34 adet taşınır araç ve atık kağıt ihale ile satılacaktır HİSAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

image_pdfimage_print

 

ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HİSAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI

A) EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ/DOLDURMaMIŞ VE HURDA TAŞITLAR
SIRA NO DOSYA NO PLAKA NO CİNSİ MARKA TİPİ MODELİ TAHMİNİ BEDEL TL GEÇİCİ TEMİNAT TL
İHALE SAATİ BULUNDUĞU YER

SIRA NO DOSYA NO CİNSİ MİKTAR TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ AİT OLDUĞU KURUM/ BULUNDUĞU YER
1 2019/101 Balyalı Atık Kağıt 1.500 Ton 975.000,00 292.500,00 18.06.2019 15:50 Devlet Arşivleri Başkanlığı/Ergazi Mah. Yenimahalle/ANKARA
1) Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen taşınır malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, hizalarında belirtilen tahmini bedeller üzerinden Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır. ( İhale salonu Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğü-Mithatpaşa Cad. No:3 Sağlık Bakanlığı Eski Kampüsü C Blok )
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat yatırmaları (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen, teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini (fotokopi) vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3) İhalelere ait dosya ve ekleri mesai saatleri dahilinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğü Tasfiye Servisinde görülebilir, Satışa konu taşınır mallar ilanda belirtilen /bulunduğu yerlerde görülebilir.
4) Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek geçikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
5)- *İlanın (A) bölümünün 1. sırasında bulunan taşıtın yapılacak ihalesi sonucunda gerçekleşecek satış bedelinden %16 oranında Gümrük Vergisi, %04 oranında TRT Bandrol, %100 oranında ÖTV, ayrıca ihale bedeli, Gümrük Vergisi, TRT Bandrolü ve ÖTV toplamı üzerinden %18 oranında KDV alınacaktır. Taşıta ait hertürlü karayolu/trafik/teknik uygunluk belgelerini almak/ vergi dairesinde ÖTV yatırmak/ ve bu işlemlerin takibi ile çıkacak hertürlü masraf alıcıya aittir.
6)- İlanın (A) bölümünün 2.ila 11. sırasında bulunan taşıtların ihale sonucunda gerçekleşecek olan ihale satış bedeline ilave olarak yukarıda belirtilen ÖTV ile ihale satış bedeli ve ÖTV bedelinin toplamı üzerinden %1 oranında KDV alınacaktır. Taşıtlara ait hertürlü karayolu/trafik/teknik uygunluk belgelerini almak/ vergi dairesinde ÖTV yatırmak/ ve bu işlemlerin takibi ile çıkacak hertürlü masraf alıcıya aittir.
7)- İhaleye katılanlar satışa çıkarılan taşınır malı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için taşınır malın evvelce mevcut kusurlarından ve borçlarından dolayı idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez.
8)-Listenin (A) bölümnde bulunan hurda araçların (OTOMOBİL ) ihalesine katılacak taliplilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre lisans sahibi olmaları gerekmektedir. HURDA taşıtlar onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler.
9)-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10)-İlanda bulunan taşınırların satış bedelleri üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca Katma Değer Vergisi alınacaktır. (Atık Kağıt ve Hurda Araçlar Hariç)
11)- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.
İrtibat: Hisar Emlak Müdürlüğü ;Mithatpaşa Cad. Sağlık Bakanlığı Eski Kampüsü C Blok 6. Kat Tasfiye Servisi Sıhhıye- Çankaya/ANKARA Tel: 0 312 311 25 96 /Dahili Numara: 2011 İLAN OLUNUR

image_pdfimage_print