ihale sözleşmenin haksız feshinin söz konusu olmadığı ve imkânsızlık sonucu sözleşme sonlandırılarak tasfiyeye gidildiğinden koşulları oluşmayan kâr kaybı talebinin reddine, taleple bağlı kalınarak ihaleye katılma ve sözleşme masrafları karşılığı üzerinden davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu ve işin sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı işlerde iş eksilişi ve işin tasfiyesi ile ilgili olup somut olayda uygulama olanağı bulunmayan Genel Şartname gereğince hesaplanan kâr kaybı alacağına hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür
Devamı...

idare ile şirket arasında ihale sözleşmenin imzalandığı  tarihde yer teslimi yapılarak 45 günlük sözleşme süresinin başlatıldığı, yüklenicinin talebi üzerine süre uzatım komisyonunca 60 takvim günü süre uzatımı verildiği süre uzatımı dahil iş bitim tarihinin * tarihine kadar uzadığı *tarihinde sadece mimari ve statik avan projelerinin idareye teslim edildiği, tüm uygulama projelerinin raporlarının, teknik şartnamelerinin, mahal listelerinin, yaklaşık maliyet hesaplarının ve analiz belgelerinin sunulmadığının anlaşılması üzerine cezalı çalışma süresinin verildiği ve bu hususun yazı ile davacı şirkete bildirildiği teslim edilen 8 pafta elektrik ve 5 pafta mekanik projelerinin incelenmesi neticesinde düzenlenen inceleme raporunda belirtilen eksikliklerin giderilmediğinin anlaşılması üzerine  yazı ile davacıya son kez 10 günlük süre verildiği bu sürenin bitiminde de yükümlülüğün yerine getirilmemesi üzerine sözleşmenin feshedildiği davacı şirketin, yükümlülüğünü, verilen ek süreler de dahil olmak üzere süresinde yerine getirmediği İhale Sözleşmeleri Kanunu ihlali nedeniyle davacı şirketin 1 yıl süreyle tüm kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmasının yasaklanması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hk(Danıştay K419)
Devamı...

proje dışı yapılan imalâtların davalı idare tarafından onaylanmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş olup Dosya kapsamına özellikle davacının dava dilekçesindeki taleplerine göre davacı talebinin hakedişlerden bakiye alacaklar, kesilen cezalar, teminatlar ile sözleşme dışı işler bedeline ilişkin olduğu, davalı idare tarafından sunulan yazı kapsamına göre de sözleşmenin feshedildiği ancak tasfiye hesabının çıkarılmadığı anlaşılmış Mahkemece öncelikle davacıya taleplerinin açıklattırılarak kuruşlandırılmasının sağlanması, tüm ara hakedişler ile ataşmanlar, onaylı projeler getirilmek suretiyle yeni bir bilirkişi kurulu oluşturularak gerektiğinde mahallinde keşifte yapılarak özellikle sözleşme eki  Şartname hükümleri dikkate alınmak suretiyle kesin hesabının çıkarılarak ödemelerin mahsubu ile sonucuna göre karar verilmesi gerektiği bilirkişi raporlarında bu kapsamda değerlendirme yapılmadığından yeni bir bilirkişi heyeti oluşturularak gerektiğinde mahallinde keşifte yapılmak suretiyle açıklandığı şekilde inceleme yapılıp sonucuna göre karar verilmek üzere eksik incelemeye dayalı kararın temyiz eden davacı yararına bozulması hk yargıtay kararı
Devamı...

ilk ihalede fesih tarihi itibariyle yapılmayan işlerin oranını sözleşmesi feshedilen davalı yükleniciye en yakın düşük teklifi yapan teklif sahibinin teklif ettiği bedele uygulayarak kalan iş bedelinin teklif sahibinin fiyatlarıyla bedeli (kaçırılan fırsat) fesihten sonra yapılan 2. ihale ve sözleşmenin kalan imalâtla sınırlı olup olmadığı, makul süre içerisinde ve feshedilen sözleşmedeki koşullarla yapılıp yapılmadığı makul sürede ve aynı koşullarda olması halinde 2. ihale sonucu imzalanan sözleşme bedeli ile kaçırılan fırsat olarak ifade edilen ilk ihalede en yakın teklif sahibinin teklif bedeli arasındaki farkın, 2. ihalenin makul süre içinde aynı koşullarla yapılmadığının kabulü halinde makul süre içinde ve aynı koşullarla ikinci ihalenin yapılmış olması halinde ödenecek tamamlama bedeli belirlenip buna göre kaçırılan fırsat olarak menfi zarar ile davacı iş sahibinin 2. ihalenin yapılması ile ilgili yaptığı masraflar ve Sözleşme Kanunu gereğince isteyebileceği güncelleme farkı ve ek kesin teminat bedeli de eklenerek davacının isteyebileceği zarar miktarı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp değerlendirilmek suretiyle sonucuna uygun bir karar verilmesi gerektiği
Devamı...

yüklenici şirket tarafından iş sahibi idare ile aralarındaki sözleşmenin feshi sebebiyle tasfiye hesabının çıkartılarak iadesi gereken ürünlerin aynen iadesi kısmen yahut tamamen aynen iadesi mümkün olmadığı taktirde kullanım ve yıpranması da dikkate alınarak bedelinin tesbit edilmesi talebi hk karar
Devamı...

yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi hâlinde 4735 sayılı Kanun ve akdedilen sözleşme gereği idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için aranan “ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi” koşulunun sağlanması için gerekli olan ihtarın yapılmadığı, ihtar yapılmadan sözleşmenin feshedilmesinin haksız olduğu açık olup bu kapsamda davacı şirketin taahhüdünü sözleşme hükümlerine göre tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeme fiilini işlediği sübuta ermediğinden davacının 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır(Danıştay K239)
Devamı...

idare tarafından noter kanalıyla yapılan ihtarlara ve somut tespitlere göre davacı şirketin, işin yerine getirilmesi sırasında tespit edilen eksiklikleri verilen süreler içerisinde gidermediği, bunun sonucunda sözleşmenin feshedildiği; bu durumda, mücbir sebep göstermeksizin, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyen davacı şirketin, 4735 sayılı Kanun kapsamında 1 yıl süre ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması hk (Danıştay K238)
Devamı...

yerinde yapılan incelemeler sonucunda işin %97,60 seviyesinde yapıldığı %12,31 oranında fazla imalat yapıldığı fazladan imalatlar değerlendirildiğinde işin fiziki seviyesinin %109,97 olduğu, projede çeşitli eksiklikler bulunduğu, yüklenicinin fazladan imalatlar yaptığı, yükleniciye süre uzatımı verilmesi gerekeceği ve kabule engel bir durumun bulunmadığı tespitlerinin yapıldığı, dolayısıyla Mahkemenin işin tamamlanmamış olduğu, buna bağlı olarak şirketin taahhüdünü yerine getirmemiş olduğu yönündeki tespitinin gerçeğe uygun düşmediği proje ile fiili durumun örtüşmemesi sebebiyle birçok fazladan imalat işi çıkması nedeniyle süre uzatım hakları olduğu bu konuda nihai kararın yargılama sonucunda ortaya çıkacağı Mahkemenin en azından yargılama sonucunu beklemesi ya da yargılama aşamasında her iki tespit dosyasının değerlendirilmesi ile ortaya çıkacak yeni bir bilirkişi raporunu bekledikten sonra karar vermesi gerektiği, ancak Mahkemenin bu sonuçları beklemeksizin yargılamayı sonuçlandırmasının hukuka ve hakkaniyete uygun düşmediği, yüklenilmiş olan iş ile ilgili şirketten kaynaklanan herhangi bir gecikmenin söz konusu olmadığı, meydana gelen gecikmeye İdarenin bizzat sebep olduğu, bu hususun tespit raporunda da yer aldığı, İdarenin sebep olduğu gecikmeye dayanarak yükleniciyi cezalandıran idarenin işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı, …Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde derdest hukuk davasının sonuçlanmasının beklenmesi gerektiği hk (Danıştay K 236)
Devamı...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa dayanılarak yasaklama işlemi tesis edilebilmesi için sözleşmenin mücbir sebep hâli olmadan ifa edilmemesi gerektiği  sözleşmenin mücbir sebepten kaynaklı olarak ifa edilemediği ispat edilebiliyorsa bu madde hükmüne dayanılarak yasaklama işlemi tesis edilemeyeceği sonucuna varılmış olup idare tarafından Mahkeme dosyasında, davacı şirketin sözleşmeyi süresinde ifa etmediğinden bahisle kurum zararı olarak gösterilen gecikme cezasından kaynaklı *TL’nin *tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilinin talep edildiği Mahkeme kararında davacı idarenin sözleşme feshinin haksız olduğu ve işin gecikmesinde davalı şirketin kusurunun bulunmadığından cezaî şart talep edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği, söz konusu Mahkeme kararının Yargıtay kararıyla karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere onandığı karar
Devamı...

isteklinin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklandığı davaya konu sözleşmelere ilişkin ihalelerin gerçekleştirildiği tarihler itibarıyla davacı şirketin ihalelere katılmaktan yasaklı olduğundan bahisle davalı idare tarafından söz konusu sözleşmelerin tek taraflı olarak 4735 sayılı İhale Kanunu uyarınca feshedildiği görülmüş olup Uyuşmazlığın, davacı şirket ile davalı idare arasında imzalanmış olan sözleşmenin uygulanmasından kaynaklı olmadığı sözleşmenin imzalanmasından önceki aşamalara doğrudan ihale sürecine ilişkin olduğu  Sözleşmenin feshine ilişkin olmakla birlikte, sözleşme öncesine ilişkin, ihale sürecinden kaynaklandığı açık olan, idarece kamu gücüne dayanılarak tek yanlı olarak tesis edilen ve icraî nitelik taşıyan işlemden kaynaklanan uyuşmazlığın sözleşmeden doğan bir ihtilaf olarak nitelendirilmesine ve iradî bir özel hukuk ilişkisinin verdiği haklar çerçevesinde görülmesini kabul etmeye imkân bulunmadığından ve işbu davanın görüm ve çözümünde idarî yargının görevli olduğu sonucuna varıldığından, davanın görev yönünden reddi yolunda verilen temyize konu Mahkeme kararında, usûl hükümlerine uygunluk bulunmamaktadır (Danıştay K59)
Devamı...

