Yapım ihalesine konu İnşaatın fiilen bitirilmemiş olduğu gerekçesiyle inşaat süresinin kısmi veya kesin kabul tarihine kadar uzadığı dönemde sel nedeni ile zarar oluşmasında zararın tahsilini sigorta şirketinden tahsili hk 
Devamı...

geçici kabul ile işin teslim edilmesinden sonra sel sonucu v.b meydana gelen hasarlarda Allrisk sigorta policesi kapsamında sigorta şirketinden zararın tahsili hk 8
Devamı...

ihale Şartname maddesinde teklif fiyata dâhil giderler kapsamına iş yerinin sigortalanması giderinin de açıkça dâhil edilmediği anılan maddede ilgili mevzuat gereğince yapılacak sigorta ve kasko giderlerine yer verildiği bu durumda kiralanacak araç cins ve sayılarının belirli olduğu ve ilgili mevzuatı gereği zorunlu olarak yaptırılması gereken sigorta maliyetinin hesaplanabileceği aynı şekilde kasko olarak türü belirtilen sigorta maliyetinin ise kapsam ve limiti belirtilmediğinden ilgili mevzuatında belirlenen asgari limitler dahilinde hesaplanmasının gerekli ve mümkün olduğu hk 1
Devamı...

inşaatının yapımına başlanmasıyla işin A.. Sigorta A.Ş ye sigorta ettirildiği, sözleşme ve şartname hükümleri gereğince, * yılının Nisan ayında sigorta şirketine inşaat A.Risks Sigorta Sözleşmesi yaptırılarak sigorta sözleşmesinde deprem, yanardağ püskürmesi, kötü niyetli hareketler ve terör, iş makineleri enkaz kaldırma şantiye tesisleri ve üçüncü şahıs mali sorumluluk teminatları sigorta kapsamına alınmış; sigorta sözleşmesinde menfaat sahibi olarak İ.. B.. bulunmasına rağmen, kurum ile yüklenici arasındaki sözleşme ve sigorta sözleşmesi gereğince, yüklenicinin sorumluluğunda bulunan ünitelerde meydana gelebilecek hasarlara ilişkin ödemelerin ise İ.. B..nın bilgisine sunularak yükleniciye yapılabileceğinin öngörüldüğü
Devamı...

Taraflar arasında düzenlenen sözleşme, imzalandığı ve davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan  Borçlar Kanunu'nun * maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesi niteliğindedir. Uyuşmazlığın, eser sözleşmesi hükümlerine göre değerlendirilip çözülmesi gerekli ve zorunludur.Taraflar arasında düzenlendiği çekişmesiz olan sözleşmenin  maddesinde, sözleşmenin ekleri gösterilmiş, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ekler arasında sayılmıştır. Şartnamenin bu hükmü sözleşmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan HMK'nın * maddesi gereğince delil sözleşmesi niteliğinde olup, tarafları bağlar. Hakim tarafından da re'sen dikkate alınması gerekir.Yapım işleri Genel Şartnamesi'nin maddesinde “Yüklenicinin sözleşme ile üstlendiği sorumluluk ve yükümlülükler söz konusu sigortalarla sınırlandırılmamış olduğundan, inşaat sigorta poliçelerinin genel şartlarının “Teminat dışında kalan haller” maddesinde belirtilen, yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde, kusur nedeniyle sigortanın ödemediği bedeller için yüklenici idareden hiçbir talepte bulunamayacağı gibi, işin devamı süresince meydana gelecek kazalardan, bu kazaların sebep olacağı can ve mal kaybından ve üçüncü kişilere verilecek her türlü zararlardan yüklenici doğrudan sorumlu olacaktır. Yüklenici veya alt yüklenicilerin sigorta kapsamı içinde veya dışında kalan hareket ve fiillerinden dolayı meydana gelecek bütün talep ve iddiaların karşılanması yükümlülüğü de yükleniciye aittir.Yüklenici, kendisinin veya alt yüklenicinin taksirinden, ihmalinden, ağır ihmalinden veya kusurlu herhangi bir hareketinden dolayı idareyi ve idare personelini sorumlu tutamaz.” hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm idare açısından sorumsuzluk kaydı olup,idare elemanları aleyhine verilmiş bir ceza hükmü bulunmadıkça idarenin zarardan sorumlu tutulması yada sorumlu olduğu kabul edilerek idare aleyhine tazminattan indirim yapılması mümkün değildir. Mahkemece idarenin de %20 oranında kusurlu olduğu belirtilen bilirkişi raporu nazara alınarak tazminattan bu oranda indirim yapılması doğru olmamıştır.
Devamı...

davacı ile davalı şirket arasındaki sözleşmenin şekil yönünden geçerli olduğu kabul edilmeli ve davacının hakettiği iş bedeli sözleşme hükümlerine göre belirlenmelidir. Nitekim somut olayda mahkemece mahallinde keşif yapılarak inşaat mühendisi bilirkişiden rapor ve ek rapor alınmış, alınan raporda sözleşme konusu C blok inşaatının bitmiş durumda ve dairelerin tamamına yakının kullanılır halde olduğu, E blok inşaatında davacının yükümlülüğünün "6 katın duvarlarının kum, çimento, su ve işçilik dahil örülmesi" ile sınırlı olup bu blokta da sıva boya, döşeme, duvar kaplama, mutfak, balkon vs. işlerin bitmiş olduğu, yalnızca montaja yönelik musluk, batarya, duşa kabin gibi kısmi eksiklerin bulunduğu belirtilmiş, davacı tarafından yapılan imalâtın bedeli sözleşme fiyatlarıyla, yani davacıya verilmesi gereken bağımsız bölümlerin rayiç değeri dikkate alınarak belirlenmiştir. Bilirkişinin imalât bedelinin hesaplanmasında kullandığı hesap yöntemi kural olarak doğru bulunmakta ise de, bağımsız bölümlerin değeri * tarihli raporda davalıların karşılıklı ibralaştığı * tarihi itibariyle, * tarihli ek raporda da * dava tarihi itibariyle hesaplanmıştır. Oysa davacının alacağı işin tamamlanıp teslim edildiği * tarihinde muaccel olduğundan hesaplamanın bu tarih esas alınarak yapılması gerekir. Anılan raporlar bu nedenle hüküm tesisine elverişli bulunmamaktadır
Devamı...

onarım işini ihale yoluyla aldığını, müvekkili şirketinde davalı şirketin bu işlerde taşeronu olduğunu; onarım işleri – taş ve mermer temizliği onarım işleri için 2 sözleşme yapıldığını, * yılı taş ve mermer temizliği ve çini onarım işleri için 1 adet sözleşme yapıldığını; taraflar arasında toplam 3 adet sözleşmenin bulunduğunu; davalının, devlet kurumlarından yapılan işlerin parasını tamamen aldığını ama kendilerine kısmen ödemede bulunduğunu; yaptığı ödemelerin çok az olduğunu; müvekkilince yapılan işin yapılma tarihi itibariyle değerinin  Mahkemenin iş dosyası ile tespit ettirildiğini; * TL olduğunu; ayrıca o dosya ile bu işlerin müvekkili tarafından yapıldığınında belirlendiğini; buna dayalı olarak iflas idaresinden alacağın sıra cetveline kaydı için başvurulduğunu; dosya üzerinden 153. Sıra ile yapılan başvurunun iflas idaresi tarafından reddedildiğini belirterek; alacaklarının iflas masasına kaydına karar verilmesinin talebi
Devamı...

taşerona teslim edildiği ileri sürülen muhtelif çeklerin ödenip ödenmediği, dava dışı 3. kişilere yapılan ödemelerin davacı-birleşen dosya davalısı taşeron adına yapılıp yapılmadığı araştırılmalı, yine davalı-birleşen dosya davacısı yüklenici tarafından yapıldığı kanıtlanan diğer ödemeler iş bedelinden mahsup edildikten sonra davacı-birleşen dosya davalısı taşeronun varsa alacağı belirlenmeli, asıl ve birleşen dava buna göre sonuçlandırılmalıdır
Devamı...