Toplantı No2020/022
Gündem No21
Karar Tarihi22.05.2020
Karar No2020/UM.II-906

BAŞVURU SAHİBİ:

Ofis Ostim Kır. Bil. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/149171 İhale Kayıt Numaralı “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların Kırtasiye Malzemesi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 15.04.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların Kırtasiye Malzemesi” ihalesine ilişkin olarak Ofis Ostim Kır. Bil. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 27.04.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.04.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.05.2020 tarih ve 20482 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.05.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/792 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 20.04.2020 tarihli ihale komisyon kararı ile sundukları iş deneyim belgesinin idare tarafından geçersiz sayıldığı ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idare tarafından iş deneyim belgesini düzenleyen Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün belge düzenlemeye yetkili bir kurum olmadığı ve özel hukuk tüzel kişiliği olduğu, bu nedenle iş deneyim belgesi ile birlikte sözleşme ve faturaların da teklif zarfı içerisinde sunulması gerektiği ileri sürülmekle birlikte Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün iş deneyim belgesi düzenlenmeye yetkili bir kurum olduğu, tekliflerinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde “e) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım ihaleleri.

Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ve bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketler ((e) bendinde belirtilen yapım ihaleleri hariç) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu Kanun kapsamı dışındadır.” hükmü yer almaktadır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “… ç) İş bitirme belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu mal veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen, verilen ve değerlendirilen iş deneyimini gösteren belgeyi …” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İş bitirme belgesi ve teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlenmesi” başlıklı 44’üncü maddesinin birinci fıkrasında “Bu Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç), bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen ve kesin kabulü yapılarak tamamlanan mal alımları için yükleniciye bu Yönetmelik ekinde yer alan standart form esas alınarak iş bitirme belgesi düzenlenir…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesi” başlıklı 46’ncı maddesinin birinci fıkrasında “Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınır:

a) Özel sektöre gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerde; işe ilişkin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, … onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifleriyle birlikte sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş bitirme belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınmaz …” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların 2020 Yılı Kırtasiye Malzemesi

b) Varsa kodu: 03.2

c) Miktarı ve türü: İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların 2020 Yılı 21 Kısım Kırtasiye Malzemesi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yerler: Kuruluşların depoları.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.1. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

7.6.1. Kamu veya özel sektörde her türlü kırtasiye ve kırtasiye malzemesi alımı ve satımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 21 dir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

20.04.2020 tarihli ihale komisyonu kararında “… 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2’inci maddesi (e) fıkrası ve Mal Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 44 ve 46’ncı maddesi kapsamında mevzuata aykırı şekilde iş deneyim belgesi sunduğu anlaşıldığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına …” şeklinde ifadelere yer verildiği ve başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

Ayrıca, başvuru sahibi isteklinin idareye yapmış olduğu şikâyet başvurusunun “… bir özel hukuk tüzel kişisi olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Tedarik ve Gider Yönetimi Bölüm Başkanlığı’nın iş deneyim belgesi düzenleme yetkisine ve hakkına sahip olmadığı halde iş deneyim belgesi düzenlediği,

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Tedarik ve Gider Yönetimi Bölüm Başkanlığı’nın iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluş olmaması,

Tedarik ve Gider Yönetimi Bölüm Başkanlığı tarafından Kamu İhale Kurumu’nun yayımladığı standart form kullanılarak düzenlenen 19.08.2019 tarih ve 5470-m-KD-3-1 sayılı iş deneyim belgesinin ihale konusu mal veya benzer işlerdeki deneyimi gösteren belge niteliğini taşımaması sebebiyle söz konusu belgenin geçerli olmadığı …” şeklinde ifadelere yer verilerek idare tarafından reddedildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi Ofis Ostim Kır. Bil. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Tedarik ve Gider Yönetimi Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen 19.08.2019 tarihli ve 5470-M-KD-3-1 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, belgede işin adının “25.000 Adet Cüzdan Yazıcı Şeridi Alımı”, sözleşme tarihinin 02.04.2018 olarak, kesin kabul tarihinin 13.06.2018 olarak ve belge tutarının da 52.000,00 USD olarak düzenlendiği görülmüştür.  

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesine göre, kamu kurum ve kuruluşlarının (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç), kanun kapsamında olmasalar da, bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler için iş deneyim belgesi düzenleme yetkileri bulunmaktadır.

 

05.02.2017 tarihli 29970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/9756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “Türkiye Varlık Fonuna aktarılan kuruluşlar” başlıklı 2’nci maddesinde “(1) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketinin sermayelerinde bulunan Hâzineye ait hisselerin tamamı, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin % 6,68 oranındaki Hâzineye ait hissesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Türkiye Varlık Fonuna aktarılması kararlaştırılmıştır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Ayrıca, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi (www.ticaretsicil.gov.tr) üzerinden yapılan sorgulamada, 24.10.2018 tarihli ve 9688 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde, Ziraat Bankası A.Ş.nin sermaye artırımı sonrasındaki ortaklık yapısı ile ilgili olarak “Bankanın sermayesi … Türk Lirası olup bunun tamamı Türkiye Varlık Fonu’na aittir.” şeklinde ifadelere yer verildiği görülmüştür.

 

Türkiye Varlık Fonu A.Ş.nin 19.08.2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurulduğu ve anılan Kanun’dan faaliyetlerinin Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak yürütüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Bu itibarla, Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün sermaye yapısı ve oluşumu yönünden Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesi çerçevesinde, bedel içeren bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işleri için iş deneyim belgesi düzenleme yetkisi bulunduğu anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin itirazen şikâyete konu gerekçe ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz