâyet başvurusunda Arazöz ve damperli kamyon girdilerinin  Genel Tebliğe uygun olmadığı, motor yağı, arazöz ve damperli kamyon fiyat tekliflerinin aşırı düşük analizlerindeki özellikleri (model, hp ve diğer teknik özellik vs.) karşılamadığı” şeklindeki iddialara 24/08/2021 tarihli itirazen şikâyet başvurusunda yer verilmediği gibi bu başvuru üzerine alınan 15/09/2021 tarih ve 2021/UH.I-1716 sayılı Kurul kararında bu iddialarla ilgili olarak işlem tesis edilmediği hâlde davacının itirazen şikâyet başvurusunda öne sürülen bu iddiaların görev yönünden reddine ilişkin Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, davanın reddine yönelik Mahkeme kararının bu kısmında ise hukukî isabet bulunmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale dokümanının kesinleştiği ve İdari Şartnamede A.Ş statüsündeki istekliler tarafından her durumda pay defterinin e-teklif kapsamında beyan edilmesi gerektiği belirtildiği hâlde davacı anonim şirket tarafından yeterlik bilgileri tablosunda pay defterine ilişkin herhangi bir bilginin beyan edilmediği dikkate alındığında, yeterliğe ilişkin olarak ihale dokümanında aranan şartlardan olan bu hususa ilişkin eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliği olarak kabul edilemeyeceği şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmaması hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

İhalede Herhangi bir sebeple en avantajlı teklif sıralamasında ilk iki sıraya yeni bir isteklinin yükselmesi durumunda, ancak bu aşamada kendisinden beyan ettiği bilgileri tevsik edici belgelerin komisyon tarafından değerlendirildiği ve diğer istekliler açısından da ancak bu aşamada söz konusu değerlendirmelerin şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusuna konu edilebilmeleri mümkün olduğundan, bu hususlar bakımından şikâyet başvuru süresinin yeni komisyon kararı üzerine başladığının kabulü gerektiği hk(Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale teklifine konu alanda faaliyet gösterdiği teklif ile birlikte sunulan Ek-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nın geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlendiği ve tutanaktaki ilgili tabloda belirtilen faturaların olduğu, faturalara konu araçlara ilişkin sunulan noter onaylı araç satış sözleşmelerinden, iş makinelerinin alıcısının * satıcısının * olduğunun görüldüğü anılan tutanağın ekinde mükellefe ait imza sirküleri ile ilgili meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin sunulduğu, bahsi geçen tutanakta ağırlıklı ortalama birim satış tutarı ile toplam satış miktarına yer verildiği ve ihale konusu işte kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mamul/mal/hizmet miktarının en az 1/20’si kadar satış yapıldığının tespit edildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu iddia yönünden iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmaması hk(Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihalede teklif edilen fiyatlarla ihale konusu işin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğinin anlaşılabilmesi açısından teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi hâlinde aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan fiyat teklifleri ile fiyat tekliflerinin dayanağı olan ve aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacak olan satış tutarı tespit tutanaklarının içerdiği bilgilerin birbiriyle uyumlu olması isteklilerce gerçekçi teklif hazırlanıp hazırlanmadığının göstergesi olacağından fiyat teklifinde kalemler hâlinde belirtilen maliyetlerin aynı şekilde satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) da kalemler hâlinde ayrı ayrı açıklanması gerektiği hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

idarenin takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında subjektif ve keyfi amaçlar doğrultusunda kullandığına ilişkin dosya içeriğinde herhangi bir somut bilgi ve belge de bulunmadığı dikkate alındığında, itirazen şikâyet başvurusuna konu ihalenin iptaline ilişkin karar ekinde ve cevabî yazıda belirtilen gerekçelerle ihalenin iptaline karar verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı idarece tesis edilen ihalenin iptali işleminin Kanun’un 5. maddesinde belirtilen temel ilkeler doğrultusunda olmadığı iptal yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılmadığından bahisle idarenin ihalenin iptali kararının iptaline ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldığından, davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında hukukî isabet görülmemiş İdare Mahkeme kararının bozulmasına dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi(Danıştay Kararlı)
Devamı...

Kamu ihale Kurulu kararında avukat aracılığı ile yapılan başvuruya ilişkin dilekçeye baro pulu yapıştırılmadığına da yapılan inceleme kapsamında tespit edilen hususlar arasında yer verildiği  Bu durumda, anılan Danıştay kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda başvuru sahibinin birinci iddiasına yönelik olarak esas incelenmesine geçilebilmesi için itirazen şikayet dilekçesinin ekinde yer alan vekaletnameye yapıştırılması gereken baro puluna ilişkin eksikliğin başvuru sahibi vekiline yazılı olarak bildirilmesi ve anılan eksikliğin Avukatlık Kanununda belirtilen süre içerisinde ilgililerce giderilmesi gerektiği(Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale komisyonu kararına hem de ihale yetkilisinin işlemine karşı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmadığı ihale komisyonu kararıyla sıralaması değişmeyen davacının ihale komisyonu kararıyla birlikte itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken bulunmadığı dava konusu Kurul kararının ise davacı açısından yeni hukukî duruma yol açmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale ile çok geniş kapsamlı bir hizmet alımı yapıldığı düşünüldüğünde, getirilen 10.000 km şartının ihale konu işle iştigal eden … kişiler tarafından yerine getirilmesinin, dolayısıyla rekabet ortamının oluşturulmasının mümkün olmadığı teknik şartnamede herhangi bir arıza durumunda değişimin çok kısa sürede gerçekleştirilmesi şartının bu olası zararın önüne geçmek için getirilen şartlar olduğu” gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de, bu değerlendirmenin idarenin ihtiyaçlarının belirlenmesi hususundaki takdir yetkisi karşısında isabetli olmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

 ihaleye ilişkin 2. ihale komisyonu kararının tebliğ edilmesi üzerine davacı tarafından Kanun’da belirtilen 10 günlük sürede  idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu  Kurul kararının şikâyet başvurusunun süresinde yapılmadığından bahisle itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk, davanın bu kısmının reddi yönündeki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle dava konusu işlemin kısmen kabul kısmen iptaline ait karar (Danıştay Kararlı)
Devamı...

İhalede iş Ortaklığı tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin Yönetmelikte öngörülen belge düzenleme koşullarına sahip olmadığı olarak belirtilmiş iken Danıştay bozma kararının gerekçesinde şirketin itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin dilekçe maddesinde belirtilen İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin belgeler mesleki ve teknik yeterlik belgeleri ile ekonomik ve mali yeterlik belgelerinin Yönetmeliğin Belgelerin Sunuluş Şekli kenar başlığını taşıyan 31’nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı şekilde sunulduğu hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihaleye ait Teknik Şartnamede Tarafların Yükümlülükleri kısmı incelendiğinde her bir yemekhanede yemek hizmeti alan tüm kişilere ve tüm öğünlerde su verilmesi gerektiği anlaşıldığından hangi öğünlerin yanında 180 ml bardak su verileceğinin ayrıca belirtilmesine gerek bulunmamaktadır Bu itibarla Teknik Şartname’nin ilgili maddesinde sağlıklı bir şekilde fiyat teklifinin hazırlanmasına engel bir durum bulunmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

İhalede  sunulan  Ek-0.5 maliyet tutarı tespit tutanaklarındaki söz konusu hatalar  fiyat teklifinde yer alan hangi girdiyi açıkladıkları hususunda bir belirsizliğe yol açacak nitelikte olmadığından, dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, anılan kısım yönünden davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamıştır gerekçesiyle Mahkeme kararının aşırı düşük teklif açıklaması için beş iş gününden az ve makul olmayan süre verildiği iddiası yönünden davanın reddine ilişkin kısmının onanmasına, Mahkeme kararının davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünden davanın reddine ilişkin kısmının bozulmasına, bozulan kısım yönünden dava konusu işlemin iptaline karar (Danıştay Kararlı)
Devamı...

itirazen şikâyet dilekçelerinin basit birer form şeklinde olduğu, dolayısıyla başvuru formuna sığabilecek kadar kısa ifadelerle iddiaların dile getirildiği fakat dilekçe ekinde ayrıntılı şekilde belge sunulduğu bu nedenle şekil yönünden redde ilişkin dava konusu Kurul kararının iptali gerektiği ileri sürülmektedir İhale süreçlerinde isteklilerin itirazen şikâyet başvurularında ileri sürülen iddialarının sebepleri ve dayandığı deliller açısından konunun geniş yorumlanması gerekmekte olup aksi hâlde, Kanun’da zorunlu idarî başvuru yolu olarak öngörülen itirazen şikâyet başvurusunun işlevini yerine getiremeyeceği; davacı tarafından yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularında dilekçeler idare tarafından teslim alındığı sırada ek olarak gösterilen belgelerin bulunup bulunmadığını denetleme görevinin de idarede olduğu açıktır Bu itibarla, davacının itirazen şikâyet başvurusunun itirazen şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına ve dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir (Danıştay Kararlı)
Devamı...

İhale dokümana itiraz kapsamındaki hukuka aykırılık iddialarına ilişkin tüm hususların 10 gün içinde ve her hâlükârda ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar, şikâyet başvurusuna konu edilebileceği, şikâyet başvurusuna konu edilmeyen ve ihale dokümanına yönelik olan mezkur iddiaların ilk kez ihale tarihinden sonra Kurum’a yapılan itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürüldüğü dikkate alındığında, her ne kadar, şikâyet başvurusuna konu edilmeyen iddiaların itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülemeyeceği gerekçesiyle başvurunun şekil yönünden reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmamakta ise de, söz konusu iddialara yönelik başvurunun dokümana itiraz niteliğinde olduğu ve süresinde yapılmadığı sonucuna varıldığından, dava konusu Kurul kararı ile belirtilen iddialara yönelik başvurunun süre yönünden uygun bulunmamasında hukuka aykırılık, davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararının anılan iddialara yönelik kısmında ise sonucu itibarıyla hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır(Danıştay Kararlı)
Devamı...

 İhalede hakim ortağın ülkemizde bağlı şirketin ise yurt dışında olduğu durumlarda hakimiyet ilişkisinin tescil edilebileceği ve bu konuda örnek tescil ve ilanların olduğu belirtilerek örnek Ticaret Sicili Gazetelerine yer verilmişse de Kanun maddesi hakimiyet sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için ticaret siciline tescil ve ilanı düzenlendiğinden, ortada bir hakimiyet sözleşmesinin bulunması hâlinde zaten tescilin gerekli ve zorunlu olduğu, verilen örneklerin de taraflar arasında hakimiyet sözleşmesinin bulunduğu durumlara ilişkin olduğu, olayda ise taraflar arasında yapılmış bir hakimiyet sözleşmesi bulunmadığından verilen örneklerin somut olaya emsal teşkil etmeyeceği görüldüğünden, idarenin bu yöndeki iddiasına itibar edilmemiştir gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ve dava konusu işlemin iptaline ait Danıştay  kararlı
Devamı...

İhale Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazeteleri incelendiğinde şahsın şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğu anlaşılmakta ise de bu durumun teklifi imzalayan ile imza sirkülerinde belirtilen kişiyle uyumlu olmadığı hususunu değiştirmeyeceği, ilgili mevzuat ve ihale dokümanında noter tasdikli imza sirkülerinin ihalede herhangi bir usulsüzlüğe mahal vermemek adına istendiği, aksi halde imza noter tasdikli sirküleri istenmesinin hiçbir anlamının kalmayacağı da açıktır…” gerekçesi ile “mahkeme kararının bozulmasına, davanın reddine” kesin olarak karar (Danıştay kararlı)
Devamı...

ihalede sunulan Banka Referans mektubunda banka yetkililerinin isim ünvan ve imzalarının bulunmaması ve standart forma uygun olmadığından dolayı itirazen şikayet başvurusunun reddine dair dava konusu kurul kararının iptali yolundaki mahkeme kararında hukuki isabet  bulunulmaması hk (Danıştay K)
Devamı...

