Davaya konu inşaat; toplu konut idaresi tarafından ihale edilmiş ve en uygun teklifi veren huzurdaki davanın davalısı olan … İnşaat Anonim Şirketine 4734 sayılı kamu ihale yasası hükümleri doğrultusunda ihale edilmiş ve 4735 sayılı kamu ihalelerde sözleşme hükümlerine göre de sözleşme akdedilmiştir. Sonrasında, yüklenici … İnşaat Anonim Şirketi dönemindeki işlerin; kaba inşaat (betonarmenin) anahtar teslimi yapılması için huzurdaki davanın davacısı … İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi ile alt yüklenici sözleşmesi akdettiği dosya muhtevasından anlaşılmıştır .Davaya konu işler başlamış, ticari defter kayıtlarına göre de 5. hakediş düzenlenmiş, 6. ve 7. hakedişler tanzim edilerek işverene sunulmuş ancak son iki hak ediş (6 ve 7. hakedişler) işverence ödenmemiş ve 12.11.2012 tarihinde inşaatın iş programının gerisinde seyrettiği gerekçesiyle davalı işveren tarafından sözleşmenin 23. maddesi hükmüne dayanılarak sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiği anlaşılmıştır .Bir inşaatın mahallenin haklı olarak gecikmesi için iş yerinin geç teslim edilmesi, taşeronun işgücünün, mali durumunun veya personel gücünün zayıf olması, işverenle uyumlu çalışmaması, taşeronun kötüniyetli olması, hava koşullarının inşaat yapımına uygun olmaması, ülkede savaş haliyle hüküm sürmesi gibi nedenlerin olması gerektiği

Taraflar arasında akdedin Sözleşmenin 5.maddesi uyarınca bu sözleşmenin uygulanmasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımları geçerli olduğu; 27.maddesinde de sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 sayılı Kanun ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerinin uygulanacağı kararlaştırılmıştır. Yine sözleşmenin 11.4.maddesi ile taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurlu işlerin giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanması ve yüklenicinin bu işten dolayı borcunun bulunmadığının belgelenmesi halinde kesin ve ek kesin teminatın yarısının, SGK ilişiksiz belgesinin alınması ve kesin kabulün de yapılması halinde kalanının iade edileceğinin kararlaştırıldığı görülmektedir. Sözleşmenin tarihi ..ve davacının iddiasına göre … kesin kabul tarihidir. . tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi Ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında

Davalı … A.Ş ise taraflar arasında akdedilen sözleşmenin varlığını ve davacının fazla imalat yaptığını kabul etmekle birlikte sözleşmedeki hükümler çerçevesinde ödenenden başkaca bir bedel isteyemeyeceğini, hafif yapısal çelik ve ağır yapısal çelik imalatı bakımından herhangi bir ayrımın bulunmadığını, sahada davacıya ait ekipman yada malzemenin kalmadığını, davacının yaptığı tüm imalatın bedelinin düzenlediği faturalara göre ödendiğini, hakedişinden de herhangi bir ceza kesintisinin yapılmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur. Dava konusu işlerin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda Gümrük Bakanlığının ihalesi neticesinde ana işveren … A.Ş ile … İnşaat A.Ş’nin dahil olduğu iş ortaklığı arasında akdedilen sözleşmeye göre davalı … A.Ş’nin yüklenici olduğu ve davalı … A.Ş ile … A.Ş arasında sözleşmenin imzalandığı ve bu sözleşmeye göre …  Yeni Hizmet Binaları Ticari Tesisler ile Ek Yapılarının Yapımına ilişkin işin bir kısmı olan ”Depolar, çatı, ışıklı çelik konstrüksiyon ve cephe kaplama işlerinin yapımının” taşeron olarak … A.Ş tarafından üstlenildiği görülmektedir. 

Mahkememizce teknik bilirkişi tarafından açıklanan ayrık görüşteki tespitlere ve tamamlayıcı nitelikte bulunan ek rapordaki açıklamalara kısmen itibar edilmiş ve neticeye ulaşılmıştır. Dava, davalı … A.Ş ile davacı arasında akdedilen eser sözleşmesine dayalı olarak yapılan imalat bedelinin ödenmeyen kısmının tahsili ve haksız kesintilerin iadesi ile malzeme ve ekipmanların iadesi, olmadığı takdirde bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Davacı taraf … A.Ş ile yapılan sözleşmedeki imalattan daha fazla iş yapıldığını, hafif ve yapısal çelik imalatı için aynı bedelin uygulanamayacağını, fazla işin bedelinin sözleşmede kararlaştırıldığı üzere kilogram başına 2.70 TL’den hesap edilemeyeceğini, projelerin, statik hesapların ve malzeme listelerinin davalı … A.Ş tarafından üstlenilmesine rağmen bu edimin de davacı tarafından yapıldığını, dolayısıyla proje bedeli alacağının da olduğunu, bunun dışında hakedişten yapılan gecikme cezası, işgüvenliği, kesintilerinin de haksız bulunduğunu, fazla imalat için yapılan nakliye masrafı, vinç bedel hizmeti, boya farkının da ödenmesi gerektiğini, ayrıca şantiyede dinamit patlaması nedeniyle oluşan zararın tazmini ve sahada kalan ekipmanların ve malzemelerin iadesi olmadığı takdirde bedelinin tahsilini istemektedir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19.maddesi (açık ihale) usulüne göre yürütülen “Sonuç Karşılığı Mikrobiyoloji Laboratuarı ve Kan Bankası Hizmet Alımı” ihalesinin …Şti. ile … Ortaklığı uhdesinde kalmış olup, yüklenici ile hastane arasında sözleşme imzalandığını, ancak… Hastanesinin Yasa Gereğince ..tarihinden itibaren … Üniversitesine devredildiğini, dava konusu edilen hizmetin de devredildiğini, …Üniversitesi tarafından yürütülmekte iken Üniversite Yönetimi tarafından davacı tarafa İstanbul …Noterliğinin ihtarnamesi ile “bahis konusu Mikrobiyoloji Laboratuarı ve Kan Bankası Hizmet Alımı sözleşmesinin .. tarihinde sona ereceği, Mikrobiyoloji ve Biyokimya Laboratuarlarını kapsayan yeni bir ihale yapıldığını ve bu ihaleye … İş Ortaklığının da davet edildiğini ancak ihaleyi başka bir firmanın kazandığını .. tarihinde sona erecek olan sözleşmenin yenilenmeyeceği” bildirilerek yüklenicinin iş akdinin tek taraflı olarak feshedildiğini, taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 29.maddesinin Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin tek taraflı olarak feshini öngördüğünü, … hastanesinin Kanun Gereği tümüyle birlikte … Üniversitesi Hastanesine devri ile imkansızlık sebebiyle sözleşme hükümlerinin iptalinin kaçınılmaz olduğunu, bu sebeple haksız ve mesnetsiz davanın reddine karar verilmesini talebi

5510 sayılı Kanunun 81/ı maddesine göre işveren hissesinin beş puanlık kısmına karşılık gelen tutarın teşvik olarak hazinece karşılanmaya başlandığını, 6111 sayılı Yasa ile 5510 sayılı Kanundaki bu indirimin, 4734 KİK ve uluslararası anlaşma hükümleri kapsamında yapılan alım ve yapım işleri ile KİK’de istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacağının hükme bağlandığını, bu hakkın geri alındığını, davalı belediyenin bu destek miktarını hak edişlerden keserek bu indirimi geri aldığını, söz konusu indirimi hesap ederek ihaleye fiyat teklif veren ve ihaleyi kazanan davacı şirketin bu indirimi alamadığından mağdur olduğunu, davacı şirketin 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yasa gereği % 5 puanlık indirimi uygulamak suretiyle sigorta primlerini tahakkuk ettirdiğini ve ödediğini, davalı idare’den kanun gereği yapılan indirimleri alamadığını, indirim uygulamasının sözleşmeden kaynaklanan fiyat farkı ya da sözleşme bedeline ek bir talep olmadığını, yasa gereği devletin sağladığı teşvik, katkı niteliğinde olduğunu, davacının bu katkıdan yararlanırken ..aylarına ilişkin indirim tutarının idare tarafından kesilmesinin yerinde olmadığını, idarenin uygulamasının yasaya aykırı olduğunu, Emsal nitelikteki …Mahkemesinin … E, Mahkemesinin … E. sayılı dosyalarında idarenin uygulamasının yasaya aykırı olduğunun hüküm altına alındığını, tüm davaların, davacı lehine kesinleştiğini, buna göre ..tarihleri arasındaki döneme ilişkin sigorta primlerinden % 5 puanlık kısmın davacı şirkete ödenmesi gerektiğini, davalının uygulaması nedeniyle davacı şirketin zarara uğradığını, bu nedenlerle; tahkikat sonucu belirlenebilmesi mümkün olan zararın (belirli olduğu anda artırılmak Üzere asgari 10.000.00 TL alacağın doğduğu andan itibaren avans faizi İle birlikte) davalıdan tahsiline karar verilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa bırakılmasına karar verilmesini talebi

davacı taraf davacı müvekkili ile davalı kurum arasında  kamu ihale kanunu çerçevesinde akdedilen özel güvenlik görevlisi hizmet alımı işine ait sözleşme gereğince davalı tarafa hizmet verme taahhütü altına girdiğini, bu taahhüt kapsamında edimini ifa etmesine rağmen davalı kurumun 4734 sayılı yasaya ve imzalanan hizmet sözleşmesine aykırı olarak davacıya ödenmesi gereken 60.875,00 TL fatura alacağını ödemeyerek edim yükümünü ihlal ettiğini, bu nedenle fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla ödenmeyen 60.875,00 TL fatura alacağının temerrüt  tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faizi ile birlikte davalı kurumdan tahsiline, yargılama masrafları ve ücreti vekaletin de davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talebi

Sermaye yapısı sebebiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2/d maddesi uyarınca Kanun kapsamında olduğunu,…’ın her tür kaynaktan karşılanan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerini Kamu İhaleKanunu kapsamında dışarıdan ihale ile satın aldığını, İhale sonucu imzalanan sözleşmeler ise 4735 Sayılı kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre tip sözleşme olarak hazırlanmaktadır. İhaleye giren istekliler de ihale dokümanındaki şartları kabul ederek ihaleye teklif vermektedir. İhaleler sonucunda imzalanan sözleşmeler ve ekleri 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre yürütülmekte olduğunu, İdare ile yüklenici arasında imzalanmış sözleşme hükümlerinde 4735 Sayılı Kanunda sayılan hâller dışında değişiklik yapılamayacağını ve ek sözleşme düzenlenemeyeceğini,… ile davacı şirket arasında,… hizmet binalarının 160 kişi ve bir proje sorumlusu ile 731 gün malzeme dahil genel temizlik hizmetinin temini için kamu ihale mevzuatı çerçevesinde … sayılı sözleşme akdedildiğini,…’ın asıl işi doğal gaz dağıtım ve satışı işi olduğunu,Genel Temizlik hizmeti alımı işi…’ın yardımcı işi olduğunu, İş Kanunundaki sınır ve kısıtlar olmadan, sermaye yapısı yönüyle Kamu İhale mevzuatı kapsamında alım yaptığını, Davacı ile davalı arasında akdedilen sözleşme İş Kanununa göre alt işverenlik sözleşmesi olduğunu, asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumlu olduğunu, 6552 sayılı Kanunun 8.maddesiyle, 4857 sayılı Kanunun 112. maddesine eklenen fıkra ile; 4734.sayılı kanunun 62.maddesinin (e) bendi kapsamında (personel çalıştırmaya dayalı sözleşmeler) alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatı için düzenleme yapıldığını,… ile davacı arasında akdedilen sözleşme birim fiyat sözleşme olduğundan kıdem tazminatı alt işverenin sorumluluğunda olduğunu,…’ın 4857 Sayılı Kanunun 112. Maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşu olmadığını, Belediye şirketlerinin 6552 sayılı Kanunun 8.maddesi ile değişik 4857 sayılı Kanunun 112.maddesine göre kıdem tazminatından doğrudan sorumlu olmadığı, kanunda bilinçli olarak kamu kurum ve kuruluş ifadesinin yazıldığı, belediye şirketleri özellikle sayılmamış ve kapsam dışı bırakıldığını, …’ın Yargıtay’ın işyeri devri kurallarına göre getirdiği çözüm kapsamında, davacı firma işçilerinin kıdem tazminatlarını ödemediğini, müvekkili…’ın şirket işçilerinin kıdem tazminatlarını ödediğini, Yargıtay’ın işyeri devri kurallarına göre getirdiği çözüm kapsamında…’ın son işverenle birlikte, kıdem tazminatının tümünden sorumlu olacağından kıdem tazminatı için davacı alt işveren teminat mektubu iade edilmediğini belirterek haksız ve mesnetsiz açılan davanın, usul ve esas yönünden reddine, dava yargı-lama giderleri ile ücreti vekaletin davacıya yükletilmesine karar verilmesini talebi 

Davacı kurulun bazı işlerin görülmesi için 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yapıldığını, davalı tarafın işçilerinden ….’nın iş akdinin fesih edilmesi üzerine işçi …. tarafından davalı ile davacı aleyhine  İş Mahkemesinde …. E- …. K.sayılı dosyasında işe iade daası açılmış olup, mahkemece davacının …. Tic.Ltd.Şti.işe iadesini, işe başlatılmaması halinde 4 aylık ve kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmayan süre içinde 4 aylık ücret ödenmesine karar verildiğini, Yargıtay … .Hukuk Dairesi … E.- …. K sayılı kararıyla dava dışı ….’nın alt işveren … Tic.Ltd.Şti.nezdindeki işine iadesi kararı onandığını, şirketin işe iade almadığını, İcra Müdürlüğü’nün …. E.ve İcra Müdürlüğü’nün …. E.sayılı dosyasında hem müvekkil hem de davalı aleyhine icra takibi açıldığını, davalı şirketin müştereken ve müteselsilen sorumluluğu bulunduğu tazminatın, davalı tarafından ödenmemesinden dolayı, icra dosyalarına müvekkil tarafından toplam 21.878,78.TL ödeme yapıldığını, bu sebeple müvekkil tarafından yapılan ödemenin, ödeme tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Sözleşmelerine ilişkin kanunlar kapsamında …Dekorasyon işini ihale ettiğini,ihaleyi dava dışı… Şti’nin aldığını,dava dışı şirketten ihaleye teminat kapsamında sözleşme hükümleri gereği .. tarihine kadar geçerli olmak üzere 38.000 TL tutarlı kesin teminat mektubunun alındığını,dava dışı yüklenici şirketin ilgili kanun ve sözleşme hükümleri gereği SGK’dan ” ilişiksizdir ” belgesi getirmediği için kesin teminat mektubunun son günü bankadan kesin teminatın nakde çevrilmesi talep edildiği halde bunun yerine getirilmediğini,bunun üzerine davalı aleyhine İcra Müdürlüğü’nün… Esas sayılı dosyası ile icra takibi yapıldığını,borçlunun haksız olarak takibe itiraz ettiğini,davalının itirazlarının yersiz olduğunu,zira yüklenici şirketin teminat mektubu konusunu teşkil eden işi tam olarak yerine getirdiğine dair geçici ve kesin kabul belgesi sunmadığı gibi yasal yükümlülüklerini de yerine getirmediği, dolayısıyla teminat yükümlülüğünün devam ettiğini,yapılan işin teminatın tazmini olmayıp,yasal uygulama gereği nakde dönüştürülmesi işlemi olduğunu,4735 sayılı yasanın 13.maddesinin bu hususu düzenlediğini,yine sözleşmenin 11.4 maddesinde de yasadaki düzenlemeye uygun hüküm konulduğunu,yine teminat mektubunda da ” ….yüklenici;taahhüdünü anılan kanunlar ile ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği taktirde,protesto çekmeye hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve … ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve geciktirmeksizin idarenize nakden ve tamamen ödeyeceğimizi taahhüt ve beyan ederiz ” ibaresinin yer aldığını,ihaleyi yapan idare olarak müvekkil şirketin SGK’ya karşı yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunduğunu,yüklenici şirketlerin kuruma borcu olduğu taktirde kurum tarafından müvekkil şirkete başvurulduğunda nakde çevrilmiş teminattan yasalar gereği borçların ödenmekte olduğunu,benzer nitelikte yüklenici firmaların açtığı davalarda yüklenici davacı şirketler,ilişiksizdir belgesini müvekkil şirkete sunmadıkları için davanın reddine karar verildiğini belirterek davalı borçlunun icra dosyasına yaptığı haksız itirazın iptaline,takibin devamına,alacak likit olduğundan %40’tan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesine göre 4734 sayılı kanuna tabi olmadığı…,Anahtar teslim projeleri için sözleşme koşulları kapsamında tasarımı gerçekleştirilmesi ve tamamlanmasının yükleniciye ait olduğu, günlük kazı ilerleme raporlarının idarece tutulmadığı, dosyada müşavirlik firması tarafından tutulmuş ve kayıt altına alınmış belgelerin bulunmadığı, dosyadaki belgelerde de her iki tarafın onayının olmadığı, taraflar arasında sözleşmenin 3.2. maddesindeki şartların oluşmadığı ve davacının iddialarını ispatlayamadığı gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiştir. itiraz edilen bilirkişi raporunun karara esas alınmasının hatalı olduğunu, dosyaya sunulan delillerin incelenmediğini, Ortak Girişimi yazısı ve CD ve dökümlerinin dosyada olmadığı belirtilerek çok önemli delillerin görmezden gelindiğini, dinlenen tanıklarının lehe tanıklığının da kararda yer almadığını, bilirkişi raporunda Günlük İlerleme Raporunun eksik ve hatalı değerlendirildiğini,bilirkişi raporu ile 901.608,05.USD hesap edilmişse de mahkemece bu heyetten ek rapor dahi almadan yeni bir heyete dosyanın gönderildiğini, gerekçeli rapordaki sürenin uzamasının olağan olduğu ve yüklenici onaylarının bulunmadığına ilişkin değerlendirmelerin de hatalı olduğunu, yine yerinde inceleme talebinin reddinin doğru olmadığını,bilirkişi raporunda müvekkilinin alacağının tespit edildiği halde bu rapora neden itibar edilmediğinin anlaşılamadığını, CD ve dökümlerinin kamu kurumundan geldiğini ve onay aramanın yersiz olduğunu, bilirkişi raporuna itirazların reddedilmesinin hatalı olduğunu belirterek, kararın kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir. 

Davalı vekili, sürasinde sunmuş olduğu  dilekçesinde,Davacı ile müvekkili kurum arasındaki sözleşme ve şartname ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri gereğince, sözleşme süresince çalıştırılan işçilerin herhangi bir hak ve alacakları doğmuş ise bütün hak ve alacaklarını aldıklarına dair ibranamelerin sunulması gerektiği, bu hususun, sözleşmenin eki olan teknik şartnamenin 3. maddesi (l) fıkrasında açıkça ifade edildiği,şirketin, üstlendiği işle ilgili olarak söz konusu ibranameleri davalı müvekkili kuruma ibraz etmediği, bu şekilde sözleşme ve teknik şartnamenin bu emredici hükmüne uymadığı,sözleşme nedeniyle davacı şirketin verdiği teminat mektubunun da geçerlilik süresin dolmuş olduğundan, işçi hak ve alacakları ile ilgili bir teminat olmak üzere hakediş ödemelerinin yapılmadığı,  Bilirkişi raporuna karşı itirazlarını içeren dilekçede ileri sürdükleri hususları da aynen tekrar etikleri, bilirkişi raporuna yaptıkları itirazların hiç dikkate alınmadığı gibi bu itirazlara hangi sebeple itibar edilmediğininde açıklanmadığı, hususları istinaf sebebi olarak ileri sürülmüştür

bazı işlerinin gördürülmesi için 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yapılmıştır. Davalı tarafın işçilerinden …’ın iş akdinin fesih edilmesi üzerine işçi … tarafından davalı ile davacı aleyhine İş Mahkemesinde  işe iade davası açılmış olup, mahkemece davacının …. ‘de işe iadesine, işe başlatılmaması halinde 4 aylık ve kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmayan süre içinde 4 aylık ücret ödenmesine karar verilmiştir. Yargıtay  kararıyla, dava dışı …. ‘in alt işveren davacının …Şti nezdindeki işine iadesi kararı onanmıştır. Şirket işe iade almamıştır. Bu karara istinaden – İcra Müdürlüğünün ….E. -İcra Müdürlüğünün …. E. sayılı dosyada hem müvekkil hem de davalı aleyhine icra takibi açılmıştır.Davalı şirketin müştereken ve müteselsilen sorumluluğu bulunduğu tazminatın, davalı tarafından ödenmemesinden dolayı, icra dosyalarına müvekkil tarafından toplam 20.482.79 TL ödeme yapılmıştır. Bu sebeple müvekkil tarafından yapılan ödemenin, ödeme tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsiline, subut bulacak davamız sonucunda 20.482.79 TL’ nin ödeme tarihinden itibaren banka reeskont faizi, masraflar, vekalet ücreti ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talebi

 ihale komisyonu tarafından davalı şirkete yönetim kurulu üyesinin  ihalelere katılmaktan yasaklı olduğunun tespit edildiğini, müvekkili idare tarafından istekli davalı ve yetkilisi hakkında 4734 sayılı kanunun 58. maddesi uygulanarak geçici teminatın gelir kaydedilmesi kararı alındığını, durumun ilgiliye bildirildiğini, davalı şirketin müvekkiline itirazda bulunduğunu, itirazın reddi üzerine kamu ihale kurumuna şikayet yoluna başvurulduğunu, Ankara … İdare Mahkemesinin … esas sayılı dosyasından teminatın hazineye irat kaydına işleminin durdurulmasına ait karar ile de müvekkili idarenin kararının iptaline karar verildiği, Danıştay … Dairesi … esas sayılı dosyası üzerinden temyize konu olan idare mahkemesi kararına ilişkin yürütmenin durdurulması kararı verildiğini, davalı şirkete iade edilmiş olan 201.555 TL miktarlı geçici teminat mektubunun müvekkili idareye 20 gün içinde teslimi konusunda ihtar gönderildiğini, ancak davalının ödemede bulunmadığını, bu nedenle 201.55 TL’nin ödeme tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talebi

 Yapım İşine” ilişkin sözleşme imzalandığını, işe başlandıktan sonra zeminin çürük olduğu gerekçesiyle inşaat yerinin değiştirildiğini, bu nedenle  teslim tarihinin davalı şirket tarafından ..tarihine kadar uzatıldığını, işin devamı sırasında davalının ihtarla 75 gün içinde işin tamamlanarak teslim edilmesi, aksi takdirde kesin teminatın gelir kaydedileceği ve ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceğinin bildirildiğini, müvekkilinin ihtarla işin gecikme nedenlerini bildirdiğini, ancak davalı şirket tarafından gönderilen ihtarla işin süresi içinde yapılamadığı gerekçesiyle sözleşmenin feshedildiğinin bildirildiğini, davalı tarafından gösterilen yeni inşaat yerine yol ve elektrik temininde idarenin geciktiğini,yapı işlerinde  çalışılmayan günler olduğundan bu tarihler arasında iş yapılmasına izin verilmediğini, davalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle süreyi .. tarihine uzattığını, ancak süre uzatımının çalışılmayan günlere denk geldiğini, sonrasında yine  75 gün süre uzatımı yapıldığını, yol olmadığından araçların çamurda inşaat sahasına dahi giremediğini, inşaatın yapımı esnasında kontrol komisyonunca proje değişiklikleri istendiğini, müvekkilinin bu istekleri yerine getirdiğini, ancak her değişiklikle işin yapımının uzadığını, sözleşme kapsamı dışında yapılan işlerin tespiti gerektiğini, müvekkilinin  vermiş olduğu dilekçeden sonra haksız bir şekilde şantiye alanına sokulmadığını, müvekkiline ait araçların halen şantiye alanı içinde hapsedildiğini, sözleşme feshedilmeden dahi işin başka şirketlere yaptırılmaya başlandığını, sözleşme kapsamındaki işin %90’ına yakının yapıldığını, müvekkilinin davalı şirketten şimdilik 50.000,00 TL hakediş ve fazla yapılan işler alacağı bulunduğunu, sözleşmenin haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek, sözleşmenin haksız olarak feshedildiğinin tespitine, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla hakediş ve fazla yapılan işler nedeniyle şimdilik 50.000,00 TL’nin ticari faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmesini istenilmesi