prefabrik tesisler, gerekse otel ve iş merkezi niteliğindeki sabit tesisler imara aykırı (kaçak) yapılar haline gelmiş olup, yasal hale getirme imkanları bulunmadığı, bu yerlerin ekonomik değerleri bulunmayacağı gibi, yüklenicinin kullanamaması ya da kiraya verememesi sebebiyle gelir kaybından da söz edilemeyeceğinden davanın tümden reddine karar verilmesi yerine yanlış değerlendirme sonucu kısmen kabul kararı verilmesi doğru olmamış, bozulması uygun görülmüştür.

 iş sahibi idarece mahallinde yapılan incelemede çok sayıda eksik ve kusur saptanmış, geçici kabule uygun olmadığı belirtilerek eksik ve kusurların giderilmesi yükleniciden istenmiştir. Çeşitli tarihlerde yapılan uyarılara karşın inşaat tamamlanmamış,  yazıyla verilen 20 günlük tamamlama süresi de sonuçsuz kalınca sözleşme iş sahibi idare tarafından feshedilmiştir. Eldeki davada feshin haksız olduğunun tespitine karar verilmiş ise de idarenin uyarı yazılarına karşın süre sonunda inşaatın getirildiği seviye ve yüklenicinin  cevabında eksikleri giderme istemi gözetildiğinde fesihte idarenin haklı olduğu kabul edilmelidir.

sözleşme eki ihale şartnamesinin 25. maddesi ile Yemek işleri Özel şartnamesinin 12.maddelerinde idarenin haklı fesih halinde kesin teminat mektubunun irat kaydedileceği ve ayrıca zararların tahsil edileceği düzenlemesine yer verilmiştir. Bu durumda davalının haklı feshi nedeniyle davacının tahakkuk eden yemek bedeli alacağından teminat mektubu tutarı da tenzil edildikten sonra kalanına hükmedilmesi gerekirken şartname hükümleri gözardı edilerek teminatın iadesine karar verilmesi

Sözleşmenin feshi halinde, kesin teminat tutarının yüklenicinin borcundan mahsup edilemeyeceği hakkında.,Sözleşmenin idarece haklı olarak feshedildiği mahkemece kabul edilmiş olup bu kabul dosya kapsamına da uygun düşmektedir. Fesih halinde teminat mektubunun irad kaydedile ¬ceği sözleşmede benimsenmiş olduğu gibi sözleşmenin eki olan ve delil sözleşmesi olarak kabul edilen Bayındırlık işleri Genel şžartnamesi’nin 47. maddesinde de gelir kaydedilen kesin teminatın müteahhidin borcuna mahsup edilemeyeceği açıklanmıştır. Bu durumda 16.6.1997 tarihli sözleşme için idareye verilen kesin teminat mektubu tutarı, yüklenici bor ¬cundan mahsup edilmeden yapılacak hesaplamayla davanın sonuçlandırılması gerekirken teminat bedeli idare alacağından düşülmesi