idarece İdari Şartname maddesinde Teknik Şartname’nin maddesinde belirtilen şartları sağlayan ve akaryakıt istasyon bilgilerini içeren, ana dağıtıcı imzalı ve onaylı EK-1 nolu formun istenilmesinin amacının ihaleye teklif veren isteklilerin Teknik Şartname maddelerinde belirtilen ilçelerde uzun ve geniş araçların akaryakıt ikmalini yapılabileceği akaryakıt istasyonuna sahip olduğunun ispatlanması olduğu göz önünde bulundurulduğunda anılan istekli tarafından sunulan Akaryakıt İstasyon Listelerinin içerdiği bilgiler yönüyle EK-1 formunda istenilen bilgileri ihtiva ettiği açık olduğundan söz konusu listelerin şeklen EK-1 formuna uygun olmamasının esası etkileyen bir durum olmadığı sonucuna varılmış olup bu gerekçe ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması

Toplantı No: 2020/057
Gündem No: 47
Karar Tarihi: 23.12.2020
Karar No: 2020/UM.I-2134

BAŞVURU SAHİBİ:

Tankar Enerji Petr. Otom. İnş. Gıda Taşım. ve San. Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/454097 İhale Kayıt Numaralı “Taşıt Tanıma Sistemi ile Akaryakıt” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 21.10.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Taşıt Tanıma Sistemi ile Akaryakıt” ihalesine ilişkin olarak Tankar Enerji Petr. Otom. İnş. Gıda Taşım. ve San. Tic. Ltd. Şti.nin 16.11.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.11.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.12.2020 tarih ve 53770 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.12.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1884 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Teknik Şartname’nin 5.1’inci ve 5.2’nci maddelerinde belirtilen şartları sağladığını gösteren akaryakıt istasyonlarına dair ana dağıtıcı tarafından onaylanmış EK-1 nolu formun sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının haksız ve hukuka aykırı olduğu, zira sundukları aktif istasyon listesinin Teknik Şartname’nin 5.1’inci ve 5.2’nci maddelerinde belirtilen koşulu fazlasıyla sağladığı iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu unsurlar” başlıklı 27’nci maddesinde “İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri…” hükmüne,

Anılan Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında “…Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmüne yer verilmiştir.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.6.

Teknik Şartname’nin 5.1. ve 5.2. maddesinde belirtilen şartları sağlayan ve akaryakıt istasyon bilgilerini içeren, Ana dağıtıcı tarafından imzalı ve onaylanmış şekilde teknik şartname ekinde yer alan Ek-1 nolu form” düzenlemesine,

Teknik Şartname’nin “Akaryakıt İstasyonları İle İlgili Hususlar” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1. İsteklilerin anlaşmış olduğu Ana Dağıtıcının İzmir İlinin 16 (onaltı) ilçesinin tümünde olmak üzere; GAZİEMİR, MENDERES, TORBALI, SELÇUK, ÖDEMİŞ, BAYRAKLI, URLA, ÇEŞME, BUCA, KONAK, MENEMEN, ALİAĞA, BERGAMA, KINIK, BORNOVA, KEMALPAŞA ilçe sınırları içerisinde uzun ve geniş araçların (Kamyon, Tır-Çekici) trafiği engellemeyecek tarzda rahatça giriş-çıkış yapmasına elverişli, akaryakıt ikmalinin yapılabileceği, ATOS sistemine sahip, faal durumda en az 1’er adet akaryakıt istasyonu olacaktır.

5.2. İsteklilerin anlaşmış olduğu Ana Dağıtıcının İzmir İlinin 14 (ondört) ilçesinin en az 8 (sekiz) adet ilçesinde olmak üzere; NARLIDERE, GÜZELBAHÇE, SEFERİHİSAR, KARABURUN, KARABAĞLAR, BAYINDIR, TİRE, KİRAZ, BEYDAĞ, BALÇOVA, KARŞIYAKA, ÇİĞLİ, FOÇA, DİKİLİ ilçe sınırları içerisinde uzun ve geniş araçların ( Kamyon, Tır-Çekici) trafiği engellemeyecek tarzda rahatça giriş- çıkış yapmasına elverişli, akaryakıt ikmalinin yapılabileceği, ATOS sistemine sahip faal durumda, en az 1’er adet akaryakıt istasyonu olacaktır.

5.3. İstekliler; Teknik Şartnamenin 5.1. ve 5.2. maddesinde belirtilen şartları sağlayan ve akaryakıt istasyon bilgilerini içeren EK-1 formunu, ana dağıtıcı tarafından imzalı ve onaylanmış şekilde teklifleri ile beraber sunacaklardır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Teknik Şartname’nin ekinde Teknik Şartname’nin 5.1’inci maddesi gereğince ve Teknik Şartname’nin 5.2’nci maddesi gereğince doldurulacak “İlçelere Göre İstasyon Bilgileri Tablosu” başlıklı 2 adet EK-1 nolu form yer almaktadır.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen “Taşıt Tanıma Sistemi İle Akaryakıt” ihalesinde, 03.11.2020 tarihli ihale komisyon kararı ile başvuru sahibi Tankar Enerji Petrol Oto. İnş. Gıda Taşı. ve San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklifin “İdari Şartname’nin 7.5.6. maddesine göre sunmak zorunda olduğu, Teknik Şartname’nin 5.1. ve 5.2. maddelerinde belirtilen şartları sağladığını gösteren akaryakıt istasyonlarına dair ana dağıtıcı tarafından onaylanmış EK-1 nolu formun sunulmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibine ait teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesine dayanak gösterilen EK-1 nolu form incelendiğinde; 2 adet belgeden oluştuğu, ilk belgenin Teknik Şartname’nin 5.1’inci maddesinde belirtilen İzmir ilinin 16 ilçesinde bulunan; ikinci formun Teknik Şartname’nin 5.2’nci maddesinde belirtilen İzmir ilinin 14 ilçesinde yer alan akaryakıt bayilerinin adı/unvanı, açık adresi ve telefon numarası bilgilerinin doldurulması gerekli sütunlardan oluşturulduğu görülmüştür.

Başvuru sahibi tarafından İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesini tevsik etmek üzere; OPET Petrolcülük A.Ş. yetkilerince imzalı ve onaylı “Aktif İstasyon Listesi” başlıklı 2 adet belgenin sunulduğu, ilk belgede Teknik Şartname’nin 5.1’nci maddesinde belirtilen İzmir ilinin Gaziemir, Menderes, Torbalı, Selçuk, Ödemiş, Bayraklı, Urla, Çeşme, Buca, Konak, Menemen, Aliağa, Bergama, Kınık, Bornova, Kemalpaşa ilçelerinde bulunan toplam 46 adet, ikinci belgede Teknik Şartname’nin 5.2’inci maddesinde belirtilen İzmir ilinin Narlıdere, Karabağlar, Bayındır, Tire, Kiraz, Balçova, Karşıyaka, Çiğli, Foça ve Dikili ilçelerinde yer alan toplam 14 adet OPET bayiinin adı, adresi ve telefon numarası bilgilerinin yer aldığı görülmüştür.

Başvuru sahibi tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan Akaryakıt İstasyon Listelerinin içerik olarak EK-1 nolu formun 1 numaralı dipnotunda belirtilen “Yukarıda belirtilen ilçelerin her birinde 1’er adet istasyon olacak şekilde yazılacaktır.” düzenlemesinden farklı olarak her bir ilçede bulunan birden fazla akaryakıt bayiinin adı, adresi ve telefon numarası bilgilerini içerdiği, biçim olarak ise EK-1 nolu forma uygun olmadığı görülmekte ise de;

Muhtevası itibariyle idarece EK-1 formunda belirtilmesi istenilen İzmir ilinin Teknik Şartname’nin 5.1’nci maddesi uyarınca 16 ilçesinde, 5.2’nci maddesi uyarınca 8 ilçesinde ana bayilerinin akaryakıt istasyonlarının adı, adresi ve telefon numarası bilgilerinin tamamını barındırdığı,

İçerik olarak ise Teknik Şartname’nin 5.1’inci ve 5.2’nci maddelerinde belirtilen “ilçesinde…en az 1’er adet akaryakıt istasyonu olacaktır.” düzenlemesine uygun olduğu anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda idarece İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinde Teknik Şartname’nin 5.1’inci ve 5.2’nci maddesinde belirtilen şartları sağlayan ve akaryakıt istasyon bilgilerini içeren, ana dağıtıcı imzalı ve onaylı EK-1 nolu formun istenilmesinin amacının ihaleye teklif veren isteklilerin Teknik Şartname’nin 5.1’inci ve 5.2’nci maddelerinde belirtilen ilçelerde uzun ve geniş araçların akaryakıt ikmalini yapılabileceği akaryakıt istasyonuna sahip olduğunun ispatlanması olduğu göz önünde bulundurulduğunda anılan istekli tarafından sunulan Akaryakıt İstasyon Listelerinin içerdiği bilgiler yönüyle EK-1 formunda istenilen bilgileri ihtiva ettiği açık olduğundan söz konusu listelerin şeklen EK-1 formuna uygun olmamasının esası etkileyen bir durum olmadığı sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin bu gerekçe ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yerinde bulunmamış olup iddia yerinde bulunmuştur.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

