Yapı yıkım hizmet ihalesi

YAPI YIKIM İŞİ

BOZOVA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Yapı yıkım hizmet işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. Maddesinin d bendine göre doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır..Alıma ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin
a) Adresi : GÖLBAŞI MAHALLESİ HASTANE CADDESİ 1 63850 BOZOVA/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4147115012 – 4147116522
c) Elektronik Posta Adresi : bozovabelediyesi63@hotmail.com

2-Alım konusu Hizmet işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2.857,75 m2 lik betonarme yapıların yıkım işi
b) Yapılacağı yer : İlçemiz Budaklı, Tozluca, Denizbacı, Dokuzağaç, Atgüden,Dutluca, Gölbaşı, Hisarlar, Kılıçören, Söğütlü, Şıhlar, Taşan(Belveran) ve Zivanlı  Mahalleleri
c) İşe başlama tarihi : 24.02.2021 tarihi
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

3- Hizmet alım işinin yapılacağı

a) Yapılacağı yer : Belediye Hizmet Binası-Bozova-Şanlıurfa
b) Tarihi ve saati : 24.02.2021 – 10:00

4. Teklif verme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Teklif mektubu.
4.1.4. Geçici teminat.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. Teklifler, alım tarih ve saatine kadar Bozova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi alımın yapılacağı tarihten itibaren 10 (on) takvim günüdür.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz