istekli olabilecek sıfatına haiz olan firmaların büyük bir kısmının ihaleye teklif vermediği, istekli olabilecek sıfatına haiz olan firmaların büyük bir kısmının ihaleye teklif vermediği, söz konusu doküman hükmünün mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle 6 istekli olabileceğin şikayet ve ikisinin ise itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, rekabetin sağlanamadığı gerekçesiyle ihalenin devamının idarece de tespit edildiği üzere kaynakların uygun şartlarla ve verimli olarak kullanılması ilkesine aykırılık teşkil edebileceği, bu nedenle tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda idare tarafından şikayet ve itirazen şikayete de konu olmuş doküman düzenlemesi nedeniyle rekabetin yeterince sağlanamadığının ve ihalenin devamında kaynakların uygun şartlarla ve verimli olarak kullanılması ilkesine aykırılık olacağının anlaşılması sonucunda ihalenin iptal edilmesi işleminin mevzuata aykırılık içermediği anlaşılmıştır

ihale yetkilisi tarafından “Üstyapı Projeler Müdürlüğü’nün  yazısında projelerde revizyon yapıldığı belirtilmiştir. Bahse konu proje değişikliklerinin uygulamayı etkileyecek boyutta olduğu anlaşıldığından, revize projeler doğrultusunda yaklaşık maliyet güncellenerek yeniden ihale edilmek üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40. maddesine göre ihalenin iptali uygundur.” şeklindeki şerh ile iptal edildiği, söz konusu ihalenin iptaline gerekçe gösterilen Üstyapı Projeler Müdürlük belgesinin idareden istenildiği, idarece gönderilen belgelerden ihale konusu işe ait projede yapılan revizyon neticesinde projede yer alan bazı imalat kalemlerinde miktar artışının olduğu, buna bağlı olarak yaklaşık maliyet tutarının değiştiği, imalat kalemlerindeki değişiklik neticesinde oluşan maliyet tutarının ise iş artışı ile karşılanamayacak düzeyde olduğu anlaşılmaktadır.

yaklaşık maliyetin tespitinde faydalanılan ihale dokümanında ilgili cihazın sadece bulunduğu şeritteki araçların hızlarını ölçeceğinin düzenlendiği, şikayete konu ihaleye ilişkin dokümanda ilgili cihazın yaklaşan veya uzaklaşan araçların hızlarını ayrı ayrı ölçebilmesi istenilirken yaklaşık maliyetin tespitinde faydalanılan ihale dokümanında ilgili cihazın sadece yaklaşan araçların hızlarını ölçebilmesinin istenildiği), bazı sistem bileşenlerinden elde edilmesi beklenen faydanın da 2 ayrı dokümanda birbirinden farklı olarak düzenlendiği, dolayısıyla söz konusu düzenlemelerden yola çıkılarak aynı birim maliyet tutarının elde edilebilmesinin söz konusu olmayacağı, idarenin ihtiyacı ve takdiri doğrultusunda teknik detayları belirlenen iş kalemi için tutarın belirlenmesinde, farklı teknik detaylar ihtiva eden bir iş kaleminin dayanak alınmasının söz konusu olmayacağı, netice itibariyle her ne kadar benzer bir takım süreçler içerseler de yaklaşık maliyet hesabında birebir aynı olmayan imalat süreci içeren farklı özellikteki iş kalemlerinin dikkate alınmasının yaklaşık maliyetin objektifliğine halel getireceği sonucuna varılmıştır.

yaklaşık maliyet cetveli ekinde yer alan “TCDD ÖZEL-1” özel iş kalemine ait birim fiyat analizinin analiz girdilerinden KGM15.110/1 pozu “elenmiş kum veya kum çakıl (granülometrik) malzeme temini (figüre hariç)” olup Teknik Şartname’nin (İş kalemleri – Poz tariflerine ilişkin) 33’üncü maddesinde yer alan tarifte ise taşın; ocaktan çıkarılması, konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak – konkasör arasında nakliyesi, boşaltılması, konkasöre verilmesi şeklinde tarifinin yapıldığı, ancak yaklaşık maliyet hesabında söz konusu iş kalemine ait analiz girdisinin kullanılacak malzeme girdisinin birim fiyat tarifinde yer alan evsafına uygun olmadığı, ocak taşı yerine, elenmiş kum veya kum çakıl malzeme temini olarak yer aldığı görülmüş olup, bu itibarla, anılan Şartnamenin 33’üncü maddesinde yer alan “TCDD ÖZEL-1 Toprakarme için geri dolgu temini serimi ve sıkıştırılması(Nakliye Dahil)” iş kalemi ile yaklaşık maliyet analizinde yer alan “TCDD ÖZEL-1” özel iş kaleminin, birim fiyat tarifi ile analizinin uyumlu olmadığı, iki malzemenin farklı teknikler ile üretildikleri, ayrıca söz konusu pozda imalat için gerekli nakliye mesafelerinin gösterilmediği anlaşılmıştır. Öte yandan birim fiyat analizinde nakliye bedelinin dahil olduğu belirtildiği halde anılan iş kalemini oluşturan analiz girdilerinde nakliye bedelinin hesaba katılmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla yaklaşık maliyet cetveli ekinde yer alan “TCDD ÖZEL-1” özel iş kalemine ait fiyat analizinin birim fiyat tarifine uygun belirlenmediği anlaşılmış olup başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde bulunmuştur.

ihaleye yetkili satıcı belgesi sunulduğu, ancak ekinde sunulan vekâletnamenin yetkili satıcı belgesindeki imza sahibinin üretici firmadaki görevini göstermediğinden istenilen imza sirkülerinin tevsik edilemediği, ayrıca imalatçılığı tevsik eden sanayi sicil belgesi, kapasite raporu ve imalat yeterlik belgelerinden birinin de sunmadığının anlaşıldığı, ihale dokümanı düzenlemesine göre sunulması gereken belgelerin sunulmadığı, eksikliğin belge eksikliği olduğu, mevzuat uyarınca bilgi eksikliği kapsamında da tamamlatılamayacağı bir arada değerlendirildiğinde ihale dokümanındaki düzenlemeye göre teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

İdarenin iptal gerekçesi incelendiğinde projenin mevcut haliyle ihtiyacı karşılamadığı yönünde tespite yer verildiği görülmekle birlikte, projenin yapıldığı tarih ile ihalenin iptal edildiği tarih arasında mevcut şartlarda bir değişiklik meydana geldiğini, dolayısıyla ihalenin iptal edilip yeni bir proje ile ihaleye çıkılmasını gerektirecek yeni bir fiilî durumun ortaya çıktığını gösteren herhangi bir gerekçenin belirtilmediği ve buna ilişkin tevsik edici bilgi veya belgenin ihale dosyasında yer almadığı anlaşılmıştır.Öte yandan; ihaleye teklif veren isteklilerin ihale sürecinin sağlıklı bir şekilde işleyeceğine güvenerek verdikleri geçerli tekliflerin korunması ve kendilerinden kaynaklanmayan sebeplerden ötürü mağdur edilmemelerinin sağlanması gerektiği, idarelerin ihale sürecindeki işlemlerinde ihaleye teklif veren istekliler açısından güvenirlik ilkesini sağlamak zorunda oldukları dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanun’un “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde belirtilen saydamlık ve güvenirlik ilkeleri doğrultusunda ihalenin iptali işlemindeki gerekçenin yerinde olmadığı 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin akredite edildiğine dair belgeler sunulmakla birlikte, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin dosya içinde yer almadığı, yine TSEK 511 Laboratuvar Tezgahları Kalite Standart Belgesi ve laboratuar sistemleri konusunda Kapasite Raporunun teklif dosyası içinde bulunmadığı, Buna göre başvuru sahibinin de Teknik Şartname’de istenen yeterlik kriterlerinin sunulmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

Teknik Şartname düzenlemeleri dikkate alındığında, ihale konusu iş olan  Ulaşım Ana Planı Hazırlanması Hizmet Alımı”nın bir danışmanlık hizmeti olduğu, işin tamamına yakınının fizibilite, tasarım, etüt ve projelendirme, plan oluşturma gibi faaliyetlerden oluştuğu, bu sebeple bir hizmet alımı ihalesi olarak değil de, danışmanlık hizmet alımı ihalesi olarak 4734 sayılı Kanun ve Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde yer alan ilgili hükümler dikkate alınarak ihale edilmesinin zorunluluk arz ettiği anlaşılmıştır.

kamu ihale mevzuatında yapım işleri ihalelerinde belirlenen yeterlik kriterlerinin ayrıca fiyat dışı unsuru olarak belirlenmesini emreden veya yasaklayan mevzuat hükmü bulunmamakla birlikte, isteklilerin ihale konusu işi yerine getirip getiremeyeceğinin yeterlik kriterleri ile ölçüldüğü, istenilen bu yeterlik kriterlerini sağlayan bir isteklinin ihale konusu işi yerine getirebileceği kabul edildiğinden, yeterlik kriterlerini sağlayan isteklilerin fiyat dışı unsur puanlamasında aynı yeterlik kriterlerinin yeniden kullanılmasının hem Kanun’un 40’ıncı maddesine hem de 10’uncu maddesine aykırılık oluşturabileceği

iş ortaklığına ilişkin yapılan mevcut fiyat dışı unsur puanlamasının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde sayılan ve idarelerce öngörülebilecek; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlarla bağdaştırılmasının mümkün olmadığı, buna rağmen iş ortaklığı olarak katılınması hususunun fiyat dışı puanlamasına konu edilmesiyle elde edilecek faydanın idarece ortaya konulamadığı