2886 sayılı devlet ihale kanununa uygun olarak * başlangıç tarihli üç yıl süreli olarak yapılan ihalede önce … Tic Ltd Şti'ye sonrasında… Aş ye devredildiğini, sözleşme gereği müvekkili şirket tarafından idareye yapılacak yatırımların teminatı olarak*USD teminat mektubu verildiğini, sonrasında belediyenin ihale sözleşmesini kendiliğinden fesh ederek işi tasfiye ettiğini, ancak müvekkili şirketin verdiği teminat mektubunu iade etmediğini, iade etmediği için müvekkili şirketin takip gününe kadar … Bankasına* komisyon ödediğini, davalının peşin aldığı kira bedellerini iade etmediği gibi,teminat mektubunu da iade etmediğini ve müvekkilinden devam eden yıllar için kira bedellerini icraen almak istediğini, * Belediyesinin taşınmazı * yılında müvekkilinden aldığını ve kullanım hakkını encümen kararıyla ve sözleşme yaparak Belediyenin bir iştiraki şirketi olan … Şirketine verdiğini, ispark şirketi * yılından beri taşınmazı otopark olarak kullandığını,teminat mektubunun yapılan ihalenin teminatı olarak verildiğini, idare tarafından fesh edildiği gün teminat mektubunun iade edilmesi gerektiğini, müvekkili şirketin teminat mektubununun iadesini ve bankaya ödediği komisyonun ödemesini talep ettiği halde idarenin teminat mektubunu iade etmediğini ve ödeme yapmadığını bu nedenle müvekkilinin zararının oluştuğunu belirterek … Belediyesinin .*İcra Müdürlüğünün … esas sayılı ödeme emrine yaptığı *tarihli itirazın iptali, icranın durdurulmasına ilişkin kararın kaldırılmasına ve icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir.
Devamı...

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 86. maddesinde "İhale, muayene ve kabul komisyon veya heyetlerinin başkan ve üyeleri ile diğer ilgililer, görevlerini kanuni gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları ve taraflardan birisinin zararına yol açacak ihmal ve kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde haklarında disiplin cezası uygulanacağı gibi …ceza kovuşturması da yapılır. Ayrıca tarafların bu yüzden uğradıkları zarar ve ziyan da kendilerine ödettirilir." 87. maddenin 3. bendinde ise "işin nezareti kendisine tevdi edilen mühendis, mimar ve memurlar hakkında da ayrıca bu Kanun'un 86. maddesi uygulanır.", 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 28. maddesinde "Muayene ve kabul komisyonlarının başkan ve üyeleri, yapı denetim görevlileri ve ihtiyacın karşılanma sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin, görevlerini kanuni gereklere uygun ve tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, …tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir…", 31. maddesinde de "Yapı denetimini yerine getiren idare görevlileri, denetim eksikliği nedeniyle işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ziyandan …yüklenici ile birlikte müteselsilen sorumludur
Devamı...

2886 sayılı Kanun uyarınca yapılacak ihalelerde kapalı teklif usulünün esas olduğu, ancak kapalı teklif veya açık teklif yöntemleriyle ihalesi uygun görülmeyen işler için istisnai olarak pazarlık usulünün uygulanabileceği, kanunun pazarlık usulünün uygulanabilmesi bakımından "kullanışlarının özelliği" ve "idareye yararlı olması" şeklinde belirlediği kriterlerin Yönetmelik'in 67.maddesinin 3. fıkrasında somutlaştırıldığı, ancak bu özelliklerin bulunması halinde dahi pazarlık usulünün uygulanmasında zorunluluk olmayıp idarenin takdir yetkisinin bulunduğu anlaşılmaktadır
Devamı...

fazla ödeme yapılmasına sebebiyet veren belgeleri imzalayanlar, ihmal ve kusurlarının bulunması halinde yapılan fazla ödemeden sorumlu olacaklardır. Sorumluluğun tespiti için; öncelikle imzalanan belgelerin fazla ödemeye sebebiyet veren belgelerden olup olmadığının belirlenmesi gerekir.
Devamı...