Toplantı No : 2019/053
Gündem No : 33
Karar Tarihi : 04.12.2019
Karar No : 2019/UH.II-1601
BAŞVURU SAHİBİ:Epro Csm Mühendislik Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:2019/147437 İhale Kayıt Numaralı “Mersin – 13. Bl. Hd. Devlet Yolu (Anamur – Kaledran Arası) Km: 231+127,50 – 247+640 Arasında Yer Alan 7 Adet Viyadük Projelerinin Yapılması Danışmanlık Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından 23.09.2019 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilen “Mersin – 13. Bl. Hd. Devlet Yolu (Anamur – Kaledran Arası) Km: 231+127,50 – 247+640 Arasında Yer Alan 7 Adet Viyadük Projelerinin Yapılması Danışmanlık Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Epro Csm Mühendislik Ltd. Şti.nin 28.10.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.10.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.11.2019 tarih ve 47319 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.11.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1396 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, bahse konu ihalede ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunarak kısa listeye alındıkları, ihale tarihinde teknik ve mali tekliflerini idareye sundukları, Epro Csm Müh. Ltd. Şti.ye ait teklif dosyasında, teknik personelden Volkan SÜLLÜ ve M. Kazım BODUROGLU’nun Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinin 3’üncü bendine göre sunması gereken ihale tarihi itibarı ile isteklinin bünyesinde bulunduğu hususunu tevsik eden, ihale tarihinden bir önceki aya ait (2019/08) Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimleri”ni sunmadığı gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, tebligatta bahsedilen ihale tarihinden bir önceki aya ait (2019/08) Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimleri”nin ihale dosyasında sunulduğu, bahsedilen kişilerin 02.09.2019 tarihinde işe girişleri yapıldığından (2019/08 ) Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimleri”nin içinde gözükmediği, bu personelin bir önceki ayın hizmet bildiriminde gözükme şartının bulunmadığı, bu durumun teknik puanlama aşamasında değerlendirilecek bir durum olduğu, İdari Şartname’nin 6.4.4’üncü maddesinde “Sözkonusu personelin isteklinin bünyesinde çalışması ya da taahhüt edilerek temin edilmesi durumu teknik tekliflerin puanlanması aşamasında dikkate alınacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, bahsi geçen personelin taahhüt edilerek sunulabilecek bir personel olduğu, kendilerinin 02.09.2019 tarihinde personelin işe girişlerini yaparak taahhütlerini ihale tarihinden önce gerçekleştirdiği, bunun üzerine tekrar bir taahhütname sunulmadığı, personelin kadroda olduğu için ücretli olarak ifade edildiği, personelin bünyelerinde çalıştığının özgeçmişlerinde hem personel hem de firma yetkilisi tarafından imzalanarak beyan edildiği, sunulan söz konusu personelin teknik puanlaması yapılırken bir önceki aya ait bildirgede olmamasının ancak işe giriş bildirgesinin sunulması durumunun personel özgeçmişlerindeki beyanların dikkate alınarak taahhütlü personel puanlamasına göre değerlendirilip 5 puan yerine 2 puan verilmesinin ve teknik değerlendirmenin tamamlanmasının beklendiği, söz konusu iki teknik personelin ihale dokümanında istenilen tüm teknik yeterlik şartlarını sağladığı, işin kendileri üstünde kalması durumunda kadrolarına alınması gereken teknik personel olduğu, anılan ihalenin ön yeterlik aşamasını geçtikleri, anahtar teknik personel dışında olan ve kadrolarında olması ya da taahhütlü personel olması durumunun teknik puanlamada dikkate alınması gereken bir husus olduğu, İdari Şartname’nin 6.4.4’üncü maddesi dikkate alındığında bu durumun teklifin esasını değiştirecek ve ihale dışı bırakılmasını gerektirecek bir husus olmadığı, söz konusu iki personelin teknik personel puanlaması aşamasında taahhütlü personel puanlamasına göre değerlendirilerek ihaleye katılımlarının sağlanması gerektiği, bu şekilde değerlendirme yapılarak ihaleye katılımlarının sağlanmasının 4734 sayılı Kanun’un rekabetin engellenmemesi hükmüne uygun olacağı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri, … ifade eder” hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin hazırlanması ve verilmesi” başlıklı 51’inci maddesinde “İhale konusu danışmanlık hizmeti için teklif edilen bedelin yer aldığı teklif mektubu ile geçici teminat isteklinin malî teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine malî teklif olduğu yazılmak suretiyle bir zarfa konulur. Teklif mektuplarının 30 uncu maddede belirtilen şartlara uygun olması zorunludur.

Teknik değerlendirme için istenilen diğer bütün belgeler isteklinin teknik teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine teknik teklif olduğu yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa konulur.

Her iki zarfın üzerine de isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfların yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Malî ve teknik teklife ait zarflar birlikte ayrı bir zarf veya paket içerisine konularak, üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılmak suretiyle sunulur.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin yapılması” başlıklı 52’nci maddesinde “İhale komisyonunca ihalenin yapılacağı saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Teknik tekliflere ait zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin tam olarak verilmiş olup olmadığı kontrol edilir ve durum bir tutanakla tespit olunur. Malî teklifleri içeren zarflar ise bir tutanağa bağlanarak açılmaksızın ihale komisyonunca toplu halde paketlenir, mühürlenip imzalanarak muhafaza altına alınır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

Danışmanlık hizmet ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi, teknik ve malî değerlendirme olmak üzere iki aşamada yapılır. İlk aşamada teknik teklif, ikinci aşamada ise malî teklif değerlendirilir ve her iki aşama için ayrı puanlama yapılır. Teknik ve malî puan için belirlenen ağırlık katsayıları dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda toplam puan tespit edilir. Teknik ve malî puan ağırlık katsayıları, teknik puan ağırlığı daha yüksek olmak üzere hizmetin niteliği ve özgünlüğüne göre farklı oranlarda belirlenebilir.

Bu ihalelerde teknik değerlendirme kriterleri, 10 uncu Maddede belirtilen kriterlere uygun olarak belirlenir. İhale dokümanı ve davet mektubunda belirtilen bu kriterlerin belirlenmesinde; benzer nitelik ve ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme deneyimi, iş için önerilen yöntem, organizasyon yapısı, yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki nitelikleri esas alınır.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle isteklilerin teknik değerlendirmeye esas bütün belgelerinin ihale dokümanında istenilen şartlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği incelenir. Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

İhale komisyonu ihale dokümanında ve davet mektubunda belirtilen teknik değerlendirme kriterleri ve puanlara göre teknik değerlendirme yaparak isteklilerin teknik puanlarını belirler. İhale dokümanında belirlenen asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen veya asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere, değerlendirme dışı bırakıldığı ve malî tekliflerinin açılmadan malî tekliflerin açılacağı tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edileceği yazılı olarak bildirilir. Aynı tarihte, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere de malî tekliflerin açılacağı tarih ve saat yazılı olarak bildirilir.

İhale komisyonunca bildirilen tarih ve saatte öncelikle teknik değerlendirme sonuçları ile teknik puanlar hazır bulunanlar önünde açıklanır. İhale komisyonunca toplu halde muhafaza altına alınmış olan ve malî teklifleri içeren paket açılır. Teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin malî teklif zarfları açılmaksızın kendilerine veya vekillerine elden iade edilerek, bu istekliler ihale salonundan çıkarılır. Bu işlemlerden sonra, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarfları açılır ve teklif edilen fiyatlar ile yaklaşık maliyet açıklanarak bir tutanakla tespit edilir. İade edilemeyen malî tekliflere ait zarflar ihalenin sonuçlandırılmasından hemen sonra posta ile gönderilir.

Malî teklif içerisinde teklif mektubu ile geçici teminatı bulunmayan veya usulüne uygun olmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılarak tutanakla tespit edilir. Teklif mektubu ile geçici teminatı uygun olan isteklilere ait malî puanlar belirlenir.

Bu isteklilere ait teknik ve malî puanlar ihale dokümanında belirlenen ağırlık katsayılarıyla çarpılarak toplam puanlar tespit edilir. Toplam puanı en yüksek olan istekli iş tanımı, sözleşme şartları, personel ve malî teklif ile ilgili görüşme yapmak üzere davet edilir. Ancak bu görüşme, ihale dokümanında yer alan şartları önemli ölçüde değiştirecek nitelikte olmamalıdır. Görüşme sonucunda şartların netleştirilerek anlaşmaya varılması halinde, bu istekliye ihale yapılır…” hükmü,

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında “Anahtar teknik personelde aranacak toplam mesleki deneyim süresi en fazla 10 yıl, benzer deneyim ise en fazla 5 yıl olarak öngörülebilir. Anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilir.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Tekliflerin sunulması” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale konusu danışmanlık hizmeti için teklif edilen bedelin yer aldığı teklif mektubu ile geçici teminat isteklinin mali teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine “Mali Tekliftir” ibaresi yazılmak suretiyle bir zarfa konulur.

(2) Teknik değerlendirme için ihale dokümanında istenilen diğer tüm belgeler, isteklinin teknik teklifini oluşturur ve bu teklif, üzerine “Teknik Tekliftir” yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa veya pakete konulur.

(3) İstekli tarafından mali ve teknik teklif zarflarının üzerine adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır ve zarfların yapıştırılan yerleri imzalanarak mühürlenir veya kaşelenir.

(4) Mali teklif zarfı ile teknik teklif zarfı veya paketi, bir araya getirilerek ayrı bir zarf veya paketin içine konulur. İstekli tarafından, bu zarf veya paketin üzerine adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak mühürlenir veya kaşelenir.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Tekliflerin alınması ve teknik tekliflerin açılması” başlıklı 60’ıncı maddesinde “(1) Tekliflerin alınması ve açılmasına ilişkin işlemler; Kanun, bu Yönetmelik, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve tip idari şartnamede belirtilen esaslar çerçevesinde standart formlar kullanılarak gerçekleştirilir.

(2) Bu Yönetmeliğin 59 uncu maddeye uygun olduğu anlaşılan teknik teklif zarflarının hazır bulunanlar önünde açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Teknik Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. Bu tutanağın komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz. Mali teklifleri içeren zarflar ise açılmaksızın, ihale komisyonunca Mali Teklif Zarflarının Açılmaksızın Muhafazasına İlişkin Tutanağa bağlanarak toplu halde paketlendikten sonra mühürlenir ve imzalanarak muhafaza altına alınır. Bu aşamada, hiçbir teklifin reddine veya kabulüne ilişkin karar verilmez ve teklifi oluşturan belgelerde değişiklik yapılamaz. Teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

Söz konusu Yönetmelik’in “Teknik değerlendirmede dikkate alınacak kriterler” başlıklı 63’üncü maddesinde “(1) Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde kullanılacak teknik değerlendirme kriterleri, Kanunun 10 uncu maddesine uygun olarak, benzer nitelik ve ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme deneyimi, iş için önerilen yöntem, organizasyon yapısı, yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitim seviyesi ve mesleki nitelikleri esas alınarak tespit edilir.

(2) Teknik değerlendirmede, işin kapsamı, karmaşıklığı ve önem derecesi dikkate alınarak bu Yönetmeliğe ekli Tablo 1’de verilen aralıklarda tam puanlar belirlenir. İdarelerce hangi kriterlere ve alt kriterlere ne şekilde puan verileceği ile puanlama yöntemi ihale dokümanında somut ve anlaşılabilir olarak açıklanır. Mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerinde teknik değerlendirme puanlama kriterleri işin özelliğine göre idarelerce somut ve anlaşılabilir olarak belirlenir.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Teknik puanlama” başlıklı 64’üncü maddesinde “(1) Teknik puanlama aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

a) İsteklilerin teknik teklif belgeleri her üye tarafından tek tek incelenerek idari şartnamede belirtilen kriterlere göre her istekliye gerekçeli olarak ayrı ayrı puan verilir ve bu teknik puanlar ile gerekçeleri Teknik Teklif Üye Değerlendirme Standart Formuna yazılarak imzalanır. Üyelerin doldurduğu bu formlar biraraya getirilerek verilen puanlar Teknik Teklif Komisyon Değerlendirme Standart Formuna geçirilir. Her istekli için komisyon üyelerinin verdiği puanlar toplanarak üye sayısına bölünmek suretiyle isteklilerin ayrı ayrı teknik puanları bulunur. İdari şartnamede belirlenen asgari puanın altında kalan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

b) Asgari puanı sağlayan isteklilerin puanları, en yüksek teknik puana sahip isteklinin puanına bölünüp 100’le çarpılarak isteklilerin itibari teknik değerlendirme puanı bulunur. (PTİ=100 x PT/PTmax ).Bu formülde;

PTİ = İtibari teknik puanı,

PT = Komisyon tarafından istekliye verilmiş asgari puanın üzerindeki ham teknik puanı,

PTmax = Komisyon tarafından isteklilere verilen ham teknik puanların en yükseğini,

ifade eder.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Mali tekliflerin açılması ve puanlama” başlıklı 65’inci maddesinde “(1) Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen ya da asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve mali tekliflerinin açılmaksızın, mali tekliflerin açılacağı tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edileceği Teknik Değerlendirmede Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form kullanılarak bildirilir. Bu formun ekinde Teknik Teklif Üye Değerlendirme ve Teknik Teklif Komisyon Değerlendirme Formlarına da yer verilir. Aynı tarihte, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere de mali tekliflerin açılacağı tarih ve saat yazılı olarak bildirilir.

(2) İhale komisyonunca isteklilere bildirilen tarih ve saatte teknik değerlendirme sonuçları ve teknik puanlar hazır bulunanlar önünde açıklanır. Teknik puanların açıklanmasından sonra toplu halde muhafaza altına alınmış olan mali teklif paketleri açılır. Komisyon tarafından, teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin mali teklif zarfları açılmaksızın kendilerine veya vekillerine elden iade edilerek, bu kişiler ihale salonundan çıkarılır. İade edilemeyen mali tekliflere ait zarflar ihalenin sonuçlandırılmasından hemen sonra posta ile gönderilir.

(3) Asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarfları açılmadan önce işin yaklaşık maliyeti açıklanır…” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1.İhale konusu danışmanlık hizmetinin;

a) Adı: Mersin – 13. Bl. Hd. Devlet Yolu (Anamur – Kaledran Arası) Km: 231+127,50 – 247+640 Arasında Yer Alan 7 Adet Viyadük Projelerinin Yapılması Danışmanlık Hizmet Alımı İşi

b) Varsa kodu: 1998E040010-2003E040260

c) Miktarı ve türü:

(1. KISIM): 4 adet viyadük projesinin hazırlanması danışmanlık hizmet alımı işidir.

(2. KISIM): 3 adet viyadük projesinin hazırlanması danışmanlık hizmet alımı işidir.

ç) Yapılacağı yer: Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü (MERSİN)” düzenlemesi,

Söz konusu Şartname’nin 3.1.(b) maddesinde “İhale usulü: Belli istekliler arasında ihale” düzenlemesi,

Bahse konu Şartname’nin “İhaleye girebilmek için gereken belgeler” başlıklı 6’ncı maddesinin 6.4’üncü alt maddesinde “Teknik tekliflerin değerlendirilebilmesi için ekte verilen Teknik Teklif Formları’na uygun olarak hazırlanarak verilmesi gereken belgeler:

6.4.1. İstekliler, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin özel hizmet deneyimlerini göstermek üzere; danışmanlık hizmetleri kapsamında kusursuz olarak gerçekleştirilen ihale konusu iş ve benzeri işlerini tevsik amacıyla iş deneyimini gösteren belgelerini, teknik teklifleri içerisinde yer alan “Teknik Teklif Formları”na ekleyeceklerdir. Ortak girişimlerde, ortak girişimi oluşturan ortaklar bu formları ayrı ayrı vereceklerdir.

6.4.2. İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri çalışma planı ve yöntem (Metodoloji) ile proje yönetim ve organizasyon yapısını açıklayan bir raporu teknik teklifleri içersinde vereceklerdir.

6.4.3. İsteklilerin işin yönetim ve organizasyonu için önerdikleri “Organizasyon Planı” ve teknik personele ait zaman çizelgesi ile çalışma planlarını gösterir “İş Programı”nı teknik tekliflerinde vermeleri gerekmektedir.

6.4.4. İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri yönetici kadrosu ve teknik personeli, bunların görevlerini, deneyim ve çalışma sürelerini teknik teklifleri içersinde “Teknik Teklif Formları’nda” bildireceklerdir. Bu bildirime, önerilen personelin özgeçmişleri, diploma veya mezuniyet belgeleri, genel ve mesleki deneyim sürelerini ve isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğunu gösterir belgeler eklenir. Ancak, istekliler taahhüt ederek temin edecekleri personeli “teknik personel bilgileri özet tablosunda” belirterek, özgeçmişlerini sunacaklardır. Bu personel için isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğunu gösterir belgelerin sunulmasına gerek bulunmamaktadır. Sözkonusu personelin isteklinin bünyesinde çalışması ya da taahhüt edilerek temin edilmesi durumu teknik tekliflerin puanlanması aşamasında dikkate alınacaktır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 18’inci maddesinde “18.1 İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Kısmi teklif verilebilecek kısımların listesi ekte belirtilmiştir.

(1. Kısım) (Km:231+127,50-239+740 Arası 4 Adet Viyadük Projesi Yapılması İşi) ve

(2. Kısım) (Km:239+740-247+640 Arası 3 Adet Viyadük Projesi Yapılması İşi)

19.2.2. Mesleki ve teknik yeterlik kapsamında istenen;

a) Teknik personellere ilişkin olarak teklif verilen kısımlar için geçerli olmak üzere, istenen personelin niteliği ve sayısına göre kanıtlayıcı belgeler,

b) Teklif verilen her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere ilgisine göre iş ortaklığı beyannamesi,

c) Her kısım iş için önerdikleri yöntem (metodoloji) ve çalışma planı ile Organizasyon Yapısının iş tanımına uygunluğuna ilişkin belgeler ayrı ayrı verilecektir.

d) Yukarıda sayılanlar dışındaki katılım belgelerinin her birinden (ticaret odası belgesi, imza sirküleri, vb.) teklif verilen bütün kısımlar için geçerli olmak üzere birer adet,

e) Teklif verilen tüm kısımlar için geçerli olmak üzere bir adet iş deneyimini gösteren belge,

sunulması yeterlidir.

