güncellenmiş belge tutarı 314.274,28 TL olarak hesaplanmıştır. Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde BIII. grubu işler arasında onarım işleri yer almadığından, belgeye konu işin ihale konusu iş ve benzer iş tanımına uygun olmadığı, ayrıca bahse konu belge tutarının ihalede istenen asgari iş deneyim tutarının %40’ını karşılamadığı (904.400,00×0,40=361.760,00 TL) anlaşıldığından ihale komisyonu tarafından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine yönelik verilen kararın yerinde olduğu, başvuru sahibi isteklinin iddiasının uygun olmadığı 

 ihale işlem dosyası üzerinden yapılan inceleme neticesinde, ihaleye teklif veren bazı isteklilerin teklif fiyatlarının birbirine çok yakın olduğu ve söz konusu isteklilerin kendi malı olması istenen makine parkına ilişkin herhangi bir belge sunulmaması gerekçesiyle ihale komisyonu kararıyla değerlendirme dışı bırakıldıkları, ayrıca isteklilerce sunulan teklifin sınır değer hesabında dikkate alınabilmesi için mevzuat gereği aranan teklif mektubu ve geçici teminatın usulüne uygun şekilde sunulması koşulunun bu isteklilerce karşılandığı dolayısıyla tekliflerinin sınır değer hesabına dahil edildiği görülmektedir.Bu çerçevede yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerden birini veya bir kaçını sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan istekliler tarafından verilen tekliflerin hariç tutulması suretiyle hesaplanan sınır değer ile mevcut sınır değer karşılaştırıldığında söz konusu istekliler tarafından ihaleye verilen teklifler nedeniyle sınır değerin değiştiği ve dolayısıyla ihale sonucu üzerinde esasa etkili şekilde değişikliğe yol açtığı anlaşılmıştır.Buradan hareketle başvuru sahibinin iddiasının doğruluğunun sağlıklı şekilde tespit edilebilmesi açısından idarece yukarıda belirtilen 4734 sayılı Kanun’un 17’nci ve 4735 sayılı Kanun’un 25’inci maddeleri doğrultusunda başvuruya konu ihalede teklif mektuplarını ve geçici teminatlarını usulüne uygun olarak sunmalarına karşın yeterlik belgelerinden birini veya birkaçını sunmayan isteklilerin sınır değeri etkilemek amacıyla “ortak hareket” edip etmedikleri hususunda gerekli incelemelerin yapılmak suretiyle yeni bir ihale kararı alınmasının yerinde olacağı sonucuna ulaşılmıştır.”şeklinde değerlendirme yapılarak gerekli incelemelerin yapılması amacıyla düzeltici işlem tesis edilmesine karar verilmiştir.

haftalık çalışma süresinin en fazla 45 saat olduğu ve bir haftada en az 24 saat dinlenme izni verileceği, haftalık 45 saat çalışmanın haftanın kalan günlerine eşit olarak dağıtıldığında ise günlük 7,5 (45 / 6) saat olduğu, aylık çalışma süresinin ise 225 (7,5 X 30) saat olduğu, aylık brüt asgari ücretin 2018 yılı için 2.029,50 TL olduğu, saatlik asgari ücretin ise 9,02 TL (1.647,00/225) olduğu, dolayısıyla teklif edilecek olan saatlik asgari ücretin 9,02 TL’nin altında olmaması gerektiği belirlenmiş olup,aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde TR-01, TR-06, TR-07 ve TR-08 iş kalemlerine ait analizlerde yer alan işçilik fiyatları için ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin (9,02 TL) teklif edildiği,

ihalede de benzer bir durumun söz konusu olduğu, şöyle ki, bazı isteklilerin yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerden birini veya birkaçını sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, teklif mektuplarını ve geçici teminatlarını usulüne uygun şekilde sunan bu isteklilerin tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1’nci maddesi uyarınca sınır değer hesabına dâhil edildiği, ancak yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerden birini veya birkaçını sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan istekiler tarafından verilen teklifler hariç tutularak hesaplanan sınır değer ile mevcut sınır değer karşılaştırıldığında, söz konusu istekliler tarafından ihaleye verilen tekliflerin sınır değer üzerinde esasa etkili şekilde değişikliğe neden oldukları anlaşılmıştır. Bu çerçevede bahse konu hususun ihaleyi yapan idarenin bağlı bulunduğu üst idare tarafından incelenmesine/soruşturulmasına ihtiyaç bulunduğu sonucuna varılmıştır.

4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilen işlerde idarelerin istekliler tarafında teklif dosyasında mevzuatta uygun sunulmayan hiçbir belgeyi değiştirme gibi bir yetkilerinin olmadığı göz önünde bulundurulduğunda şikayete konu ihalede idare tarafından anılan isteklice usulüne uygun sunulmayan geçici teminat mektubunun teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilme imkanının olmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının da yerinde olmadığı

fiyat teklifine esas maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının aşırı düşük teklif açıklaması ile birlikte sunulmasının zorunlu olmadığı, ancak anılan mahkeme kararı gereği, fiyat teklifine esas bu belgelerin ayrı ayrı olarak düzenlenip düzenlenmediği hususunu açıklığa kavuşturmak için fiyat teklifini onaylayan ilgili meslek mensubundan bu belgelerin istenilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Öte yandan, söz konusu mahkeme kararında bahsi geçen diğer gerekçelerden dolayı Heltaş İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmediği, fiyat teklifine esas maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının ilgili meslek mensubundan istenilmesi suretiyle inceleme yapılsa dahi, aşırı düşük teklif açıklamalarının uygunluğu bakımından hukuki sonucun değişmeyeceği anlaşılmış, bu aşamada fiyat teklifini düzenleyen meslek mensubu ile yazışma yapılmasının usul ekonomisi bakımından uygun olmadığı değerlendirilmiş, netice itibariyle iddianın reddi gerektiği

İddia konusu husus bakımından ihale işlem dosyası üzerinden yapılan inceleme neticesinde, ihaleye teklif veren bazı isteklilerin teklif fiyatlarının birbirine çok yakın olduğu ve söz konusu isteklilerin kendi malı olması istenen makine parkına ilişkin herhangi bir belge sunulmaması gerekçesiyle ihale komisyonu kararıyla değerlendirme dışı bırakıldıkları, ayrıca isteklilerce sunulan teklifin sınır değer hesabında dikkate alınabilmesi için mevzuat gereği aranan teklif mektubu ve geçici teminatın usulüne uygun şekilde sunulması koşulunun bu isteklilerce karşılandığı dolayısıyla tekliflerinin sınır değer hesabına dahil edildiği görülmektedir.Bu çerçevede yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerden birini veya bir kaçını sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan istekliler tarafından verilen tekliflerin hariç tutulması suretiyle hesaplanan sınır değer ile mevcut sınır değer karşılaştırıldığında söz konusu istekliler tarafından ihaleye verilen teklifler nedeniyle sınır değerin değiştiği ve dolayısıyla ihale sonucu üzerinde esasa etkili şekilde değişikliğe yol açtığı anlaşılmıştır.Buradan hareketle idarece yukarıda belirtilen 4734 sayılı Kanun’un 17’nci ve 4735 sayılı Kanun’un 25’inci maddeleri doğrultusunda başvuruya konu ihalede teklif mektuplarını ve geçici teminatlarını usulüne uygun olarak sunmalarına karşın yeterlik belgelerinden birini veya birkaçını sunmayan isteklilerin sınır değeri etkilemek amacıyla “ortak hareket” edip etmedikleri hususunda gerekli incelemelerin yapılmak suretiyle yeni bir ihale kararı alınmasının yerinde olacağı sonucuna ulaşılmıştır.” şeklinde değerlendirme yapılarak gerekli incelemelerin yapılması amacıyla düzeltici işlem tesis edilmesine karar verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun yukarıda aktarılan hükmü değerlendirildiğinde, devlet memurlarının ticari bir faaliyette bulunmasının, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev almasının, ticari mümessil, ticari vekil veya ticaret şirketlerinden kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olmalarının yasaklandığı, ancak Yönetim Kurulu’nda yer almadıkları sürece devlet memurlarının sermaye şirketlerine ortak olmalarını kısıtlayan hukuki bir engelin bulunmadığı, bu bağlamda ortağa ait iş deneyim belgesinin kullanılması için ortağın ortaklık süresi içinde şirketin idare ve temsilinde görev almasını zorunlu tutan bir düzenlemenin bulunmadığı

mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibi istekli tarafından iş deneyim belgesi kullanılan şirket ortağı Mehmet Kuzulu’nun ihalenin ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve bu tarihten itibaren geriye doğru son bir yıldır şirketin yarıdan fazla hissesine sahip olması halinin korunduğunu gösterir ortaklık durum belgesinin teklif dosyası kapsamında sunulması gerekmektedir.Kamu İhale Genel Tebliği açıklamaları gereği başvuru sahibi tarafından sunulması zorunlu tutulan ortaklık durum belgesinin ihalelerde yeterlik belgesi olduğu, bu belgenin sunulmaması durumunda yeterlik kriterinin tevsik edilemeyeceği anlaşıldığından idarece tesis edilen işlemin mevzuata uygun olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı

ihaleyi yapan idarenin ihaleyi iptal etme konusunda takdir yetkisine sahip olduğu anlaşılmakla birlikte, bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmayıp kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının gerektiği hususunun dikkate alınması, ihalenin tüm yönleri ile değerlendirilmesi, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda usule ve amaca uygun kullanılması gerektiği açıktır.durumda yukarıda yer verilen Mahkeme kararları da dikkate alındığında “geçerli iki teklifin yaklaşık maliyetin %1,81 ve %2,21 daha düşük olmakla birlikte yaklaşık maliyete yakın olması” şeklindeki iptal gerekçesinin de dayanağının kalmadığı anlaşıldığından tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.” gerekçesi

İtirazen şikâyet dilekçesinde yer verilen poz numaralı “Mermer tozu (Beyaz)” isimli analiz girdisinin idarece istekliye gönderilen açıklama istenmeyen analiz girdileri listesinde yer aldığı, bu durumda aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında, açıklanması gerekmeyen söz konusu girdiye ilişkin bir değerlendirmenin yapılamayacağı açıktır. Dolayısıyla anılan analiz girdisinin temin edileceği yer, nakliyesi vb. hususlarda bir değerlendirme yapma imkânı bulunmamaktadır. Diğer yandan yukarıda yer verildiği üzere, malzemelerin teknik nitelik ve şartlarının uygunluğunun ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında idarece denetlenebilecek bir husus olduğu, sözleşmeye göre idarece yükleniciden Teknik Şartname’ye uygun malzeme talep edileceği hususu da açıktır.

İstekli tarafından söz konusu analiz girdisinin hammaddelerinin, rafinerisinden girdiyi üreten ve fiyat teklifini veren firmanın tesislerine nakliyesinin açıklanması gerekmediği, isteklinin, girdinin temininden işin yapılacağı yere naklinin açıklamaya konu olduğu, analiz girdisinin  katyonik asfalt emülsiyonu şeklinde üretici firmadan temin edeceğini açıkladığı, dolayısıyla, alınan fiyat teklifine konu ürünün, alındığı firmadan işin yapılacağı yere olan mesafesini kroki ile göstererek ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan nakliye formülleri kullanılarak yapılan hesaplama neticesinde elde edilen fiyat ile yapılan nakliye mesafesi açıklamasının mevzuata uygun olduğu

Teklif dosyası kapsamında finansal kiralama sözleşmesine ilişkin “Sözleşme Kiracı Ödeme Planı Raporu” sunulduğu, anılan belgede finansal kiralama sözleşme numarasının yer aldığı, ihale ilk ilan tarihi olan 25.04.2018 tarihinden önceki kiralarının (taksitlerin) ödendiğine dair 11 adet dekont sunulduğu, sunulan dekontların her birinde finansal kiralama sözleşme numarasına atıfta bulunulduğu hususları, teklif dosyası kapsamında sunulan YMM raporu ile birlikte değerlendirildiğinde, kendi malına ilişkin belgelendirme