Türkiye Taşkömürü Kurumunun imzaladığı mal ve hizmet alım sözleşmelerinde, yüklenicinin talebi olursa ek fiyat farkı uygulanacak (Yorumsuz)

image_pdfimage_print

Türkiye Taşkömürü Kurumunun imzaladığı mal ve hizmet alım sözleşmelerinde, yüklenicinin talebi olursa ek fiyat farkı uygulanacak (Yorumsuz) 1

TTK’nın imzaladığı mal ve hizmet alım sözleşmelerinde, yüklenicinin talebi olursa ek fiyat farkı uygulanacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe eklenen Geçici Madde 2 uyarınca; TTK’nın TL üzerinden yaptığı mal ve hizmet alımı sözleşmelerinde, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, ek fiyat farkı hesaplanabilecek.

Bunun için konu edilen mal ve hizmet alımının gerçekleşmiş olması; 01 Aralık 2021 tarihinden önce ihalesinin yapılmış olması; sözleşme devri yapıldıysa 22 Ocak 2022 tarihi itibarıyla devam ediyor olması veya 22 Ocak 2022 tarihinden önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulünün ya da geçici kabulünün yapılmış olması gerekiyor.

Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin 02 Mayıs 2022 tarihine kadar, TTK Genel Müdürlüğüne yazılı olarak başvurması gerekiyor.

01 Aralık 2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 22 Ocak 2022 tarihi itibarıyla devam eden mal, hizmet alımları ve yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmeler, yüklenicinin 01 Haziran 2022 tarihine kadar TTK Genel Müdürlüğüne yazılı olarak başvuruda bulunması ve idarenin onayı ile devredilebilecek.

 

2 Nisan 2022 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31797
YÖNETMELİK
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MAL, HİZMET

ALIMLARI VE YAPIM İŞLERİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 30/10/2003 tarihli ve 25274 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ek fiyat farkı hesaplanması

Geçici Madde 2- Bu Yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilen, 1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılan 4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin yürürlüğe girdiği 22/1/2022 tarihi itibarıyla devam eden veya 22/1/2022 tarihinden önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın ek fiyat farkı hesaplanabilir.

Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvurması zorunludur.

1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 22/1/2022 tarihi itibarıyla devam eden mal, hizmet alımları ve yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmeler yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvuruda bulunması ve idarenin onayı ile devredilebilir.

Bu madde kapsamında ek fiyat farkı verilmesi ve/veya sözleşmelerin devrinde 23/2/2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uygulanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

 

image_pdfimage_print