19.2.3. Aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden geçici teminat sunacaktır.

19.2.4. Her bir kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanacaktır. Ayrı ayrı sözleşmeye bağlanacak her kısım için ayrı kesin teminat alınacaktır.” düzenlemesi,

Söz konusu Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 21’inci maddesinde “21.1. Teklifi oluşturan belgeler

21.1.1. İstekli tarafından hazırlanacak olan teklif, aşağıdaki dokümanı içerir:

a) Mali teklif

– Teklif mektubu

– Geçici teminat (istenmişse)

b) Teknik teklif

Bu şartnamede sayılan, teklif mektubu ve geçici teminat dışındaki, diğer belgeler ve teknik teklif formları.

21.1.2. İhale konusu danışmanlık hizmeti için teklif edilen bedelin yer aldığı teklif mektubu18.1 ile istenmişse geçici teminat isteklinin mali teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine “Mali Tekliftir” yazılmak suretiyle bir zarfa konulur

21.1.3. Teknik değerlendirme için istenilen diğer tüm belgeler, isteklinin teknik teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine “Teknik Tekliftir” yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa veya pakete konulur.

21.1.4. Her iki zarfın üzerine de isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfların yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanarak mühürlenir veya kaşelenir.

21.1.5. Mali teklife ilişkin zarf ile teknik teklife ilişkin zarf, bir araya getirilerek ayrı bir zarf veya paketin içine konulur. Bu zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak mühürlenir veya kaşelenir…” düzenlemesi,

Bahse konu Şartname’nin “IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR” başlıklı bölümünün ilgili maddelerinde “29.1. Teklifler, davet mektubunda belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

29.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp, mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

29.2.3. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. Teknik tekliflere ait zarflar açılarak, istenilen belgelerin tam olarak verilmiş olup olmadığı kontrol edilir ve durum bir tutanakla tespit olunur. Bu tutanağın onaylı suretini isteyenlere, bunların komisyon başkanınca onaylanmış bir sureti, imza karşılığı verilir. Mali teklifleri içeren zarflar ise isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde bir tutanağa bağlanarak açılmaksızın ihale komisyonunca toplu halde paketlenip, mühürlenerek, imzalanır ve muhafaza altına alınır. Bu aşamada, teklifi oluşturan belgelerde değişiklik yapılamaz, varsa eksik belgeler tamamlanamaz, hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmeksizin, teklifler kapsamlı olarak değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

29.2.4. İhale komisyonu öncelikle isteklilerin teknik değerlendirmeye esas bütün belgelerinin ihale dokümanında istenilen şartlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini inceler. Belgeleri eksik olduğu bu Şartnamenin 29.2.3. maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılır.

29.2.5. Teknik teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.2.6. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

29.2.7. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda, belgeleri eksiksiz ve usulüne uygun olan isteklilerin, ihale dokümanında belirtilen teknik değerlendirme kriterleri ve puanlara göre teknik puanları belirlenir. İhale dokümanında belirlenen asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

29.2.8. Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen ya da asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve mali tekliflerinin açılmaksızın, mali tekliflerin açılacağı tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edileceği Teknik Değerlendirmede Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form kullanılarak bildirilir. Bu formun ekinde Teknik Teklif Üye Değerlendirme ve Teknik Teklif Komisyon Değerlendirme Formlarını da yer verilir. Aynı tarihte, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere de mali tekliflerin açılacağı tarih ve saat yazılı olarak bildirilir.

29.2.9. Değerlendirme Teknik ve Mali olmak üzere iki aşamada yapılır. Önce Teknik daha sonra da Mali Teklif değerlendirilir. Teknik ve Mali tekliflere verilen ağırlık oranı aşağıdaki gibidir.

Teknik ve Mali Puan Ağırlık Katsayıları:

Teknik Puan Ağırlık Katsayısı = 0,70

Mali Puan Ağırlık Katsayısı = 0,30

Toplam = 1.00

Madde 31 – Teknik değerlendirme kriterleri

31.1. Teknik değerlendirmede kullanılacak puanlar; İsteklilerin, benzer nitelik ve ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme deneyimi, iş için önerilen yöntem, organizasyon yapısı, yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitim seviyesi ve mesleki nitelikleri esas alınarak tespit edilir.

KRİTER

a) Benzer nitelik ve ölçekteki işlerde deneyimleri: 20

b) İş için önerdikleri yöntem (metodoloji) ve çalışma planı ile Organizasyon Yapısının iş tanımına uygunluğu 30

ALT KRİTERLER

1) İşin nasıl yapılacağı: 10

2) İş programı: 5

3) Organizasyon yapısının iş tanımına uygunluğu: 5

4) Yönetim ve denetim (kalite kontrol) teknikleri (İşin niteliğine göre idarelerce istenmeyebilir.): 5

5) Ekipman: 0

6) Raporlama teknikleri (iş gelişim raporu/ara rapor vb.): 5

c) Yönetici kadrosu ve teknik personel: 50

ALT KRİTERLER

1) Genel nitelikler: 6

2) İş için uygunluk: 39

3) Yerel deneyim ve Türkçe’ye hakimiyet: 0

4) İstihdam durumu (kendi personeli/taahhüt): 5

TOPLAM PUAN: 100

A-) BENZER NİTELİK VE ÖLÇEKTEKİ İŞLERDE DENEYİM (20 Puan)

Benzer işin tutarı;

(1. Kısım) (Km:231+127,50-239+740 Arası 4 Adet Viyadük Projesi Yapılması İşi):

– 2.150.000,00- TL.’ye eşit ve fazla ise, 20 puan

– 1.100.000,00- TL’ye eşit ise 10 puan ve

(2. Kısım) (Km:239+740-247+640 Arası 3 Adet Viyadük Projesi Yapılması İşi):

– 2.609.558,33- TL.’ye eşit ve fazla ise, 20 puan

– 1.335.122,76- TL’ye eşit ise 10 puan

verilir.

Ara değerler için doğrusal orantı yapılır. İş ortaklıklarında, pilot ortağın iş deneyimi değerlendirmeye alınır.

(İsteklilerin, benzer nitelik ve ölçekteki işlerdeki deneyiminin puanlanmasında istediği, tek sözleşmeye ilişkin deneyimini gösteren belgesini teknik teklif kapsamında sunması gerekmektedir.)

(1. Kısım) (Km:231+127,50-239+740 Arası 4 Adet Viyadük Projesi Yapılması İşi) ve (2. Kısım) (Km:239+740-247+640 Arası 3 Adet Viyadük Projesi Yapılması İşi) için:

B) İŞ İÇİN ÖNERİLEN YÖNTEM (METEDOLOJİ) VE ÇALIŞMA PLANI İLE ORGANİZASYON YAPISININ İŞ TANIMINA UYGUNLUĞU (30 Puan)

B.1. İşin nasıl yapılacağı (10 Puan)

B.2. İş programı (5 Puan)

B.3. Organizasyon yapısının iş tanımına uygunluğu (5 Puan)

B.4. Yönetim ve denetim (kalite kontrol) teknikleri, (5 Puan)

B.5. Ekipman (0 Puan)

B.6. Raporlama teknikleri (iş gelişim raporu/ara rapor vb.) (5 Puan)

C) YÖNETİCİ KADROSU VE TEKNİK PERSONEL (50 PUAN)

Teknik değerlendirmeye alınacak personel;

-Proje Müdürü (İnşaat Mühendisi) (1 Adet)

-Deneyimli Köprü Proje Mühendisi (İnşaat Mühendisi) (2 Adet)

-Köprü Proje Mühendisi (Geoteknik)(İnşaat Mühendisi) (1 Adet)

-Köprü Proje Mühendisi (İnşaat Mühendisi) (2 Adet)

şeklinde tespit edilmiştir.

Yönetici kadrosu ve teknik personelin alt kriter değerlendirilmelerinde, Genel Nitelikler (Genel Deneyim) ve İş İçin Uygunluk (Özel Deneyim) açısından süreler en az; Proje Müdürü (İnşaat Mühendisi) için (12-10 yıl), Deneyimli Köprü Proje Mühendisi (İnşaat Mühendisi) için (10-8 yıl), Köprü Proje Mühendisi (Geoteknik) ve Köprü Proje Mühendisi (İnşaat Mühendisi) için (8-5 yıl) olacaktır.

Genel nitelikler (genel deneyim) için, ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi; iş için uygunluk (özel deneyim) değerlendirmesi için ise, İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 47.maddesinin 47.1.bendinde belirtilen hususlar dikkate alınacaktır.

İstihdam Durumu:

i) Kendi personeli ise: 5 puan

ii) Taahhüt ise: 2 puan

31.2. Teknik değerlendirmede asgari 70 puanın altında kalan istekliler elenir ve mali değerlendirmeye alınmaz. Asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere, değerlendirme dışı bırakıldığı ve mali tekliflerinin açılmadan, mali tekliflerin açılacağı tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edileceği yazılı olarak bildirilir

Madde 32 – Teknik puanların belirlenmesi

32.1 Asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere ait Teknik Puanlar (P_Tİ=100 x PT / PTmax) formülü ile hesaplanır. Bu formülde;

P_Tİ = İtibari Teknik Puanı,

PT = Komisyonca istekliye verilmiş (asgari puanın üzerindeki) ham teknik puan ( ortalama teknik puan ),

PTmax = Komisyonca isteklilere verilen ham teknik puanların en yükseği (ortalama teknik puan),

ifade eder.

32.2. Asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere mali tekliflerin açılacağı tarih ve saat yazılı olarak bildirilir. İhale komisyonunca bildirilen tarih ve saatte öncelikle teknik değerlendirme sonuçları ile teknik puanlar hazır bulunanlar önünde açıklanır. Daha sonra ihale komisyonunca, toplu halde muhafaza altına alınmış olan ve mali teklifleri içeren paket açılır. Teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin mali teklif zarfları açılmaksızın kendilerine veya vekillerine elden iade edilerek, bu istekliler ihale salonundan çıkarılır. Bu işlemden sonra, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarfları açılmadan önce işin yaklaşık maliyeti açıklanır. Asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarfları açılarak, istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanağın onaylı suretini isteyenlere, bunların komisyon başkanınca onaylanmış bir sureti, imza karşılığı verilir. İade edilemeyen mali tekliflere ait zarflar ihalenin sonuçlandırılmasından hemen sonra iadeli taahhütlü posta ile gönderilir…” düzenlemesi yer almaktadır.

İdari Şartname’nin 6.4.4’üncü maddesinde “İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri yönetici kadrosu ve teknik personeli, bunların görevlerini, deneyim ve çalışma sürelerini teknik teklifleri içersinde “Teknik Teklif Formları’nda” bildireceklerdir. Bu bildirime, önerilen personelin özgeçmişleri, diploma veya mezuniyet belgeleri, genel ve mesleki deneyim sürelerini ve isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğunu gösterir belgeler eklenir. Ancak, istekliler taahhüt ederek temin edecekleri personeli “teknik personel bilgileri özet tablosunda” belirterek, özgeçmişlerini sunacaklardır. Bu personel için isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğunu gösterir belgelerin sunulmasına gerek bulunmamaktadır. Sözkonusu personelin isteklinin bünyesinde çalışması ya da taahhüt edilerek temin edilmesi durumu teknik tekliflerin puanlanması aşamasında dikkate alınacaktır.” düzenlemesi yer almakta olup ihale konusu işte çalıştırılacak teknik personelin isteklinin bünyesinde çalışıp çalışmadığı durumuna ilişkin belgelerin teknik teklifleri içerisinde yer alan “Teknik Teklif Formları”na ekleneceği, isteklilerin taahhüt ederek temin edecekleri personeli “teknik personel bilgileri özet tablosunda” belirteceği ve özgeçmişlerini sunacağı, taahhüt edilen personel için isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğunu gösterir belgelerin sunulmasına gerek bulunmadığı, söz konusu personelin isteklinin bünyesinde çalışması ya da taahhüt edilerek temin edilmesi durumunun teknik tekliflerin puanlanması aşamasında dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Ön yeterlik değerlendirmesinde kısmi teklife açık ve iki kısımdan oluşan bahse konu ihalenin her iki kısmında da yeterli bulunarak ihaleye teklif veren başvuru sahibi Epro Csm Mühendislik Ltd. Şti.nin 18.10.2019 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen “Teknik teklif değerlendirme sonucu” tutanağında “…Tarafınızca sunulan ihale dosyasındaki teknik personellerden Volkan SÜLLÜ ve M. Kazım BODUROĞLU’nun Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinin 3. bendine göre sunması gereken ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde bulunduğu hususunu tevsik eden, ihale tarihinden bir önceki aya ait (2019/08) Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimleri”ni sunmadığı görüldüğünden, İdari Şartnamenin 29. maddesinin 29.2.4. bendine göre teklifiniz değerlendirme dışı bırakılmıştır…” ifadelerine yer verilmiş olup bahse konu isteklinin ihale tarihinden bir önceki aya ait teknik personelinin bünyesinde çalıştığını tevsik eden Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimleri” sunulmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır.

Söz konusu istekli tarafından teknik teklifi kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde, kısmi teklife açık bahse konu ihalenin her iki kısmı için teklif verildiği, ihale dokümanı kapsamında standart formu verilen (Standart Form – KİK035.1/D) ve bahse konu isteklinin teknik teklifi kapsamında sunulan “Teknik Personel Bilgileri Özet Tablosu”nun “Ortak/Ücretli/Taahhüt” başlıklı sütununda Volkan Süllü ve Musa Kazım Boduroğlu için “Ücretli” ifadesine yer verildiği, “Firmada Çalışma Süresi” başlıklı sütununda da her iki personel için “1 Ay” şeklinde yazıldığı anlaşılmaktadır.