Sözleşmenin feshi ve teminatların irat kaydedilmesine yönelik işlemlerin iptali ile kesin teminat mektubu bedelinin ve güncelleme tutarının avans faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açıldığı  şirket tarafından  yapılan başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddine (zımni ret) ilişkin işlemin iptalinin istenilip istenilmediğinin belirtilmediği ve bunun sonucu olarak dava konusu istemin açık bir şekilde ortaya konulamadığı başvurusunun davalı idarece cevap verilmemek suretiyle reddedilmesi işleminin mi, yoksa sözleşmelerin feshine ve kesin teminatın irat kaydına ilişkin işlemlerin mi dava konusu edildiği anlaşılamadığından, Mahkemece davacının isteminin açıklığa kavuşturulması gerektiği hk
Devamı...

sözleşme feshinde yüklenicinin hesap kesme hakedişi düzenlenmiş ise de; yüklenici tarafından söz konusu hakediş imzalanmadığı ve dava açılarak alacak itirazında bulunulduğundan, mahkemece iş sahibi idareden sözleşme konusu işle ilgili ihale ve işlem dosyasının tamamı getirtildikten sonra yeniden seçilecek kesin hakediş hazırlanması konusunda uzman bilirkişi kurulundan tasfiye kesin hesabıyla ilgili 14 adet ara hakedişe giren imalâtlardan hangi iş kalemlerinde ne miktarda fazla ödeme yapıldığı konularında gerekçeli ve denetime elverişli bir rapor alınıp değerlendirilerek yüklenicinin asıl davadaki bakiye iş bedeli alacağı talebi ile iş sahibinin birleşen davadaki fazla ödemenin istirdadı istemiyle ilgili ulaşılacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken asıl ve birleşen davalardaki iş bedeline istemlerine yönelik yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır
Devamı...

hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan tazminat bedelinin tahsili istemine ilişkindir İhale Sözleşmesi Kanunun maddesi sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksikliği ve işin tasfiyesine ilişkin olup, son fıkrasının ise götürü bedel işlerde, işin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşıldığı durumlarda uygulanması mümkündür. Davacı ihalenin feshine kadarki bedeli aldığına göre talep edebileceği başka bir hakkı bulunmamaktadır. Mahkemece davanın bu nedenlerle reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir
Devamı...

Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre iş fesih edilmiş olduğun Şartname maddesine göre  işin tasfiye edilmesi gerektiği  Ancak taraflar bir araya gelerek hesap kesme hakedişi yapmamış ve kamu ihale sözleşmesi kanunu ve  hesap kesme hakedişine dava dosyasında rastlanmadığı Dolayısı ile 60 günlük süre içerisinde hesap kesme ve 6 aylık bir ihale süresi makul değer olduğu halde işin feshinin tebliğ tarihi * olmasına rağmen idarenin yer teslimini 2 yıl 7 ay 15 gün Sonra yapması, işi * tarihinde bitirmesi Genel Teamüllere ve YİGŞ si esaslarına aykırıdır. Davacı idarenin denetim yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediği böylece sabit bulunmuştur Davacı idarenin bu nedenle % 20 kusurlu olduğu hk karar
Devamı...

Muayene ve Kabul Tutanağı ile cihazların teknik şartnamede belirtilen bazı niteliklere uygun olmadığı tespit edilerek İşi Muayene Raporu’nun düzenlendiği, bu rapora istinaden İş Sözleşmesinde Yüklenicinin taahhüdünü ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 Sayılı Kanunu’nun maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” hükmüne istinaden kesin teminatın gelir kaydedilmesiyle sözleşmenin feshedilerek tasfiye edilmesi, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 25/f “Mücbir sebepler dışında ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhütlerini yerine getirmemek” hükmüne istinaden de aynı kanunun 26.maddesi gereğince kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı işleminin başlatılması hususlarının karara bağlanmasının dairece teklif edilmekte olduğu, iş bu teklif değerlendirildiğinde kurulca ; teklifte açıklanan hususlar uygun görülerek İşinde muayene ve kabul komisyonu yüklenicinin de hazır bulunduğu tarihleri arasında yapmış olduğu muayene sonucunda  Muayene ve Kabul Tutanağı ile cihazların teknik şartnamede belirtilen bazı niteliklere uygun olmadığını tespit ettiğinden işin sözleşmenin bentlerine istinaden kesin teminatın gelir kaydedilmesine ve adı geçen işin sözleşmenin feshedilerek tasfiye edilmesi kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmaktan yasaklama işleminin başlatılması
Devamı...

sözleşmenin feshedilmesi halinde kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayınlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir düzenlemesi göz önüne alınarak asıl dava dosyası kapsamında davacı idarenin kesin teminatın güncelleme bedeline ilişkin * TL yi davalıdan talep edebileceği karşı dava yönünden , fesih kesin hak edişinin ek işleri içermiş olması nedeniyle yüklenicinin ek imalat bedellerini talep edemeyeceği karşı davacı yüklenicinin haklı fesih nedeniyle irat kaydedilen kesin teminat ve avans teminat mektubu bedellerinin iade talebinin de haklı ve yerinde olmadığı , birleşen dosya kapsamında davacı idarenin ayıplı imalat kesinti bedeli alacağı yönünden fesih öncesi davacı idare tarafından davalı yükleniciye 15 aylık süre uzatımı verilmiş olduğu ve fesih tarihi itibariyle söz konusu ek sürenin dolmadığı bu sebeble davacı tarafça gecikme cezası talep edilemeyeceği ,hu husus göz önüne alındığında birleşen dosyadaki alacak talebi yönünden gecikme cezası içermeyen ve davacı idarenin davalı yükleniciden fesih durum tespit tutanağına göre işin yapılan kısmındaki ayıplı imalat kesinti bedeli alacağının  hesaplandığını belirten birinci bilirkişi kurulu ek raporundaki miktarın hükme esas alınmasının gerektiği incelenen tüm dosya kapsamıyla anlaşılmış , asıl davanın kabulüne , birleşen dosyadaki asıl dava yönünden davanın kısmen kabulü hk
Devamı...

ihale sözleşmesinin maddesi gereği sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle sorumlu olmayacağı yönündeki savunmasına protokolün maddesi gereği mahkememizce itibar edilmiş protokolün 5 maddesinde gerekçe gösterilmeksizin sözleşmenin feshedilebileceğinin düzenlenmesinin, MK’nın 2. maddesinde düzenlenen dürüstlük kurallarına aykırılık teşkil ettiği ve davalının fesih iradesini hileli davranışlarla gizlediği, makul sürede fesih kararı verilmediği, böylece sözleşmenin devamı yönünde irade gösterildiği ifade edilmiştir Yine, sözleşmenin Maddesi ve 4735 sayılı Kanunun maddesi gereği sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamayacağı ve ek sözleşme düzenlenemeyeceği, sözleşme hükümlerine aykırı olarak düzenlenen protokolün geçerli olmadığı, sözleşmenin maddesi gereği sözleşme bedelinin %70’den daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşıldığı hallerde yüklenicin yapmış olduğu gerçek giderlerin ödeneceğini belirtilmiş olması
Devamı...

sözleşmenin feshinde menfi zarar miktarı konusunda açıklanan yönteme göre gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp, bulunacak menfi zarara, fazla ödeme, gecikme cezası, güncellenmiş teminat miktarı eklenip, geçici kabul kesintileri mahsup edilerek bulunacak miktar üzerinden hüküm kurulması gerekirken, menfi zarar hesabı hususunda eksik inceleme ile daha düşük miktarda alacağa hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerektiği hk
Devamı...

ihale sözleşmesinin haksız fesih nedeniyle tasfiye kesin hesabı çıkartılıp çıkartılmadığı sorulup buna ilişkin belge suretleri getirtildikten sonra raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan getirtilecek belgeler, dosya kapsamındaki delil ve belgeler, sözleşme ve eki birim fiyat teklifleri ile yapılmış ise yeni birim fiyatları üzerinden gerçekleştirilen iş ve imalâtların metrajlarına göre davacı yüklenicinin fesih tarihine kadar taleple bağlı kalınarak sadece sözleşme kapsamında kalan işlerden hangilerini ne miktarda yaptığının tespiti
Devamı...

ihale Sözleşmesi gereği yüklenicinin kusuru ile feshedilmiş olsa dahi davacı yüklenicinin iş sahibi yararına kullandığı imalât bedeli ile davalı iş sahibi idareden kalan malzeme bedellerini talep etmesi
Devamı...

ihale Sözleşmesi yüklenicinin kusuru ile feshedilmiş olsa dahi davacı yüklenicinin iş sahibi yararına kullandığı imalât bedeli ile davalı iş sahibi belediyede kalan malzeme bedellerini talep etmesi mümkündür.
Devamı...

ihale Sözleşmesinin hukuki imkânsızlık sonucu ifası imkânsız hale geldiğinden, davacı yüklenicinin, iş sahibinin kusuru nedeniyle sözleşmenin feshi halinde isteyebileceği kâr kaybı alacağını istemesi
Devamı...

ihale konusu malı teslim edeceğine ilişkin olarak taahhütte bulunmasına rağmen malın üretileceği malzeme ocağında yapılan tespitte ocağın atıl vaziyette olduğunun ve malzeme teslimine uygun olmadığının kendisine bildirildiği, akabinde sorumluluklarını yerine getirmemesi üzerine davacıya uyarı niteliğinde ihtarnameler gönderildiği, buna rağmen Teknik Şartnamedeki sorumlulukların yerine getirilmediği, sahada bu yönde herhangi bir çalışmanın da yapılmadığının idareye bildirilmesi üzerine sözleşmenin feshedildiği bu itibarla dava konusu işe ilişkin sözleşmede belirlenen şartlara aykırı davranan ve sözleşmede belirtilen sorumluluklarını yerine getirmeyerek sözleşme konusu işi usulüne uygun tamamlamayan davacı şirket hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı
Devamı...

İş Sahibinin Yaklaşık Bedelin Aşırı Aşılması Sebebiyle Sözleşmeden Dönme Hakkı
Devamı...

İş Sahibinin Taşınmaz Yapının Ayıplı Olması Sebebiyle Sözleşmeden Dönme Hakkı
Devamı...

İş Sahibinin Yüklenicinin Borçlu Temerrüdüne Düşmesi Sebebiyle Sözleşmeden Dönme Hakkı
Devamı...

ihalenin feshi halinde alacaklı aksi kararlaştırılmamışsa BK maddesince sadece menfi zararının tazminini isteyebilir Menfi zarar hüküm ifade ettiğine veya in’ikad edeceğine itimat edilen bir akdin hüküm ifade etmemesi veya in’ikad etmemesi yüzünden bu itimadın boşa çıkması nedeniyle uğranılan zarardır Akdin kurulması masrafları damga pulu parası noter harçları ve posta masrafları menfi zarar kapsamında olduğundan davacı idarenin buna yönelik taleplerinin kabulü gerekir
Devamı...

sözleşmenin haklı nedenlerle feshi halinde kesin teminat mektubu ve varsa ek kesin teminatların alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar DİE tarafından yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncelleneceği ve güncellenen tutar ile kesin teminat tutarının yükleniciden tahsil edileceği
Devamı...

İhalenin haksız feshedildiği nakde çevrilen teminat mektubu bedelinin 3 nolu hakedişten yapılan kesintinin sözleşmenin kurulması için yapılan masrafların tahsili ayrıca  kanun maddesine göre sözleşme bedelinin %80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının %5’inin makine ekipmanlar ve personel giderlerinin tahsili hk 
Devamı...

ihale sözleşmesinin fesih işlemi ile birlikte davalı tarafın verdiği kesin teminat mektubunun gelir kaydedildiği kesin teminat mektubu bedeli ile bu mektubun güncellenen tutarı arasındaki farkın hak edişinden kesildiği sözleşmenin feshinden sonra 2 defa doğrudan temin 1 defa pazarlık usulüyle ve bir defa da açık ihale usulü ile ihaleye çıkılarak başka firmalarla yeniden sözleşme yapıldığı yeniden yapılan ihaleler sonucunda yapılan yeni sözleşmeler ile davalının feshedilen sözleşme bedeli arasında tutarında firmadan tahsili
Devamı...

Sözleşmenin feshi nedeniyle davacı idarenin açtığı 3 ihalenin toplam süresinin 85 günü davalı ile yapılan sözleşmenin fesih tarihinden sözleşmenin olağan bitiş tarihine kadar geçen süreyi kapsadığı Hazırlanan bilirkişi raporunda bu 85 günlük fark teminat mektubunun nakde çevrilmemiş olması durumunda * TL güncelleme bedelinin düşülmesiyle * TL olarak hesaplanmış ve davacı idarenin zararı olarak tespit edilmesi
Devamı...

proje bitim süresinin dolması nedeniyle işin feshedilmesi ve devletten alınacak hibenin yanması riskinin söz konusu olduğu taraflar arasında imzalanan eser sözleşmesi kapsamında eksiklikler ortaya çıktıkça müvekkili tarafından gizli ayıplar belirlendikçe bu eksikliklerin tamamlanması muhatap firmadan istendiğinde yapılacağının söylenerek müvekkilinin sürekli oyalandığı seradaki ürünlerin zarar görmemesi için müvekkilinin bazı imalatları kendisinin yenilemek zorunda kaldığı müvekkilinin zararı giderilmediği gibi işbu eksik ve hatalı imalatların bir türlü düzeltilmemesi sonucu zararın giderilmesi konulu açılan dava kararı
Devamı...

ihalede yer teslimi yapılan işin bitim süresinin *tarih olarak kararlaştırıldığı işin çeşitli ve haklı gerekçelerle zamanında bitirilmediği davalı yanca müvekkiline dört kez süre uzatımı verildiği son süre uzatımı ile *tarihine kadar süre verildiği davalının * tarihli ihtarnamesiyle sözleşmenin gereğince sözleşmeyi feshedeceğini bildirdiği bu ihtarnameden sonra davalının müvekkilince teminat olarak verilen teminat mektubunun nakde çevrilmesi için * tarihli yazıyı gönderdiğini ve nakde çevirdiği müvekkilince keşide edilen * tarihli ihtarname ile yapılan işlemin haksız olduğu işin gecikmesinde davalı idarenin kusurlu olduğu özellikle projelerin tasdiklerinin geciktiği ve bunun da süre uzatımını gerektirdiği belirtilerek haksız fesih işleminden dönülmesinden istenildiği davalının iş bu ihtarnameyi dikkate almadan *tarihinde fesih tutanağını düzenlediğini ve fesih tespit raporunu tanzim ettiği bu tutanakların müşavir firma olan firma tarafından müvekkili şirket yetkilisine * tarihinde elden tebliğ edildiği davalı idarece yaptırılan fesih tespit tutanağında işin gerçekleşme oranının %78 olarak belirlendiği oysa işin fiilen %82-84 aralığında gerçekleştiği müvekkilinin * tarihli ihtarnameyle fesih ve feshe bağlı işlemlere itiraz ettiği davalı yanca yapılan feshin haksız olduğu müvekkili firmadan kaynaklanmayan ve işin zamanında bitirilmesine engel olan proje değişikliğinin yapıldığı müvekkilince yaptırılan Mahkeme tespit dosyasından açıkça anlaşılacağı üzere inşaatın fiilen gerçekleşme oranının %82 olduğu belirterek haksız fesih nedeniyle fazlaya ilişkin hakları saklı olarak şimdilik kar mahrumiyeti alacağı olarak *TL’nin davalı idarenin fesih tutanağındaki işin gerçekleşme oranı olarak bildirilen %78 oranıyla müvekkilince yaptırılan tespitte belirlenen %82 oran arasındaki fark olan %3 fark imalat bedeli için şimdilik *TL’nin haksız fesih nedeniyle müvekkilinin uğradığı maddî ve manevi kayıpları için açılan dava kararı
Devamı...

ihale alan şirketlerin kurmuş oldukları adi ortaklığın inşaat altyapı ve çevre düzenlemesi işini ihale ile aldıklarını sözleşmede ihaleye konu işin tamamının devrinin yasak olmasına rağmen sözleşme ile işin tamamının taşeron olarak üstendiği taraflar arasında imzalanan belge ile davacının *TL alacaklı olduğunun belirlendiğini ve bir gün sonraki protokol ile de müvekkili şirketin * TL adi ortaklıktan alacaklı olduğunun ve müvekkili şirketin *tarihine kadar keşide etmiş olduğu fatura toplamının *TL olduğu sözleşmenin feshi ve şantiyenin devri yapıldıktan sonra teminat senetlerinin iade edileceği hususlarının kararlaştırıldığını ve taraflarca protokolün imzalandığı ….Noterden yapılan fesihnamesi ile de tarafların karşılıklı olarak sözleşmeyi feshettiği müvekkile * TL’nin kesintisiz ödeneceğinin kararlaştırıldığı ancak herhangi bir ödeme yapılmaması hk dava kararı
Devamı...

ihaleyi alan firmanın imalatlar için şirkete detaylı bir proje verilmemesine ve müvekkili standartlara uygun bir imalat yapmasına rağmen imalat sırasında ürün kalınlığının ve boyanın değişmesi sözleşmede ısı işlem derecesi belirtilmemesine rağmen ısı işleminin tekrarlanması vs istenmesi malzeme sertifikalarının menşei hakkında yeni taleplerde bulunulması imalata başlangıç sonrasında yapılan taleplerin imalatın uzamasına sebep olması teslim tarihleri geçmesine rağmen davalı şirket herhangi bir bildirimde bulunmaması sözleşme yürürlükteymiş gibi testler yaptığını yeni taleplerde bulunmaya devam edildiği müvekkili şirketin teslim tarihlerinin uzatılmasını talep etmesine karşı sözleşmenin feshi
Devamı...

İhalede taahhüdünü yerine getiremediği için sözleşmenin fesih olunarak teminatın irad kaydedildiğini ve bir yıl süre ile ihalelerden yasaklandığı davalının hukuka ve sözleşmeye uygun davranmaması nedeni ile müvekkilinin uğradığı zararların tazmini ve sözleşme koşullarınca cezai şart alacağı için davalı aleyhine icra takibine başladığını ilamsız takip sonrasında yine kalıbın deneme baskılarının yapıldığı başka bir şirket olan * ihbarname gönderilerek taraflar arasında çıkan uyuşmazlık nedeni ile kalıp üzerinde bilirkişi incelemesi yapılabilmesi için kalıbın muhafaza edilmesinin istenildiği ilgili şirketten gelen yazı cevabında yapılan enjeksiyon baskı denemeleri esnasında kalıbın çalışamayacak durumda olduğunun görülmesi üzerine kalıbın çalışabilmesi için davalının kalıbı tamir etmek üzere kendilerinden aldığının bildirildiğini buna ilişkin yazışmadan da kalıbın çalışamayacak durumda olduğunun bir kere daha ispatlandığı davalının kusurlu davranarak taahhüdünü yerine getirmemesi sonucunda müvekkili şirketin fesih olunan ihale sözleşmesinden ötürü alacağından yoksun kaldığı ihale sözleşmesi için vermiş olduğu teminat tutarının irat kaydedildiği ihale sözleşmesi için harcanan sözleşme ve karar pullarının da müvekkili şirket için zarar kalemi oluşturduğunu ayrıca sözleşme uyarınca davacının kusuru nedeni ile de cezai şart ödeme yükümlüğünün bulunduğunu belirterek sözleşme kapsamında oluşan maddi zararın ve cezai şart talep istemi kalemleri ile ilgili alacağın tahsili amaçlı dava kararı
Devamı...

Fesh edilen  ihale sözleşmesi maddesi gereğince yüklenici tarafından süresinde teslimi yapılmaması halinde her takvim günü için teslim edilmeyen ürün bedelinin binde beşi oranında gecikme cezası uygulanacağı kararlaştırılmış olup bilirkişi ek raporunda bu bedel cumartesi ve pazar günleri dahil edilerek ve edilmeden alternatifli olarak hesaplanmış olup tüm dosya kapsamı ile yüklenicinin teslim yapmadığı tarih aralığı ve sözleşmede ceza miktarının belirlenmesinde takvim günün kararlaştırılmış olması nedeni ile cumartesi-pazar günlerinin de dahil edilmesi gerektiği göz önüne alınarak karşı davacının *TL cezai şart talebinde bulunabileceği hk karar
Devamı...

Yasalarda sözleşmenin feshinin bazı koşullara bağlı tutulduğu istisnalar dışında sözleşmeden dönme (fesih) mahkeme kararına gerek olmaksızın ileri sürülebilen karşı tarafın kabulüne bağlı olmayan karşı tarafa ulaşmakla sonuç doğuran karşı tarafa ulaştıktan sonra tek taraflı geri alınması mümkün bulunmayan bozucu yenilik doğuran tek taraflı irade beyanıdır
Devamı...

anahtar teslim götürü bedelli ihale sözleşmesi imzalanmış olup yüklenicinin sözleşmenin haksız feshi halinde sözleşmenin ifa olunacağına güvenerek yaptığı masraflar ve kâr kaybını istemek için talep ettiği toplam *TL içinde menfi zarar kapsamında dava dilekçesinin müspet zarar kapsamında istediği yoksun kalınan kâr için ne miktarda talepte bulunduğu açıklattırılarak konusunda uzman bilirkişiden davacının isteyebileceği menfi zarar kapsamındaki alacak miktarı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp değerlendirilerek davanın sonuçlandırılması ve kurulacak yeni hükümde tarafların haklılık durumuna göre harç yargılama gideri ve vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekirken yanlış değerlendirme ve eksik inceleme ile ilave işler iş eksilişi ve işin tasfiyesi halinde uygulanması gereken Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanun maddesine göre hesaplama yapan bilirkişi raporuna itibar edilerek davanın kısmen kabulü ve istinaf talebinin reddi doğru olmamış kararın bozulması uygun bulunmuştur 1
Devamı...

Davacının ihale sözleşmenin haksız feshi iddiasıyla sözleşmenin ifa olunacağına güvenerek yaptığı masraflar olan damga vergisi ve sözleşme pulu bedellerinin tazmini ve menfi zararlarını isteyebilir 1
Devamı...

Yüklenici aleyhine ihalenin feshi davasının ortadan kaldırılmış olması nedeniyle yapılan mükerrer tahsilattan kaynaklı *TL asıl alacak ve *TL işlemiş faiz olmak üzere toplam *TL alacağa ilişkin adi takip yolu ile icra takibi başlatıldığı bozma kararı üzerine verilen karar doğrultusunda borcun ödenmesi
Devamı...

ihale sözleşmesinin taraflar arasında imzalandığı taraflar arasında akdedilen sözleşme ihale şartnamesi ve eklerinde belirtilen şartlarda ihale konusu işin müvekkil tarafından ifa edilmeye başlandığını ancak aradan aylar geçtikten sonra davalı tarafından şartnamede ve sözleşme hükümlerinde yazılı olmamasına rağmen müvekkil yükleniciden haksız ve dayanaksız olarak ekstra taleplerde bulunulduğu yükleniciden şartname ve sözleşmede belirtilen işçi sayısının 2 katı işçi ile çalışmasının talep edildiğini ihale konusu işin süreli olmak üzere *Hizmeti olduğu ihale konusu işte *çalışmak üzere operatör ve operatör yardımcısından oluşan 2 personelini her bir vinç için ayrı ayrı olmak üzere 24 saat hazır şekilde çalıştırdığını ancak aradan geçen aylar sonra davalı tarafından her bir vinç için 4 personel ile çalışma yapılmadığı gerekçe gösterilerek önce müvekkili davacıya tutanak tutulduğunu, daha sonra da  ihtar ile müvekkil üzerine ihale edilen işin *tarihi itibariyle feshedildiğinin bildirildiğini, kısacası davalı tarafın haksız ve hukuki temelden dayanaksız olarak müvekkil üzerine bırakılan ihaleyi tek taraflı irade beyanı ile feshetmesi 
Devamı...

kabul Haksız ihale feshinde Yüklenicinin idareye verilen teminatın nakde çevrilmesinin önlenmesi yönünde verilen ihtiyati tedbir kararının hukuka uygun olduğu teminat mektubunun dava sonuçlanıncaya kadar paraya çevrilmemesi yönünde verilen ihtiyati tedbir kararının Dairemizce dosya kapsamına usul ve yasa hükümlerine uygun görülmesi nedeniyle mahkemece davalı idarenin bu karara yaptığı itirazın reddine karar verilmiş olması da bu kapsamda doğru olduğundan davalı idare avukatının verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılması talebinin RED edildiği Dava Kararı  (bu karar 29 Eylül 2021 Tarihinde Tarafımızca aldırılmıştır)
Devamı...

ihale şartnamesi ve eklerinde belirtilen şartlarda ihale konusu işin müvekkil tarafından ifa edilmeye başlandığını ancak aradan aylar geçtikten sonra davalı tarafından şartnamede ve sözleşme hükümlerinde yazılı olmamasına rağmen müvekkil yükleniciden haksız ve dayanaksız olarak ekstra taleplerde bulunulduğunu müvekkili yükleniciden şartname ve sözleşmede belirtilen işçi sayısının 2 katı işçi ile çalışmasının talep edildiğini ihale konusu işin *Ay süreli olmak üzere 4 Adet Operatörlü ve Operatör Yardımcılı Vinç Kiralama Hizmeti olduğu davacının da ihale konusu işi 4 adet vinç ile bu vinçlerde çalışmak üzere operatör ve operatör yardımcısından oluşan 2 personelini her bir vinç için ayrı ayrı olmak üzere 24 saat hazır şekilde çalıştırdığını ancak aradan geçen aylar sonra davalı tarafından her bir vinç için 4 personel ile çalışma yapılmadığı gerekçe gösterilerek önce müvekkili davacıya tutanak tutulduğunu daha sonra da ihtar ile müvekkil üzerine ihale edilen işin *tarihi itibariyle feshedildiğinin bildirildiğini kısacası davalı tarafın haksız ve hukuki temelden dayanaksız olarak; müvekkil üzerine bırakılan ihaleyi tek taraflı irade beyanı ile feshetmesine ait dava kararı
Devamı...

Ani edimli eser sözleşmelerinin yüklenicinin temerrüdü nedeniyle sona ermesi halinde ise feshin geriye etkili sonuç doğuracağı hk
Devamı...

haksız fesih sonucu uğranılan kâr kaybı ile inşaata yapılan masrafların tahsiline ilişkindir Kâr kaybı olumlu zarar sözleşmenin ifa olunacağına güvenilerek yapılan masraflar ise menfi zarar niteliğindedir Her iki zararın bir arada istenebilmesi için feshin sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan BK madde uyarınca yapılması gerekir Oysa davalı idare Kamu İhale Kurulu kararını gerekçe göstererek fesih bildiriminde bulunmuştur Bu durumda davalı fesihte haksız olduğundan davacının zararını BK madde uyarınca gidermekle yükümlüdür Bu zarar da akdin ifası sonucu elde edilecek olumlu zararın kaybına ilişkin olmakla ve bu zararı elde etmek için diğer maliyet girdilerinin de kısaca menfi zararın da yapılması zorunlu olduğundan inşaatın kalan kısmından davacının elde etmesi gereken kâr tutarı davacının talebinin bağlayıcılığı da gözetilerek *maddedeki eksiltme yöntemi de dikkate alınarak hesaplama yapılmalıdır Mahkemece, belirtilen şekilde inceleme ve değerlendirme yapılmaksızın karar verilmesi doğru olmamış kararın bozulması gerekmiştir
Devamı...

ihale Sözleşmesinin haklı feshi durumunda fesheden taraf BK maddesince akdin hükümsüzlüğünden kaynaklanan zararını isteyebilir davada akdin feshi sonucu yeniden ihale yapılmasından doğan zararın ödenmesi istenildiğinden bu zarar menfi (olumsuz) zarardır Mahkemece akdin feshinde davacı haklı bulunmuş davalı temyiz etmedeğinden ve davacı yararına usuli kazanılmış hak oluşmakla fesih konusunun kesinleştiği kabul edilerek davacının zarar istemi incelenmiştir Hükme dayanak bilirkişi raporunda, davacının menfi zararı en uygun teklifin tutarıyla davalının sözleşme bedelleri arasındaki farkların toplamıyla hesaplanmıştır Oysa bu hesap biçimi az yukarda değinilen menfi (olumsuz) zarar hesabına uygun değildir yeniden atanacak inşaat mühendisi bilirkişiye davacının olumsuz zararını, her iki inşaata ilişkin ihalelerde başka katılanlardan alınan en uygun teklif fiyatları ile kalan inşaatın makul sürede ve aynı şartlarda yeniden ihale edilmesi gereken fiyatları arasındaki fark tutarı hesaplatmak, .. denetimine elverişli rapor almak, taraf itirazları olduğunda ek rapor alınarak cevaplandırmak suretiyle sonucuna uygun hüküm kurmaktan ibarettir. Bu hususlar üzerinde durulmadan yetersiz bilirkişi raporuyla hükme varılması usul ve yasaya aykırı olmuş bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

İhale Sözleşmeleri Kanun maddesi hükümleri gereğince fesih sebebi olduğu ileri sürülerek davacılara sözleşmenin geriye etkili sonuç doğurur şeklinde feshine ilişkin bildirim de bulunulmuştur Kural olarak, sözleşmenin feshine ilişkin irade beyanı tek taraflı bozucu yenilik doğuran haklardan olup, karşı tarafa ulaşmasıyla sonuç doğurur Ancak, somut olayda mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu uzman bilirkişi kurulu tarafından sunulan rapor ile buna ek raporda sözleşme konusu işlerin %98 oranından fazla olarak tamamlanmış olduğu açıklanmıştır Tüm deliller ve fesih sebebi olarak gösterilen yasal düzenlemeler ile sözleşme hükümleri birlikte değerlendirildiğinde az yukarıda belirtilen iş kazasının, yanlar arasındaki sözleşmenin davalı yanca feshini gerektirecek bir sebep olmadığı sonucuna varılmaktadır Bilirkişi raporunda açıklandığı üzere sözleşme konusu iş sahibi davalı yanca reddedilemeyecek oranda tamamlanmış bulunduğundan sözleşmenin tek yanlı beyanıyla taraflarca feshi de mümkün değildir Bu hukuksal nedenlerle, davalarda mahkemece yanlar arasındaki sözleşmenin yürürlükte olduğunun tespitine karar verilmesi isabetli görülmüştür
Devamı...

ihale sözleşmesinin idarece haksız feshedildiği aslolanın belirli bir aşamaya gelmiş ve memlekete hayrı dokunacak bir projenin ayakta tutulmasını sağlamak olduğu idare tarafından zeminde tam bir değerlendirme yapılmadığı gibi soyut gerekçelerle feshin iptâline karar verilmiş ise de karar dosya içeriğine, sözleşme hükümlerine uygun olmamıştır Özel hukuk sözleşmelerinde kamu yararı ve TBK hükümleri dayanaksız kanaat ve takdir kullanılarak soyut gerekçelerle uygulanamaz Kaldı ki nakdi bedelli sözleşmelerde tek yanlı irade beyanının karşı yana ulaşmasıyla sözleşmenin feshi mümkündür Taraflar arasındaki sözleşme de nakdi bedelli olup tek yanlı irade beyanı ile feshedilebilir Bu gibi hallerde akidler feshin haklı veya haksız olma durumuna göre TBK’da veya sözleşmede hükme bağlanmış bulunan fesih işleminin sonuçları yönünden yargı yoluna gidebilirler Davacının sadece feshin iptâlini istemekte HMK maddesine göre hukuki yararı bulunmadığından davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi doğru olmamış karar davalı yararına bozulmuştur
Devamı...

ihale  iş bitim tarihin * olmasına karşın Yapı Denetim Komisyonu’nun teknik raporu üzerine *Müdürlüğünden alınan olur ile yükleniciye 30 gün süre uzatımı verildiği yükleniciye işin süresinin bittiği yazının tebliği tarihinden itibaren * gün içerisinde işlemlerin yapılmaması halinde yükleniciye fesih edileceğinin bildirildiği yüklenici tarafından verilip idare yazı ile işin feshini istediği verilen * günlük süreye rağmen yüklenicinin herhangi bir imalât yapmadan işin feshini istediğini bildirdiğinden sözleşmenin ve Şartname maddesi uyarınca feshedilerek kesin teminatın kaydedileceği bildirilmiş yüklenici tarafından verilen ve aynı gün idare kayıtlarına giren * tarihli yazıda da “şirketimize verilen sürenin onaylanıp, işin fesh edilmesi” istendiğinden idarece feshedilmiş ve teminat gelir kaydedilmiştir Dosya kapsamı ve yazışmalardan fesihte yüklenicinin sözleşme maddesine aykırı şekilde feshe neden olduğu anlaşıldığından davanın reddi gerekirken kabulü doğru olmamış kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...