ihale kapsamında sunulan iş deneyim belgesinin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi ve ayrıştırma yapmak suretiyle uyuşmazlığa konu ihalede benzer iş olarak belirlenen işleri karşılayıp karşılamadığının ortaya konulması suretiyle işlem tesis edilmesi gerekirken, iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmadığından bahisle tesis edilen dava konusu Kurul kararının davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmında hukuka uygunluk görülmemiştir gerekçesiyle anılan mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline ait karar (Danıştay K)
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan belgelere ilişkin olarak iş deneyimini tevsiken iş bitirme belgesi sunulmuş ise bu belgenin kamu kurumu veya özel sektör tarafından düzenlenip düzenlenmediği kamu kurumu tarafından düzenlenmiş ise İdari Şartnamede düzenlenen benzer işe uygun olup olmadığı özel sektör tarafından düzenlenmiş ise sözleşme ve bu sözleşmeye ek olarak fatura örnekleri, SGK hizmet listesi, SGK tahakkuk fişi, SGK ödeme dekontu ve bu sözleşmeye ait mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelere uygulanacak olan damga vergisi makbuzunun bulunup bulunmadığı, fatura örnekleri, SGK hizmet listesi, SGK tahakkuk fişi, SGK ödeme dekontunun ilgili meslek mensubunca onaylı olup olmadığı, sözleşme sunulmuşsa bu sözleşmenin aslının ya da noterce onaylanmış suretinin sunulup sunulmadığı hususlarına yönelik inceleme yapılması gerektiği hk (Danıştay K)
Devamı...

 idareye yapılan itirazen şikayet ihale başvurusunda davacı şirketin itirazen şikayet dilekçesinde yer verdiği sunulan faturalar ilk sözleşme birim fiyatları ile yaygın döneme ait fiyat farkları toplamından oluştuğundan bu faturalar esas alınarak iş deneyimi hesabı yapılamayacağı ve sözleşme sürecinde birim fiyatlardaki artışla oluşacak fiyat farkı dâhil faturaların kullanıldığı şeklindeki iddialarının da incelenmesi gerekirken davalı idarece bu hususta herhangi bir inceleme yapılmadığı, dolayısıyla davalı idarece eksik inceleme yapılarak karar verildiği anlaşıldığından, dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında bu yönüyle hukuka uyarlık görülmemiştir (Danıştay K)
Devamı...

idareye yapılan ihale itirazen şikayet başvurusu neticesinde davacı şirketin itirazen şikayet dilekçesinde yer verdiği “sunulan faturalar ilk sözleşme birim fiyatları ile yaygın döneme ait fiyat farkları toplamından oluştuğundan bu faturalar esas alınarak iş deneyimi hesabı yapılamayacağı ve sözleşme sürecinde birim fiyatlardaki artışla oluşacak fiyat farkı dâhil faturaların kullanıldığı” şeklindeki iddialarının da incelenmesi gerekirken davalı idarece bu hususta herhangi bir inceleme yapılmadığı, dolayısıyla davalı idarece eksik inceleme yapılarak karar verildiği anlaşıldığından, dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında bu yönüyle hukuka uyarlık görülmediği hk(Danıştay K)
Devamı...

idarenin ihalede düzeltici işlem kararının yerine getirilmesi için alınan 2.nci ihale komisyonu kararı ile ihalede en avantajlı teklif sahibi olan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan isteklinin değişmesi nedeniyle, ihale sürecinde davacı şirketin hak kaybına uğradığını iddia edebileceği yeni bir işlemin ortaya çıktığının kabulü gerektiği (Danıştay K)
Devamı...

ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen davacı şirket tarafından yeterlik bilgileri tablosunda ortaklara ait bilgiler kısmında tek ortağın olduğu ancak tabloda beyan edilen ve sonrasında tevsik edici belgeler kapsamında sunulan Sicil Gazetelerine göre şirket ortaklarının * olduğunun görüldüğü bu çerçevede yeterlik bilgileri tablosunda ortaklara ilişkin olarak beyan edilen bilgilerle yine anılan tabloda beyan edilen Gazetelerinde yer alan bilgilerin uyuşmadığı ve beyan edilen söz konusu Ticaret Sicili Gazetelerinin ortaklara ilişkin son durumu göstermediği anlaşıldığından davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması (Danıştay K)
Devamı...