Beton harcının niteliği gereği yaklaşık 2 saat süreyle teknik vasıflarını koruyabilen bir malzeme türü olduğu (TS EN 206 göre), dolayısıyla en geç bu süre içerisinde iş yerine tesliminin gerektiği, her ne kadar ihale mevzuatı uyarınca fiyat tekliflerinin işin yapım yerinde alınma zorunluluğu bulunmamakta ve fiyat teklifinin Teknik Şartname’ye uygun olarak verilip verilmediği sözleşmenin uygulanması aşamasında kontrol edilmesi gerekmekteyse de, beton harcının söz konusu zaman aralığı içerisinde fiyat teklifinin alındığı yerden işin yapım yerine teknik özellikleri bozulmadan naklinin yapılabilmesinin idarece teknik olarak uygun bulunmadığı, beton harcının sınırsız mesafe ve sınırsız sürede teslim edilebilecek bir emtia cinsi olmadığı dikkate alındığında sunulan fiyat teklifinin Teknik Şartname’ye uygun olmadığı, idarece başvuru sahibinin konuya ilişkin açıklamasının uygun bulunmamasının mevzuata aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmıştır.

iş kalemi içeriğinde bulunan “Depoya Gidecek Foraj Kazısının Taşınması” analiz girdisinin 1,131 m³ olarak belirlenen miktarına taşıma nakli formülü kullanılarak 1,23 TL birim fiyat teklif edildiği ve anılan analiz girdisine toplam 1,38548 TL fiyat öngörüldüğü görülmüştür. Ancak 1,131 x 1,23 TL işleminin sonucunun 1,39113 TL olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin söz konusu analiz girdisinde çarpım hatası yaptığı tespit edilmiştir. Bahse konu analiz girdisine 1,39113 TL teklif edildiği değerlendirilerek re’sen düzeltme yapıldığında, iş kalemi içeriğinde bulunan analiz girdilerinin toplam tutarının 453,3606 TL’ye tekabül ettiği, anılan tutara kâr ve genel giderler bedeli olarak belirlenen 11,65 TL eklendiğinde iş kalemine teklif edilen toplam tutarın 465,0106 TL’ye tekabül ettiği anlaşılmıştır. Bahse konu tutarın, iş kalemine verilen 465,00 TL’nin üzerinde olduğu görüldüğünden Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.8’inci maddesinde yer alan düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatının üzerinde bulunan isteklilerin teklifinin reddedilmesi gerektiği yönündeki mevzuat açıklamaları gereğince başvuru sahibinin teklifinin reddedilmesinin yerinde olduğu

Pursantaj başlıklı belgelerde, ihale konusu işin kapsamında bulunan iş kalemlerinin adı ve poz numaraları ile ölçü birimlerinin belirtildiği görülmüş olup, her bir iş kalemi için istekli tarafından öngörülen birim fiyatlar yazılmak suretiyle İdari Şartname’nin 5.1.(f) maddesinde istenen belgenin sunulması gerektiği, isteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterlerinin belirtildiği idari şartnamenin bir bütün halinde değerlendirilmesi gerektiği ve ihaleye katılacak olan isteklilerin de ihale dokümanının içeriğini dikkatli bir şekilde inceleme yükümlüğü bulunduğundan,  teklif dosyasında İdari Şartname’nin 5.1.(f) maddesinde istenen yeterlik belgesini sunmadığı anlaşılan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

birim fiyat teklif mektubunda yer alan toplam teklif bedelinin 128.408.920,00 TL olduğu, rakam ve yazı ile yazılan tutarların birbiri ile uyumlu olduğu, anılan birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin 4 sayfadan oluştuğu, birim fiyat teklif mektubunun toplam teklif bedelinin yazılı olduğu sayfa ile birim fiyat teklif cetvelinin yine toplam teklif bedelinin yazılı olduğu dördüncü sayfasının anılan firma tarafından kaşelenip imzalandığı, ancak birim fiyat teklif cetvelinin ilk üç sayfasında anılan istekliye ait herhangi bir kaşe ve imzanın bulunmadığı

şahsın adına düzenlenen yüklenici iş bitirme belgesi ile ortaklık durum belgesinin sunulduğu, söz konusu ortaklık durum belgesinde “mezuniyet belgesi kullanılacak ortağa ilişkin bilgiler” ifadesi yer alsa da açıklama kısmında İsmail Özgülen’in belgenin düzenleme tarihinden önceki bir yıl boyunca Limited Şirketinin kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip olduğunun belirtildiği, ancak mezuniyet belgesi kullanılacak ortağa ilişkin sunulması gereken ortaklık durum belgelerinde mezuniyet belgesi kullanılan kişinin belge düzenleme tarihinden önceki beş yıl boyunca ilgili tüzel kişiliğin kesintisiz olarak en az %51 hissesine sahip olması koşulunun bulunduğu, dolayısıyla bu koşulun sağlanamaması sebebiyle İsmail Özgülen’e ait mezuniyet belgesinin anılan istekli tarafından iş deneyiminin tevsikinde kullanılmasının mümkün olmadığı,

İş kalemi miktarlarında yaklaşık maliyete göre farklılıkların olduğu iddiasına ilişkin olarak ise, isteklinin açıklamasında esas aldığı metrajlarla idareye ait metrajların karşılaştırılması sonucunda, açıklanması istenilen iş kalemlerinin bir kısmında isteklinin miktarlarının fazla veya düşük olmak üzere idarenin miktarlarından farklı olduğu tespit edilmiştir. Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde, idarenin metrajları ile isteklilerin metrajlarının birebir örtüşmesi zorunluluğu bulunmamasına karşın, aradaki farkın teklif fiyatının esaslı ölçüde düşmesine sebebiyet verecek boyutta olmaması gerekmektedir. Bu çerçevede istekli tarafından bazı kalemlerde düşük, bazı kalemlerde ise yüksek miktar öngördüğü, ancak herhangi bir iş kalemindeki metraj farkının %10’u bulmadığı ve öngörülen farkın makul kabul edilebilir nitelikte olduğu

idarelerin ihalelerde ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu dikkate alındığında, bahsi geçen 1 adet asfalt plenti ve 1 adet beton parke tesisinin isteklilerin kendi malı olması ve ilçe sınırlarından biri içerisinde bulunması şartının aranmasının işin büyüklüğü, niteliği, idarece nakliyesi yapılacak malzemenin yakıt, işçilik, araç vb. masraflarının artmasının idareye getireceği maliyet ve zaman kaybı, hizmetin ifası sırasında bir takım güçlüklerle karşılaşılmaması gerekçesiyle ihalede bir yeterlik kriteri olarak istenebileceği, dolayısıyla söz konusu yeterlik kriterlerinin Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerinden olan “ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması” ve “rekabet” ilkelerine aykırı olmadığı 

ihalede geçerli 17 teklifin bulunduğu, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucu ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacağı, mevcut ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirleneceği yönünde düzenleme yapıldığı ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin buna göre belirlendiği, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin üzerinde olduğu, bu durumun fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik düzenlemenin doğal bir sonucu olduğu bu nedenle iki teklif arasında oluşan fark ile bu tekliflerin sınır değer üzerinde olmasından hareketle oluşan farkın “kaynakların verimli kullanılması ilkesine aykırı hareket edildiği” hususuna dayanak olarak alınamayacağı, kaldı ki kamu ihale mevzuatına göre sınır değerin altında kalan aşırı düşük tekliflerin de aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutularak sundukları açıklamalara göre idarece kabulüne veya reddine karar verildiği, sınır değerin üzerindeki yeterli tekliflerin bu anlamda geçerli teklif olarak kabul edileceği anlaşılmaktadır.