olumsuz (menfi) zararını talep edebilir. Sözleşmenin ifa edileceğine güvenmekten doğan zarar olarak tanımlanabilecek olumsuz zarar kavramına; sözleşmenin kurulması ve işin görülmesi için yapılan masraflar ile daha elverişli koşullarda sözleşme yapma fırsatının kaçırılmış olmasından doğan zararlar girer. Zararın hesaplanmasında izlenecek yöntem ise yüklenicinin yapmadığı imalâtın ilk ihalede yükleniciden sonraki en düşük teklifi veren şirkete verilmiş olması halinde ödenmesi gereken bedelin (kaçırılan fırsat) hesaplattırılıp, fesih tarihinden itibaren dava dışı ikinci yükleniciye kalan işin verildiği ikinci sözleşmenin makul süre içerisinde yapılıp yapılmadığının, ikinci ihale ile birinci ihalenin aynı özellikleri taşıyıp taşımadığının özellikle imalâtın konusu ve niteliklerinin farklı olup olmadığının, ilk sözleşmeye dahil olmayan bir imalâtın ikinci sözleşmeye ilave imalât olarak dahil edilip edilmediğinin belirlenmesi, ikinci sözleşmenin makul süre içinde ve ilk sözleşme ile aynı koşul ve özelliklerde yapılması halinde olması gereken bedelin hesaplattırılarak bulunacak rakam ile kaçırılan fırsat olarak ilk sözleşmede yükleniciden sonra en düşük fiyatı veren teklif sahibine iş verilmesi halinde kalan işlerin tamamlattırılması için o teklif sahibine ödenmesi gereken bedel arasındaki farkın menfi zarar olarak hesaplanmasından ibarettir

Şube Müdürlüğü’nün yüklenici firması olan davacı iş ortaklığı tarafından, A1 adresinde yapılan kanal kazı çalışması sonrasında, “çalışmanın yapıldığı yerde tahrip edilen kaldırımda ve asfalt yolda, onarımın ve geçici dolgunun yapılmadığı, yolda çökmeler olduğu, bu durumun can ve mal güvenliği için tehlike oluşturduğu ve bu nedenle 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 34. maddesinin ihlal edildiğinden” bahisle, anılan Kanun’un 42/3. maddesi uyarınca..Şube Müdürlüğü’ne 8.983,02 TL para cezası verilmesine ilişkin  encümen kararının iptali istemiyle açılan dava

 yol yapım çalışmaları nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen zararın tazmini istemiyle açılan davada, .. Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’nca yapılan ihale sonucunda …İl Sınırı Bölünmüş Yolu Km:0+000 ile 29+000 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri ile İki Kat Sathi Kaplama Yapılması İşini üstlendiği ve anılan başkanlığa karşı taahhütte bulunduğu anlaşılan .. Şti.’nin, Karayolları Genel Müdürlüğü’nce yapıldığı ve zarara yol açtığı öne sürülen yol yapım çalışmalarıyla ilgisi bulunduğu ortaya konulmadan davalı idare yanında müdahale istemi

 yüklenici firması olan davacı iş ortaklığınca yapılan kanal kazı çalışmaları sonrasında üst yapının zamanında eski duruma getirilmediği, onarım çalışması yapılan bazı yerlerde ise asfalt ya da parke onarımlarının fenni usullere uygun olmadığından bahisle yapılan uyarılara rağmen söz konusu eksiklikler giderilmediği sebebiyle 3194 sayılı İmar Kanununun 40. maddesi uyarınca, ….Şube Müdürlüğü’nden 180.546,64.-TL para cezası alınmasına ilişkin encümen kararının iptali istemiyle açılan dava

Köyü’nde bulunan taşınmazlara su taşıyan kadim su arkının davalı idare ve işi ihale ettiği yüklenici şirket tarafından …. yılında başlatılan yol yapım çalışmaları esnasında bozulduğu ve geçen süreye rağmen tahribatın giderilmediğinden bahisle, …yıllarında uğranılan ürün kaybı zararlarına karşılık (ıslah sonrası) 13.266,00.-TL maddi zararın; zararın meydana gelmesinde davalı idarenin hizmet kusuru bulunduğundan bahisle idareye başvuru tarihinden  itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan dava

 kazı çalışmasında yolda oluşan mahzurlar  Belediyesi Encümen Kararının iptali istemiyle açılan davayı ” davacı ile İSKİ arasında olan sözleşmenin kendi aralarında yaptıkları ve sadece iki tarafı bağlayan bir sözleşme olması, kazı çalışmasının birinci muhatabının İSKİ olması ve sorumluluğunda ancak İSKİ’de bulunması, İSKİ ile davacının aralarında iş kapsamında sözleşme imzalanmış olmasının davacıyı işlemin muhatabı haline getirmesinin mümkün olmaması ve davacının işlem ile kişisel, güncel ve meşru bir menfaat ilişkisi bulunmaması anlaşıldığı dava kararı

 Belediye Encümen kararının, davacı şirketce su borusu döşenmesi işinde yapılan kazı sırasında yolda bulunan geçmeli parkelere verilen 17.000,00-TL zararın tahsiline ilişkin kısmının iptali istemiyle açılan davada; davalı belediyenin sorumluluk alanı içinde DSİ Genel Müdürlüğü’nden aldığı ihale ile içme suyu isale hattı döşeyen davacı şirketin yaptığı kazı çalışması sırasında yolda bulunan geçmeli parkelere zarar vermesi nedeniyle verilen hasarın temini konulu yargı kararı