03.11.2020 tarihli ihale komisyon kararı ile Hesapçıoğlu Oto. Petrol Turizm Taş. İnş. Tarım Hayvan. Tic. San. ve Paz. A.Ş. tarafından sunulan teklifin, “İdari Şartname’nin 7.5.6. maddesine göre sunmak zorunda olduğu, Teknik Şartname’nin 5.1. ve 5.2. maddelerinde belirtilen şartları sağladığını gösteren akaryakıt istasyonlarına dair ana dağıtıcı tarafından onaylanmış EK-1 nolu formun sunulmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Hesapçıoğlu Oto. Petrol Turizm Taş. İnş. Tarım Hayvan. Tic. San. ve Paz. A.Ş. tarafından İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesini tevsik etmek üzere; OPET Petrolcülük A.Ş. yetkilerince imzalı ve onaylı “Aktif İstasyon Listesi” başlıklı 2 adet belgenin sunulduğu, ilk belgede Teknik Şartname’nin 5.1’nci maddesinde belirtilen İzmir ilinin Gaziemir, Menderes, Torbalı, Selçuk, Ödemiş, Bayraklı, Urla, Çeşme, Buca, Konak, Menemen, Aliağa, Bergama, Kınık, Bornova, Kemalpaşa, ikinci belgede Teknik Şartname’nin 5.2’inci maddesinde belirtilen İzmir ilinin Narlıdere, Karabağlar, Bayındır, Tire, Kiraz, Balçova, Karşıyaka, Çiğli, Foça ve Dikili ilçelerinde bulunan OPET bayilerin adı, adresi ve telefon numarası bilgilerinin yer aldığı görülmüştür.

Anılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan Akaryakıt İstasyon Listelerinin içerik olarak EK-1 nolu formun 1 numaralı dipnotunda belirtilen “Yukarıda belirtilen ilçelerin her birinde 1’er adet istasyon olacak şekilde yazılacaktır.” düzenlemesinden farklı olarak her bir ilçede bulunan birden fazla akaryakıt bayiinin adı, adresi ve telefon numarası bilgilerini içerdiği, biçim olarak ise EK-1 nolu forma uygun olmadığı görülmekte ise de; muhtevası itibariyle idarece EK-1 formunda belirtilmesi istenilen İzmir ilinin Teknik Şartname’nin 5.1’nci maddesi uyarınca 16 ilçesinde, 5.2’nci maddesi uyarınca 8 ilçesinde ana bayilerinin akaryakıt istasyonlarının adı, adresi ve telefon numarası bilgilerinin tamamını barındırdığı, içerik olarak ise Teknik Şartname’nin 5.1’inci ve 5.2’nci maddelerinde belirtilen “ilçesinde…en az 1’er adet akaryakıt istasyonu olacaktır.” düzenlemesine uygun olduğu anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda idarece İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinde Teknik Şartname’nin 5.1’inci ve 5.2’nci maddesinde belirtilen şartları sağlayan ve akaryakıt istasyon bilgilerini içeren, ana dağıtıcı imzalı ve onaylı EK-1 nolu formun istenilmesinin amacının ihaleye teklif veren isteklilerin Teknik Şartname’nin 5.1’inci ve 5.2’nci maddelerinde belirtilen ilçelerde uzun ve geniş araçların akaryakıt ikmalini yapılabileceği akaryakıt istasyonuna sahip olduğunun ispatlanması olduğu göz önünde bulundurulduğunda anılan istekli tarafından sunulan Akaryakıt İstasyon Listelerinin içerdiği bilgiler yönüyle EK-1 formunda istenilen bilgileri ihtiva ettiği açık olduğundan söz konusu listelerin şeklen EK-1 formuna uygun olmamasının esası etkileyen bir durum olmadığı sonucuna varılmış olup bu gerekçe ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yerinde bulunmamış olup iddia yerinde bulunmuştur.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Tankar Enerji Petrol Oto. İnş. Gıda Taşı. ve San. Tic. Ltd. Şti. ile Hesapçıoğlu Oto. Petrol Turizm Taş. İnş. Tarım Hayvan. Tic. San. ve Paz. A.Ş.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz