Tarımsal Sulaması ihalesi

image_pdfimage_print
57 / 100

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

Kesikköprü- İvedik İsale Hattı Tarımsal Sulaması Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/699061
1-İdarenin  
a) Adı:Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
b) Adresi:Kazım Karabekır Cad. 70 06030 Altındağ/Ankara
c) Telefon ve faks numarası:3126161551 – 3123243599
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği

internet sayfası

:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

 • İhale konusu yapım işinin
a) Adı:Kesikköprü- İvedik İsale Hattı Tarımsal Sulaması Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:Basınçlı Sulama Şebekesine Ait Muhtelif Çaplarda 21.700 mt PE100 Boru ve Ek Parçası Temini ve Döşenmesi ile Üzerindeki Sanat Yapıları İnşaatının Yapım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 

 

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

 

:

 

Ankara

ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 

 • İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:21.08.2023 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):ASKİ Genel Müdürlüğü Hacıbayram Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 70 Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Kat:7 Oda No: 713 Altındağ/

Ankara

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  • İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri
   • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
    • Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
   • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif
   • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici
   • İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   • Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a)    İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b)    İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a)    Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b)    Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c)    Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a)    Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b)    Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan

başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihale konusu işte iş deneyimi olarak “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları” tebliğinin eki “Benzer İş Grupları Listesi” ndeki “(A) Alt Yapı İşleri” başlıklı bölümde yer alan “IX.Grup: Su Yapıları” benzer iş olarak değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) x İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:70

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:30

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı Unsur Puanı
Ø110 mm Anma Çaplı 8 Atü Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Ekleme Parçalarının Temini ve Döşenmesi0,22%0,37%0,5
Ø110 mm Anma Çaplı 10 Atü Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Ekleme Parçalarının Temini ve Döşenmesi0,4%0,69%0,2
Ø125 mm Anma Çaplı 8 Atü Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Ekleme Parçalarının Temini ve Döşenmesi0,13%0,22%0,1
Ø160 mm Anma Çaplı 8 Atü Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Ekleme Parçalarının Temini ve Döşenmesi2,71%4,64%1,2
Ø160 mm Anma Çaplı 10 Atü Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Ekleme ParçalarınınTemini ve Döşenmesi1,06%1,82%0,5
Ø200 mm Anma Çaplı 10 Atü Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Ekleme ParçalarınınTemini ve Döşenmesi0,17%0,3%0,1
Ø225 mm Anma Çaplı 8 Atü Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Ekleme Parçalarının Temini ve Döşenmesi3,51%6,02%1,5

 

 

Ø250 mm Anma Çaplı 6 Atü Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Ekleme Parçalarının Temini ve Döşenmesi1,24%2,13%0,6
Ø250 mm Anma Çaplı 8 Atü Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Ekleme Parçalarının Temini ve Döşenmesi1,31%2,25%0,6
Ø280 mm Anma Çaplı 6 Atü Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Ekleme Parçalarının Temini ve Döşenmesi0,78%1,34%0,4
Ø280 mm Anma Çaplı 8 Atü Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Ekleme Parçalarının Temini ve Döşenmesi0,37%0,63%0,15
Ø315 mm Anma Çaplı 6 Atü Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Ekleme ParçalarınınTemini ve Döşenmesi1,26%2,15%0,6
Ø315 mm Anma Çaplı 8 Atü Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Ekleme Parçalarının Temini ve Döşenmesi1,09%1,87%0,5
Ø315 mm Anma Çaplı 10 Atü Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Ekleme Parçalarının Temini ve Döşenmesi0,25%0,43%0,15
Ø355 mm Anma Çaplı 6 Atü Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Ekleme Parçalarının Temini ve Döşenmesi1,85%3,17%0,85
Ø400 mm Anma Çaplı 6 Atü Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Ekleme Parçalarının Temini ve Döşenmesi1,73%2,96%0,8
Ø400 mm Anma Çaplı 8 Atü Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Ekleme Parçalarının Temini ve Döşenmesi2,52%4,32%1
Ø400 mm Anma Çaplı 10 Atü Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Ekleme Parçalarının Temini ve Döşenmesi0,47%0,8%0,2
Ø450 mm Anma Çaplı 6 Atü Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Ekleme Parçalarının Temini ve Döşenmesi0,99%1,7%0,5
Ø450 mm Anma Çaplı 10 Atü Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Ekleme Parçalarının Temini ve Döşenmesi1,21%2,08%0,55
Ø500 mm Anma Çaplı 10 Atü Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Ekleme Parçalarının Temini ve Döşenmesi2,25%3,86%1
Ø630 mm Anma Çaplı 6 Atü Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Ekleme Parçalarının Temini ve Döşenmesi1,27%2,17%0,6
Ø710 mm Anma Çaplı 6 Atü Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Ekleme Parçalarının Temini ve Döşenmesi2,34%4,02%1
Ø710 mm Anma Çaplı 8 Atü Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Ekleme Parçalarının Temini ve Döşenmesi4,14%7,09%1,8
Ø800 mm Anma Çaplı 8 Atü Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Ekleme Parçalarının Temini ve Döşenmesi1,81%3,1%0,9
Ø800 mm Anma Çaplı 10 Atü Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Ekleme Parçalarının Temini ve Döşenmesi10,98%18,82%3
Ø 150 (Ø 50 Hava Vanalı) Ayrım Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerine Yerleştirilmesi (Tip 2)0,29%0,44%0,15
Ø 200 (Ø 50 Hava Vanalı) Ayrım Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerine Yerleştirilmesi (Tip 2)0,23%0,35%0,15
Ø 250 (Ø 80 Hava Vanalı) Ayrım Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerine Yerleştirilmesi (Tip 2)0,74%1,11%0,3

 

 

Ø 200 Ayrım Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerine Yerleştirilmesi (Tip 6)0,15%0,22%0,1
Ø 250 Ayrım Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerine Yerleştirilmesi (Tip 6)0,17%0,26%0,1
Ø 300 Ayrım Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerine Yerleştirilmesi (Tip 6)0,59%0,89%0,25
“H” Tipi Çift Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Su Alma Vanası (10m=<İşletme Basıncı <40m)Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-3) 

2,27%

 

3,4%

 

0,85

“H” Tipi Çift Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Su Alma Vanası

(40 m=<İşletme Basıncı) Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-3)

 

5,5%

 

8,25%

 

1,3

DN 80 Hava Vanalı “H” Tipi Çift Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Düşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-9) 

0,25%

 

0,38%

 

0,1

Hat Sonunda DN 50 Hava Vanalı “H” Tipi Çift Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Düşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-14) 

0,12%

 

0,18%

 

0,1

Hat Sonunda Cazibeli Tahliye ve “H” Tipi Çift Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Düşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-22) 

0,26%

 

0,4%

 

0,1

Hat Sonunda Pompajlı Tahliye ve “H” Tipi Çift Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Düşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-24) 

1,91%

 

2,87%

 

0,8

Ø 50 Hava Vanası Koruma Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerine Yerleştirilmesi (Tip 1A)0,25%0,37%0,1
Ø 80 Hava Vanası Koruma Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerine Yerleştirilmesi (Tip 1A)0,32%0,48%0,15
Ø 100 Hava Vanası Koruma Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerine Yerleştirilmesi (Tip 1A)0,06%0,08%0,1
Ø 150 Hava Vanası Koruma Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerine Yerleştirilmesi (Tip 1A)0,08%0,11%0,1
Ø 100 Pompajlı Ara Tahliye Koruma Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerine Yerleştirilmesi (Tip 1P)0,42%0,63%0,15
V-7 Vana Binası Yapısı İnşaatı , Elektrik ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerine Yerleştirilmesi5,31%7,96%1,5
V-8 Vana Binası Yapısı İnşaatı , Elektrik ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerine Yerleştirilmesi6,11%9,17%1,5
Dış Çapı Ø300 mm (e=4,5 mm) St44 Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini Ve Döşenmesi0,3%0,51%0,15
Dış Çapı Ø400 mm (e=5,00 mm) St44 Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini Ve Döşenmesi0,35%0,59%0,15
Demirli/Demirsiz C25/30 Beton İmalatlarının Yapılması (beton nakli dahil)0,04%0,13%1
Her Türlü Betonarme Demiri İmalatlarının Yapılması0,1%0,29%1
Bağlantı Noktası Boru Donanım İmalatlarının Yapılması1,31%1,97%0,5

 

 

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri
 3. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 4. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 5. Bu ihalede, işin tamamı için teklif
 6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
 7. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
 9. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif
 10. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

48.2.N katsayısının -1- alınması hususu 02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak hüküm altına alınmıştır.

image_pdfimage_print