Ayrıca, anılan isteklinin teklifinin “C-Yönetici Kadrosu ve Teknik Personeli” başlıklı bölümünün “C1. Önerilen Personelin Genel Nitelikleri” başlıklı alt bölümünde yer alan teknik personelden “3. Deneyimli Köprü Proje Mühendisi: Volkan Süllü” ve “M. Kazım Boduroğlu” ve diğer teknik personel için “C.3-İstihdam Durumu (Kendi Personeli/Taahhüt)” başlıklı alt bölümde “Mersin – 13. Bl. Hd. Devlet Yolu (Anamur – Kaledran Arası) Km: 231+127,50 – 247+640 Arasında Yer Alan 7 Adet Viyadük Projelerinin Yapılması Danışmanlık Hizmet Alımı İşi (1. KISIM) … (2. KISIM) görevlendirilecek Teknik Personelin tamamı kendi personelidir. Bu durum söz konusu personel adına prim ödendiğini gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı belgeyle kanıtlanmış olup, söz konusu belgeler takip eden sayfalarda sunulmuştur…” ifadelerine yer verilmiş olup söz konusu isteklinin anılan ihalede bahse konu iki teknik personelin kendi bünyesinde çalıştığını belirttiği, buna ilişkin SGK işe giriş bildirgelerini sunduğu anlaşılmaktadır.

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda aktarılan “Organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinin üçüncü fıkrasından, ihale konusu işte istenilen teknik personelin ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunduğu hususunun ihale tarihinden (23.09.2019) bir önceki aya (2019/08 Ağustos Ayı) ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edileceği anlaşılmaktadır.

Anılan isteklinin teknik teklifi kapsamında sunulan SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri incelendiğinde, Volkan Süllü ve Musa Kazım Boduroğlu’nun işe başladığı tarihin 02.09.2019 olarak belirtildiği, anılan isteklinin teklifi kapsamında sunduğu 2019-8 dönemine (ihale tarihinden önceki ay) ait SGK Sigortalı Hizmet Listesinde anılan iki teknik personelin isminin yer almadığı görülmüştür. Diğer taraftan, ihale komisyonu tarafından düzenlenen Teknik Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı’nda “SGK Belgeleri” için de sütun açıldığı görülmektedir.

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesi incelendiğinde, 02.09.2019 tarihinde personelin işe girişlerini yaparak taahhütlerini ihale tarihinden önce gerçekleştirdiği, bunun üzerine tekrar bir taahhütname sunulmadığı, personelin kadroda olduğu için ücretli olarak ifade edildiği, personelin bünyelerinde çalıştığının özgeçmişlerinde hem personel hem de firma yetkilisi tarafından imzalanarak beyan edildiği, bahse konu personelin taahhütlü personel puanlamasına göre değerlendirilip 5 puan yerine 2 puan verilmesi şeklinde teknik değerlendirme yapılmasının talep edildiği görülmüştür.

Yukarıda bahsedilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibi Epro Csm Mühendislik Ltd. Şti. tarafından ihale dosyasında sunulan teknik personelden Volkan Süllü ve M. Kazım Boduroğlu’nun 02.09.2019 tarihinde, diğer bir ifadeyle ihale tarihinin (23.09.2019) içinde bulunduğu ayda işe girdiği, teknik personelin isteklinin bünyesinde bulunduğu hususunun tevsiki için ihale tarihinden bir önceki aya ait (2019/08) Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimleri”nin sunulması gerekse de anılan teknik personel Eylül ayında işe girmiş olduğundan bahse konu teknik personelin Ağustos ayına ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimleri”nde yer almasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından söz konusu iki teknik personelin özgeçmişleriyle birlikte ihale tarihinden bir önceki aya ait (2019/08) Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimleri” sunulmadığı, ancak istekli tarafından söz konusu iki teknik personelin kendi bünyesinde çalıştığının belirtildiği görülmektedir.

Herhangi bir isteklinin teknik personeli taahhüt etmiş olması durumunda ihale tarihinden bir önceki aya ait (2019/08) Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimleri”ni sunmasına gerek bulunmadığı, bu hususun mevzuatın getirdiği düzenlemeler çerçevesinde ortaya çıkan bir durum olduğu, İdari Şartname’nin 6.4.4’üncü maddesinde yer alan düzenlemeden teknik personelin isteklinin bünyesinde çalışması ya da taahhüt edilerek temin edilmesi durumunun teknik tekliflerin puanlanması aşamasında dikkate alınacağı, ilgili mevzuat gereği fiilen ihale tarihinden bir önceki aya ait (2019/08) Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimleri” sunma imkânı bulunmayan bir durumdan bahisle değerlendirme dışı bırakma kararı verilmesinin somut olaydaki durum açısından uygun olmayacak bir sonuca yol açacağı bu çerçevede, bu durumun teknik tekliflerin puanlanması aşamasında dikkate alınması gerektiği, anılan iki teknik personelin isteklinin taahhüt ederek temin edeceği personel şeklinde değerlendirilerek teknik teklif puanlamasının yeniden yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu sebeple, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin teklifinin ihale tarihinden bir önceki aya ait (2019/08) Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimleri”ni sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı ve teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği, bu durumun teknik tekliflerin puanlanması aşamasında dikkate alınması gerektiği, anılan iki teknik personelin isteklinin taahhüt ederek temin edeceği personel benzeri şeklinde değerlendirilerek teknik teklif puanlamasının yeniden yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz