Sözleşme maddesine göre Genel Şartnamesi sözleşmenin eki olduğu gibi * maddesinde de kesin teminatın iadesi hususunda Genel Şartnamesi’nin uygulanacağı Ayrıca davalı iş sahibince davanın açılmasından sonra kesin teminatın irad kaydedildiği belirtilmiş olmasına rağmen bu konuda araştırma yapılmadığı gibi kesin teminatın iadesi ile ilgili davanın istirdat davasına dönüşüp dönüşmediği değerlendirilmemiştir Kesin teminatla ilgili mahkemece Genel Şartname maddesindeki teminatın iadesi koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılıp değerlendirilerek sözleşme konusu işle ilgili Vergi Dairesinden alacağı ilişiksizlik belgesi ibraz ettirildikten kesin teminatın irad kaydedilip edilmediği ve irad kayıt tarihi araştırılıp teminat mektubunun iadesine ilişkin davanın irad kaydı nedeniyle istirdat davasına dönüştüğü de gözetilerek bu taleple ilgili sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanlış değerlendirmeyle teminat mektubuyla ilgili talep konusunda yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.Davacının menfi ve müspet zararlarla ilgili talepleri yönünden müspet zarara ilişkin talebin reddi yerinde ise de; menfi zarar ile ilgili hükme esas alınan bilirkişi kurulu rapor ve ek raporuna davalı iş sahibince ayrıntılı, teknik dayanakları ve Genel Şartnamesi hükümlerine de atıfta bulunularak itiraz edilmiştir Bu durumda mahkemece davacının menfi zarar istemiyle ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkması için HMK maddesi gereğince yeniden oluşturulacak konusunda uzman teknik bilirkişi kurulundan bozmadan önceki rapor ve ek raporlara itirazları da irdeleyip değerlendirmek suretiyle gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp farklılık ortaya çıkması halinde çelişkinin giderilmesi için gerekirse yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılıp davacının menfi zararı istemiyle ilgili sonucuna uygun bir karar verilmesi yerine eksik inceleme sonucu menfi zarar taleplerinin yazılı miktarda kabulü de doğru olmamıştır Ayrıca iadesine karar verilen kesin teminat mektubu bedeli ve kabul edilen alacağın toplamı üzerinden alınması gerekli nispi ilam harcı hesaplanarak, peşin alınan tamamlatılan ve ıslah nedeniyle yatırılan nispi ilam harçları mahsup edilip kalan karar harcının davalı iş sahibinden tahsil edilip hazineye gelir yazılmasının ve peşin alınan harçlar ile tamamlanan harçların tamamının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmesi gerekirken ilam harcı yönünden de yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup  Kararın belirtilen sebeplerle bozulması uygun bulunmuştur

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print