kayıt tarihi by

Toplantı No : 2019/031
Gündem No : 9
Karar Tarihi : 26.06.2019
Karar No : 2019/UH.II-719
BAŞVURU SAHİBİ:Özmen Tıbbi Laboratuvar Teşhisleri A.Ş.

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:2019/46187 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerine Ait 21 Ay Süreli 24 Kısım Kit Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alım İşi” İhalesi (9. kısım)

KURUM TARAFINDAN YAPILAN demonstrasyonda İNCELEME:

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 13.03.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerine Ait 21 Ay Süreli 24 Kısım Kit Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Özmen Tıbbi Laboratuvar Teşhisleri A.Ş.nin 10.05.2019 tarih ve 19566 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.05.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/504 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

demonstrasyonda karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Alice Medikal Ltd. Şti.nin şikâyet başvurusu üzerine tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, ilgili kararda gerekçe olarak “…teklif edilen Euroblot Master cihazının teknik şartnamesinin genel şartlar 21. maddesinde istenen çift yönlü otomasyon (LIS) bağlanabilme ve otomatik olarak numune tanıyabilme özelliklerini karşılamadığı hem kullanma kılavuzunda hem de hastanede kurulu olan Euroblot Master cihaz üzerinde incelendiğinde de uymadığı tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verildiği,

Oysaki teklif ettikleri cihazın Teknik Şartname’ye tümüyle uygun olduğu ve eksik incelemeye dayalı, hatalı teknik değerlendirme sonucu verilen kararın hukuka aykırılık teşkil ettiği, İdari Sartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “İhale listesinin her bir kısmına ilişkin teknik şartnamede belirtilen süre ve koşullar çerçevesinde ihale komisyonu ser ek duyduğu takdirde ‘Demonstrasyon’ işlemi isteyebilecektir. ” düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu demonstrasyon işlemi gerçekleştirilmiş olsaydı, teklif ettikleri cihazın ilgili Teknik Şartname hükmünü karşıladığının kolayca anlaşılabileceği, buna karşın, ihale komisyon üyeleri arasında dahi farklı görüşlere neden olan bir konuda İdari Şartname’de açıkça düzenlenmiş bulunan bir uygulamaya gidilmemiş olmasının yerinde olmadığı,

Diğer yandan ilgili idarece daha önce aynı konuda gerçekleştirilen dört farklı ihaleye ait Teknik Şartnamelerde, uyuşmazlığa konu olan “Bütün cihazlar çift yönlü olarak otomasyon (LIS) sistemine bağlanabilir özellikte olmalıdır. Cihazların otomatik olarak numune tanıyabilme özelliği olmalıdır.” düzenlemesinin yer aldığı, idarece tüm bu ihalelerin ilgili kalemleri, belirtilen Teknik Şartname hükmü de göz önünde bulundurularak firmalarının üzerinde bırakıldığı ve sözleşmelerin kesintisiz ve sorunsuz olarak ifa edildiği ya da ifa edilmeye devam edildiği, ayrıca, idare tarafından mezkur dört ihale süresince de Euroblotmaster cihazlarının çift yönlü olarak otomasyon (LIS) sistemine bağlanması ve otomatik olarak numune tanıyabilme özelliğinin aktif hale getirilmesi yönünde hiçbir talepte bulunulmadığı, cihazlarının ilgili maddeye tümüyle uygun olduğu ve yapılacak bir demonstrasyonda bu durumun şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkacağı, ilgili özelliğe idarenin ihtiyacının bulunmadığı ve ilgili özelliğin sehven Teknik Şartname’de yer verildiği, nitekim yukarıdaki iddiaları göz ardı edilse dahi, ek komisyon kararında yer alan karşı oy yazısında yer verilen, ilgili maddenin sehven yazılmış olabileceği ve Alice Medikal Ltd. Şti.nin teklifinin taraflarınca teklif edilen tutardan % 57 oranında yüksek olduğu göz önünde bulundurularak ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki görüşe göre hareket edilmesinde kamu menfaatleri gereğince yarar bulunduğu,Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilir.

