4734 sayılı Kamu Ihale Kanunu gereğince …. Belediyesi’ne ait temizlik ihalesini aldıklarını ve davalı … ile Kamu İhale Sözleşmeleri Yasası’na tabi sözleşme imzaladıklarını,yer tesliminin yapılmasından sonra başlanan işlerin eksiksiz şekilde yürütüldüğünü, her ay davalı … tarafından hazırlanan hak ediş ve eklerine uygun olarak fatura kesildiğini ve belediyeye teslim edildiğini,davalı belediyenin başta işçi maaşları olmak üzere yapması gereken ödemeleri ya hiç yapmaması veya gecikerek yapması nedeniyle şirketin giderlerini başak bir kaynaktan veya öz varlıklarından finanse edemez hale geldiğini, bir çok bankaya borçlanarak kendi taşınmazlarını ve ortakların kişesel taşınmazlarını teminat göstererek kredi aldığını, bazı alacakların bankalara temlik edildiğini ancak temliklerin de ödenmediğini ,ödenmeyen çekler ve kredi faizlerinin davacı şirket tarafından başka bankalardan kredi almak suretiyle kapatıldığını, karşılıksız kalan ve arkası yazılan bu çeklerin bankalardan alındığını, hiç bir yasal işlem yapılmadan davalı belediyeye iade edildiğini , davacı şirketin alacağının ise hiç bir temerrüt faizi hesabı yapılmadan cari hesaba alacak olarak eklendiğini, şirketin 55.012,22 TL peşin faiz + 2.750,61 TL iskonto kredisi /BSMV’den 57.762,00 TL ödeme yaptığını, bankanın verdiği belgede yazan munzam zararın tahsili amacıyla davalı aleyhine Küçükçekmece ….İcra Müdürlüğü’nün …. sayılı dosyası üzerinden takibe girişildiğini,ödeme emrininin uselen tebliğ edildiğini, davalı borçlunun borca haksız itirazı nedeniyle takibin durduğunu beyanla itirazın iptali ile takibin devamına, davalının % 20 oranından az olmamak üzere icra-inkar tazminatı ile mahkumiyetine yargılama gideri ile vekalet ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talebi,

Kesin Teminat Mektupları bulunduğunu, Bakanlıkça 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili maddeleri gereğince söz konusu Kesin Teminat Mektuplarının nakde dönüştürülerek nakit teminat olarak emanet hesabına alınması yasal süresi içerisinde istendiği,… A.Ş. 05.12.2016 tarihli cevabi yazısında bankanın faaliyet izninin kaldırıldığı gerekçesiyle tazmin taleplerinin yerine getirelemediğini bildirilerek Bakanlığın herhangi bir hak kaybına uğramaması adına süreç içerisinde talebin yenilenmesinin istendiğini, Bakanlıklarınca Strateji Geliştirme Başkanlığının 29.12.2017 tarih ve 6912 sayılı yazısı ile… A.Ş. tarafından düzenlenen teminat mektupları ile ilgili alacak kayıt başvurularının İstanbul …İflas Müdürlüğünün … İflas sayılı dosyasına bildirilmesi

şirketin % 50 ortağı ve aynı zamanda şirket müdürü olan … ’ün sahibi olduğu off-shore şirketi …. dan yapılan alımlarda şirketin zarara uğratılmış oluğu yönündeki tespit ve değerlendirmelere yer verilmediği ,davalıların genel kurul kararı olmadan kar payı dağıttıklarını, şirkette kendisini sigortalı gösterip primlerini ödettirdiğini, denetim kayyımlarının şirketten ücret aldıkları , davacıların yapacakları usulsüz işlemlerin dahi hukuka uygun olacağını belirtecek kadar menfaatin karşılığını verme çabası içinde oldukları, gerçekte hiç bir denetim yapılmadan yazıldığını, gerçek muhasebe işlemleriyle örtüşmeyen rapor hazırladıklarını, belirterek, denetim kayyımlarının görevlerine son verilerek müvekkili ortağın acilen yönetim kayyımı atama talebi

Kanalizasyon İstasyonu ve Kanalizasyon Şebeke Pompa Ana Kollektör İnşaatı Terfi Hatları” işinin bir bölümünü davalı ile imzalanan “Taşeron anlaşması” gereğince davacı şirketin üstlendiğini, taşeronluk anlaşması gereğince üstlenilen işin “Koruge borularının CCTV kamera ile kontrolünün yapılması, içerisinde herhangi bir çamur, inşaat artığı veya hernenam altında olursa olsun her türlü malzemenin temizlenmesi, sızıntı olması halinde boru içerisinden kimyasal ve balon yöntemi ile onarımının yapılması ve kamera kayıtlarının hazırlanarak işverene teslimi”nden ibaret olup, davacının edimin yerine getirmesine rağmen ödenmeyen iş bedelinin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine itirazın iptali talebine ilişkin

 inşaat faaliyetine başladığını, müvekkilinin inşa ettiği konutların kalitesi neticesinde alışkanlık sahibi müşterileri ve aynı zamanda know how tecrübesi ile sektöründe marketing ve satış alanında elde ettiği müşteri birikimi anlamında oldukça değerli bir portföye sahip olduğunu, ancak 2014-2015 yıllarında uluslararası konjonktür tüm dünyada pazarların daralmasına ve ekonomik açıdan küçülmeye neden olduğunu bunun getirdiği negatif dışsallık ise müvekkilinin işlerinin ve tahsilatlarının gecikmesine neden olduğunu, bunun da dolar cinsinden olan inşaat maliyetlerinin artmasına karşın konut satışlarını azalttığını, ayrıca hak ediş ödemelerin zamanında ödenmemesi nedeni ile şirketin nakit akış dengesinin bozulduğunu, bu durumdaki müvekkilinin muhtemel haciz işlemleri sonucu satışa hazır adına kayıtlı gayrimenkullerin, inşaat sahasındaki malzemelerinin demirbaşların ve ürün stokunun kaldırılması durumunda müvekkilinin hali hazırda satışını gerçekleştirdiği konutları tamamlayarak teslim edemez hale gelecek ve şirketten daire alan kişiler başta olmak üzere şirket ortaklarına olan destek ve güvenin boşa harcanmış olacağını, belirtmiş olmakla esas ile birlikte iflasın ertelenmesi ve tedbirlerin uygulanması hakkında bir karar verilinceye kadar HMK 389 ve devamı maddeleri uyarınca öncelikle şirket hakkında yapılacak ve yapılmış takiplerin ihtiyati haciz ve tedbir uygulamalarının takas, mahsup, hapis, temlik uygulamalarının durdurulmasına, şirketin mal varlığı üzerinde üçüncü şahıslara devir açısından gerekli tedbirlerin alınmasına, davacı şirketin mevcut halinin alacaklıların ve borçlu şirketin menfaatlerini korur tarzda muhafaza edilmesi için mahkemece takdir edilecek her türlü tedbirin uygulanmasını talep ve dava kararı

Davacı ile davalı arasında imzalanan sözleşmenin, sözleşme gereklerinin davacı tarafından gereği gibi yerine getirilmediği gerekçesi ile iptal edilmesi neticesinde, davacının 1 yıllık süre ile davalı kurum ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin davalı kurum işleminin iptaline karar verilmesi istemi ile açılan davada, iptale konu işlemin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu kapsamında olmayıp taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 25/c maddesine dayanması ve iptali istenen işlem itibari ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 4/2 maddesi gereğince özel hukuk hükümlerine tabi olması nedenleri ile dava

Açılan davada, ihalenin yapılmaması veya iptalinin yasal olup olma­dığı hu­susları davanın konusu içinde yer almamakta olup, davalı idarece sözleşme öncesi idari aşamada ihalenin iptal edilmesinden sonra davacı şirketin Maliye Bakanlığı vizesi öncesi ödemekle yükümlü kılındığı karar pulu bedelinin Hazineye irat kaydedilmesi, kamu gücüne dayalı, re’sen ve tek yanlı tesis edilen bir idari işlem niteliğini taşıdığından; bu işlemin mevzuata uygun olup olmadığının denetimi de idari yargının görevine girmektedir.