teklif mektuplarının içerik bakımından belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamayacağı teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı hk5

Toplantı No2021/048
Gündem No62
Karar Tarihi01.12.2021
Karar No2021/UH.II-2185

BAŞVURU SAHİBİ:

Endmed Endüstri Medikal Malzeme ve Cihazlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/473676 İhale Kayıt Numaralı “Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 21.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Endmed Endüstri Medikal Malzeme ve Cihazlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin 21.10.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.10.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.11.2021 tarih ve 50892 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.11.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1803 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhalenin başvuruya konu 9’uncu kısmında sunmuş oldukları teklif bedelinin yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen teklif bedelinin ekonomik olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin anılan kısımda değerlendirme dışı bırakıldığı anılan işlemin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı,

 

2) İdare tarafından düzenlenen zeyilnamede ihalenin kısım numarası ve kısım isimlerinde değişiklik yapıldığı, ROCHE DİAGNOSTİCS TURKEY AŞ. tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde; 8 sıra numaralı “Sonuç Karşılığı Glukometre Stribi” yerine 7 sıra numaralı “Sonuç Karşılığı Glukometre Stribi”, 9 sıra numaralı “Sonuç Karşılığı Biyokimya-Hormon-HbAlc Testi” yerine 8 sıra numaralı “Sonuç Karşılığı Biyokimya-Hormon-Hbalc Testi” yazılarak zeyilnamenin göz ardı edildiği, idarece kısım numaralarının teklifin niteliğini değiştirmediği sonucuna varılarak ROCHE DİAGNOSTİCS TURKEY AŞ.nin teklif cetvelinin resen düzeltildiği, bu durum birim fiyat teklif cetveli standart formuna aykırılık teşkil ettiğinden anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve tekliflerinin en avantajlı teklif olarak belirlenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 44’üncü maddesinde “İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir …” hükmü,

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması” başlıklı 67’nci maddesinde “(1) İhale üzerinde kalan isteklinin son başvuru ve/veya ihale tarihinde Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair bilgi ve/veya belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir. …” hükmü yer almaktadır.

 Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3’üncü maddesinde “16.3.1. Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

16.3.2. Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı

b) Miktarı ve türü: Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Sivrihisar Devlet Hastanesi, Çifteler Devlet Hastanesi

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhalenin karara bağlanması” başlıklı 36’ncı maddesinde “36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.” düzenlemesi,

 

Şartname’nin “İhale kararının onaylanması veya iptali” başlıklı 37’nci maddesinde “37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” düzenlemesi,

 

Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim” başlıklı 42’nci maddesinde “42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

” düzenlemesi yer almaktadır.

 

12.10.2021 onay tarihli ihale komisyonu kararına göre, şikayete konu ihalenin 9’uncu kısmı için, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Roche Diagnostics Turkey AŞ.nin 14.562.038,95 TL, başvuru sahibi Endmed End. Med. Malz. ve Cihaz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 17.310.647,07 TL bedel teklif etmiş olduğu, anılan kısım için yaklaşık maliyet tutarının ise 18.626.008,08 TL olduğu tespit edilmiş olup yine anılan kısımda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin belirlenmemiş olduğu görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin 36’ncı maddesinde, tekliflerin değerlendirilmesi işlemine ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek olması halinde ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edileceğinin belirtildiği, benzer şekilde aynı Şartname’nin 42’nci maddesinde de, ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, sözleşme imzalanabileceğinin ifade edildiği, yaklaşık maliyetin altında teklif veren başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi mevzuata uygun olmadığı bir başka deyişle özetle ilgili mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemeleri uyarınca, ihalelerde idarelere ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif belirleme zorunluluğu getirilmediğinden başvuru sahibinin teklifinin geçerli olduğu anlaşılsa da ancak belirtildiği üzere idarenin başvuru sahibini ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlemesi gerekmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin birinci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde 1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.”  hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

…c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1. İsteklilerin teklifleri kısım bazında ayrı ayrı değerlendirilecektir. Ekte yer alan kısımlardan biri veya daha fazlası aynı istekli üzerinde kalabilir ve tek bir sözleşme de yapılabilir.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde “23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif Mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihaleye ilişkin birim fiyat teklif cetveli standart formu aşağıda yer verildiği gibidir.

 

İhale kayıt  numarası :2021/473676

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Sonuç Karşılığı Hemogram Testi

puan

5.529.000

 

 

2

Sonuç Karşılığı Sedimantasyon Tüpü

puan

561.000

 

 

3

Sonuç Karşılığı Kan Gazı Testi

puan

1.448.100

 

 

4

Sonuç Karşılığı İdrarda Bağımlılık Yapıcı Madde Analiz Testi

puan

1.673.300

 

 

5

Sonuç Karşılığı İdrar Analiz Testi

puan

2.394.900

 

 

6

Sonuç Karşılığı Koagülasyon Testi

puan

2.256.490

 

 

7

Sonuç Karşılığı D-Dimer Testi

puan

2.570.400

 

 

8

Sonuç Karşılığı Glukometre Stribi

puan

805.000

 

 

9

Sonuç Karşılığı Biyokimya-Hormon-Hba1c Testi

puan

62.045.330

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

İncelemeye konu ihalenin Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan “Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı” işi olduğu, ihalede 26 adet ihale dokümanı indirildiği 21.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihaleye 15 isteklinin katıldığı, ihalenin 9 kısımdan oluştuğu, ihalenin şikayete konu 8’inci kısmında tek geçerli teklif sahibinin Roche Diagnostics Turkey AŞ. olduğu ve idarece anılan kısmın rekabet oluşmadığı gerekçesiyle iptal edildiği, ihalenin 9’uncu kısmında, başvuru sahibi Endmed End. Med. Malz. ve Cihaz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan avantajlı görülmediğinden değerlendirme dışı bırakıldığı, Dirim Tıp Özel Sağ. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Roche Diagnostics Turkey AŞ.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İdare tarafından 2 no’lu zeyilname ile ihalenin kısım numarası ve kısım isimlerinde değişiklik yapıldığı tespit edilmiş olup 12.10.2021 onay tarihli ihale komisyonu kararında “İhalenin 8.KISIM: SONUÇ KARŞILIĞI GLUKOMETRE STRİBİ ve 9.KISIM: SONUÇ KARŞILIĞI BİYOKİMYA-HORMON-HbA1c TESTİ’ne teklif sunan Roche Diagnostics Turkey AŞ birim fiyat teklif cetvelinde yer alan kısım bilgilerinde;

8. SONUÇ KARŞILIĞI GLUKOMETRE STRİBİ yerine

7. SONUÇ KARŞILIĞI GLUKOMETRE STRİBİ,

 

9. SONUÇ KARŞILIĞI BİYOKİMYA-HORMON-HbA1c TESTİ yerine

8. SONUÇ KARŞILIĞI BİYOKİMYA-HORMON-HbA1c TESTİ yazarak; kısım sıra numaralan yanlış yazdığı, ancak ihale kısım isimlerini, birimlerini ve miktarlarını idaremizin ihtiyacı doğrultusunda oluşturulan miktarlarda yazdığı, ayrıca düzenlediği Birim Fiyat Teklif Cetvelinde kısımların altına teknik şartnamelerinde belirtilen ilgili cihazlarda kullanılacak kitlerin isim ve barkod numaralarına yer vererek teknik şartnameleriyle ilişkilendirdiği görülmüş ve kısım numaralan tekliflerin niteliğini değiştirmediği sonucuna varılarak;

8. SONUÇ KARŞILIĞI GLUKOMETRE STRİBİ

9. SONUÇ KARŞILIĞI BİYOKİMYA-HORMON-HbAlc TESTİ şeklinde komisyonumuzca re’sen düzeltilmiş ve değerlendirme buna göre yapılmıştır.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Roche Diagnostics Turkey AŞ. tarafından sunulan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde ise, 8’inci kısım “Sonuç Karşılığı Glukometre Stribi” ve 9’uncu kısım “Sonuç Karşılığı Biyokimya-Hormon-Hba1c Testi” isim ve miktarları doğru yazılmakla birlikte kısım sıra numaralarının hatalı yazıldığı tespit edilmiş olup (8’inci kısım Sonuç Karşılığı Glukometre Stribi yerine 7’nci kısım Sonuç Karşılığı Glukometre Stribi, 9’uncu kısım Sonuç Karşılığı Biyokimya-Hormon-Hba1c Testi yerine 8’nci kısım Sonuç Karşılığı Biyokimya-Hormon-Hba1c Testi) ayrıca anılan istekli tarafından sunulan Birim Fiyat Teklif Cetvelinde kısımların altına 8’inci ve 9’uncu kısımlarda Teknik Şartname’de belirtilen ilgili cihazlarda kullanılacak kitlerin isim ve barkod numaralarına yer verildiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 53’üncü maddesinde yer alan hükümlerden, teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği, taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamayacağı, teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan hususlar bir arada değerlendirildiğinde, Roche Diagnostics Turkey AŞ. tarafından birim fiyat teklif mektubu standart formunda yer alan “Sonuç Karşılığı Glukometre Stribi” ve “Sonuç Karşılığı Biyokimya-Hormon-Hba1c Testi” adlı kısımların sıra numarası yanlış yazılsa da söz konusu hususun kısımların adı ve miktarı doğru yazıldığı ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde kısımların altına 8’inci ve 9’uncu kısımlarda Teknik Şartname’de belirtilen ilgili cihazlarda kullanılacak kitlerin isim ve barkod numaralarının olduğu dikkate alındığında bahse konu kısımlarda sıra numaralarının yanlış yazılmasının teklifin esasını değiştirecek ve ihale komisyonunu çelişkiye düşürecek nitelikte bir husus olmadığı değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARŞI OY

 

İnceleme konusu ihalede; başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddiasının incelenmesi neticesinde, Kurul çoğunluğunca, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Kararda da yer verildiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde idarelerin ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları hükmüne yer verilmiş, aynı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde, “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde başvuru ve tekliflerin nasıl hazırlanacağı, idareye nasıl sunulacağı ve sunulan teklifin nasıl değerlendirileceği ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

Başvuruya konu Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan “Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı” ihalesinde 26 adet ihale dokümanı indirildiği, 9 kısımdan oluşan ihaleye 15 teklif verildiği, itiraza konu 8’inci kısmın geçerli tek teklif olduğu gerekçesiyle iptal edildiği, ihalenin itiraza konu 9’uncu kısmında başvuru sahibi Endmed End. Med. Malz. ve Cihaz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan avantajlı görülmediği, Dirim Tıp Özel Sağ. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Roche Diagnostics Turkey AŞ.nin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde 7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu” düzenlemesine,

 

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1. İsteklilerin teklifleri kısım bazında ayrı ayrı değerlendirilecektir. Ekte yer alan kısımlardan biri veya daha fazlası aynı istekli üzerinde kalabilir ve tek bir sözleşme de yapılabilir.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde “23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif Mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalede birim fiyat teklif cetveli standart formu aşağıda yer verildiği gibi düzenlenmiş,

 

İhale kayıt  numarası :2021/473676

A1

B2

Sıra No

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Sonuç Karşılığı Hemogram Testi

puan

5.529.000

 

 

2

Sonuç Karşılığı Sedimantasyon Tüpü

puan

561.000

 

 

3

Sonuç Karşılığı Kan Gazı Testi

puan

1.448.100

 

 

4

Sonuç Karşılığı İdrarda Bağımlılık Yapıcı Madde Analiz Testi

puan

1.673.300

 

 

5

Sonuç Karşılığı İdrar Analiz Testi

puan

2.394.900

 

 

6

Sonuç Karşılığı Koagülasyon Testi

puan

2.256.490

 

 

7

Sonuç Karşılığı D-Dimer Testi

puan

2.570.400

 

 

8

Sonuç Karşılığı Glukometre Stribi

puan

805.000

 

 

9

Sonuç Karşılığı Biyokimya-Hormon-Hba1c Testi

puan

62.045.330

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

İdare tarafından 2 no’lu zeyilname ile ihalenin kısım numarası ve kısım isimlerinde değişiklik yapıldığı tespit edilmiş olup 12.10.2021 onay tarihli ihale komisyonu kararında “İhalenin 8.KISIM: SONUÇ KARŞILIĞI GLUKOMETRE STRİBİ ve 9.KISIM: SONUÇ KARŞILIĞI BİYOKİMYA-HORMON-HbA1c TESTİ’ne teklif sunan Roche Diagnostics Turkey AŞ birim fiyat teklif cetvelinde yer alan kısım bilgilerinde;

 

8. SONUÇ KARŞILIĞI GLUKOMETRE STRİBİ yerine

7. SONUÇ KARŞILIĞI GLUKOMETRE STRİBİ,

 

9. SONUÇ KARŞILIĞI BİYOKİMYA-HORMON-HbA1c TESTİ yerine

8. SONUÇ KARŞILIĞI BİYOKİMYA-HORMON-HbA1c TESTİ yazarak; kısım sıra numaralarını yanlış yazdığı, ancak ihale kısım isimlerini, birimlerini ve miktarlarını idaremizin ihtiyacı doğrultusunda oluşturulan miktarlarda yazdığı, ayrıca düzenlediği Birim Fiyat Teklif Cetvelinde kısımların altına teknik şartnamelerinde belirtilen ilgili cihazlarda kullanılacak kitlerin isim ve barkod numaralarına yer vererek teknik şartnameleriyle ilişkilendirdiği görülmüş ve kısım numaralan tekliflerin niteliğini değiştirmediği sonucuna varılarak;

 

8. SONUÇ KARŞILIĞI GLUKOMETRE STRİBİ

9. SONUÇ KARŞILIĞI BİYOKİMYA-HORMON-HbAlc TESTİ şeklinde komisyonumuzca re’sen düzeltilmiş ve değerlendirme buna göre yapılmıştır.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

İhale komisyonu kararından, ihale üzerinde bırakılan Roche Diagnostics Turkey AŞ. tarafından sunulan teklif mektubu incelendiğinde, ihale dokümanının standart form olarak bir parçası olan ve zeyilname ile düzeltilen birim fiyat teklif cetvelinin 8’inci ve 9’uncu kalemlerinde değişikliğe gidildiği anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde, “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde yer alan hükümlerden, teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından belirtilen niteliklere ve ihale dokümanı ekinde yer verilen standart forma uygun olması gerektiği, belirtilen niteliklere ve standart forma uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği, taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamayacağı, teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda aktarılan hususlar bir arada değerlendirildiğinde, isteklilerin tekliflerini ihale dokümanında yer alan standart birim fiyat teklif formuna uygun bir şekilde vermeleri gerektiği, ihale üzerinde bırakılan Roche Diagnostics Turkey AŞ. tarafından idarece hazırlanarak İdari Şartname eki yapılan ve zeyilname ile değiştirilen standart form birim fiyat teklif cetvelinin 8. Sonuç Karşılığı Glukometre Stribi” yerine “7. Sonuç Karşılığı Glukometre Stribi”, “9. Sonuç Karşılığı Biyokimya-Hormon-Hba1c Testi” yerine “8. Sonuç Karşılığı Biyokimya-Hormon-Hba1c Testi” yazılmasının standart formda değişiklik yapıldığı sonucunu doğurduğu, söz konusu yapılan değişikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu, ayrıca yapılan değişikliğin sözleşmenin yürütümü aşamasında da uyuşmazlığa konu olabileceği, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığa konu ihalede, yukarıda tespiti yapılan hususlar ve değerlendirmeler doğrultusunda ihale üzerinde bırakılan Roche Diagnostics Turkey AŞ.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle Kurul çoğunluğunun “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki kararına katılmıyorum.