(2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 57’nci maddesinde “57.1. İdareler tarafından malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana yönelik düzenlemelerde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi esas alınmalıdır.

57.2. Aday veya istekli tarafından numunenin idareye teslim şekli ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ayrıntılı bir şekilde yapılacaktır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınacak; bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilecektir.

57.3. İdare tarafından teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanın yeterlik belgesi olarak istenilmesi durumunda ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin ilgili maddesinde bu husus belirtilecek; aday veya istekli tarafından bu dokümanın nasıl hazırlanacağı ile bu dokümanda açıklanacak hususlar ise ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin “Diğer Hususlar” Bölümünde ya da teknik şartnamede düzenlenecektir.” açıklaması,

demonstrasyona Ait Hükümler

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikayetin sonuçlandırılması” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Şikayet başvuruları üzerine idare tarafından yapılacak inceleme ihale yetkilisince bizzat yapılabileceği gibi ihale yetkilisinin görevlendireceği bir veya birden fazla raportör tarafından da yapılabilir. İhale komisyonu üyeleri de raportör olarak görevlendirilebilir. Yapılacak inceleme sonucunda, ihale yetkilisi veya usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış kişi tarafından gerekçeli olarak ikinci fıkrada belirtilen kararlardan biri alınır.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.2. Aday veya isteklilerin, teklif edilen ürünün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi aranması zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kayıt veya bildirimi aranacaktır. Bunlar teklif ile birlikte ihale dosyasında sunulacaktır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya özel sektörde gerçekleşen Kit karşılığı cihaz edinme işi, Sonuç/Puan Karşılığı Laboratuar Hizmetleri ve/veya Laboratuar hizmetleri yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “…a)Teknik Şartnamede belirlenen hususlar İdari Şartnamede de geçerlidir.

b) Teknik Şartnamede istenen belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.

c) İhale listesinin her bir kısımına ilişkin teknik şartnamede belirtilen süre ve koşullar çerçevesinde ihale komisyonu gerek duyduğu takdirde ‘Demonstrasyon‘ işlemi isteyebilecektir.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Genel Şartlar” başlıklı bölümünün “A. Cihazlar ve Reaktifleri İçin İstenen Diğer Ortak Özellikler” başlıklı kısmının 21’inci maddesinde “Bütün cihazlar çift yönlü olarak otomasyon (LIS) sistemine bağlanabilir özellikte olmalıdır. Cihazların otomatik olarak numune tanıyabilme özelliği olmalıdır.” düzenlemesi,

demonstrasyona ait şartname deki Açıklamalar

31’inci maddesinde “Teklifleri değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü durumlarda demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon koşullarını sağlayamayan firmanın teklifi reddedilecektir. Demonstrasyon isteği firmaya bildirildiği tarihten itibaren 2(iki) hafta içinde yapılacağı firma tarafından taahhüt edilmelidir. Finna cihaz ve kullanılacak kitler/reaktifler için demonstrasyon esnasında şartnamenin bütün maddeleri dahil (otomasyon bağlantısı hariç) aşağıdaki şartları sağlayacaktır:

a. Demonstrasyonun en fazla 7(yedi) iş gününü aşmamak üzere kaç gün süreceğini sorumlu uzmanlar belirleyecektir.

b. Firma; üretici firmanın test kılavuzlarını (kit ve/veya reaktif prospektüsü), iç kalite kontrol ve kalibratör prospektüslerini bir dosya halinde sorumlu uzmanlara teslim edecektir.

c. Demonstrasyoıı süresince en az iki [kan sayım (hemogram) için en az üç düzeyli] iç kalite kontrol çalışması yapılacak ve değerlendirilecektir. Kontrol çalışma sıklığını sorumlu uzmanlar belirleyecektir.

d. Uygun numuneler (serum, plazma, tam kan, idrar vd.) ile yapılacak ölçümler içi ve ölçümler arası varyasyon katsayıları (%coeifıcient of variation, %CV) o test için verilecek kılavuzdaki değerler düzeyini geçmemelidir.

e. Laboratuvar uzmanları gerekli gördüğü takdirde cihazda çalışılan testler için Geri Kazanım ve Doğruluk, Analitik Hassasiyet, Spesifiklik, İnterferans deneyleri yapabilir ve hangi test için yapılmışsa o test için kılavuzdaki değerler düzeyini geçmemelidir.

f. Gerekli altyapıyı firma ücretsiz karşılayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

13.03.2019 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin uyuşmazlığa konu 9’uncu kısmına iki isteklinin teklif verdiği, 09.04.2019 tarihli ihale ilk komisyonu kararı ile ihalenin başvuru sahibi Özmen Tıbbi Laboratuar Teşhisleri A.Ş. üzerinde bırakıldığı, Alice Medikal Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, söz konusu karar üzerine Alice Medikal Ltd. Şti. tarafından 15.04.2019 tarihli şikâyet dilekçesiyle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın Teknik Şartname’de yer alan “Cihazların otomatik olarak numune tanıyabilme özelliği olmalıdır.” düzenlemesine uygun olmadığı yönünde başvuruda bulunulduğu tespit edilmiştir.

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, ihale komisyonu üyeleri mikrobiyoloji uzmanı ve mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanı tarafından düzenlenen bila tarihli görüş yazısında “…9.kısım kesinleşen ihale kararma Alice Medikal’in yaptığı itiraz incelenmiş olup; Özmen Tıbbi Laboratuar Teşhisleri A.Ş. firmasının teklif etmiş olduğu Euroblot Master cihazının teknik şartnamenin Genel Şartlar 21. maddesinde istenen çift yönlü otomasyon sistemine (LIS) bağlanabilme ve otomatik olarak numune tanıyabilme özelliklerinin katalog üzerinden yapılan incelemesinde; firmanın teklifte sunduğu katalogda da bu özelliklerin olmadığı görülmüştür.” ifadelerine,

İdarenin Alice Medikal Ltd. Şti.nin 15.04.2019 tarihli şikâyet başvurusuna ilişkin 29.04.2019 tarihli ve 949 sayılı cevap yazısında “Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerine ait 21 ay süreli 24 kısım laboratuvar hizmet alımı ihalesinin Kesinleşen İhale Kararına yapmış olduğunuz itiraz incelenmiştir.

9. Kısım olan İndirekt Floresan Antikor Tekniği (İfa) ve Immünblot Testleri için en avantajlı teklif veren Özmen Tıbbi Laboratuvar teş. A.Ş. firmasının teklif dosyası itirazınız üzerine yeniden incelenmiştir.

İdari şartnamenin yeterlilik kriterlerinde ve teknik şartnamede katalog sunulması zorunluluğu olmadığından kataloğun Türkçe olması gerektiğine yapmış olduğunuz itiraz reddedilmiştir.

İşin uzmanları tarafından yapılan incelemede firmanın Euroblot Master cihazının teknik şartnamenin genel şartlar 21. maddesinde istenen çift yönlü otomasyon sistemine (LIS) bağlanabilme ve otomatik olarak numune tanıyabilme özelliklerini karşılamadığı hem kullanma kılavuzunda hem de hastanede kurulu olan Euroblot Master cihaz üzerinde de incelendiğinde uymadığı tespit edilmiş olup bu kısımda Özmen Tıbbi Lab. Teş. A.Ş firmasının değerlendirme dışı bırakılmasına komisyonumuzca karar verilmiştir.” ifadelerine,

03.05.2019 tarihli ek komisyon kararında ““…teklif edilen Euroblot Master cihazının teknik şartnamesinin şenel şartlar 21. maddesinde istenen çift yönlü otomasyon (LIS) bağlanabilme ve otomatik olarak numune tanıyabilme özelliklerini karşılamadığı hem kullanma kılavuzunda hem de hastanede kurulu olan Euroblot Master cihaz üzerinde incelendiğinde de uymadığı tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verilmiştir.

İhale komisyonu uzman üyesi biyokimya doktorunun bahse konu komisyon kararına ilişkin karşı oyunda “ 1. Teknik Şartname’nin A.1. Cihazlar ve Reaktifleri İçin İstenen Diğer (Ortak) Özellikler madde 21’de “Cihazların otomatik olarak numune tanıyabilme özelliği olmalıdır.” hükmü yer almaktadır. Blotlama cihazları genel olarak yarı otomatik cihazlar olup EUROBlotMaster cihazının barkod okuyucu takılarak numune tanıma özelliği bulunmaktadır.

2. Teknik Şartname genel laboratuvar ihalesi için yazıldığından ihalede birçok cihaz bulunmaktadır. Örneğin Mikrobiyoloji şartnamesindeki Otomatik Bakteri Tanımlama ve Antibiyogram Testleri başlığındaki VİTEK cihazlarında da “Bütün cihazlar çift yönlü olarak otomasyon (LIS) sistemine bağlanabilir özellikte olmalıdır. Cihazların otomatik olarak numune tanıyabilme özelliği olmalıdır.” maddesi doğal olarak sağlanamamaktadır/sağlanmamaktadır.

3. Uygun teklif veren marka laboratuvarda yıllardır hizmeti yürüten ve hali hazırda kullanılan markadır. İndirekt Floresan Antikor Tekniği (İFA) ve Immünblot Testleri için öncü markalardandır.

4. Teklifler arasında 438.050,86 TL (1. Firma teklifi 763.959,62 TL, 2. Firma teklifi 1.202.010,48 TL) fiyat farkı bulunmaktadır. Bu fiyat farkı oransal olarak birinci teklifin %57’sine tekabül etmektedir.

Sonuç olarak; Teknik Şartnamedeki ifadelerin sehven yazılmış olabileceği ve fiyat farkı nedeniyle ileride kamu zararına yol açmaması için teknik şartnamenin ilgili yerlerinin tekrar düzenlenerek yeniden ihale yapılmasının uygun olacağı kanaatimle çoğunluğun görüşüne katılmıyorum.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Konuya ilişkin olarak yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden, ihalelerde, doğruluğu teyit edilmek üzere ihale konusu mal veya hizmetin teknik bilgilerinin yer aldığı katalog vb. teknik dokümanların, teknik şartnameye cevapların ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafların ayrı ayrı veya birlikte istenebileceği, teklif edilen mal veya hizmetin idarece istenen teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla sunulan katalog ile Teknik Şartname’ye cevapları ve açıklamaları içeren doküman üzerinden ilgili teknik kriterlerin karşılanıp karşılanamadığının değerlendirilebileceği, ihale dokümanında öngörülmüş olmak kaydıyla numune değerlendirmesi veya demonstrasyon yapılarak teklif edilen malın ilgili kriterler bakımından Teknik Şartname’ye uygun olup olmadığının tespit edilebileceği, bu konudaki takdir yetkisinin idarelere ait olduğu, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ürünün teknik değerlendirmesinin yapılacağının öngörülmemesi halinde bu hususun ihale dokümanında düzenlenmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemelerden; idarece ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Alice Medikal Ltd. Şti. tarafından 15.04.2019 tarihli şikâyet dilekçesiyle yapılan, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın Teknik Şartname’de yer alan “Cihazların otomatik olarak numune tanıyabilme özelliği olmalıdır.” düzenlemesine uygun olmadığı yönündeki başvuru üzerine, ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından yapılan inceleme neticesinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu cihazın Teknik Şartname’nin 21’inci maddesine uygun olmadığının tespit edildiği, söz konusu değerlendirmenin firma tarafından sunulan kataloglar üzerinden yapıldığı hususunun belirtildiği,

İdarenin Alice Medikal Ltd. Şti.nin 15.04.2019 tarihli şikâyet başvurusuna ilişkin 29.04.2019 tarihli ve 949 sayılı cevap yazısında ve 03.05.2019 tarihli ek komisyon kararında ise ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın Teknik Şartname’nin başvuruya konu edilen düzenlemeye uygun olmadığı hususunun cihaza ilişkin kullanma kılavuzunun ve hastanede hâlihazırda kurulu olan cihazın incelenmesi neticesinde tespit edildiğinin belirtildiği görülmüştür.

İhale dokümanının incelenmesinden, isteklilerin teklifleri kapsamında katalog veya kılavuz sunmasının öngörülmediği, bu itibarla sunulan cihazların Teknik Şartname’ye uygunluğunun başvuruya konu ihalede söz konusu belgelerin incelenmesi neticesinde belirlenemeyeceği, ayrıca, hastanede hâlihazırda kurulu olan cihazın özelliklerinin Teknik Şartname’nin ilgili maddesini karşılamadığı yönünde idare beyanının (başvuru sahibinin iddiasında ifade edilen hususlar ve idarenin teklif edilen cihaz ile hâlihazırda idarede kullanılan cihazın birebir aynı olduğuna dair açıklamasının bulunmadığı hususu dikkate alındığında) söz konusu cihaza ilişkin bir yeterlik değerlendirmesine dayanak teşkil edemeyeceği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede, İdari Şartname’de idarece gerekli görülmesi halinde demonstrasyon yapılabileceğinin belirtildiği, dolayısıyla idarenin demonstrasyon yapılmasını isteme hususunda takdir yetkisinin bulunduğu, bu konudaki takdir yetkisi amaca uygun olarak kullanılması gereken bir yetki olup, ihaleyi yapan idarenin Kanun’dan kaynaklanan, “ihtiyaçların uygun şartlarla” karşılanması ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gibi sorumluluklarının bulunduğu, bu noktada başvuru sahibi tarafından Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusunda, idarece demonstrasyon işlemi gerçekleşmiş olsaydı teklif ettikleri cihazın Teknik Şartname’ye uygun olduğunun tespit edilebileceği ifadelerinin de yer aldığı dikkate alındığında, somut olayda ayrı bir yöntem olarak İdari Şartname’de de düzenlenmiş olan demonstrasyon yapılması suretiyle sunulan cihazın ilgili teknik kriterleri karşılayıp karşılamadığı hususları açıklığa kavuşturulabileceğinden, başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak demonstrasyon yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, ihale komisyonu üyelerinin ve firma yetkilisinin katılımıyla söz konusu isteklinin teklif etmiş olduğu cihazlara ilişkin olarak yeniden demonstrasyon yapılması, demonstrasyon işleminde teklife konu cihazın Teknik Şartname’ye uygunluk denetiminin yapılması, demonstrasyon neticesinde aykırılık tespit edilmesi halinde bu aykırılıkların açık ve somut bir şekilde ortaya konulmuş olması, ayrıca bu hususların demonstrasyon sırasında tutulacak olan demonstrasyon tutanağında ifade edilmesi, bahse konu tutanağın ihale komisyonu üyeleri ve firma yetkilisi tarafından imzalanması, tutanağın firma yetkilisi tarafından imzalanmaması halinde ise bu hususun demonstrasyon tutanağında belirtilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

tutanağın ihale komisyonu üyeleri ve firma yetkilisi tarafından imzalanması, tutanağın firma yetkilisi tarafından imzalanmaması halinde ise bu hususun demonstrasyon tutanağında belirtilmemesi 1

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz