ihale üzerinde kalan davacı şirketin teklifinin yaklaşık maliyetin altında olduğu ve davalı idarece aşırı düşük sorgulaması yapılarak davacı şirketin teklifinin aşırı düşük olduğu hususunda bir tespit de yapılmadığının anlaşılması karşısında teklif edilen bedellerin birbirine çok yakın olması nedeniyle ihalede gerekli rekabet ortamı oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinde takdir hakkının kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılmadığı görüldüğünden itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir

image_pdfimage_print
54/ 100

Konu: Teklif edilen bedellerin birbirine çok yakın olması nedeniyle, ihalede gerekli rekabet ortamı oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinde takdir hakkının kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılması gerektiği hakkında.

 

Özet: İller Bankası Genel Müdürlüğü Harita Daire Başkanlığı’nca 30.04.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Şenköy/Hatay Sayısal Halihazır Harita İşi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Söke Haritacılık Müh. Müşavirlik İnş. Tic. ve Turizm Ltd Şti.’nin 29.07.2008 tarih ve 21089 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 09.09.2008 tarih ve 2008/UH.II-3749 sayılı Kararı ile;

“…İnceleme konusu ihalede, ihale komisyonunca üç isteklinin teklifinin de uygun olduğu yönünde değerlendirme yapılmış ve en düşük fiyat ile teklif vermiş olan isteklinin (başvuru sahibinin) teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmiştir. Ancak, ihale komisyonunca alınan kararın ihale yetkilisince onaylanmadığı, gerekli rekabet ortamı oluşmadığı gerekçesiyle 27.06.2008 tarihinde ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede, ihalenin iptal edilmesi işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle,

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına”

Karar verilmiştir.

Davacı Firma vekili Av. Suat ALAMAN tarafından anılan Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada, Ankara 13 .. sayılı kararı ile;

“…Olayda, Mahkememizin 04.12.2008 ve 28.01.2009 günlü ara kararları ile; “İller Bankası Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığı’nca 30.04.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ve yaklaşık maliyeti 89.461,61-TL olan uyuşmazlık konusu edilen Şenköy-Hatay Sayısal Halihazır Harita İşi Hizmet Alımı İhalesine katılan davacı şirketin 77.000-TL, Özerler Mühendislik İnşaat Sanayi ve Turizm Ltd. Şti. 84.000-TL, Bayar Harita İnşaat Mühendislik Hizmet Limited Şirketi’nin 94.000-TL vermiş olduğu teklifler sonucunda ihale komisyonu kararı ile davacı şirket üzerinde bırakılan ihalenin, ihaleyi yapan idarece, teklif edilen bedellerin birbirine çok yakın olması nedeniyle ihalede gerekli rekabet ortamının oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiğinden, söz konusu ihalede rekabet ortamının oluşmadığı yönünde başka bir tespitin bulunup bulunmadığının ve buna ait bilgi ve belgelerin ihaleyi yapan idareden temin edilerek gönderilmesinin” istenilmesine rağmen ihalede rekabet ortamının oluşmadığı yönünde başkaca bir bilgi ve belgenin sunulmadığı görülmektedir.

Bu durumda, açık ihale usulü ile yapılan ihaleye üç şirket tarafından geçerli teklif verilmek suretiyle 4734 sayılı Kanunun aradığı anlamda ve amaçladığı şekilde rekabet ortamının sağlandığı, ihale üzerinde kalan davacı şirketin teklifinin yaklaşık maliyetin altında olduğu ve davalı idarece aşırı düşük sorgulaması yapılarak davacı şirketin teklifinin aşırı düşük olduğu hususunda bir tespit de yapılmadığının anlaşılması karşısında, “teklif edilen bedellerin birbirine çok yakın olması nedeniyle, ihalede gerekli rekabet ortamı oluşmadığı” gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinde takdir hakkının kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılmadığı görüldüğünden, itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

image_pdfimage_print