Hak edişe giren imalata davacının usulüne uygun bir şekilde itirazı olmamışsa artık bu davayla da olsa istemde bulunması mümkün değildir. Ancak gerçekleştirilen, idarece de kabul gören hak edişe girmeyen bir imalat var ise, talep bakımından itirazdan söz edilemeyeceğinden incelenmesi gerekir. Mahkemece, davaya konu edilen imalatla ilgili tüm evraklar getirtilerek konusunda uzman iki inşat mühendisi vi bir de hukuki bilirkişi tayin edilip, yerinde yapılacak keşif sonucunda düzenlenecek rapor ve tüm dosya içeriği değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir

1. Sınıf çam kereste ile asgari (10×10) cm ebadında motifli, profilli, parçalı eli böğründe (eğri) yapılması işinde; Valilik Makamının oluru ile yüklenici firmaya verilen ve yapım sözleşmesinde yer almayan bu durum nedeniyle fiyat analizi yapılmadan teklif birim fiyat verildiği ve 7 nolu hakedişte … lira olan teklif birim fiyat yerine, sorumlularca da kabul edildiği üzere …. TL/mt fiyatı üzerinden ödeme yapılarak …. TL, Klasik Çıtalı Ahşap Tavan Yapılması (Çift Yönlü Çıtalı m²) işinde de, Valilik Makamının oluru ile yüklenici firmaya verilen idare malı kereste bedelinin hakedişten düşülmesi sırasında, sorumlularında kabul ettiği şekilde hata yapılması 

kum serilmesi, 10cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik normal çimentolu her renk ve ebatta buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı” denilmekte ve ölçü olarak da döşenmiş sahanın hesaplanacağı

poza ilişkin olduğu ve bu pozdan ödenmesi gerektiği konusunda tutanak, bilirkişi raporu gibi somut denetim kanıtları sunmak yerine “metraj incelemesi ve şifai görüşmelere” dayanarak kamu zararı iddiasında bulunduğu, sorguda ileri sürülen iddiaların herhangi bir şekilde bilimsel, teknik veya hukuki bir tespite dayandırılmadığı, sadece gözleme dayalı olarak iddianın dile getirildiği, yerinde, uzman kişilerle yapılan ve yazılı ifade altına alınan bir tespit tutanağı bulunmayan iddia

idare tarafından isteklilerin hali hazırda devam eden ve geçici kabulü gerçekleştirilmemiş işlerine yönelik olarak kapasite durum puanlandırması yapacağı, bitmiş işlerin ise puanlandırmada değerlendirmeye alınmayacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla söz konusu düzenlemenin, istekliler tarafından kazanılan deneyim ve tecrübeyi cezalandırıcı nitelikte olmaktan ziyade iş programında meydana gelebilecek aksamaların önüne geçme ve taahhüdün sözleşme hükümlerine göre uygun olarak yerine getirilmesinin sağlanmasına yönelik olduğu ve ihale mevzuatının buna cevaz verdiği de göz önünde bulundurulduğunda söz konusu fiyat dışı unsur düzenlemesinde mevzuata bir aykırılık bulunmadığı