YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

image_pdfimage_print
64 / 100
29 Aralık 2022 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 32058
YÖNETMELİK
Kamu İhale Kurumundan:

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “bankalardan temin edilecek belgeler,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 60/A maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, onuncu fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin sunulan tevsik edici belgelerin, belgenin geçerliğine ilişkin taşıması zorunlu tüm asli unsurları sağlaması kaydıyla, belgelerde bulunan bilgi eksiklikleri Kanunun 37 nci maddesi kapsamında tamamlatılabilir. Ancak asli unsurlarda eksiklik bulunması durumunda, bu belgeler sunulmamış kabul edilir. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen işlemlere, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilinceye kadar devam edilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 30- (1) İlanı veya duyurusu bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin eki EK-1’de yer alan KİK024.0/Y numaralı “Banka Referans Mektubu” Standart Formu yürürlükten kaldırılmış, aynı ekte KİK032.0/Y numaralı “Sunulmayacak Belgeler Tablosu” Standart Formunda yer alan “Banka referans mektubu İdari Şartnamenin …maddesi (Banka referans mektubunun Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda) (Bu mektuplara ilişkin bilgiler EKAP’a elektronik ortamda aktarılmaktadır.)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin eki EK-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.9 uncu maddesine bağlı (17) numaralı dipnotunda yer alan 7.9.2.1.1., 7.9.3.1., 7.9.3.1.1. ve 7.9.3.1.2. maddeleri yürürlükten kaldırılmış, 7.9.2.1.2., 7.9.2.1.3., 7.9.2.1.4., 7.9.2.1.5., 7.9.3.2.1., 7.9.3.2.2., 7.9.3.2.3., 7.9.3.3.1. ve 7.9.3.3.2. nci maddelerinde yer alan “20’si” ibareleri “25’i” şeklinde, 7.9.3.2.1., 7.9.3.2.2., 7.9.3.2.3. ve 7.9.3.3.2. nci maddelerinde yer alan “10’u” ibareleri “12,5’i” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

image_pdfimage_print