Dere Yataklarına Yapılan yapım ihalelerinde Dikkat Edilmesi gereken Hususlar

image_pdfimage_print

Danışmanlığını yaptığımız  şirketlerin karşılaşmış oldukları sorunlarda  değerlendirmiş olduğumuz  bilgileri kısaca sizlerle paylaşmaktayız..

Türkiye Taşkın ve Dere Yataklarına Müdahaleler Hususunda Yasal Mevzuat

Taşkın olayının birçok kamu kurumunun faaliyetlerini etkilemesi sebebiyle Türkiye de birçok kamu kurumu tarafından çıkarılan kanunlar, yönetmelikler, genelgeler içerisinde taşkın hususu ile ilgili maddeler yer almaktadır. Taşkın konusunun birçok kurumu etkilemesi, kurumlar
arası koordinasyonun en iyi şekilde sağlanmasının önemini göstermektedir.

Türkiye deki taşkın ve dere yataklarına müdahaleler hususunda yasal mevzuat detaylı bir şekilde incelenerek ilgili mevzuat başlıkları ve maddeleri aşağıda kısaca verilmiştir.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10/7/2004

Kanunda, genel olarak büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsü, hizmetleri ile ilgili maddeler mevcuttur. Taşkın hususunda; derelerin ıslahını yapmak, su havzalarının korunmasını sağlamak, ağaçlandırma yapmak, çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla
nazım imar planı yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak ifadeleri kanunda yer almaktadır

 

Genelgeler ve Tebliğler

1- 2006/15 Sayılı “Taşkın Tesisleri” konulu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü Genelgesi
Genelgenin,
1. maddesinde, dere yataklarına müdahalenin yapılmaması için ilgili Belediyeler tarafından imar çalışmaları sırasında hazırlanan 1/1000 ölçekli haritaların tedarik edilerek dere yatağı için gerekli taşkın en kesitleri ve şerit genişliklerinin işlenmesi,

14. maddesinde, özellikle taşkın riski yüksek olan derelerden başlanılarak bütün derelerde, kritik kesitlerin belirlenerek dere yatağı üzerindeki hatalı imalatlara, dere yatağına yapılan müdahale ve işgaller ile usulüne uygun yapılmayan kum-çakıl ocağı işletmelerinin tespiti, işgal ve akışı engelleyici her türlü müdahalenin ilgili dokümanların hazırlanarak mülki idare amirliğine başvurularak çözüme kavuşturulması,

16. maddesinde, taşkın koruma konusunda üst havza çalışmalarının önemi,

17. Maddesinde ilgili kurumlarla koordinasyon ve işbirliği yapılması, ifadeleri yer almaktadır.

2. 2006/27 Sayılı “Dere Yatakları ve Taşkınlar” konulu Başbakanlık Genelgesi Taşkınların ve olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilmesi için alınması gerekli tedbirler, dere yatakları içerisinde yapılacak çalışmalar için izin alınması hususları belirtilmiştir. Dere yataklarına müdahaleler ile ilgili çok önemli maddeler içermektedir.

3- 2010/5 Sayılı “Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı” konulu Başbakanlık Genelgesi Yaşanması muhtemel taşkınların olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilebilmesi maksadıyla acil, kısa, orta ve uzun vadede akarsu ve dere yataklarının ıslahlarının yapılması vurgulanmaktadır.

 

Dere yatağı yakınında yapılacak yapılar ile ilgili İmar Planları Yönetmeliğin, 31. maddesinde; su taşkın riski bulunduğu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından belirlenen parsellerde, iskân edilen katın taban kotu ile bina, otopark gibi giriş-çıkış kotlarının, su seviyesine esas dere kret kotunun en az 1,50 m. Üzerinde olması zorunludur. Tereddüde düşülen konularda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya ilgili Su ve Kanalizasyon İdaresinin görüşüne göre uygulama yapılır

image_pdfimage_print