Yapım İşleri İhaleleri Uygulama  Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler ve Açıklamalar Tablosu

image_pdfimage_print
70/ 100

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama  Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler ve Açıklamalar TABLOSU

               (30/09/2020 Tarih ve 31260 Sayılı R.G. Yayınlanan Değişiklikler)

 

1. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
Değişiklik“ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak değiştirilmiştir.
Eski Hali

Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler

MADDE 38 – …

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

Yeni Hali

Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler

MADDE 38 – …

b) Tüzel kişi olması halinde, (Değişik ifade: 30.09.2020-31260 R.G/1. md., yürürlük: 21.10.2020) bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

Açıklama/Öneri
2. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin 41 inci maddesinin başlığı ile birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrası
Değişiklik“Adayın veya isteklinin” ibaresi “İsteklinin” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “adayın veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler”

“(1) İhale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilir. Ancak, söz konusu tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman yeterlik kriteri olarak belirlenemez.”

“(2) İşin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yürütülebilmesi için kendi malı olması gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir. İdari şartnamede, fiyat dışı unsur olarak belirlenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı, niteliği ve teknik kriterlere yönelik düzenlemelere yer verilir. Fiyat dışı unsur değerlendirmesi yapılabilmesi için,  kendi malı olduğunu gösteren belgeler ile teknik kriterleri tevsik eden belgelerin teklif ile birlikte sunulması gerekir. Kendi malı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin fiyat dışı unsurun, fiyat ve fiyat dışı unsurlar dahil hesaplanan toplam değerlendirme puanı içindeki ağırlığı yüzde biri geçemez. Söz konusu oranı arttırmaya veya azaltmaya ya da ihale konusuna göre farklı oranlar belirlemeye Kurum yetkilidir.”

Eski HaliMakine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

MADDE 41 – (1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

(2) Ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(3) Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da (Değişik ibare: 12/06/2015-29384 R.G./2. md.;Mülga ibare: 13.06.2019-30800 RG/5. md., yürürlük: 23.06.2019)yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./5. md.) Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

(4) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

Yeni Hali

Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler (Değişik başlık: 30.09.2020-31260 R.G/1. md., yürürlük: 21.10.2020)

MADDE 41 – (1) (Değişik fıkra: 30.09.2020-31260 R.G/2. md., yürürlük: 21.10.2020) İhale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilir. Ancak, söz konusu tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman yeterlik kriteri olarak belirlenemez.

(2) (Değişik fıkra: 30.09.2020-31260 R.G/2. md., yürürlük: 21.10.2020)İşin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yürütülebilmesi için kendi malı olması gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir. İdari şartnamede, fiyat dışı unsur olarak belirlenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı, niteliği ve teknik kriterlere yönelik düzenlemelere yer verilir. Fiyat dışı unsur değerlendirmesi yapılabilmesi için, kendi malı olduğunu gösteren belgeler ile teknik kriterleri tevsik eden belgelerin teklif ile birlikte sunulması gerekir. Kendi malı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin fiyat dışı unsurun, fiyat ve fiyat dışı unsurlar dahil hesaplanan toplam değerlendirme puanı içindeki ağırlığı yüzde biri geçemez. Söz konusu oranı arttırmaya veya azaltmaya ya da ihale konusuna göre farklı oranlar belirlemeye Kurum yetkilidir.

(3) (Değişik ibare: 30.09.2020-31260 R.G/2. md., yürürlük: 21.10.2020) İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da (Değişik ibare: 12/06/2015-29384 R.G./2. md.; Mülga ibare: 13.06.2019-30800 RG/ 5. md., yürürlük:23.06.2019) yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./5. md.) Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

(4) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile (Mülga ibare: 30.09.2020-31260 R.G/2. md., yürürlük: 21.10.2020) isteklinin kendi malı sayılır.

Açıklama/Öneri
3. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin dördüncü fıkrası
Değişiklik“İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının” ibaresi “Teminat mektuplarının” olarak, dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Gerekli görüldüğünde, teminat mektuplarının teyidi idarelerce, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden ya da ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veyahut yetkilendirilmiş merkezi kuruluşların internet sayfaları üzerinden yapılabilir. Resmi yazışma yoluyla yapılan teyitlerde, bankanın veya sigorta şirketinin en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.”

Eski Hali

Teminatlar

MADDE 56 – …

(4) İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.(Ek cümle: 19.06.2018-30453/m RG/6. md.,yürürlük:19.07.2018) İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

(9) Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılabilir. Yapılan teyitlerde, bankanın en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.

Yeni Hali

Teminatlar

MADDE 56 – …

(4) (Değişik ibare: 30.09.2020-31260 R.G/3. md., yürürlük: 21.10.2020) Teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. (Ek cümle: 19.06.2018-30453/m RG/6. md., yürürlük: 19.07.2018) İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

(9) (Değişik fıkra: 30.09.2020-31260 R.G/3. md., yürürlük: 21.10.2020) Gerekli görüldüğünde, teminat mektuplarının teyidi idarelerce, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden ya da ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veyahut yetkilendirilmiş merkezi kuruluşların internet sayfaları üzerinden yapılabilir. Resmi yazışma yoluyla yapılan teyitlerde, bankanın veya sigorta şirketinin en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.

Açıklama/Öneri
4. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin 60/A maddesinin altıncı fıkrası ve onuncu fıkrası
Değişiklik“Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile” ibaresi ile son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, “Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler” ibaresi “Sunduğu belgeler” olarak değiştirilmiştir.

“Geçici teminat mektupları Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınır ve mektuba ilişkin ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Bu maddeye uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları geçerli kabul edilmez.”

Eski Hali
Yeni Hali
Açıklama/Öneri
5. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin 60/B maddesinin yedinci fıkrası
DeğişiklikYönetmeliğin 60/B maddesinin yedinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Eski Hali

Elektronik eksiltme (Ek madde: 19.06.2018-30453/m  RG/7. md., yürürlük: 01.11.2018)

MADDE 60/B –

(7) Elektronik eksiltmenin her aşamasında, isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, diğer isteklilerin sıralamaları ve istekli sayısı da ayrıca bildirilebilir. Ancak elektronik eksiltme süresince isteklilerin kimlikleri açıklanmaz.

Yeni Hali

Elektronik eksiltme (Ek madde: 19.06.2018-30453/m  RG/7. md., yürürlük: 01.11.2018)

MADDE 60/B –

(7) Elektronik eksiltmenin her aşamasında, isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir. (Mülga cümleler: 30.09.2020-31260 R.G/5. md., yürürlük: 21.10.2020)

Açıklama/Öneri
6. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
Değişiklik“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 25 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Uygulanmaya başlama süresi

GEÇİCİ MADDE 26 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ile 60/A maddesinde yapılan değişikliklerin uygulanmaya başlama süresi Kurul kararıyla 60 günü geçmemek üzere bir kez uzatılabilir.”

Eski Hali
Yeni Hali

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 25 – (Ek madde: 30.09.2020-31260 R.G/6. md., yürürlük: 21.10.2020) (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Uygulanmaya başlama süresi

GEÇİCİ MADDE 26 – (Ek madde: 30.09.2020-31260 R.G/6. md., yürürlük: 21.10.2020) (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ile 60/A maddesinde yapılan değişikliklerin uygulanmaya başlama süresi Kurul kararıyla 60 günü geçmemek üzere bir kez uzatılabilir.

Açıklama/Öneri
7. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.1/Y numaralı Geçici Teminat Mektubunun son paragrafı
Değişiklik“4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi eklenmiştir.
Eski Hali

Bu teminat mektubu …../…../….  tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

Yeni Hali

Bu teminat mektubu …../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. (Ek cümle: 30.09.2020-31260 R.G/7. md., yürürlük: 21.10.2020) 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Açıklama/Öneri
8. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.2/Y numaralı Kesin Teminat Mektubunun son paragrafı
Değişiklik“4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi eklenmiştir.
Eski Hali

Bu teminatmektubu…../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

Yeni Hali

Bu teminat mektubu…../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.(Ek cümle: 30.09.2020-31260 R.G/8. md., yürürlük: 21.10.2020) 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Açıklama/Öneri
9. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.3/Y numaralı Avans Teminat Mektubunun son paragrafı
Değişiklik“4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi eklenmiştir.
Eski Hali

Bu garanti, avans ödemesinin yapıldığı tarihte başlayacaktır. Bu teminat mektubu…../…../…. tarihinekadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

Yeni Hali

Bu garanti, avans ödemesinin yapıldığı tarihte başlayacaktır. Bu teminat mektubu…../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. (Ek cümle: 30.09.2020-31260 R.G/9. md., yürürlük: 21.10.2020) 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Açıklama/Öneri
10. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.4/Y numaralı Kesin Hesap Teminat Mektubunun son paragrafı
Değişiklik“4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi eklenmiştir.
Eski Hali

Bu teminat mektubu …../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

Yeni Hali

Bu teminat mektubu …../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. (Ek cümle: 30.09.2020-31260 R.G/10. md., yürürlük: 21.10.2020) 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Açıklama/Öneri
11. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.5/Y numaralı Geçici Kabul Noksanları Teminat Mektubunun son paragrafı
Değişiklik“4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi eklenmiştir.
Eski Hali

Bu teminat mektubu …../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

Yeni Hali

Bu teminat mektubu …../…../….2 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. (Ek cümle: 30.09.2020-31260 R.G/11. md., yürürlük: 21.10.2020) 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Açıklama/Öneri
12. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.6/Y numaralı Geçici Kefalet Senedinin son paragrafı
Değişiklik“4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi eklenmiştir.
Eski Hali

Bu kefalet senedi …../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

Yeni Hali

Bu kefalet senedi …../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. (Ek cümle: 30.09.2020-31260 R.G/12. md., yürürlük: 21.10.2020) 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Açıklama/Öneri
13. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.7/Y numaralı Kesin Kefalet Senedinin son paragrafı
Değişiklik“4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi eklenmiştir.
Eski Hali

Bu kefalet senedi …../…../….tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

Yeni Hali

Bu kefalet senedi…../…../….tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. (Ek cümle: 30.09.2020-31260 R.G/13. md., yürürlük: 21.10.2020) 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Açıklama/Öneri
14 Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.8/Y numaralı Avans Kefalet Senedinin son paragrafı
Değişiklik“4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi eklenmiştir.
Eski Hali

Bu garanti, avans ödemesinin yapıldığı tarihte başlayacaktır. Bu kefalet senedi …../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

Yeni Hali …

Bu garanti, avans ödemesinin yapıldığı tarihte başlayacaktır. Bu kefalet senedi …../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. (Ek cümle: 30.09.2020-31260 R.G/14. md., yürürlük: 21.10.2020) 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Açıklama/Öneri
15. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.9/Y numaralı Kesin Hesap Kefalet Senedinin son paragrafı
Değişiklik“4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi eklenmiştir.
Eski Hali

Bu kefalet senedi …../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

Yeni Hali

Bu kefalet senedi …../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. (Ek cümle: 30.09.2020-31260 R.G/15. md., yürürlük: 21.10.2020) 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Açıklama/Öneri
16. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.10/Y numaralı Geçici Kabul Noksanları Kefalet Senedinin son paragrafı
Değişiklik“4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi eklenmiştir.
Eski Hali

Bu kefalet senedi …../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır

Yeni Hali

Bu kefalet senedi …../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. (Ek cümle: 30.09.2020-31260 R.G/16. md., yürürlük: 21.10.2020) 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Açıklama/Öneri
17. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-1’e, bu Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK033.0/Y numaralı standart form ile bu Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan KİK034.0/Y numaralı standart form eklenmiştir.
Ek-1

“ORTAKLIK BİLGİLERİ VE YÖNETİMDEKİ GÖREVLİLER

Adayın/İsteklinin
 Ticaret unvanı:
 Vergi kimlik numarası:
 MERSİS numarası:
 Bağlı olduğu ticaret sicil

müdürlüğü/sicil numarası:

Ortakların/Üyelerin/Kurucuların1
 

Adı, soyadı/ticaret unvanı

T.C. kimlik numarası/ Vergi kimlik numarasıOrtaklık oranlan (halka arz edilen hisseler hariç)Varsa Ticaret Sicil Gazetesinin tarih ve sayısı
Yönetimdeki Görevlilerin2
 

Adı. soyadı/ticaret unvanı

T.C, kimlik numarası/ Vergi kimlik numarasıTüzel kişilikte yürüttüğü göreviVarsa Ticaret Sicil Gazetesinin tarih ve sayısı

İşbu belgede yer alan bilgiler tüzel kişinin ortakları/üyeleri/kurucuları ile tüzel kişi nam ve hesabına teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilere ilişkin başvuru/ihale tarihi itibarıyla son durumu göstermektedir.

Düzenleyen Yetkilinin

Adı Soyadı

Görevi

Tarih, Mühür/Kaşe ve İmza

Başvuru Yapmaya/Teklif

Vermeye Yetkili Kişinin

Adı Soyadı

Tarih. Kaşe ve İmza

 

Ekler:

 

 

1 Tüzel kişinin ortak/üye/kurucu sayısı kadar (halka m edilen hisselere sahip olanlar hariç) satır açılacaktır.

2 Tüzel kişi nam ve hesabına teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar da dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kışı sayısı kadar satır açılacaktır.

3 Bu belge, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenecektir. Bu belgenin serbest muhasebeci malı müşavir tarafından düzenlenmesi halinde 15/11/2002 tarihli ve 24937 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir.

Not1: Bu belge, Yönetmeliğin 38 inci maddesi uyarınca tüzel kışı aday veya istekliler tarafından teklif kapsamında sunulacak: aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, her bir ortak tarafından ayrı ayrı düzenlenecektir.

Not2:Yukarıda beyan edilen bilgilerin doğruluğunun elektronik ortamda teyit edilebilmesini teminen ilgili Ticaret Sicil Gazetelerinin tarih ve sayısı belirtilecektir. Anılan bilgilerin elektronik ortamda teyit edilememesi halinde bu hususları gösteren Ticaret SicilGazeteleri, bu hususların Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ise ilgili belgeler bu belgeye ek yapılacaktır. Ayrıca, anonim şirketler tarafından, her hal akarda yukarıda beyan edilen bilgileri gösteren pay defteri de bu belgeye ek yapılacaktır.

Not3: Bu belgede istenen bilgiler, yabancı uyruklu aday/istekliler tarafından ilgili ülke mevzuatındaki karşılıklarına uygun şekilde doldurulacak bu bilgileri gösteren ve Yönetmeliğin 31 inci maddesine uygun şekilde hazırlanan belgeler, bu belgeye ek yapılacaktır.

Standart Form – KIK033.0/Y

Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge”

 

 

 

Ek: 2

YERLİ MALI OLMA ŞARTI ARANAN MAKİNE, MALZEME ve EKİPMAN ile

YAZILIM LİSTESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafında belirlenen, Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ve yerli malı olma şartı aranan malzemeler1
Sıra NoKodTanımAçıklama

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafında belirlenen, Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ve yerli malı olma şartı aranan makine ve ekipmanlar2
Sıra NoKodTanımAçıklama

 

İdarece belirlenen, yerli malı olma şartı aranan diğer makine, malzeme ve ekipman ile yazılım3
Makine, malzeme ve ekipman veya yazılım adıAçıklama

 

[1] Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen, Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ve yerli malı olma şartı aranan malzemelerden ihale konusu İşle kullanılacak olanlara bu alanda yer verilecektir. Tablo, Kurum taralından ilan edilen listede yer alan sıra no, PRODTR kodu.malzeme tanımı dikkate alınarak doldurulacak ve varsa diğer açıklamalara da yer verilecektir.

2 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen, Kurum tarafından ilan edilen listede ver alan ve yerli malı olma şartı ilan edilen üstede yer alan sıra no, PRODTR kodu, makine/ekipman tanımı dikkate alınarak doldurulacak ve varsa diğer açıklamalara da yer verilecektir,

3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen ve Kurum taralından ilan edilen Üstelerde yer almayan ancak, ihale konusu işte kullanılacak olan ve idarece yerli malı olması zorunluluğu aranan diğer makine, malzeme ve ekipman ile yazıtıma ve bunlara ilişkin şartlara bu maddede yer verilecektir. İdarece ihale konusu işte kullanılacak olan makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının yerli malı olması şartı aranması halinde, buna ilişkin açıklamalara da bu alanda yer verilecektir.

Standart Form-KİKÖ34.0/Y

 Yerli Malı Olma Şartı Aranan Makine, Malzeme ve Ekipman ile Yazılım Listesi”

 

18. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendi, 7.5.4 üncü maddesi, Şartnamenin 21 inci maddesine bağlı (27) numaralı dipnotu ve 27.1 inci maddesinin (b) bendi
Değişiklik“ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak ve 7.5.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Şartnameye 7.5.4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve Şartnamenin 21 inci maddesine bağlı (27) numaralı dipnotunda yer alan “21.4 üncü maddede uygun ibare seçilerek” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (27) numaralı dipnotun (21.4.) numaralı alt maddesi “Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir.” olarak, 27.1 inci maddesinin (b) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

…”

7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.”

“b) Teminat mektupları.”

Eski HaliII- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. …

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

7.5.4.(Ek madde: 25/01/2017-29959 R.G./15. md.)İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

27(Değişik: 19.06.2018-30453/m  RG/19. md.; yürürlük: 1.11.2018)Elektronik eksiltme yapılmayacak ihalelerde, “21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

İlan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, ön projeyle çıkılan yapım işleri hariç olmak üzere; açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde veyahut açık ihale usulü ile yapılan ve Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde 21.4 üncü maddede uygun ibare seçilerek aşağıdaki metne yer verilecektir.

21.4. Bu maddede [Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları ile birlikte diğer isteklilerin sıralaması ve istekli sayısı da EKAP üzerinde bildirilir./Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir.] ifadelerinden uygun olanı seçilecektir.

Madde 27 – Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. …

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

Yeni HaliII- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. …

2) Tüzel kişi olması halinde, (Değişik ibare: 30.09.2020-31260 R.G/18. md., yürürlük: 21.10.2020) bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

7.5.4. (Ek madde: 25/01/2017-29959 R.G./15. md.;Değişik madde: 30.09.2020-31260 R.G/18. md., yürürlük: 21.10.2020) İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

7.5.5. (Ek madde: 30.09.2020-31260 R.G/18. md., yürürlük: 21.10.2020)Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.

27(Değişik: 19.06.2018-30453/m. RG/19. md., yürürlük: 1.11.2018) Elektronik eksiltme yapılmayacak ihalelerde, “21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

İlan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, ön projeyle çıkılan yapım işleri hariç olmak üzere; açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde veyahut açık ihale usulü ile yapılan ve Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde (Mülga ibare: 30.09.2020-31260 R.G/18. md., yürürlük: 21.10.2020)aşağıdaki metne yer verilecektir.

21.4.(Değişik alt madde: 30.09.2020-31260 R.G/18. md., yürürlük: 21.10.2020)Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir.

Madde 27 – Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. …

b) (Değişik bent: 30.09.2020-31260 R.G/18. md., yürürlük: 21.10.2020) Teminat mektupları.

Açıklama/Öneri
19. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendi
Değişiklik“ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak değiştirilmiştir.
Eski HaliMadde 7 – Ön yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. …

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

Yeni HaliMadde 7 – Ön yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. …

2) Tüzel kişi olması halinde, (Değişik ibare: 30.09.2020-31260 R.G/19. md., yürürlük: 21.10.2020) bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

Açıklama/Öneri
20. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendi, (h) bendi, Şartnamenin 21 inci maddesine bağlı (21) numaralı dipnotu ve 27.1 inci maddesinin (b) bendi
Değişiklik“ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak, (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki bent eklenmiş ve Şartnamenin 21 inci maddesine bağlı (21) numaralı dipnotunda yer alan “21.4 üncü maddede uygun ibare seçilerek” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (21) numaralı dipnotun (21.4.) numaralı alt maddesi “Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir.” olarak,  27.1 inci maddesinin (b) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

…”

“ı) Bu Şartname ile (h) bendinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.”

“b) Teminat mektupları.”

Eski Hali II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. …

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

h) (Ek:25/01/2017-29959 R.G./17. md.)İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

[1](Değişik: 19.06.2018-30453/m  RG/29. md., yürürlük: 1.11.2018) Elektronik eksiltme yapılmayacak ihalelerde, “21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

İlan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, ön projeyle çıkılan yapım işleri hariç olmak üzere; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde veyahut belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ve Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde 21.4 üncü maddede uygun ibare seçilerek aşağıdaki metne yer verilecektir.

21.4. Bu maddede [Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları ile birlikte diğer isteklilerin sıralaması ve istekli sayısı da EKAP üzerinde bildirilir./Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir.] ifadelerinden uygun olanı seçilecektir.

Madde 27 – Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. …

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

Yeni HaliII- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. …

2) Tüzel kişi olması halinde, (Değişik ibare: 30.09.2020-31260 R.G/20. md., yürürlük: 21.10.2020) bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

h) (Ek:25/01/2017-29959 R.G./17. md.;Değişik bent: 30.09.2020-31260 R.G/20. md., yürürlük: 21.10.2020) İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

ı) (Ek bent: 30.09.2020-31260 R.G/20. md., yürürlük: 21.10.2020)Bu Şartname ile (h) bendinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.              

21(Değişik: 19.06.2018-30453/m RG/29. md., yürürlük: 1.11.2018) Elektronik eksiltme yapılmayacak ihalelerde, “21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

İlan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, ön projeyle çıkılan yapım işleri hariç olmak üzere; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde veyahut belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ve Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde (Mülga ibare: 30.09.2020-31260 R.G/20. md., yürürlük: 21.10.2020)aşağıdaki metne yer verilecektir.

21.4. (Değişik alt madde: 30.09.2020-31260 R.G/20. md., yürürlük: 21.10.2020) Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir.

Madde 27 – Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. …

b) (Değişik bent: 30.09.2020-31260 R.G/20. md., yürürlük: 21.10.2020) Teminat mektupları.

Açıklama/Öneri
21. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendi, 7.5.4 üncü maddesi, Şartnamenin 27.1 inci maddesinin (b) bendi, 36.1 inci maddesine bağlı (31) numaralı dipnot ve Şartnameye 36.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere madde eklenmiştir.
Değişiklik“ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak ve 7.5.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Şartnameye 7.5.4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş, Şartnamenin 27.1 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde, 36.1 inci maddesine bağlı (31) numaralı dipnotta yer alan “36.2.” ibaresi “36.1.1.” olarak değiştirilmiş ve Şartnameye 36.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

…”

7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.”

“b) Teminat mektupları.”

36.1.1…………………………………………..”

Eski HaliII- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. …

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

7.5.4.(Ek madde: 25/01/2017-29959 R.G./15. md.)İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

Madde 27 – Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. …

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

Madde 36 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

36.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde;

31 (1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek ise madde metnine “teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.” ibaresi yazılacaktır.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek ise “fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir” ibaresi yazılacaktır. Bu durumda, idare tarafından fiyat dışı unsurların neler olduğu ve bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi belirlenerek 36.2. maddesinde düzenlenecektir.

Yeni HaliII- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. …

2) Tüzel kişi olması halinde, (Değişik ibare: 30.09.2020-31260 R.G/21. md., yürürlük: 21.10.2020) bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

7.5.4. (Ek madde: 25/01/2017-29959 R.G./15. md.;Değişik madde: 30.09.2020-31260 R.G/21. md., yürürlük: 21.10.2020)İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

7.5.5. (Ek madde: 30.09.2020-31260 R.G/21. md., yürürlük: 21.10.2020)Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.

Madde 27 – Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. …

b) (Değişik bent: 30.09.2020-31260 R.G/21. md., yürürlük: 21.10.2020) Teminat mektupları.

Madde 36 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

36.1. …

36.1.1.(Ek madde: 30.09.2020-31260 R.G/21. md., yürürlük: 21.10.2020) ……………..

31 (1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek ise madde metnine “teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.” ibaresi yazılacaktır.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek ise “fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir” ibaresi yazılacaktır. Bu durumda, idare tarafından fiyat dışı unsurların neler olduğu ve bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi belirlenerek (Değişik ibare: 30.09.2020-31260 R.G/21. md., yürürlük: 21.10.2020)  36.1.1 maddesinde düzenlenecektir.

Açıklama/Öneri
22. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendi, 7.5.4 üncü maddesi, aynı Şartnameye 7.5.4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere madde eklenmiş ve Şartnamenin 31.1 inci maddesinin (b) bendi
Değişiklik“ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak ve 7.5.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Şartnameye 7.5.4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve Şartnamenin 31.1 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

…”

7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.”

“b) Teminat mektupları.”

Eski HaliII- YETERLİK BELGELERİNİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 – Yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. …

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

7.5.4. (Ek madde: 25/01/2017-29959 R.G./15. md.) İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

Madde 31 – Teminat olarak kabul edilecek değerler

31.1. …

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

Yeni HaliII- YETERLİK BELGELERİNİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 – Yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. …

2) Tüzel kişi olması halinde, (Değişik ibare: 30.09.2020-31260 R.G/22. md., yürürlük: 21.10.2020) bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

7.5.4. (Ek madde: 25/01/2017-29959 R.G./15. md.;Değişik madde: 30.09.2020-31260 R.G/22. md., yürürlük: 21.10.2020)İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

7.5.5. (Ek madde: 30.09.2020-31260 R.G/22. md., yürürlük: 21.10.2020)Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.

Madde 31 – Teminat olarak kabul edilecek değerler

31.1. …

b) (Değişik bent: 30.09.2020-31260 R.G/22. md., yürürlük: 21.10.2020) Teminat mektupları.

Açıklama/Öneri
23. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 23.5 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilerek bu maddeye bağlı aşağıdaki (21.2) numaralı dipnot eklenmiş, 23.6 numaralı maddesi ve bu maddeye bağlı (21.2) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.
Değişiklik23.5. Yüklenici tarafından ihale konusu işte kullanılacak olan ve bu sözleşmenin eki “Yerli Malı Kullanılacak Makine, Malzeme ve Ekipman Listesi”nde belirtilen makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması zorunludur. ²¹·²Ancak, her durumda 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca ilgili Bakanlıklar tarafından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listelerde yer alan makine, malzeme ve ekipman yerli malı olacaktır.”

“²¹·² İdare, malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makine ve ekipmanlara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenerek Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ve yerli malı olma zorunluluğu bulunan makine, malzeme ve ekipman içerisinden ihale konusu işte kullanılacak olanlar ile bunlar dışında yerli malı olması şartı aradığı diğer makine, malzeme ve ekipman ile yazılımı sözleşme ekinde yer alan “Yerli Malı Kullanılacak Makine, Malzeme ve Ekipman Listesi”nde ayrıntılı olarak belirtecektir.”

Eski HaliMadde 23 – Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması

23.5 (Ek madde : 13/12/2017-30269 R.G./5. md. ) Malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makine ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması zorunludur.

23.6(Ek madde: 13/12/2017-30269 R.G./5. md.;Değişik: 08.08.2019-30856 R.G./15. md.,yürürlük:18.08.2019)……………………………………………21.2

21.2İdare, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olmasını talep etmesi durumunda söz konusu makine, malzeme ve ekipman ile yazılımı bu maddede belirtecek ve buna ilişkin şartlara yer verecektir.

Yeni HaliMadde 23 – Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması

23.5 (Ek madde: 13/12/2017-30269 R.G./5. md.;Değişik madde: 30.09.2020-31260 R.G/23. md., yürürlük: 21.10.2020)Yüklenici tarafından ihale konusu işte kullanılacak olan ve bu sözleşmenin eki “Yerli Malı Kullanılacak Makine, Malzeme ve Ekipman Listesi”nde belirtilen makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması zorunludur.21.2Ancak, her durumda 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca ilgili Bakanlıklar tarafından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listelerde yer alan makine, malzeme ve ekipman yerli malı olacaktır.

23.6 (Ek madde: 13/12/2017-30269 R.G./5. md.; Değişik: 08.08.2019-30856 R.G./15. md., yürürlük: 18.08.2019; Mülga madde: 30.09.2020-31260 R.G/23. md., yürürlük: 21.10.2020)

21.2(Ek dipnot: 30.09.2020-31260 R.G/23. md., yürürlük: 21.10.2020) İdare, malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makine ve ekipmanlara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenerek Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ve yerli malı olma zorunluluğu bulunan makine, malzeme ve ekipman içerisinden ihale konusu işte kullanılacak olanlar ile bunlar dışında yerli malı olması şartı aradığı diğer makine, malzeme ve ekipman ile yazılımı sözleşme ekinde yer alan “Yerli Malı Kullanılacak Makine, Malzeme ve Ekipman Listesi”nde ayrıntılı olarak belirtecektir.

Açıklama/Öneri
24 Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 28 inci maddesinin başlığı ile 28.2 numaralı maddesine bağlı (24.1) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
DeğişiklikSözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait birim fiyat tespiti ile iş kalemi miktarının değişmesi

“24.1(1) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde madde metnine “28.2. Bu madde boş bırakılmıştır” yazılacaktır.

(2) Teklif birim fiyat sözleşmelerde madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir;

“28.2.İş kalemi miktarının değişmesi

28.2.1. Herhangi bir iş kaleminin (sözleşmede yer alan ya da yeni fiyatla sözleşmeye dahil olan iş kalemi) miktarında, işin devamı sırasında sözleşmesinde yer alan iş kalemi için sözleşmede belirtilen iş kalemi miktarında; yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemi için ise yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.

R  =  F  x  [ 1 – (A x F) / S ]

S  =  Sözleşme bedeli (TL),

F  =  İş kaleminin birim fiyatı (TL / ….),

A  =  İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m² vb.),

R  =  Revize birim fiyat (TL / ….).

28.2.2. (28.2.1) maddesi uyarınca hesaplanan revize birim fiyat, o iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kâr ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyatı geçemez. İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerin bulunmaması halinde ise, bu fiyat Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları dikkate alınarak hesaplanır.”

(3) Karma sözleşmelerde madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir;

“28.2. İşin birim fiyat ile yapılan kısmındaki iş kalemi miktarının değişmesi

28.2.1. Herhangi bir iş kaleminin (sözleşmede yer alan ya da yeni fiyatla sözleşmeye dahil olan iş kalemi) miktarında, işin devamı sırasında sözleşmesinde yer alan iş kalemi için sözleşmede belirtilen iş kalemi miktarında; yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemi için ise yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.

R  =  F  x  [ 1 – (A x F) / S ]

S  =  Sözleşme bedeli (TL),

F  =  İş kaleminin birim fiyatı (TL / ….),

A  =  İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m² vb.),

R  =  Revize birim fiyat (TL / ….).

28.2.2. (28.2.1) maddesi uyarınca hesaplanan revize birim fiyat, o iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kâr ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyatı geçemez. İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerin bulunmaması halinde ise, bu fiyat Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları dikkate alınarak hesaplanır.””

Eski HaliMadde  28 – (Değişik başlık: 08.08.2019-30856 R.G./17. md., yürürlük: 18.08.2019) Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait birim fiyat tespiti

28.2(Değişik: 08.08.2019-30856 R.G./17. md., yürürlük:18.08.2019)24.1

24.1(1)Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde madde metnine “28.2. Bu madde boş bırakılmıştır” yazılacaktır.

(2) Teklif birim fiyat sözleşmelerde madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir;

“28.2.İş kalemi miktarının değişmesi

28.2.1.  (Değişik: 08.08.2019-30856 R.G./17. md., yürürlük:18.08.2019) Herhangi bir iş kaleminin miktarında, işin devamı sırasında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.

R  =  F  x  [ 1 – (A x F) / S ]

S  =  Sözleşme bedeli ( TL),

F  =  İş kaleminin (Mülga ibare: 08.08.2019-30856 R.G./17. md., yürürlük:18.08.2019) birim fiyatı (TL / ….),

A  =  İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m2 vb.),

R  =  Revize birim fiyat (TL / ….).”

(3) Karma sözleşmelerde madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir;

“28.2.İşin birim fiyat ile yapılan kısmındaki iş kalemi miktarının değişmesi

28.2.1.  (Değişik: 08.08.2019-30856 R.G./17. md., yürürlük:18.08.2019)Herhangibir iş kaleminin miktarında, işin devamı sırasında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.

R  =  F  x  [ 1 – (A x F) / S ]

S  =  Sözleşme bedeli ( TL),

F =  İş kaleminin (Mülga ibare: 08.08.2019-30856 R.G./17. md., yürürlük:18.08.2019)birim fiyatı (TL / ….),

A  =  İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m2 vb.),

R  =  Revize birim fiyat (TL / ….).”

Yeni HaliMadde 28 – (Değişik başlık: 08.08.2019-30856 R.G./17. md., yürürlük:18.08.2019; Değişik başlık: 30.09.2020-31260 R.G/24. md., yürürlük: 21.10.2020) Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait birim fiyat tespiti ile iş kalemi miktarının değişmesi

28.2 (Değişik: 08.08.2019-30856 R.G./17. md., yürürlük: 18.08.2019)24.1

24.1(Değişik dipnot: 30.09.2020-31260 R.G/24. md., yürürlük: 21.10.2020) (1) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde madde metnine “28.2. Bu madde boş bırakılmıştır” yazılacaktır.

(2) Teklif birim fiyat sözleşmelerde madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir;

“28.2.İş kalemi miktarının değişmesi

28.2.1. Herhangi bir iş kaleminin (sözleşmede yer alan ya da yeni fiyatla sözleşmeye dahil olan iş kalemi) miktarında, işin devamı sırasında sözleşmesinde yer alan iş kalemi için sözleşmede belirtilen iş kalemi miktarında; yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemi için ise yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.

R  =  F  x  [ 1 – (A x F) / S ]

S  =  Sözleşme bedeli (TL),

F  =  İş kaleminin birim fiyatı (TL / ….),

A  =  İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m² vb.),

R  =  Revize birim fiyat (TL / ….).

28.2.2. (28.2.1) maddesi uyarınca hesaplanan revize birim fiyat, o iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kâr ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyatı geçemez. İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerin bulunmaması halinde ise, bu fiyat Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları dikkate alınarak hesaplanır.”

(3) Karma sözleşmelerde madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir;

“28.2.İşin birim fiyat ile yapılan kısmındaki iş kalemi miktarının değişmesi

28.2.1.Herhangi bir iş kaleminin (sözleşmede yer alan ya da yeni fiyatla sözleşmeye dahil olan iş kalemi) miktarında, işin devamı sırasında sözleşmesinde yer alan iş kalemi için sözleşmede belirtilen iş kalemi miktarında; yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemi için ise yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.

R  =   F  x  [ 1 – (A x F) / S ]

S  =  Sözleşme bedeli (TL),

F  =  İş kaleminin birim fiyatı (TL / ….),

A  =  İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m² vb.),

R  =  Revize birim fiyat (TL / ….).

28.2.2. (28.2.1) maddesi uyarınca hesaplanan revize birim fiyat, o iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kâr ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyatı geçemez. İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerin bulunmaması halinde ise, bu fiyat Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları dikkate alınarak hesaplanır.”

Açıklama/Öneri
25. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi
Değişiklik“bankasına” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya sigorta şirketine” ibaresi eklenmiştir.
Eski HaliKesin teminatın iadesine ait şartlar

Madde 45 – 

(4) Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

Yeni HaliKesin teminatın iadesine ait şartlar

Madde 45 – 

(4) Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına (Ek ibare: 30.09.2020-31260 R.G/25. md., yürürlük: 21.10.2020) veya sigorta şirketine iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

Açıklama/Öneri
26. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Madde 26Bu Yönetmeliğin;

a) 4 üncü maddesi yayımı tarihinden 60 gün sonra,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden 20 gün sonra,

yürürlüğe girer.

27. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Madde 27Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

DETAYLI BİLGİ İÇİN İHALE HUKUKU HİZMETLERİMİZ HK  İLETİŞİME GEÇİN

MBS İHALE HUKUK&DANIŞMANLIK 0534 819 47 25

image_pdfimage_print