yapım işleri ihalelerinde alt yüklenici iş bitirme belgesi sunan isteklilerin güncelleme işlemlerinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin iş deneyim tutarının güncellenmesi başlıklı 49’uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan yöntem çerçevesinde yapılacağı açık olarak düzenlendiğinden ve idarenin de güncelleme işlemini anılan kurala uygun biçimde yapıldığı hk

Toplantı No2020/039
Gündem No13
Karar Tarihi09.09.2020
Karar No2020/UY.II-1486

BAŞVURU SAHİBİ:

Ordem Altyapı Hafriyat İnş.Taah.İn. Ml. Teh. T. T. G. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/312878 İhale Kayıt Numaralı “2020/1 Muhtelif Köy Depo İnşaatı (Doğu Merkez Muhtelif İlçeler) Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 16.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2020/1 Muhtelif Köy Depo İnşaatı (Doğu Merkez Muhtelif İlçeler) Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ordem Altyapı Hafriyat İnş.Taah.İn. Ml. Teh. T. T. G. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.08.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.08.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.08.2020 tarih ve 36269 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.08.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1255 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme sonucunda esas inceleme raporu düzenlenmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalede sundukları iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uymaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, idareye yaptıkları şikayet başvurusu sonrasında bazı imalatların benzer iş kapsamına girdiğine karar verildiği ancak bu durumda da güncellemeye esas tarih olarak alt yüklenicilik sözleşme tarihinin alındığı ancak alt yüklenicilik sözleşmesi gereği sözleşme tarihinin dikkate alınması gerektiği, bu nedenle iş deneyim belgelerinin geçerli olduğu ve idarenin tesis ettiği işlemin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un, ihaleye katılımda yeterlik kurallarını düzenleyen 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde, istekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgelerin mesleki ve teknik yeterliği göstermek için kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yükleniciye karşı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt edilen iş bölümünün tamamen bitirilmesi ve söz konusu iş kısmının idare tarafından kısmi kabulünün yapılması veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulünün yapılması şartıyla alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenleneceği, 48’inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgelerinin dikkate alınacağı, birden fazla iş deneyiminin toplanarak değerlendirilemeyeceği, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarlarının iş deneyiminde değerlendirmeye alınmayacağı, ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamının değerlendirileceği düzenlenmiştir.

 

Yukarıda aktarılan kurallar çerçevesinde, isteklilerin mesleki yeterliğinin belirlenmesindeki ölçütlerden birisinin iş deneyimini gösteren belgeler olduğu, yapım işlerinde kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin deneyimin dikkate alınacağı, bu çerçevede alt yüklenicilik sözleşmeleri sonucunda gerçekleştirilen işler için de idareler tarafından iş deneyim belgesi düzenlenebileceği anlaşılmaktadır.

 

İncelenen ihale, köy depo inşaatı yapım işi olup 16/7/2020 tarihinde yapılan ihaleye 13 istekli teklif vermiş, idari şartname gereği fiyat dışı unsurların da dikkate alındığı ekonomik açıdan en avantajlı teklif tespiti sonucunda ihale üzerinde bırakılan istekli tespit edilmiş, başvuru sahibinin teklifi iş deneyiminin benzer iş tanımına uygun olmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmış, yapılan şikayet başvurusu sonucunda bazı imalatların benzer iş tanımına girdiği tespit edilmekle birlikte benzer iş kapsamındaki imalatların güncellenmiş tutarının, ihaledeki asgari oranı karşılamaması nedeniyle şikayet reddedilmiştir. Bunun üzerine başvuru sahibi tarafından güncellemeye esas tarih olarak alt yüklenicilik sözleşme tarihinin alındığı ancak alt yüklenicilik sözleşmesi gereği ilk ilan veya davet tarihinin dikkate alınması gerektiği, bu nedenle iş deneyim belgelerinin geçerli olduğu ve idarenin tesis ettiği işlemin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu iddiasıyla itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Öncelikli olarak, incelenen ihalenin İlanı ve İdari Şartname’sinde “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer Alan A/IV veya B/III Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yapılmış olup, başvuru sahibi isteklinin teklifi sundukları iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. Bu işlem üzerine yapılan şikayet başvurusu sonucunda, idare tarafından, şikayet başvurusundaki iddia yerinde görülerek, 3.610.693,51 TL’lik imalatın benzer iş kapsamında olduğuna karar verilmiştir. Yapılan açıklama çerçevesinde, taraflar arasında benzer iş kapsamına giren imalatlar konusunda uyuşmazlık bulunmamakta olup itirazen şikayet başvurusu bu tutarın güncellenme usulüne ilişkindir.

 

Başvuru sahibi tarafından teklif kapsamında Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne taahhüt edilmiş kollektör yapım işine ilişkin alt yüklenici iş bitirme belgesi sunulmuştur. Anılan belgeye göre alt yüklenici sıfatı bulunan başvuru sahibi ile yüklenici arasındaki sözleşmenin tarihi 10/4/2017’dir. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin iş deneyim tutarının güncellenmesi başlıklı 49’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerinde, 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin, belgeye konu işin ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden; (a) ve (b) bendi dışında kalan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin, belgeye konu işin sözleşmesinin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden, alt yüklenici iş bitirme belgelerinin, yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin tarihi esas alınarak güncelleneceği düzenlenmiştir.

 

Yukarıda aktarılan kurallar çerçevesinde, yapım işleri ihalelerinde alt yüklenici iş bitirme belgesi sunan isteklilerin güncelleme işlemlerinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin iş deneyim tutarının güncellenmesi başlıklı 49’uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan yöntem çerçevesinde yapılacağı açık olarak düzenlendiğinden ve idarenin de güncelleme işlemini anılan kurala uygun biçimde yaptığı görüldüğünden tesis edilen işlemde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz