istekli tarafından fiyat tekliflerinin ekinde satış tutarı tespit tutanaklarının sunulmadığı (Ek-O.6) görülmekle birlikte; Tebliğ’in 45.1.13.1’inci maddesi uyarınca söz konusu tutanakların teklifle beraber sunulma zorunluluğu bulunmadığı, ancak idarenin gerekli görmesi halinde bu tutanakların meslek mensubundan isteneceği yönündeki düzenleme dikkate alındığında, idarece fiyat teklifi sunulmasının yeterli görülerek söz konusu tutanakların meslek mensubundan istenilmemesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı…” yönündeki gerekçeyle reddedilmiş ise de, davacı şirket tarafından itirazen şikayet başvurusuna konu edilen ve ihtilaf oluşturan söz konusu iddianın davalı idarece maliyet tespit tutanakları ve satış tutarı tespit tutanakları meslek mensubundan istenilerek ve bu konuda gerekli araştırma yapılarak incelenmesinin gerektiği, dolayısıyla, davacı şirketin bu iddiasının söz konusu tutanaklar temin edilmeksizin ve gerekli inceleme yapılmaksızın şekli bir inceleme sonucunda reddedildiği anlaşıldığından, davaya konu işlemde bu yönüyle hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

ihaleye katılacak isteklilerin gerçek kişi olması halinde teklif dosyası kapsamında noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması gerektiği, ancak gerçek kişi başvuru sahibince noter tasdikli imza sirkülerinin sunulduğu, uygulamada her ne kadar gerçek kişi tacirler tarafından ihaleye teklif verebilmeleri için imza beyannamesi sunulması gerekse de, kamu ihale mevzuatı lafzından söz konusu belgelerin ihalelere teklif verecek gerçek kişi isteklilerin ya da tüzel kişi isteklilerin temsile yetkililerinin imzalarının teyidi amacıyla sunulması gerektiği

İdarece isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama yazıları ekinde normal çimento, kum, kırmataş, çakıl, nervürlü çelik, hasır çelik, kazı ve moloz, ince sıva ve derz kumu nakliye fiyatlarının açıklanmasının istenildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin söz konusu nakliye giderlerini F= K x A x Y x (0,0007 x M+0,01) formülünü kullanarak her bir okul için ayrı ayrı açıklamada bulunduğu, ancak söz konusu nakliye formülünde öngörülen mesafelerin dayanağına ilişkin olarak ise açıklayıcı herhangi bir bilgi/belgeye yer verilmediği görüldüğünden yapılan açıklamanın uygun olmadığı

yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerden birini veya bir kaçını sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan istekliler tarafından verilen tekliflerin hariç tutulması suretiyle hesaplanan sınır değer ile mevcut sınır değer karşılaştırıldığında söz konusu istekliler tarafından ihaleye verilen teklifler nedeniyle sınır değerin değiştiği ve dolayısıyla ihale sonucu üzerinde esasa etkili şekilde değişikliğe yol açtığı anlaşılmıştır.”şeklinde değerlendirme yapılarak gerekli incelemelerin yapılması amacıyla düzeltici işlem tesis edilmesine karar verildiği görülmüştür. İncelenen ihalede de 24 isteklinin tümünün geçici teminat mektubu ile teklif mektuplarının uygun şekilde sunulduğu ve teklif bedellerin sınır değer tespitinde dikkate alındığı ve teklif tutarlarının birçoğunun da birbirine yakın olduğu tespit edildiğinden, konunun incelenmek, gerekiyorsa soruşturulmak üzere ihaleyi gerçekleştiren idarenin üst idaresi sıfatıyla, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerektiği

ihalede istekli sıfatıyla teklif veren bu iki şirketten oluşan İş Ortaklığı’nın da ihaleye iştirak ettirilmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği dolayısıyla ihaleye ilişkin sınır değer hesabı yapılırken bu isteklinin teklifinin geçersiz teklif olarak değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Yapılan hesaplama neticesinde yeni sınır değerin 13.868.141,50 TL olduğu, başvuru sahibi isteklinin teklifinin 13.688.910,00 olduğu düşünüldüğünde yeni sınır değerin anılan isteklinin teklifinin reddedilmesi hususunda bir değişiklik yaratmadığı ancak ihalede teklif veren ancak aşırı düşük teklif açıklaması sunmayarak teklifi reddedilen bir değer istekli olan Alpyol İnşaat Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin teklifinin 13.932.257,00 TL olduğu düşünüldüğünde bu isteklinin teklifinin yeni sınır değerin üzerinde kalacağı ve bu neden aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle teklifinin reddedilemeyeceği

ihalede de benzer bir durumun söz konusu olduğu, şöyle ki, bazı isteklilerin yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerden birini veya birkaçını sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, teklif mektuplarını ve geçici teminatlarını usulüne uygun şekilde sunan bu isteklilerin tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1’nci maddesi uyarınca sınır değer hesabına dâhil edildiği, ancak yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerden birini veya birkaçını sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan istekiler tarafından verilen teklifler hariç tutularak hesaplanan sınır değer ile mevcut sınır değer karşılaştırıldığında, söz konusu istekliler tarafından ihaleye verilen tekliflerin sınır değer üzerinde esasa etkili şekilde değişikliğe neden oldukları anlaşılmıştır. Bu çerçevede bahse konu hususun ihaleyi yapan idarenin bağlı bulunduğu üst idare tarafından incelenmesine/soruşturulmasına ihtiyaç bulunduğu sonucuna varılmıştır.

yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerden birini veya bir kaçını sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan istekliler tarafından verilen tekliflerin hariç tutulması suretiyle hesaplanan sınır değer ile mevcut sınır değer karşılaştırıldığında söz konusu istekliler tarafından ihaleye verilen teklifler nedeniyle sınır değerin değiştiği ve dolayısıyla ihale sonucu üzerinde esasa etkili şekilde değişikliğe yol açtığı anlaşılmıştır. Buradan hareketle idarece yukarıda belirtilen 4734 sayılı Kanun’un 17’nci ve 4735 sayılı Kanun’un 25’inci maddeleri doğrultusunda başvuruya konu ihalede teklif mektuplarını ve geçici teminatlarını usulüne uygun olarak sunmalarına karşın yeterlik belgelerinden birini veya birkaçını sunmayan isteklilerin sınır değeri etkilemek amacıyla “ortak hareket” edip etmedikleri hususunda gerekli incelemelerin yapılmak suretiyle yeni bir ihale kararı alınması

şikâyete konu ihalede idarece İdari Şartname’de Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan B-II grubu işlerin değil, B-III grubu işlerin benzer iş olarak düzenlendiği dikkate alındığında, istekli tarafından iş deneyim belgesine ilişkin yapı inşaat alanın büyüklüğünü gösterir belgelerin teklif kapsamında sunulma zorunluluğunun bulunmadığı, kaldı ki istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde “Betonarme, Karkas, Tünel Kalıp (120.653 m2)” bilgisinin de yer aldığı, bu itibarla idarece anılan isteklinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu

İdarenin yaklaşık maliyete dayanak teşkil eden metraj hesaplaması ile istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan iş kalemleri metraj hesaplaması kıyaslandığında, açıklama istenen 85 iş kaleminin 7’sinde isteklinin metrajının idarenin metrajından yüksek olduğu, 68 tanesinde isteklinin metrajının idarenin metrajından düşük olduğu, bununla birlikte açıklama istenilen iş kalemleri dikkate alındığında ortaya çıkan bahse konu metraj farklılığının istekli teklif bedeline toplam 619.701,01 TL avantaj sağladığı saptanmıştır.Bahse konu metraj farklılığı avantajının isteklinin teklif bedeline eklenmesi halinde 11.953.371,01 TL’ye ulaşıldığı, söz konusu tutar esas alındığında  Ortak Girişimi’nin teklifinin geçerli teklifler arasında en düşük 10’uncu teklif olacağı, dolayısıyla sıralamanın değişeceği anlaşılmıştır.Danıştay Onüçüncü Dairesinin  sayılı kararı gereğince yapılan inceleme neticesinde isteklinin metraj farklılığı nedeniyle avantaj sağladığı, bu avantajın sıralamanın değişmesine sebep olduğu anlaşılmış olup  Ortak Girişimi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

iş kaleminin birim fiyat tarifi ile birim fiyata dahil olan/olmayan masraflarının bulunduğu, isteklilerin tekliflerini idarenin belirlediği birim fiyata dahil olan/olmayan masrafları dikkate alarak oluşturabileceği, aşırı düşük teklif açıklamalarının da açıklama istenilen iş kalemlerinin temel girdilerine kadar ayrıştırılan ve açıklama istenilmeyen girdilerin de belirlenerek iş kaleminin girdi cinsleri ve miktarlarının yer aldığı analiz formatları üzerinden sunulmasının yeterli olduğu anlaşılmıştır. Birim fiyat tariflerinin genel hükümler kısmında ocak, konkasör ve plenti kurulacak yerlerin temininin yüklenicinin sorumluluğunda olduğunun belirtildiği, KGM/6100/P.ALTTEMEL ve KGM/6100/TEMEL iş kalemlerinin teklif fiyata dahil masrafları arasında da taşın ocaktan konkasöre nakli ve malzemenin konkasörden plente naklinin yer aldığı, dolayısıyla söz konusu tesislerin birbirine yakın yerlere kurulması imkanının bulunduğu dikkate alındığında idarece bu hususa ilişkin bir maliyet öngörülmeyebileceği

ihale işlem dosyası üzerinden yapılan inceleme neticesinde, ihaleye teklif veren bazı isteklilerin teklif fiyatlarının birbirine çok yakın olduğu ve söz konusu isteklilerin kendi malı olması istenen makine parkına ilişkin herhangi bir belge sunulmaması gerekçesiyle ihale komisyonu kararıyla değerlendirme dışı bırakıldıkları, ayrıca isteklilerce sunulan teklifin sınır değer hesabında dikkate alınabilmesi için mevzuat gereği aranan teklif mektubu ve geçici teminatın usulüne uygun şekilde sunulması koşulunun bu isteklilerce karşılandığı dolayısıyla tekliflerinin sınır değer hesabına dahil edildi