1

Teknik Şartnamede yapılan düzenlemelerin, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında anılan araçlar için aranılacak teknik özellikleri karşılamadığı,  bu durumun istekliler açısından ciddi bir maliyet riski oluşturacağı değerlendirildiğinden Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 kamyonların niteliğine ilişkin belirsizliğin, ihalede sağlıklı bir şekilde teklif oluşturmasına engel teşkil edecek nitelikte olduğu hk

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “İhale  konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik  düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Belediyemizin Muhtelif Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralama

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: Toplam 15 kalemde 24 adet aracın 20 adet şoför ve yardımcı şoförlü olarak kiralanması

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Ceyhan İlçesi Sınırları Dahilindeki Yerler” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Ek” kısmında “…

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Tip 1 Kamyon

gün

5.700

2

Tip 2 Kamyon

gün

1.900

3

Tip 3 Kamyon

gün

950

…” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Çalıştırılacak Araçlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “a) Sözleşme süresince iş başında bulundurulması gereken kiralık araçlar ile şoför ve yardımcı şoför sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

No

Cinsi

Adedi

Özelliği

Şoför/Yardımcı Şoför Sayısı

1

Tip 1 Kamyon

6

Azami yükü ağırlığı en az 15.000 kg., motor gücü en az 110 Kw., 6 tekerlekli olacaktır. Otomatik veya manuel vites, dizel, camlar elektrikli veya manuel, yakıt tankı en az 100 lt. olacaktır.

2

 Tip 2 Kamyon

2

Azami yükü ağırlığı en az 7.000 kg., motor gücü en az 90 Kw., 6 tekerlekli olacaktır. Otomatik veya manuel vites, dizel, camlar elektrikli veya manuel, yakıt tankı en az 70 lt olacaktır.

3

 Tip 3 Kamyon

1

Azami yüklü ağırlığı en az 12.000 kg., motor gücü en az 110 Kw, 6 tekerlekli olacaktır. Otomatik veya manuel vites, dizel, camlar elektrikli veya manuel, yakıt tankı en az 100 lt. olacaktır.

…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalenin Ceyhan Belediyesi’nin toplam 15 kalemde 24 adet aracın 20 adet şoför ve yardımcı şoförlü olarak kiralanması işi olduğu, ihalede 39 adet ihale dokümanı indirildiği, 31.01.2022 tarihinde yapılan ihaleye 8 isteklinin katıldığı, istekliler tarafından sunulan teklif dosyalarına ilişkin olarak yapılan ilk değerlendirmede 6 isteklinin teklifinin farklı gerekçelerle uygun olmadığının tespit edildiği ancak ihale komisyonu tarafından teklif değerlendirmesi yapılmaksızın, ihalenin niteliğinin ve miktarlarının değiştiği gerekçesiyle, 25.02.2022 tarihinde iptal edildiği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin birinci iddiasında, Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 kamyonların çöp kamyonu veya hafriyat kamyonu olduğu şeklinde bir belirleme yapılmadığı, oluşan belirsizliğin teklif hazırlamalarına engel teşkil ettiği hususlarına yer verildiği görülmüştür.

 

İhale dokümanı düzenlemelerinde, iddiaya konu kamyonların hangi amaçla kullanılacağına ilişkin bir açıklama yapılmadığı, belirtilen araçların çöp kamyonu veya hafriyat kamyonu olduğu, yine bu araçların açık veya kapalı kasa olduğu hususlarında bilgi verilmediği, anılan araçlara ilişkin olarak Teknik Şartname’de araçların azami yüklü ağırlığı, motor gücü, tekerlek sayısı ve yakıt tankının asgari büyüklüğüne ilişkin olarak istenilen teknik özelliklerin belirtildiği ek olarak araçların otomatik veya manuel vites olması, dizel olması, araçların camlarının elektrikli veya manuel olması hususunun düzenlendiği görülmüştür.

 

İddiaya konu hususlara ilişkin olarak, idareden 22.02.2022 ve 02.03.2022 tarihli yazılar ile bilgi ve belge istenilmiş olup, idarenin 07.03.2022 tarih ve 62441171/12 sayılı cevabi yazısının ilgili kısmında, iddiaya konu araçlara ilişkin olarak, aşağıda yer alan tabloda belirtilen bilgilere yer verildiği tespit edilmiştir.

Cinsi

Kullanım Amacı

Kasa Tipi

Personel Sayısı

Personelin Görev Tanımı

Tip 1 Kamyon

Büyük Çöp Kamyonu: Kent Temizliği hizmetlerinde kullanılacaktır.  

13-15 m3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu

 Tip 2 Kamyon

Küçük Çöp Kamyonu: Çöp toplama aracı olarak kullanılacaktır.  

7-8 m3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu

 Tip 3 Kamyon

Süpürme Kamyonu: Cadde ve sokakların süpürülmesi amacıyla kullanılacaktır.  

6-8 m3 Araç Üstü Süpürge

 

Başvuru sahibi tarafından idareye 25.01.2022 tarihinde yapılan şikayet başvurusunda, Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 kamyonların çöp kamyonu veya hafriyat kamyonu olduğu hususunda açıklama istenildiği, idarenin cevabi yazısında ise belirtilen hususta bir açıklama yapılmaksızın, ilgili hususun açıklama isteme niteliğinde olduğu ve başvurunun, ihale tarihinden sadece altı gün önce yapılmış olması nedeniyle ihale dokümanına yönelik açıklama yapılamadığı hususlarına yer verildiği, anılan hususun ihale dokümanını sistem üzerinden indiren Yeşilyol Boya Teknik Makina San. ve Tic. A.Ş.nin 06.01.2022 tarihli şikayet başvurusunda da yer aldığı, idarenin anılan başvuruya ilişkin cevabi yazısında yine araçların çöp kamyonu veya hafriyat kamyonu olduğu hususunda bir açıklama yapılmayarak, ihtiyacın karşılanabilmesi için gerekli olan teknik kriterlerin Teknik Şartname’de belirtildiği ve teklif verilmesine engel teşkil edecek bir belirsizliğin olmadığı hususlarına yer verildiği görülmüştür.

 

İhale dokümanındaki düzenlemeler ile idarenin 07.03.2022 tarih ve 62441171/12 sayılı yazısındaki hususlar bir arada değerlendirildiğinde, idare tarafından Teknik Şartname’de iddiaya konu Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 kamyonlara ilişkin olarak, araçların azami yüklü ağırlığı, motor gücü, tekerlek sayısı ve yakıt tankının asgari büyüklüğüne ilişkin olarak istenilen teknik özelliklerin belirtildiği ek olarak araçların otomatik veya manuel vites olması, dizel olması, araçların camlarının elektrikli veya manuel olması hususunun düzenlendiği öte yandan araçların kullanım amacı, niteliği, kasa tipi ve diğer teknik özelliklere ilişkin bir düzenleme yapılmadığı ancak idarenin bilgi verme yazısında, iddiaya konu araçlar için özel kullanım amaçlarının belirlendiği, söz konusu kullanım amaçları ile uygun doğrultuda istenilen kasa tipinin ve kasa tipleri için teknik aralıkların belirlenmiş olduğu, idarenin ihtiyacına uygun araç özelliklerine ilişkin Teknik Şartname’de düzenleme yapılmasına engel bir husus bulunmadığı buna karşın doküman düzenlemelerinde idarenin ihtiyacına konu araçların ayırt edici özelliklerine yer verilmediği, iddiaya konu araçlar için Teknik Şartname’de yapılan düzenlemelerin, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında anılan araçlar için aranılacak teknik özellikleri karşılamadığı,  bu durumun istekliler açısından ciddi bir maliyet riski oluşturacağı değerlendirildiğinden Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 kamyonların niteliğine ilişkin belirsizliğin, ihalede sağlıklı bir şekilde teklif oluşturmasına engel teşkil edecek nitelikte olduğu sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde görülmüştür.

 

Toplantı No 2022/018
Gündem No 15
Karar Tarihi 23.03.2022
Karar No 2022/UH.I-393